ܪܘܟܒ݂ܐ ܕܡܡܠܠܐ

 • -

ܪܘܟܒ݂ܐ ܕܡܡܠܠܐ

ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܠܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܗ.ܕ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ، ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚ ܓܵܘ ܡܲܡܠܠܹܗ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ، ܙܵܘܥܹ̈ܐ، ܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ، ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹܐ ܘܡܹܐܡܪܹܐ ܘܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܕܪܵܫܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܼܲܚ ܡܲܢܗܲܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܠܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ.

ܐ. ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܝܲܢ ܪܹ̈ܡܙܹܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܒܪܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܹܗ ܓܵܘ ܗܸܡܸܙܡܵܢܲܢ ܘܡܲܡܠܠܲܢ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ݂ ܓܵܘ ܫܩܵܠܬܲܢ ܘܝܵܗܒܼܵܠܬܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ 22 ܐܵܬ݂ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ: ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟـ ـܟ ܟ ܠ ܡـ ܡ ܢـܢ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ.

ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܪܝܸܙܹܐ ܐܲܢܹܐ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ : ܐܲܒܓܲܕ ܗܲܘܲܙ ܚܲܛܲܝ ܟܲܠܡܲܢ ܣܲܥܦܲܨ ܩܲܪܫܲܬ.

ܒ. ܙܵܘܥܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܙܵܘܥܹ̈ܐ (ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܒܪܵܐ ܡܓܹܒܵܐ ܕܪܸ̈ܡܙܹܐ ܩܵܠܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ:

 1. ܙܩܵܦܵܐ (ܵ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܸܢܝܹܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܡܘܼܬܒܹ݂ܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܩܵـܠܵܐ ܐܵܢܵܐ ܝܲܡܵܐ ܫܠܵܡܵܐ … ܘܫܪ.
 2. ܦܬ݂ܵܚܵܐ (ܲ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܚܲܕ݇ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬ݂ܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܬܚܘܿܬܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܡܲܪܡܵܪ ܐܲܩܠܵܐ ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܪܡܵܐ … ܘܫܪ.
 3. ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ (ܹ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܸܢܝܹܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܬܚܘܿܬ ܐܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܹܐܒ݂ܵܐ ܒܹܐܪܵܐ … ܘܫܪ.
 4. ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ (ܸ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܙܵܘܓܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ـܹܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܸܡܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܥܸܪܒܵܐ ܬܸܢܵܐ ܢܸܡܪܵܐ .. ܘܫܪ.
 5. ܪܘܵܚܵܐ (ܘܿ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܵܘ ܐܲܝܟܼ: ܙܡܘܿܪ ܕܥܘܿܪ ܫܩܘܿܠ ܒܘܿܩܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ … ܘܫܪ.
 6. ܪܒ݂ܵܨܵܐ (ܘܼ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܵܘ ܐܲܝܟܼ: ܢܘܼܢܵܐ ܫܘܼܫܵܐ ܫܘܼܩܵܐ ܬܘܼܬܼܵܐ ܢܘܼܪܵܐ … ܘܫܪ.
 7. ܚܒ݂ܵܨܵܐ (ܝܼ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܝܘܼܕܼ ܐܲܝܟܼ: ܝܼܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܬ ܩܪܝܼ ܫܬـܝܼ ܟܠܝܼ … ܘܫܪ.

ܓ. ܚܲܒܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ـܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܡܪܘܼܟܲܒ݂ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ݇ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ. ܟܠ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ ܕܟܹܐ ܪܵܬܼܡܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

 1. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܚܲܕ݇ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ: ܗܹܐ، ܠܵܐ، ܩܵܐ، ܟܹܐ، ܟܲܕ، ܩܪܝܼ، ܝܠܘܿܦ، ܟܬܘܿܒ݂، ܙܡܘܿܪ، ܫܬـܝܼ … ܘܫܲܪܟܵܐ.
 2. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܪܵܡܵܐ، ܪܹܫܵܐ، ܟܸܢܫܵܐ، ܟܹܐܦܵܐ، ܩܵܠܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܩܪܵܝܵܐ، ܐܲܩܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ … ܘܫܪ.
 3. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܫܸܟܘܵܢܵܐ، ܕܲܒܵܫܵܐ، ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ، ܠܸܫܵܢܵܐ، ܒܲܪܩܘܿܩܝܵܐ[1]، ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ … ܘܫܪ.
 4. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܵܐ، ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܲܠܚܸܡܵܢܵܐ، ܡܲܒܪܸܩܵܢܵܐ … ܘܫܪ.

ܕ. ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ، ܬܚܘܿܬ ܐ݇ܓܵܪܹܐ، ܒܵܬ݇ܪ ܒܲܝܬܵܐ، ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ … ܘܫܪ.

ܗ. ܡܹܐܡܪܵܐ  ܝܼܠܹܗ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܫܸܡܫܵܐ ܒܸܙܪܵܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ … ܘܫܪ.

 

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܠܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܟܡܵܐ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܒ. ܟܡܵܐ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ؟ ܟܬܘܿܒ݂ ܚܲܕ݇ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܙܵܘܥܵܐ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܓ. ܟܬܘܿܒ݂ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕ݇، ܬܪܹܝ، ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܕ. ܗܲܒ݂ܠ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܘܥܲܠ ܡܹܐܡܪܵܐ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܗ. ܡܲܬܘܿܒ݂ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

܀ ܝܠܘܦ̈ܐ ܒܐܙܠܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܕܪܫܬܐ ܩܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܕܝܡܐ.

܀ ܫܡܫܐ ܟܐ ܙܪܩܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܘܓܢܝܐ ܠܡܥܪܒ݂ܐ.

ܐܪ̈ܡܘܢܐ ܕܓܢܬܢ ܚܠܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܣܝܡ̈ܐ.

 

[1]  ܒܪܩܘܩܝܐ: ܡܫܡܫܐ