ܫܡܐ

  • -

ܫܡܐ

ܫܡܐ     Noun

ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܐ ܚܫܲܚܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܐ ܩܵܐ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܟܠ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ. ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܦܠܝܼܓ݂ܵܐ ܠܫܲܒ݂ܥܵܐ ܣܲܗܡܹܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ:

ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ،  ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ. ܓܵܘ ܦܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܕ ܩܵܪܲܚ ܠܟܠܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܒܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ.

  1. ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ  Concrete noun

ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܚܵܝܹܐ ܘܠܵܐ ܚܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܝܬܵܐ ܘܡܣܲܬܬ݂ܵܐ1 ܓܵܘ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ، ܟܘܼܪܣܝܵܐ، ܡܵܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܵܐ، ܒܲܝܬ݂ܵܐ، ܛܲܝܪܵܐ، ܝܵܠܵܐ، ܢܸܡܪܵܐ، ܩܵܛܘܼ، ܐܲܪܝܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܵܐ، ܩܲܢܝܵܐ.. ܘܫܪ.

  1. ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ  Abstract noun

ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵـܠܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܝܕܸܥܝܵܐ ܒܚܕܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܦܘܼܪܡܝܼܵܐ ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ ܘܗܵܘܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ، ܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ، ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

  1. ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ  Collective noun

ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵـܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܘܹܐ ܒܨܘܼܪܬܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܒܸܩܪܵܐ، ܥܲܡܵܐ، ܦܸܣܩܵܐ، ܓܲܝܣܵܐ، ܪܵܦܵܐ، ܐܘܼܡܬܵܐ، ܟܢܘܿܫܝܵܐ.. ܘܫܪ.

  1. ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ2  Proper noun

ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܡܲܕܘܼܥܹܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ݇ ܐܸܬܝܵܐ ܚܵܝܵܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܚܵܝܵܐ ܠܚܘܿܕܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܙܵܟܼܘܿ، ܝܵܘܣܸܦ، ܟܸܬܪܝܼܢܵܐ، ܐܘܼܪܡܝܼ، ܐܝܼܪܵܢ، ܥܝܼܪܵܩ، ܦܪܵܬ، ܒܲܓܼܕܵܕ.

  1. ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ Material noun

ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܗܘܼܠܹ̈ܐ ܘܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵـܢܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܕܲܗܒܼܵܐ، ܩܲܝܣܵܐ، ܣܹܐܡܵܐ، ܢܚܵܫܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܦܲܪܙܠܵܐ، ܟܸܠܫܵܐ، ܘܲܪܵܩܵܐ، ܒܸܕܝܘܼܬ݂ܵܐ، ܚܲܡܪܵܐ، ܫܡܸܢܬܵܐ.. ܘܫܪ.

  1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ   Compound noun

ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ ܘܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܪܨܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹܐ

ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܹܝܠ، ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ، ܒܲܪܬܵܓ݂ܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܙܵܘܓܵܐ (ܒܲܟ݂ܬܵܐ)، ܒܲܪܙܵܘܓܵܐ (ܓܲܒ݂ܪܵܐ)، ܒܪܵܬ݂ܨܸܒܥܵܐ، ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ.. ܘܫܪ.

ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܒܹܝܬ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ، ܓܪܸܡ ܡ̣ܢ ܓܲܪܡܵܐ، ܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܒܪܵܬ ܡ̣ܢ ܒܪܵܬܵܐ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ

 ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ، ܟܘܼܡܦܵܬ݂ܵܐ، ܫܲܦܝܼܪܩܵܘܡܵܐ، ܫܦܝܼܥܐܝܼܕ݂ܵܐ3، ܫܦܝܼܥܥܲܝܢܵܐ4.. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ

 ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹܐ، ܐܵܙܠܵܟܘܼܫܹܐ، ܣܝܵܡܝܼܕ݂ܵܐ، ܫܩܲܠܛܵܥܢܵܐ، ܐܵܟ݂ܸܠܩܲܪܨܵܐ، ܝܲܗ݇ܒ݂ܢܵܬ݂ܵܐ ܩܛܲܠܥܲܡܵܐ.. ܘܫܪ.

  1.   ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ Verbal noun

ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ (ܫܸܡ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ) ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܘܐܝܼܬܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܡܸܠܬ݂ܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܬ݂ܸܒ݂، ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܪܹܐ، ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܠܸܚ، ܚܸܦܵܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܦܸܪ، ܨܲܝܵܕܵܐ ܡ̣ܢ ܨܵܝܸܕ، ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܟ݂ܸܠ، ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܣܸܩ، ܛܲܝܵܣܬܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܸܣ.. ܘܫܪ.

ܡܣܲܬܬ݂ܵܐ1: ܛܡܝܼܡܵܐ، ܣܡܝܼܟ݂ܐ، ܠܐ ܡܬܫܚܠܦܢܐ، ܬ݂ܐܒܬ

ܩܢܘܡܝܐ2: ܕܝܠܢܝܐ، ܚܐܨ

ܫܦܝܥܐܝܕ݂ܐ3: ܝܗܒ݂ܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ

ܫܦܝܥܥܝܢܐ4: ܗ̇ܘ ܕܥܝܢܐ ܣܒ݂ܝܥܬܐ ܝܠܗ̇

 

 ܕܘܼܪܵܫܹܐ

1. ܡܲܪܝܸܙ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ: ܡܕܝܼܢܬܵܐ ܐܲܪܝܵܐ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܕܸܩܠܵܬ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܒܪܵܬܐܝܼܕܵܐ ܒܹܝܬܟܪܝܼܗܹܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܝܵܘܣܸܦ  ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܢܚܵܫܵܐ ܟܸܠܫܵܐ ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ ܚܸܦܵܪܬܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

 ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܿܫܝܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ

2. ܦܪܘܼܫ ܠܐܲܕܫܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܐ. ܟܬܵܝܬܵܐ ܒܸܠܩܵܛܵܐ ܝ݇ـܠܵܗ̇ ܣܵܥܪܹ̈ܐ.                  .

ܒ. ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܛܲܐܘܼܠܹܐ ܝ݇ܠܹܗ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ.               .

ܓ. ܪܵܡܣܝܼܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܗܸܪܓܹܗ.                 .

ܕ. ܒܲܓܼܕܵܕ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟܼܵܝܬܼܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ.                 .

ܗ. ܒܸܩܪܵܐ ܕܡܵܬܲܢ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝ݇ـܠܵܗ̇.                  .

ܘ. ܚܙܹܐܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܪܵܦܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܛܲܝܪܹ̈ܐ.               .

ܙ. ܚܘܼܒܵܐ ܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܟܲܪܒܵܐ ܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܣܸܢܝܘܼܬܼܵܐ.                 .

ܚ. ܣܲܪܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ ܥܸܙܲܩܬܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ.                .

ܛ. ܒܲܝܬܲܢ ܒܸܢܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ.             .

ܝ. ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼܨܵܘܒܹܐ.              .

ܝܐ. ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܓܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܲܢ.             .

3. ܟܬܘܿܒܼ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܕܫܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ (ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ)                           .

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ (ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ)                         .

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ                                .

ܕ. ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵـܠܵܝܵܐ                                 .

ܗ. ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ (ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܝܵܐ)                      .

ܘ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒܼܵܐ                                   .

ܙ. ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ                                 .

4. ܓܲܒܝܼ ܠܚܲܒܪܵܐ ܬܪܘܿܨܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܩܸܫ̈ܝܵܬܼܵـܐ.

ܐ. ܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܬܵܘܪܹ̈ܐ، ܬܵܘܪ̈ܝܵܬܼܵܐ، ܚܡܵܪܹ̈ܐ ܘܚܡܵܪ̈ܝܵܬܼܵـܐ ܟܹܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܓܸܠܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܩܵܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ.

ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ              ( ܦܸܣܩܵܐ، ܪܵܦܵܐ، ܒܸܩܪܵܐ).

ܒ. ܪܵܥܝܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܥܹܐ ܘܲܥܢܹ̈ܐ، ܒܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܥܸـܙܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܘܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ               (ܒܸܩܪܵܐ، ܦܸܣܩܵܐ، ܪܵܦܵܐ).                                            

ܓ. ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܢܵܬܼܝܵـܬܼܵܗ̇ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ، ܟܹܐ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܥܵܒܼܵܐ ܘܡܵܨܹܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܗ̇ ܫܲܝܢܵܐ ܘܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼܠܵܗ̇.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ                 (ܬܲܥܠܵܐ، ܐܲܪܢܸܒܼܵܐ، ܟܬܵܝܬܵܐ).

ܕ. ܗ̇ـܝ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܓܠܘܿܠܬܵܐ، ܟܹܐ ܝܵܗܒܼܵܐ ܫܚܘܿܢܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܟܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ                (ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ، ܣܲܗܪܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ).

ܗ. ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܪܸܥܣܲܪ ܝܲܪ̈ܚܹܐ، 365 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܩܡܹ̈ܐ.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ             (ܒܹܝܬܼܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܫܹܢ݇ܬܵܐ، ܫܵܥܬܼܵܐ).

ܘ. ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܹܐ ܥܲـܠܵܗ̇ ܘܟܹܐ ܚܵܕܪܵܐ ܚܵܕܸܪܘܵܢܵܐ ܕܣܸܪܢܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܘܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ               ( ܣܲܗܪܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ).