ܫܡܫܘܡܐ

  • -

ܫܡܫܘܡܐ

ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܵܐ. ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܓܘܼܪܹܐ ܘܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ.

ܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܹܐ ܢܵܦܸܠ ܓܵܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ.

ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܦܢܝܼܬܵـܐ ܟܹܐ  ܟܵܠܝܼ ܘܓܲܫܩܝܼ ܥܲܠ ܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.

 ܝܵܠܹܐ ܘܒܢܵܬܵـܐ ܥܲܡ ܒܵܒܵܘܵܬܵܐ ܘܝܸܡܵܬܵـܐ ܟܹܐ ܡܲܒܣܸܡܝܼ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ.

 ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܠܚܲܠܘܼܠܹܐ ܦܵܬܲܝܗܝ ܒܡܝܼܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹܐ ܘܨܸܦܝܹܐ ܕܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.

ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܡܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪܵܢܹܐ ܪܵܡܹܐ ܐܵܐܲܪ (ܗܵܘܵܐ) ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܪܵܒܵܐ ܦܲܝܘܼܚܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ.

ܩܵܐ ܗܵܕܲܟ݂ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܐܲܢܹܐ ܦܸܢܝܵܬܵـܐ(ܕܘܼܟܵܢܹܐ) ܩܵܐ ܚܡܵܠܬܵـܐ ܘܡܲܒܣܲܡܬܵܐ ܒܚܸܙܘܹܐ ܫܲܦܝܼܪܹܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

  1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩܘܵܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܪܵܫܵܐ ܕܥܸܠܸܠ.

ܐܝܼܬ              ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܵܐ.

ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ              ܘܐܝܼܬ

ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ               .

ܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܹܐ          ܓܵܘ

ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ. ܪܵܒܵܐ          ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܦܢܝܼܬܵـܐ ܟܹܐ  ܟܵܠܝܼ          ܥܲܠ ܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.