Author Archives: Achour Odicho

  • -

ܗ̇ܘ ܕܝܟܐ ܚܟܝܡܐ

ܡ̣ܢ ܚܕَ ܙܒܼܢܐ ܠܐ ܪܚܩܐ ܪܒܐ ܚܕَ ܕܝܼܟܐ ܫܦܝܼܪܐ ܒܓܘܢ̈ܐ ܙܗܝ̈ܐ ܐܘܦ ܙܐ ܦܪܡܝܢܐ ܘܡܪܐ ܕܩܠܐ ܒܣܝܼܡܐ ܟܐ ܗܘܐ ܗَܘܐ ܒܚܝܐ ܓܘ (ܢܝܼܢܹܐ) ܓܘ ܒܝܬܐ ܕܡܪܗ ܢܡܪܘܕ.

ܐܘܦ ܐܢ ܬܪܥܐ ܕܢܝܢܐ ܠܐ ܝܗَܘܐ ܦܝܫܐ ܕܘܝܼܪܐ ܒܬَܪ ܕܝܟܐ ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܪܚܩ ܗَܘܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬܐ ܐܝܡܢ ܕܦܠܛ ܗَܘܐ ܡܢ ܢܝܢܐ ܠܚܕܪܐ ܐܘ ܩܐ ܕܐܣܠَܩ ܗَܘܐ ܠܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܪܡܬܐ ܘܡܚܐ ܗَܘܐ ܟ̰ܦ̈ܐ ܒܓܘܠܦܢܗ ܩܕَܡ ܕܡܪܝܟܼ ܗَܘܐ ܩܕܠܗ ܘܩܪܐ ܗَܘܐ ܒܩܠܐ ܒܣܝܡܐ ܟܕ ܥܝܢ̈ܗ ܟ̰ܝܼܡܐ.

ܟܕ ܐܗܐ ܕܝܟܐ ܚܝܐܠܗ ܒܫܢ̈ܐ ܥܡ ܡܪܗ ܢܡܪܘܕ ܘܡܪܕܬܗ ܨܘܪܝܐ ܘܡܣܒܒ ܕܟܐ ܝܗَܒܼܠ ܗَܘܐ ܢܬܐ ܐܝܡܢ ܕܗܡܙܡܝ ܗَܘܘ ܥܡ ܐܚܕܕ̈ܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܦܪܡܘܝܐ ܥܠ ܠܫܢܝܗܝ.

ܒܐܢܝ ܥܕܢܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ ܪܥܫܠܗ ܢܡܪܘܕ ܡܪܐ ܕܕܝܟܐ ܕܗ̇ܘ ܫܘܪܝܠܗ ܒܩܪܝܐ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ. ܘܟܕ ܢܡܪܘܕ ܝܼܗَܘܐ ܚܕَ ܐَܢܫܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܐ ܕܠܒܐ ܒܣܝܼܡܐ

ܐَܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ ܘܚܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܒܲܟܼܬܹܗ ܨܘܼܪܝܼܵܐ، ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܢ ܕܨܵܠܸܢ ܠܡܕܝܼܢَܬܵܐ ܘܙܲܒܼܢܸܢ ܚܲܕَܟܡܵܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܥܲܡ ܕܝܼܟܵܐ ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܣܩܝܼܕܵܐ ܠܚܘܕܸܗ ܘܡܼܢ ܕܗܿܘ ܒܵܠܵܐ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܩܲܘܡܵܐ ܝܵܗܒܼܝܼܠܲܢ ܒܹܥܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܣܵܢܩܲܚ ܠܸܙܒܼܵܢܵܐ.

ܒܵܬَܸܪ ܗܵܕܵܐ ܟܲܕ ܕܝܼܟܵܐ ܚܸܙܝܵܐ ܠܹܗ ܓܵܢܸܗ ܓܵܘ ܚܲܡܫܵܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܘܪܥܸܫܠܹܗ ܒܚܲܝܘܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܫܩܸܠܹܗ ܛܵܥܢܵܐ ܕܡܵܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܐܵܢܝܼ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ـܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܪܹܐܙܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܹܗ ܘܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܫ ܩܘܼܝܵܐ ܠܘܵܠܝܼܬܹܗ ܘܕܥܸܪܹܗ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܩܲܕَܡܲܝܬܵܐ.

ܢܸܡܪܘܼܕ ܘ ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܚܕܹܐܠܘܿܢ ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܗܘܹܠܹܗ ܥܲܡ ܕܝܼܟܵܐ ܐܘܼܦ ܙܹܐ ܟܠܝܘܿܡ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼ ܗܘܵܘ ܚܕܵܐ ܒܸܥܬܵܐ ܬܚܘܼܬ ܟܠ ܚܕܵܐ ܟܬܲܝܬܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܕܐܵܢܝܼ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ـܐ ܗܿـܝ ܒܸܪܕܹܱܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܗܘܐ ܕܗܵܘܹܐ ܗَܘܵܐ ܠܵܗܿ ܙܵܥܝܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܗ̇ ܘܩܵܐ ܗܵܕܵܟܼ ܟܹܐ ܦܵܠܛܵܘܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܐܵܙܵܠَܐ ܗܘܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕَ ܒܲܝܬܵܐ ܚܵܪܵܒܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܡܲܬܒܼܵܐ ܗَܘܵܐ ܠܗ̇ ܒܝܼܥܬܘܿܗ̇.

ܥܒܸܪܘܼܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܚܙܹܐܠܹܗ ܢܸܡܪܘܿܕ ܕܗܿـܝ ܟܬܲܝܬܵܐ ܒܸܪܕܹܐ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܒܹܥܹ̈ܐ ܘܟܠ ܝܵܘܡ ܓ̰ܲܡܥܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܐܲܪܒܥܵܐ ܒܹܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܗܿܝܓܵܗܵܐ ܘܟܲܕ ܗܿܘ ܡܲܠܩܘܼܛܹܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܩܪܝܼܠܹܗ ܠܨܘܼܪܝܼܵܐ ܘܡܘܼܚܒܸܪܵܐ ܠܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܚܲܕَ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܫܸܡܫܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܢܸܡܪܘܿܕ ܘ ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܝܬܝܼܒܼܐ ܝܘܵܐ ܓܵܘ ܕܲܪܬܵܐ ܒܸܫܬܵܝܵܐ ܟ̰ܵܝ ܕܥܵܨܸܪܬܵܐ ܥܲܡ ܐܸܚܕܵܕܹܐ.

ܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐܘܼܦ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܦܠܝܼܛܹܐ ܝܗܘܵܘ ܩܵܕَܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܢܝܼܢܹܐ ܡܲܒܣܘܼܡܹܐ ܓܵܘ ܫܸܡܫܵܐ ܘܕܝܼܟܵܐ ܥܲܡܲܝܗܝ ܟܸܠܝܵܐ ܠܚܲܕَ ܕܸܦܢܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ ܩܕܵܠܹܗ ܒܝܼܗܵܒܼܐ ܢܵܬܵܐ.

ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܡܒܘܼܩܸܪܵܗ ܡܼܢ ܢܸܡܪܘܿܕ ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܸܬ  ܡܒܵܫܠܲܢ ܩܵܐ ܩܘܼܕܡܹܐ ܚܲܕَܒܼܫܲܒܵܐ…


  • -

  • -

بنت الرافدين

مجموعة مقالات ستصدر تباعا عن التعايش داخل الاسرة

علياء الانصاري

كاتبة وباحثة اجتماعية/ المدير التنفيذي لمنظمة بنت الرافدين

العراق – بابل – تشرين الاول 2017

تعيش الاسرة المسلمة، أقسى الأزمنة وأشدها ضراوة كتحدي لتماسكها وديمومة بقائها فهي واقعة بين مطرقة الخلافات الاسرية التي تنخر في أعمدتها، وبين سندان العولمة والتكنولوجيا الحديثة التي تشارك في صياغة المفاهيم والقناعات والسلوكيات.

لذلك وجب على جميع العاملين والمهتمين بشأن الإنسان وروابطه وعلاقاته التي تنبثق من الاسرة وتحدد معالم وجوده في هذا الكون، أن يجعلوا من (الأسرة) أولوية في اهتماماتهم وشؤونهم الفكرية والمعرفية، والتفكر في التدابير الوقائية والسبل العلاجية التي توفر الحماية والأمان للأسرة كما تقدم لها المعالجات الحقيقية للتصدعات التي تحدث في مسيرتها.

وهذه المقالات، هي جزء من تلك الجهود.

التعايش داخل الاسرة

إدارة المشاعر والانفعالات:

(1)

الحبّ، هو ما يبحث عنه الشباب ليرسو بقواربهم على شاطئه، ومن ثم يمخروا عباب بحر الحياة متوسمين به أملا للسعادة.

ولكن، بعد مرور بضع من الوقت (قد يكون أشهرا أو سنوات)، وبحكم الروتين الحياتي في مؤسسة الاسرة، والالفة للشخص الآخر، مشاكل الحياة، اصطدام الرغبات ببعضها، اختلاف المصالح بين الأطراف وكيفية التوفيق بين تلك المصالح بما يرضي الطرفين، غلبة الطرف الأقوى في بعض الأحيان والذي غالبا ما يكون الرجل، في قيادته للأسرة (كما يفهمها هو)، وفي سيطرته (كما تفهمها المرأة).. لكل ذلك وغيره أثر في زيادة نسبة الخطر لتماسك قارب الحبّ أمام تلاطم أمواج الحياة.

(هي تقول: لم يعدّ يحبني كما كان سابقا).

أكيد عزيزتي الأمر الآن يختلف كثيرا، كان يسمعك كلام الغزل والحبّ لأنك كنت بعيدة عنه، اما الآن فانت بين يديه. لم يكن هناك شاغل لكما سوى هذا الحبّ، أما الآن فلديكما شواغل أخرى كتوفير تكاليف العيش، تأمين احتياجات الأطفال، الديون، المشاكل السياسية، المشاكل مع الاهل والاقارب، صاحب البيت الذي يريد أيجاره في الموعد، الحرب التي اندلعت وربما تأكل احلامكما وبيتكما الصغير… الآن يوجد المئات من الشواغل تزدحم بها حياتكما.

كان يرسل لك الهدايا بين حين وآخر، لأنك كنت خارج أطار حياته، أما أنت الآن فداخل ذلك الإطار.. فهو يعتقد بانك لم تعودي بحاجة الى كلمات الغزل وهدايا الحبّ، لأنك الان تعيشين تفاصيل يومياته وتنفسينه صباحا ومساءً… قربك منه، جعله يعتقد بأنه لم يعدّ بحاجة الى كلِّ ذلك.

(هو يقول: لم تعدّ تحبني، فترت عاطفتها تجاهيّ).

اكيد عزيزي الأمر الآن يختلف كثيرا، فقد كنت فيما مضى بعيدا عنها، تراك حلما تنتظر عناقه، أما الآن فأنت بين يديها.. تتنفسك صباحا ومساءً..

كانت في بداية علاقتكما، تتجمل لك، تريد أن تخبرك بانك حظوت بأجمل نساء الأرض، ولكنها الآن أم ولدك… فهي تعتقد بانها مجرد أن تكون (أم ولدك)، فهذا يكفي … لم يعدّ مهما أن تعتني بنفسها لتراها جميلة… فأكيد هي الآن في نظرك أجمل المخلوقات لأنها أم ولدك (هكذا تفكر الانثى).

لذلك عزيزتي الانثى: الرجل يريدك ان تبقي (أنثاه) الاجمل دوما… فلا تجعليه يشعر بالإخفاق أو الندم… فالحبّ لا يكفي وحده لحياة اسرية ناجحة.

الحياة الاسرية الناجحة، تعني التفاهم، ان يفهم احدكما الطرف الآخر، ماذا يريد؟ كيف يفكر؟ وماذا تعني له الأشياء كما يفهمها هو.

فالرجل يريد ان يرى زوجته دوما، أنيقة وجميلة، حتى لو أصبحت عجوزا وولدت له عشر صبيان، في حين أن المرأة، لا تبالي بالاهتمام بمنظرها وانوثتها بعد وضع أول طفل لها، لأنها تعتقد ان الامر لم يعد له أهمية.. فهي تطبخ وتقوم بأعمال المنزل والأولاد وتقضي حوائجه… وكل هذا بالنسبة لها مؤشرات على حبّها لبيتها وله.

يقول معظم الرجال: (زوجتي لا تهتم بمظهرها وأنوثتها… لم تعدّ تهتم بمشاعري وبرغباتي الخاصة)، يقول آخرون: (عدم اهتمام الزوجات بنا، قد يدفعنا للبحث عما نريد خارج إطار البيت)، فالأمر مهم – عزيزتي – بالنسبة للرجل، مهم أن تظهري اهتمامك به.

معرفة الآخر، عملية مهمة جدا، لأجل ان نبرمج سلوكياتنا طبقا لتلك المعرفة.. فالحبّ بعد الزواج يحتاج الى التفاهم والمداراة لكي يحتفظ بتوهجه..

فالحبّ وحده لا يكفي لبناء اسرة ناجحة ومستقرة.

المشاعر، تحتاج الى مداراة، ومدارتها تكمن في استمرار إظهار الاهتمام بالآخر، بالطريقة التي يريدها هو، لا التي نعتقدها نحن.

والمرأة، تحتاج لكي يبقى حبّها متوهجا، ان يهتم بها زوجها، بالطريقة التي تفهمها هي، والانثى تعشق الكلمة الجميلة، ويُأسرها الاحترام والحنان.. قد لا تفرح بالهدية كما كانت تفرح بها عندما كانت خطيبتك، ولكنها تفرح بالكلمة الطيبة والابتسامة التي تعيد لها النشاط والحيوية..

فكونها أما، لا يعني بأنها لن تحتاجك لتبدو أمامك طفلة صغيرة مازالت مدللة.

تقول غالبية النساء: (لم أسمع من زوجي كلمة جميلة بعد الزواج، كأن الذي كان بيننا رغبة طارئة أنتهى مفعولها بعد الزواج). فيما تقول أخريات: (لم اسمع منه كلمة طيبة ذات يوم، او ثناء على طعام أعددته، أو ثوب جميل لبسته، او تسريحة شعر، او حتى عبارة: رحم الله والديك، عاشت ايدك.. نفتقر الى كلمات طيبة ومحبة منهم).

عزيزي الرجل، رسول الله (ص) يقول: (ليقل احدكم لزوجته اني احبك حتى وان لم يكن)، ويؤكد: (ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم).. تذكر هي أمانة بين يديك.

وتذكر أن الحبّ وحده لا يكفي لإبقاء الاسرة سعيدة..

لأن ضغوطات الحياة، مشاكلها، رويتنها، زخرفها، يكون أقوى من المشاعر.. فإذا أردنا ان نبقي مشاعر الحبّ وهاجة، علينا ان نتقن فن (إدارة المشاعر).. وألا تكون المواقف الصعبة في الحياة الاسرية، سببا في فقدان توهج تلك المشاعر ونقائها..

على الرجل أن يبحث دوما، عن مكامن الفرح لدى أنثاه، ليغذيها بالاهتمام، وعلى المرأة ان تبحث دوما، عن مكامن الفرح لدى رجلها، لتغذيها بالاهتمام..

الاهتمام، هو من يجعل الحبّ وهاجا، قادرا على النبض بحيوية ليمدّ حياة الاسرة بالأمل والسعادة.

فليكن من أولويات كل أمرأه ورجل، ان يهتم بالآخر.. وبذلك تدوم مشاعر الحبّ بينهما، مادام الاهتمام سار المفعول.

وبالنتيجة سينشأ الطفل (الذي هو منتج العلاقة الزوجية وبضاعة الاسرة الإنسانية)، سينشأ مشروع (الإنسان) هذا في بيت يسوده الاحترام والاهتمام والحبّ، فيرى الطفل والده يهتم بأمه، عندما يراها متعبة من أعمال المنزل، فيساعدها أو يطلب منها ان ترتاح قليلا، أو يأخذها الى المطعم، أو يسمعها كلمات الشكر والتقدير لما تبذله من عناء وتعب في تلبية احتياجات المنزل (وهذا أقل ما تطلبه المرأة من زوجها).. كما يرى أمه تهتم بأبيه، فتساعده على شؤون العيش، سواء بالعمل معه لتأمين احتياجات الاسرة او بالاقتصاد المنزلي وتوفير الأموال، تهتم بأبيه فلا تعكر مزاجه، ولا تكثر عليه الطلبات، ولا تكلفه ما لا يطيق.. وتشعره دوما بأنه مصدر حنان وأمان لها وللأسرة.

لنتصور كيف يمكن ان ينشأ هذا الطفل، وكيف سيغدو هذا الانسان في قادم أيامه؟

الحبّ وحده لا ينشأ جيلا واعيا مستقرا، الاستقرار الاسري هو من يفعل ذلك.

فالحبّ يفقد بريقه ووهجه عندما يفقد الرجل والمرأة اهتمامهما ببعض.. وتتحول الاسرة الى ساحة صراع لأجل إثبات القوى وإنفاذ السلطة، ليصبح الطفل حينها مظهرا للعنف المختفي في اللاوعي السلطوي بين أقطاب الاسرة الواحدة.

والأطفال العنيفون، هم مشاريع للاضطراب السلوكي، والتطرف الديني، والعنف المجتمعي.

فعندما نتحدث عن مجتمعات مسالمة، مستقرة، معتدلة، منتجة، فإننا نتحدث عن أسر يسودها الحبّ والاهتمام.


  • -

ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܠܦܬܐ ܘܝܠܦܬܐ ܕܠܫܢܐ

ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܠܦܬܐ ܘܝܠܦܬܐ ܕܠܫܢ̈ـܐ ܫܹܝܡܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ

ܩܵܪܘܿܝܹ̈ܐ ܚܲܒܝܼܒܼܹ̈ܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܓ̰ܵܪܘܼܒܹܐ ܝܘܲܚ ܦܵܫܘܿܛܹܐ ܨܸܒܥܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕَܟܡܵܐ ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹܐ ܕܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵ̈ܘܵܬܹܐ ܕܓܵܠܘܼܬܵܐ.

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܝܼܒܼܝ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܥܲܕܪܵ̈ܢܹܐ ܩܵܬܲܢ ܒܡܫܵܪܲܟܬܘܿܟܼܘܿܢ ܒܝܘܼܠܦܵܢܘܿܟܼܘܿܢ ܘܝܕܲܥܬܘܿܟܼܘܿܢ ܘܢܸܣܝܵܢܘܿܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܕܵܐܗܵܐ ܡܲܝܕܵܢ.

ܠܵܐ ܡܲܚܦܸܠܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܩܵܬܲܢ ܟܠ ܡܥܲܩܵܒ݂ܬܵܐ ܐܢ ܗܵܘܝܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܐܵܘ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.

ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ـ̈ܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪ̈ܘܵܬܹܐ ܕܡܲܥܪܒܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܢܵܐ. ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܸܡܠܘܿܐܵܐ ܘܫܪ..

ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܡܸܬܡܲܨܝܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܕܥܸܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܠܵܬܵܐ ܫܵܘܝ̈ـܹܐ :

1ـ ܪܸܬܡܵܐ

2ـ ܩܪܵܝܬܵܐ

3ـ ܟܬܵܒܼܬܵܐ

ܐܲܦ ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܬܠܵܬܵܐ ܣܵܗܡܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܩܡܝܼܛܹ̈ܐ ܒܐܘܼܕܵܠܹܐ.

ܟܲܕ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܗܿܘ ܕܲܪܓܼܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܵܐ ܓܵܘ ܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ: ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܫܵܪܲܚ ܒܝܼܵܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܥܵܒܼܘܿܕܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܲܣܘܝܼܕܸܢ ܒܸܕ ܩܲܢܛܪܸܢܲܚ ܕܘܼܪܵܫܲܢ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܢܸܡܘܼܢܵܐ ܩܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܲܥܪܒܼܝ̈ܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܣܘܼܪܸܬ ܘܲܕܥܲܪܒܸܬ ܐܝܟܼ ܢܸܡܘܼܢܐ ܩܵܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ (ܐَܣܘܪܝܵܝܵܐ، ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ، ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ، ܘܟܘܼܫܵܝܵܐ:ܗܲܒܵܫܵܝܵܐ.)

ܐ ـ ܡܹܐܙܲܠܬܐ ܕܩܲܢܝܐ (ܩܵܠܵܡܵܐ) ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܠܣܸܡܵܠܐ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹܐ ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܡܹܐܙܲܠܬܹܗ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܲܥܪܒܼܵܝܹܐ.

ܒ ـ ܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܨܘܼܪܬܵܐ ܕܚܲܕَܟܡܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ ܒܵܬَܲܪ ܕܘܼܟܬܵܝܗܝ ܓܵܘ ܡܸܠܬܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ:

 

ܒܐَܵܚܲܪܵܝܬܵܐ

ܐܵܬܘܼܬܵܐ

ܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ

 

ܫܪܝܼܬܵܐ

ܥܪܝܼܬܵܐ

 

ܡܵܐܠܸـܟ

ܒܪܘܿܟ

ܠܲܟܵܐ

ܟܲܠܒܐ

 

ܗܲܡܙܸܡ

ܡܲܠܚܸܡ

ܠܲܚܡܵܐ

ܡܸܠܚܵܐ

 

هلوع

دلع

لعب

عنب

 

عام

حلم

حمل

ملح

               

 

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܠܲܝܬ ܗܲܕܟܼܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ: ܟܠ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܦܸܬܓܼܵܡܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܹܐ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܠܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.

Aܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

aܒܵܕܵܠ

                                                           B     

 ܘܫܵܪ.b ܒܵܕܵܠ

 

ܓ ـ ܫܸܡܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕَ:

S, L, M, N, R, O, E, F, X ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܬܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ ܝܼܠܹܗ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܵܗ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܣܸܡܟܲܬ  ܣ

        ܩܘܿܦ   ܩ

        ܘܵܘ     ܘ

        سين    س

          واو     و

          قاف    ق

ܐܵܗܵܐ ܡܲܒܪܘܿܝܹܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܲܢܬܵܐ ܓܵܘ ܐَܣܲܪܬܵܐ ܕܲܫܡܵܥܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܐܵܬܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܨܘܼܪܬܵܗܿ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܬܵܗܿ.

ܕ ـ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܟܐܹ ܟܵܬܸܒ݂ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܒܩܵܠܵܐ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܒܐܢܐܢ.

 BANAN

 ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܚܲܡܫܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܸܕ ܟܵܬܸܒܼ ܗܲܕܟܼܵܐ:

 ܒܵܢܵܢ……..   ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܬܠܵܬ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ.

 ܘܒܠܸܫܵܢܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ ܒܸܕ ܟܵܬܸܒܼ ܗܲܕܟܵܐ:

 بَنان…….   ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܐܲܪܒܥ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ.

ܗ ـ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܪܲܩܙܵܐ ( قاعدة) ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܐܵܠܲܦ ܒܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܡܼܢ ܒܵܕܵܠܵܗ ܙܲܘܥܵܐ ܕܲܙܩܵܦܵܐ.

ܒܐܵܗܵܐ:

ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ (ܫܲܒܼـܪܹ̈ܐ) ܠܘܿܓܝܼܩܲܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܵܬܒܼܝܼ ܡܸܠܬܵܐ ܕ:

BABA

ܗܲܕܟܼܵܐ:     ܒܵܒܵ

 ܐܝܼܢܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܝܠܵܗ ܡܸܢܵܝܗܝ ܕܟܵܬܒܼܝ ܠܡܸܠܬܵܐ ܗܲܕܟܼܵܐ: ܒܵܒܵܐ

ܙ ـ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܘܕܵܡܝܵܢܵܐ ܠܫܸܪܫܹܗ ܐܲܟܵܕܵܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܝܼܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ.

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܟܵܕܵܝܵܐ ܕܝܼܠܵܗ ܫܸܪܫܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܫܲܪܝܼ ܗَܘܵܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܝܼܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ ܐܸܕܝܘܼܡ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

لِمن تُقرع الاجراس؟ ܠܡܵܢܝܼ ܩܵܪܥܝܼ ܙܵܓܹ̈ܐ؟

ܩܵܐ ܗܵܕܵܐ ܩܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܠܲܝܬ ܚܲܕَ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܐ ܚܕܵܐ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܪܝܼ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܫܠܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܪܵܬܡܝܼܠܵܗ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܝܼܬܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܵܬܒܼܝܼܠܵܗ ܟܹܐ ܟܵܬܒܼܝܼܠܵܗ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ ܪܬܝܼܡܬܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

 STOCKHOLMܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ: ESTOCKHOLM

ܘܟܬܸܒܼܬܵܐ: استوكهولم

 

ܦܘܼܫܘܿܢ ܒܫܲܝܫܵܐ

ܬܲܦܩܲܚ ܓܵܘ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ

ܐܵܫܘܿܪ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ


  • -

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

ܝܘܡܐ ܬܝܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

ܝܘܡܐ ܕ 21 ܒܝܪܚܐ ܕ ܫܒܛ ܦܫܠܗ ܪܫܝܡܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܬܝܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܒܝܕ:

ܫܢܬܐ ܕ 1999

ܚܒܪܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܩܕܝܡ. ܓܘ ܣܘܝܕܢ ܩܐ ܛܘܦ̰ܣܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܕܝܥܐ ܗܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕ 15 ܘܫܪܫܗ ܝܢ ܦܘܫܩܗ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܚܒܪܐ ܠܬܝܢܝܐ:

ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܡܥܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ؟

ܡܥܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܦ ܐَܢܫܐ ܗܡܙܡܠܗ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ. ܒܝܠ 6000 ܗܠ7000 ܠܫܢܐ ܕܐܝܬ ܓܘ ܕܘܢܝܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܦܠܓܝܗܝ ܝܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܠܩܐ. ܩܐ ܗܕܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܐ ܚܡܝܬܐ ܕܠܫܢܐ.

ܒܢܘܢܐ ܘܒܢܬܐ ܕܡܫܚܛܐ ܐܢܝ ܕܟܐ ܝܕܥܝ ܠܫܢܝܗܝ ܨܦܝܝܼ ܒܘܫ ܟܐ ܗܘܝ ܠܩܕܡܐ ܓܘ ܝܘܠܦܢܐ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ. ܐܗܐ ܦܫܬܐ ܝܠܐ ܐܡܪܬܐ ܒܝܕ ܪܒܐ ܝܕܘܥܐ ܐܝܟܼ ܦܪܘܦ̰ܝܣܘܪ:

ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܒܘܨܝܐ ܕܬܪܝܢ ܠܫܢܐ ܓܘ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕ

ܣܬܘܟܗܘܠܡ.

ܐܝܢܐ ܗܝ ܒܘܫ ܐܠܨܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܝܠܗ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܡܪܗ.

 


  • -