ܡܢܝܢܐ ܣܕܪܝܐ

  • -

ܡܢܝܢܐ ܣܕܪܝܐ

ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ  ܗ̇ܘ ܝܠܹܗ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܘܣܸܕܪܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ، ܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ …ܘܫܪ.

ܣܲܓܝܐܵܢܵܝܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܪܸܩ ܒܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܬܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ، ܬܫܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܥܣܝܼܪ̈ܵܝܹܐ، ܐܸܡܵܝܹ̈ܐ، ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ، ܡܸܠܝܘܿܢܵܝܹ̈ܐ.

 ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܥܲܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ، ܕܬܡܵܢܝܵܐ، ܕܬܸܫܥܵܐ، ܕܐܸܡܵܐ، ܕܐܲܠܦܵܐ، ܕܡܸܠܝܘܿܢܵܐ، ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬـܝܼ ܬܪܹܝ، ܕܚܲܡܫܝܼ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ: ܚܲܡܫܵܐ ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ. ܬܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ، ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܪܲܚܵܛܵܐ ܕܚܲܕ݇، ܪܲܚܵܛܬܵܐ ܕܬܪܹܝ، ܫܵܡܝܼܪܵܡ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܚܕܵܐ ܓܵܘ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܕܣܸܕܪܵܗ̇.. ܘܫܪ.

܀ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ 1- 9 ܥܲܡ 20، 30… 100، 200… 1000، 2000…1000000 ܡܲܨܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܗܝ ܡܸܢܝܵܢܹܐ ܣܸܕܪܵܝܹܐ ܐܲܝܟ: ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬ݂ـܝܼ ܚܕܵܐ، ܕܐܸܡܐ ܘܚܲܕ݇.. ܘܫܪ. ܚܙܝܼ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

܀ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ

 

ܕܸܟܼܪܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ

2= ܬܪܲܝܵـܢܵܐ

3= ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ

10= ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

11= ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

 

 

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ

2= ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ

3=ܬܠܝܼܬܼܵܝܬܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܬܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܬܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ

10=ܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

11=ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܵܐ

30= ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܵܐ

40= ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܵܐ

50= ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܐ

60= ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܵܐ

70= ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܵܐ

80= ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܐ

90= ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܐ

100= ܐܸܡܵܝܵܐ

1000= ܐܲܠܦܵܝܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݂ܵܐ

101= ܕܐܸܡܵܐ ܘܚܲܕ݇

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܬܵܐ

30=ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܬܵܐ

40=ܐܲܪܒܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

50=ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܬܵܐ

60=ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܬܵܐ

70=ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

80=ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܬܵܐ

90=ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

100=ܐܸܡܵܝܬܵܐ

1000=ܐܲܠܦܵܝܬܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܕܵܐ

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݇

1001= ܕܐܲܠܦܵܐ ܘܚܕܵܐ

ܕܘܪ̈ܫܐ

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܕ 13، 15،

                                               .

 

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܢܸܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܵܐ ܕ 80، 9، 12، 40، 120، 1000

    ܬܡܵܢܝܼ                                  .

 

                                           .

 

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܝܵـܠܵܕ݇ܐ، ܣܲܗܪܵܐ، ܨܸܨܪܹ̈ܐ، ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ، ܪܘܼܡܬܵܐ، ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.

ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ                                   .

                                           .

                                           .

 

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܒܪܵܬܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܚܲܩܠܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ، ܬܵܘܪܹ̈ܐ

 ܒܪܵܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ                              .

                                          .

                                          .

 

  1.  ܟܬܘܿܒ݂ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܚܘܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܬܠܵܬܼܵܐ، ܐܲܪܒܲܥ، ܥܣܲܪ، ܫܒܲܥ، ܚܲܕܸܥܣܲܪ، ܥܸܣܪܝܼ.

  ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܥܠܲܝܡܹܐ                             .

                                          .

                                          .