ܫܡܐ

  • -

ܫܡܐ

ܫܡܐ     Noun

ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܐ ܚܫܲܚܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܐ ܩܵܐ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܟܠ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ. ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܦܠܝܼܓ݂ܵܐ ܠܫܲܒ݂ܥܵܐ ܣܲܗܡܹܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ:

ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ،  ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ. ܓܵܘ ܦܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܕ ܩܵܪܲܚ ܠܟܠܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܒܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ.

1. ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ  Concrete noun

ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܚܵܝܹܐ ܘܠܵܐ ܚܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܝܬܵܐ ܘܡܣܲܬܬ݂ܵܐ[1] ܓܵܘ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ، ܟܘܼܪܣܝܵܐ، ܡܵܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܵܐ، ܒܲܝܬ݂ܵܐ، ܛܲܝܪܵܐ، ܝܵܠܵܐ، ܢܸܡܪܵܐ، ܩܵܛܘܼ، ܐܲܪܝܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܵܐ، ܩܲܢܝܵܐ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ  Abstract noun

ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵـܠܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܝܕܸܥܝܵܐ ܒܚܕܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܦܘܼܪܡܝܼܵܐ ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ ܘܗܵܘܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ، ܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ، ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

3. ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ  Collective noun

ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵـܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܘܹܐ ܒܨܘܼܪܬܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܒܸܩܪܵܐ، ܥܲܡܵܐ، ܦܸܣܩܵܐ، ܓܲܝܣܵܐ، ܪܵܦܵܐ، ܐܘܼܡܬܵܐ، ܟܢܘܿܫܝܵܐ.. ܘܫܪ.

4 ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ[2]   Proper noun

ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܡܲܕܘܼܥܹܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ݇ ܐܸܬܝܵܐ ܚܵܝܵܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܚܵܝܵܐ ܠܚܘܿܕܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܙܵܟܼܘܿ، ܝܵܘܣܸܦ، ܟܸܬܪܝܼܢܵܐ، ܐܘܼܪܡܝܼ، ܐܝܼܪܵܢ، ܥܝܼܪܵܩ، ܦܪܵܬ، ܒܲܓܼܕܵܕ.

5. ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ Material noun 

ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܗܘܼܠܹ̈ܐ ܘܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵـܢܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܕܲܗܒܼܵܐ، ܩܲܝܣܵܐ، ܣܹܐܡܵܐ، ܢܚܵܫܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܦܲܪܙܠܵܐ، ܟܸܠܫܵܐ، ܘܲܪܵܩܵܐ، ܒܸܕܝܘܼܬ݂ܵܐ، ܚܲܡܪܵܐ، ܫܡܸܢܬܵܐ.. ܘܫܪ.

6. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ   Compound noun

ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ ܘܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܪܨܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹܐ

ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܹܝܠ، ܓܪܲܡܚܵܨܵܐ، ܒܲܪܬܵܓ݂ܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܙܵܘܓܵܐ (ܒܲܟ݂ܬܵܐ)، ܒܲܪܙܵܘܓܵܐ (ܓܲܒ݂ܪܵܐ)، ܒܪܵܬ݂ܨܸܒܥܵܐ، ܓܪܲܡܦܝܼܠܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ.. ܘܫܪ.

ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܒܹܝܬ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ، ܓܪܲܡ ܡ̣ܢ ܓܲܪܡܵܐ، ܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܒܪܵܬ ܡ̣ܢ ܒܪܵܬܵܐ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ

 ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ، ܟܘܼܡܦܵܬ݂ܵܐ، ܫܲܦܝܼܪܩܵܘܡܵܐ، ܫܦܝܼܥܐܝܼܕ݂ܵܐ[3]، ܫܦܝܼܥܥܲܝܢܵܐ[4].. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ

 ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹܐ، ܐܵܙܠܵܟܘܼܫܹܐ، ܣܝܵܡܝܼܕ݂ܵܐ، ܫܩܵܠܛܵܥܢܵܐ، ܐܵܟ݂ܸܠܩܲܪܨܵܐ، ܝܲܗ݇ܒ݂ܢܵܬ݂ܵܐ ܩܛܲܠܥܡܵܐ.. ܘܫܪ.

7. ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ Verbal noun

ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܘܐܝܼܬܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܡܸܠܬ݂ܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܬ݂ܸܒ݂، ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܪܹܐ، ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܠܸܚ، ܚܸܦܵܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܦܸܪ، ܨܲܝܵܕܵܐ ܡ̣ܢ ܨܵܝܸܕ، ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܟ݂ܸܠ، ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܣܸܩ، ܛܲܝܵܣܬܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܸܣ، ܡܛܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܛܹܐ، ܦܪܵܚܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܪܸܚ.. ܘܫܪ.

[1] ܡܣܲܬܬ݂ܵܐ: ܛܡܝܼܡܵܐ، ܣܡܝܼܟ݂ܐ، ܠܐ ܡܬܫܚܠܦܢܐ، ܬ݂ܐܒܬ

[2] ܩܢܘܡܝܐ: ܕܝܠܢܝܐ، ܚܐܨ

[3] ܫܦܝܥܐܝܕ݂ܐ: ܝܗܒ݂ܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ

[4] ܫܦܝܥܥܝܢܐ: ܗ̇ܘ ܕܥܝܢܐ ܣܒ݂ܝܥܬܐ ܝܠܗ̇