ܡܕܪܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

  • -

ܡܕܪܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܓܘܼܪܬܵܐ. ܐܵܫܘܿܪ ܝܼܠܹܗ ܒܵܒܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ. ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܝܸܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ.

ܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹܐ ܘܦܨܝܼܚܹܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ. ܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܠܸܫܵـܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܫܲܪܘܵܝܬܵـܐ[1] ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܢܝܼܢܘܿܣ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ[2] ܬܪܲܝܵـܢܵܐ ܘܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵܬܵـܐ.

ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵܬܵـܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܓܵܘ ܐܲܦܬܵـܐ[3]. ܒܪܲܡܫܵܐ ܟܹܐ ܕܵܥܪܝܼ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܵܐ ܠܒܲܝܬܵـܐ. ܒܵܒܵܐ ܘܝܸܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹܐ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵـܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

  1. ܩܪܝܼ ܘܟܬܘܿܒ݂.

ܝܼܠܹܗ ܝܼܠܵܗ̇                                                                                                       .

ܝܼܠܲܝܗܝ                                                                                    .

ܐܲܦܬܵـܐ                                                                                    .

ܣܸܕܪܵܐ                                                                                     .

  1. ܟܬܘܿܒܼ ܦܘܼܢܵܝܹܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܒܘܼܩܵܪܹܐ: (ܦܘܼܢܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹܐ)

ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܡܘܿܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ؟ 

ܦܘܼܢܵܝܵܐ. ܫܸܡܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܝܼܠܹܗ                               .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ؟

ܦ. ܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܝܼܠܹܗ                               .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ؟

ܦ. ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܵܐ ܟܹܐ ܩܵܪܝܼ                              .

ܒ. ܐܲܝܟܵܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܝܵܠܘܿܦܹܐ؟

ܦ. ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ                                   .

ܒ. ܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܣܸܕܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܢܝܼܢܘܿܣ؟

ܦ. ܢܝܼܢܘܼܣ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ                              .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܕܫܡܘܿܢܝܼ؟

ܦ. ܫܸܡܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܕܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܹܗ                           .

[1] ܫܪܘܝܬܐ: ܐܸܒܬܝܼܕܵܐܝܼܵܐ

[2] ܣܕܪܐ: ܨܦ̮، ܟܠܐܣ

[3] ܐܦܬܐ: ܦܘܪܣܐ

ܦܘܼܢܵܝܹܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹܐ:

ܢܝܼܢܘܹܐ، ܐܵܫܘܿܪ، ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ، ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵܐ، ܬܪܲܝܵܢܵܐ، ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ.