ܚܙܘܩܝܐ ܠܡܬܐ

  • -

ܚܙܘܩܝܐ ܠܡܬܐ

 ܢ ـܢ ܗ̇

 ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ ܕܢܝܼܢܝܼܒ، ܫܡܘܿܢܝܼ ܘܢܝܼܢܘܿܣ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܒܢܘܿܢܲܝܗܝ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵـܐ ܕܐܵܬܝܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܡܵܬܲܢ ܕܫܒ݂ܝܼـܩܹـܐ ܝ݇ܘܲܚ ܐܸܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹܐ.ܟܠܲܝܗܝ ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝـܝܼ، ܐܲܚܢܲـܢ ܒܵܥܲܚ ܚܵܙܲܚܠܵܗ̇ ܡܵܬܵـܐ ܕܒܵـܒܲܢ ܘܝܸـܡܲܢ ܕܒܸܪܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܓܵܘܵܗ̇.ܢܝܼܢܝܼܒ ܒܘܼܩܸـܪܹܗ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐ݇ܚܝܵܢܹܐ ܦܝܵـܫܵܐ ܓܵܘ ܡܵܬܲܢ؟ ܒܵܒܹܗ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܗܹܐ ܒܪܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܦـܝܵـܫܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ  ܦܠܝܼܛܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܘܡܘܼܫܚܸܛܹܐ[1] ܠܡܕܝܼܢܵـܬܵـܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ.ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵـܐ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܩܸܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܨܸܡܕܹܗ[2]  ܘܦܫܸܛܠܹܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܬܵـܐ ܕܡܲܒܣܸܡܝܼ ܒܚܸܙܘܵܗ̇[3] ܫܲܦܝܼܪܵܐ  ܘܫܸܛܪܵܢܵܐ.

 

 

 

 

ܕܘܼܪܵܫܹܐ

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܘܩܪܝܼ.

ܢ ـܢ                                    .

ܗ̇                                      .

 

 

 

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܐܵܬܘܵܬܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹܐ.

ܐ     ܓ     ܗ     ܙ     ܛ     ܟـ     ܡـ

    ܣ    ܦ     ܩ     ܫ    .

 

  1. ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ

ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܠܐܲܝܟܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܠ         .

 

ܒ. ܡܵܢܝܼ ܫܒ݂ܝܼـܩܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܠܡܵܬܵـܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹܐ؟

ܦ:         ܕܢܝܼܢܝܼܒ، ܫܡܘܿܢܝܼ ܘ          .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܥܒ݂ܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܒܢܘܿܢܹܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܵܗܵܐ ܚܙܘܿܩܝܵܐ؟

ܦ: ܟܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܢܝܼܢܝܼܒ؟

ܦ: ܢܝܼܢܝܼܒ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܐܸܢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܸܠܵܠܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ ܓܵܘ ܪܹܐܙܵܐ ܕܐܵܠܲܦ ܒܹܝܬ.

   ܐܵܫܘܿܪ، ܫܡܘܿܢܝܼ، ܒܢܘܿܢܹܐ، ܦܝܵـܫܵܐ، ܚܵܙܲܚܠܵܗ̇، ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ.

 ܐܵܫܘܿܪ ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

  1. ܡܲܡܛܝܼ ܚܲܕ݇ ܣܸܪܛܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܚܲܒܪܹܐ ܠܚܝܼܡܹܐ.

ܡܝܼܵܐ                          ܚܘܵܪܵܐ

ܩܲܡܚܵܐ                         ܨܸܦܝܹܐ

ܡܵܬܵـܐ                         ܫܲܦܝܼܪܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ                         ܙܥܘܿܪܬܵـܐ

ܚܙܘܿܩܝܵܐ                       ܒܐܝܼܕܹܗ

ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ                         ܠܡܵܬܵـܐ

ܨܸܡܕܵܐ                         ܛܵܒ݂ܹܐ

                         

6.ܡܠܝܼ ܐܘܼܦܩܵܐܝܼܬ[4] ܠܡܪܲܒܥܹܐ ܣܦܝܼܩܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒܪܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܦܠܝܼܛܹܐ، ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܫܲܦܝܼܪܵܐ، ܚܙܘܿܩܝܵܐ، ܫܲܚܝܼܢܵܐ، ܨܸܡܕܵܐ

 

ܚ

 

ܘܿ

 

ܝܵ

 
 

ܚ

 

ܢܵـ

   

ܫܲ

ܦ

 

ܪܵ

   

ܒܲ

 

ܬ

ܘܼ

 

ܐ

 

ܡـ

ܕܵ

   

ܦ

 

ܝܼ

ܛܹ

   

  

[1] ܡܘܫܚܛ̈ܐ: ܦܠܝܛ̈ܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ

[2] ܨܡܕܗ: ܓ̰ܢܛܗ

[3] ܚܙܘܐ: ܫܟܠܐ ܕܟܝܢܐ

[4] ܐܘܦܩܐܝܬ: ܐܘܦ̮ܘܩܝܢ، ܥܠ ܚܕ݇ ܣܪܛܐ