ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܢ̈ܐ ܡܢܬܐ ܕ1

  • -

ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܢ̈ܐ ܡܢܬܐ ܕ1

 

ܒܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝ ܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ.

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ، ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ، ܝܸܡܵܐ، ܟܹܐܦܵܐ، ܐܲܪܢܸـܒ݂ܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܵܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ، ܐܵܬ݂ܵܐ… ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ، ܪܵܒܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ، ܪܵܒܵܐ ܚܲܝ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ ܝܲܢ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܘܵܬܼܵܐ، ܝܸܡܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܟܹܐܦܹ̈ܐ، ܐܲܪ̈ܢܸܒܹܐ، ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ، ܒܲܛܹ̈ܐ … ܘܫܪ.

ܪܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵـܝܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܣܝܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ، ܘܣܘܼܟܵܠܝܼ ܝܠܹܗ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܵܪ̈ܘܿܣܹܐ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ، ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ، ܟܹܐܦܹ̈ܐ، ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ… ܘܫܪ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܪ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ، ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ، ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ … ܘܫܪ.

ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܝܠܹܗ ܠܬܪܹܝ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ.

  1. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܙܵܘܥܹ̈ܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܗ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ ܕܹܐܒܹ̈ܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܡܲܠܟܵܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪ̈ܵܬܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ:

ܐ. ܒܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܩܵܦܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܲܥܠܵܐ ܬܲܥܠܹ̈ܐ، ܦܹܐܪܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ، ܫܪܵܪܵܐ ܫܪܵܪܹ̈ܐ، ܦܲܪܘܿܩܵܐ ܦܲܪ̈ܘܿܩܹܐ… ܘܫܪ.

ܒ. ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵـܝܹ̈ܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܬܵܘ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܵܘܥܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܪܬܵܐ ܟܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܠܬ݂ܵܐ ܟܵــܠܵـܬ݂̈ܵܐ، ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܫܲܒܵـܬ݂̈ܵܐ، ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܵܐ، ܥܸܕܬܵܐ ܥܸܕܵܬܵܐ، ܥܸܠܬܼܵܐ ܥܸܠܵܬ݂ܵܐ، ܩܸܠܵܝܬ݂ܵܐ ܩܸܠܵܝܵـܬ݂ܵܐ… ܘܫܪ.

ܓ. ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܩܹܐ ܒܝܲܕ ܘܼܬܵܐ، ܘܿܬܵܐ، ܝܼܬܵܐ ܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܙܵܘܥܹܐ ܕܪܒ݂ܵܨܵܐ، ܪܘܵܚܵܐ ܘܚܒ݂ܵܨܵܐ  ܘܒܸܫܩܵܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܫܵܘܦܲܝܗܝ ܙܩܵܦܵܐ  ܐܲܝܟܼ: ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܒܵܥ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܫܵܘܬܵܦ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܸܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ… ܘܫܪ.

ܕ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܟܵـܠܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ، ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܩܵܦܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܲܪܢܸܒ݂ܵܐ ܐܲܪ̈ܢܸـܒܹܐ، ܕܸܒܵܐ ܕܸܒܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ… ܘܫܪ.