ܡܢܝܢܐ ܫܪܫܝܐ

  • -

ܡܢܝܢܐ ܫܪܫܝܐ

ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܡܢܵܝܬܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ، ܚܲܝܘܵܬܼܵܐ، ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܘܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵـܢܵܐ. ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܬܲܪ̈ܬܹܝ ܨܘܼܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܘܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܹܐ ܘܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܕܪܵܫܵܐ ܒܸܕ ܫܵܩܠܲܚ ܠܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ.

ܕܸܟܼܪܢܵܝܵܐ

1= ܚܲܕ݇

2= ܬܪܹ̈ܝ

3= ܬܠܵܬܼܵܐ

4= ܐܲܪܒܥܵܐ

5= ܚܲܡܫܵܐ

6= ܐܸܫܬܵܐ ܫܬܵܐ

7= ܫܲܒܼܥܵܐ

8= ܬܡܵܢܝܵܐ

9= ܬܸܫܥܵܐ

10= ܥܸܣܪܵܐ

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

1= ܚܕܵܐ

2= ܬܲܪܬܹܝ

3= ܬܠܵܬܼ݇

4= ܐܲܪܒܲܥ

5= ܚܲܡܸܫ

6= ܐܸܫܸܬ

7= ܫܒܲܥ

8= ܬܡܵܢܹܐ

9= ܬܫܲܥ

10= ܥܣܲܪ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

11= ܚܲܕܸܥܣܲܪ

12= ܬܪܸܥܣܲܪ

13= ܬܸܠܬܲܥܣܲܪ

14= ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ

15= ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ

16= ܫܬܲܥܣܲܪ

17= ܫܒܲܥܣܲܪ

18= ܬܡܵܢܸܥܣܲܪ

19= ܬܫܲܥܣܲܪ

20= ܥܸܣܪܝܼ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

30=ܬܠܵܬܼـܝܼ

40=ܐܲܪܒܥܝܼ

50=ܚܲܡܫܝܼ

60=ܐܸܫܬـܝܼ

70=ܫܲܒܼܥܝܼ

80=ܬܡܵܢܝܼ

90=ܬܸܫܥܝܼ

100=ܐܸܡܵܐ،ܡܵܐܐ

1000=ܐܲܠܦܵܐ

 

 

ܕܘܪ̈ܫܐ

  1. ܡܲܓܡܸܪ ܠܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ:

 

ܥܸܣܪܵܐ = 10

ܥܸܣܪܝܼ =

12=

ܬܸܫܥܵܐ =

ܚܲܡܫܝܼ=

26=

ܚܲܡܫܵܐ =

ܬܠܵܬܼـܝܼ ܘܚܲܕ݇ =

85=

ܬܪܹ̈ܝ =

ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ =

150=

ܚܲܕ݇ =

ܬܡܵܢܸܥܣܲܪ =

200=

ܫܲܒܼܥܵܐ =

ܫܲܒܼܥܝܼ ܘܬܪܹܝ=

600=

ܐܲܪܒܥܵܐ =

15=

1000=

ܬܠܵܬܼܵܐ =

16=

28=

ܐܸܫܬܵܐ =

11=

92=

ܬܡܵܢܝܵܐ =

33=

100=

 

  1. ܫܪܝܼ ܠܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ:

ܐ. ܟܡܵܐ ܕܸܟܼـܪܹ̈ܐ ܘܟܡܵܐ ܢܸܩܒ݂ـܹܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܣܸܕܪܘܼܟܼ܆ܣܸܕܪܵܟܼܝ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

ܒ. ܟܡܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ݂ܵܐ ܘܚܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܟܼ܆ܒܲܝܬܵܟ݂ܝ

ܦ:                                         .

ܓ. ܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܵܟܼܝ܆ܐܝܼܬܠܘܼܟܼ؟

ܦ:                                         .

ܕ. ܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܩܸܪܝܵܐ ܝܘܸܬ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ؟

ܦ:                                         .

ܗ. ܟܡܵܐ ܫܸܢܹܐ ܩܪܝܼܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ؟

ܦ:                                         .