ܬܘܪܨܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

  • -

ܬܘܪܨܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܟܬܒ݂ܐ ܕܬܘܪܨܡܡܠܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܛܝܒ݂ܐ ܝܠܹܗ ܠܒܨܡܢܬܐ ܘܩܘܪܒܐ ܥܕܢܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܬܒ݂ܐ ܓܘ ܣܕܪܐ ܕܟܬܒ݂ܐ ܕܒܝܬܕܦܐ ܕܢܘܗܕܪܐ. ܐܗܐ ܟܬܒ݂ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܝܠܗ ܥܣܪܐ ܩܦܠܐܘܢ̈ܐ ܕܝܠܝܗܝ ܡܓܡܘܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܓܒܢ̈ܐ ܕܬܘܪܨܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܢ ܕܪܝܐ ܘܐܢ̈ܐ ܩܦܠܐܘܢ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܝܕܥ̈ܐ، ܫܡܐ، ܫܘܼܡܗܐ ܘܡܫܬܡܗܢܐ، ܡܢܝܢܐ، ܚܠܦܫܡܗ̈ܐ، ܡܠܬ݂ܐ، ܐܕܫ̈ܐ ܠܐ ܡܬܫܚܠܦܢ̈ܐ، ܡܫܪܪ̈ܢܐ، ܪܘܟܒ݂ ܡܡܠܠܐ، ܡܡܠܠܘܬ݂ܐ. ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܩܦܠܐܘܢ̈ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܝܠܗ ܠܟܠܝܗܝ ܡܢܘܬ݂̈ܐ ܕܡܠܘܐܐ ܪܫܝܐ ܕܗ̇ܘ ܩܦܠܐܘܢ.