ܫܥܬ݂ܐ

  • -

ܫܥܬ݂ܐ

ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܟܼܒܹ̈ܐ، ܣܲܗܪܵܐ ܘܫܸܡܫܵܐ ܘܙܵܘܥܲܝܗܝ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܗܘܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܬܵܐ[1] ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ 4000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡ ܡܫܝܼܚܵܐ (ܩ.ܡ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ365 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 2000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩ.ܡ ܡܨܹܐܠܹܗ ܕܦܵܠܸـܓܼ ܼ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܝܲܪܚܵܐ ܠ30 ܝܲܢ 31 ܝܵܘܡܵܐ ܘܚܲܪܬܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ.

ܝܵܘܡܵܐ ܦܠܝܼـܓܼܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠ24 ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ. ܫܵܥܬܼܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܩܲܛܝܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ[2] ܘܩܲܛܝܼܢܬܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܪ̈ܦܵܦܹܐ[3]. ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ ܒܸܫ ܟܸܪܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܩܲܛ̈ܝܼܢܝܵـܬܼܵܐ. 

ܫܵܥܬܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ[4] ܝ݇ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܠܫܵܥܬܼܵܐ ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܩܵܝܡܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ  ܠܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܕܵܥܪܝܼ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܘܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܫܵܥܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܲܪܹܐ ܝܲܢ ܦܵܪܸܩ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܝܲܢ ܦܵܠܵܚܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܹܗ ܘܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܝܵܠܘܦܵܐ ܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܘܵܠܝܵܬ݂ܹ̈ܗ ܝܲܢ ܟܡܵܐ ܫܵܥܵܬ݂ܵܐ ܦܠܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܝܲܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

[1] ܥܸܠܬܵܐ: ܣܵܒܲܒ

[2] ܩܲܛܝܼܢܝܵܬܵܐ: ܕܲܩܝܼܩܹܐ

[3] ܪܦܵܦܹܐ: ܬ݂ܵܘܵܢܝܼ

[4]ܐܠܨܝܬܐ: ܐܵܢܸܢܩܵܝܬܵ، ܡܘܼܗܸܡ