AudioVideo

 

ܝܐ ܚܒܝܒ݂ܬܝ ܠܐ ܟܪܒܬܝ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

 

ܗܝܡܢܘܬ݂ܐ

ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܦ̮ܪܡ

 

ܐܬܪܝ

ܐܫܘܪ ܥܒ݂ܕܝܫܘܥ

 

ܕܘܪܪܐ

ܦܢܟ݂ܝܣ ܚܕ݇ܫܒܐ

 

ܚܙܘܩܝܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

 

ܕܡܐ ܕܒܢܝ ܐܘܡܬـܝ

ܐܝܪܝܢ ܐܝܼܣܚܐܢ

 

ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܐ

ܒܫܝܼܪ ܣܢܕܝ

 

ܦܪܚܘܢܝܬܐ

 ܦ̮ܗܕ ܐܝܣܐܟ

 

ܣܗܕ̈ܐ ܕܐܘܡܬܝ

 ܝܥܩܘܒ݂ ܫܢܟܘ

 

ܓܢܬܐ

 ܐܪܒܠܝܢܐ ܟܢܘܢ

 

ܟܠ ܚܕ ܩܐ ܓܢܗ

 ܓܝܘܪܓܣ ܒܙܢܝܐ

 

 

ܡܪܕܘܬ݂ܐ

ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܘܪܘܢܐ

ܦܝܢܚܣ ܚܕܒ݂ܫܒܐ

 

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ 3

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

 

ܗ̇ܘ ܕܝܟܐ ܚܟܝܡܐ

ܐܫܘܪ ܥܒ݂ܕܝܫܘܥ

 

ܓܫܪܐ ܕܙܟ݂ܘ 2

ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

 

ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

ܓܘ ܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ

 ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

ܚܠܡܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܐ

 ܥܐܕܠ ܕܢܘ

 

ܛܐ ܒܪܢܫܐ

ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

 

ܠܫܵܢܵܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵـܐ

ܡܝܟ݂ܐܝܠ ܡܡܘܘ

 

ܩܪܩܪܬܐ ܘܓܘܒܢ݇ܬܵܐ

ܡܝܟ݂ܐܝܠ ܓܒܪܝܐܝܠ

 

ܐܡܢܐ ܕܢܒܝܠ ܬܐܘܡܝ

ܢܝܢܝܒ ܠܡܣܘ