Author Archives: Media

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

ܚܝܐ ܕܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ

ܚܝ̈ܐ ܕܐܡܢܐ ܡܢܚܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ ܥܬܝܪ̈ܐ ܝܢܐ ܒܐܡܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ، ܐܢ ܒܢܩܫܐ ܐܘ ܒܡܬܒܼܬܐ ܕܩܠ̈ܐ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܐܘ ܒܣܝܵܡܐ ܕܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܘܟܬܒܼ̈ܐ ܘܐܦ ܙܡܪܵܐ .

ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܚܕ̄ ܜܘܦ̮ܣܐ ܝܗܘܐ ܜܒܼܐ ܘܥܠܝܵܐ ، ܡܵܪܝ ܡܨܝ̈ܬܐ ܐܡܢܝ̈ܬܐ ܘܪ̈ܥܝܢܝܬܐ ܝܗܘܐ ܠܚܒܼܪ̈ܢܗ ܘܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܘܒܢ̈ܝ ܥܡܗ .

ܦܫܠܗ ܝܠܝܕܐ ܡܠܦܢܢ ܪܒܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ 18 ܒܐܕܪ 1907 ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܕܝܐܬ ܒܜܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ . ܒܫܢܝ̈ܐ ܕܫܒܼܥ ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܒܝܕ ܒܒܗ ܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܐܕܢܐ ܠܩܪܝܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ، ܘܬܡܢ ܝܠܦܠܗ ܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ،ܥܪܒܝܐ ،ܦܪܢܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ. ܘܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1921 ܐ̄ܙܠܗ ܠܕܪܡܣܘܩ ܟܕ ܡܦܘܪܩܐܠܗ ܓܢܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܜܠܘܡܝܐ ܕܗܘܐܠܗ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ .

ܒܕܪܡܣܘܩ ܡܘܓܡܪܗ ܠܩܪܝܢܗ ܥܪܒܝܐ ܘܡܘܣܝܩܝ ܘܢܩܫܬܐ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܕܟܡܐܢ . ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܐ̄ܬܐܠܗ ܠܩܵܡܫܠܝ ܘܬܡܐ ܦܫܠܗ ܥܡ ܓܠܘܝ̈ܐ ܥܪ̈ܘܩܐ ܕܡܢ ܡܪܕܝܢ ܘܡܕܝܐܬ ܘܐܡܕ ܘܐܘܪܗܝ ܘܥܝܢܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܘܐܙܟܼ ܘܡܢ ܡܕܝܢ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ.

ܒܩܵܡܫܠܝ ܥܒܼܕܠܗ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܚܐܪ̈ܐ ܥܡ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܕܐܡܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܒܟܠܗܘܢ ܐܕܫ̈ܗ ، ܘܡܦܪ̈ܝܢܘܬܗ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܚܘܡܝ̈ܐ ܒܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܬܗ ܓܘ ܡܡܠܟܼܬܐ ܕܣܘܝܕ ܐܘ ܠܘܬ ܒܪ ܐܚܘܢܗ ܓ̮ܘܪܓ̮ ܐܣܥܕ ܒܕܪܡܣܘܩ.

ܒܙܒܼܢܐ ܕܝܗܘܐ  ܡܠܦܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ ܒܐܲܕܵܢܐ ܗܘܝܠܗܘܢ ܠܓܢ̄ܒܗ ܪ̈ܓܼܫܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ، ܡܢܕܝ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ ܕܟܬܹܒܼ ܡܘܣܝܩܝ ܐܘܡܬܢܝܬܐ . ܗܿܘ ܡܚܒ ܗܘܐ ܡܘܣܝܩܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܦܢ ܕܩܪܝܐ ܝܗܘܐ ܡܘܣܝܩܝ ܡܥܪܒܼܝܬܐ . ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܗܘܵܘ، ܐܗܐ ܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܕܫܩܝܠܗܿ ܝܗܘܐ ܡܢ ܡܠܦܢܗ ܕܓܘ ܐܕܢܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܚܣܝܘܬܗ ܡܢܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ .

ܜܠܘܡܝܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܩܫܝܘܬܐ ܕܥܠܗ ܘܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܥܒܼܕܠܗܘܢ ܡܥܒܿܕܢܘܬܐ ܥܠܗ ܘܥܠ ܣܝܡ̈ܗ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ . ܚܕܐ ܡܢ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ـ ܗܐ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ ـ ܥܡ ܬܠܬ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܬܝܒܝܢ ܗܘܵܘ ܠܗ ܒܫܢ̄ܬܐ 1933 ܒܥܕܢܐ ܕܦܪܡܐ ܕܣܝܡܐܝܠ ܘܗܿܘ ܒܕܥܪܐ ܡܢ ܜܒܪܝܐ ܒܦܠܣܜܝܢ̈ܐ ܠܣܘܪܝܐ ، ܟܕ ܡܠܦܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܣܐܡ ܗܘܐ ܘܟܬܒܼ ܗܘܐ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܝܟܐ ܘܐܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܗܘܐ ، ܘܐܝܡܢ ܕܐܬܐ ܗܘܐܠܗ ܓܠܝܢܐ ܒܡܠܚܡܬܐ ܕܡܘܣܝܩܝ .

ܚܝܘܬܗ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܩܐܡܫܠܝ ܗܐ ܡܢ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1937 ܘܗܐ ܠܝܘܡ ܫܘܢܝܗ ܠܡܡܠܟܼܬܐ ܕܣܘܝܕ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1979 ܡܠܝܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܐܡܢܝܐ . ܬܡܵܢ ܦܠܚܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ ܐܡܢܝܐ ܕܩܢܜܪܘܢ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܦ ܪܫܢܐ ܕܩܢܜܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܐܠܟܝܐ .

ܪܒܐ ܟܫܝܪܐ ܗܘܐ ܘܦܪܝܫܐ ܒܢܩܫܬܐ ܕܥܠ ܬܘܩܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܕܟܡܐܢ ܘܡܩܪܒܼܬܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܥܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܐܘܡܬܐ ܘܡܚܝܝܬܐ ܕܙܘܝܚ̈ܐ ܘܥܕܥܐܕ̈ܐ ، ܡܢܕܝ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܢܜܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܥܡܝܐ ܘܠܫܘܘܫܜܗ ܘܡܘܠܦܠܗ ܠܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܜܥܢܝ ܠܠܡܦܐܕܐ ܕܗܿܘ ܜܥܢܠܗ .

ܓܘ ܟܬܵܒܼܗ ـ ܡܘܣܝܩܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕܪ̈ܐ ܘܙܒܼܢ̈ܐ ـ ܡܫܘܪܪܗ ܠܪܒܐ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܜܝܡܢ̈ܐ ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܠܫܪܫܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܝܠܗ ܡܢ ܜܟܼܣܐ ܕܥܕ̈ܬܢ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܢ .ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܕܐܟܼܝ ܫܪܫܐ ܕܪ̈ܟܼܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܫܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܝܬܼܪ̈ܐ ܕܟܢܪܵܐ ܕܦܝܫܬܐ ܗܘܐ ܡܘܫܟܚܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ  2500 ܫܢܝ̈ܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܡܫܝܚܐ .ܐܗܐ ܩܝܬܼܪܐ ܘܠܘܚ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܕܣܡܠܬܐ ܘܕܪ̈ܓܼܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܦܫܠܗܘܢ ܚܙܝ̈ܐ ܒܐܘܪ ܘܒܢܝܢܘܐ ܘܒܒܼܠ ، ܡܫܘܪܪܗܘܢ ܠܫܒܼܥܐ ܪ̈ܟܼܢܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܐܟܕܝ̈ܐ ܘܝܢܐ :

ܩܕ̄ܡܝܐ ـ ܐܝܫܵܬܘ       ܬܪܝܢܐ ـ ܟܝܬܡܘ       ܬܠܝܬܼܝܐ  ـ ܐܡܒܘܒܘ

ܪܒܼܝܥܝܐ ـ ܒܝܬܘ       ܚܡܝܫܝܐ ܒܝܼܕ ـ ܓܐܒܠܝܬ   ܫܬܝܬܼܝܐ ـ ܢܝܫ ܓܵܒܐܪܝ

ܫܒܼܝܥܝܐ  ـ ܓܐܒܠܝܬܘ  

ܡܠܦܢܢ ܒܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܟܬܒܼܗ ؛ ܕܪ̈ܟܼܢܐ ܕܥܕܬܢ ܒܢܝ̈ܐ ܝܢܐ ܥܠ ܣܡܠܬܐ ܡܘܣܝܩܝܬܐ ܕܩܝܬܼܪܐ ܫܘܡܝܪܝܬܐ ܘܫܡܗ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܟܼܢܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܥܪܒܝܐ ܘܐܢ̈ܐ ܝܢܐ : 1 ) ܒܝܐ ܡܢ ܒܘܝܐܐ  ـ ܒܝܐܬ

2 ) ܚܘܣܵܢܵܐ  ܛ ܚܘܣܝܢܝ   3 ) ܐܘܪܐܟ  ـ ܥܪܐܩ    4) ܪܨܕ ـ ܪܐܣܬ

5 ) ܐܘܓܼܘ ـ ܐܘܓ̮  6) ܐܓܼܐܡ ـ ܥܓ̮ܡ  7 ) ܨܒܼܐ ـ ܨܲܒܐ  8) ܚܵܓܐ ـ ܚܓ̮ܐܙ

 

ܐܗܐ ܐܡܵܢܐ ܘܒܵܨܘܝܐ ܘܝܵܕܘܥܬܢܐ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܚܕ̄ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ  ܠܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ  ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢ̈ܐ ܠܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܒܣܘܝܕ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1997 ، ܐܠܐ ܗܿܘ ܚܵܝܐ ܝܠܗ ܒܪܥܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܗ ܘܥܡܗ ܘܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܘܚܦܝܜܘ̈ܬܗ ܘܒܫܪ̈ܒܼܬܐ ܕܡܢ ܒܬ̄ܪ ܡܢܗ ܕܒܐ̄ܙܠܐ ܝܢܐ ܒܐܘܪܚܗ ܐܡܢܝܬܐ ܘܡܢܝܗܝ ܒܪܘܢܗ ܐܡܢܐ ܣܪܕܵܢܵܦܐܠ

ܟܕ ܒܟܠ ܚܕ̄ ܙܘܝܚܐ ܘܥܕܥܐܕܐ ܐܡܢܐ ܐܣܥܕ ܫܟܼܝܚܐ ܝܠܗ ܒܙܡܝܪ̈ܬܗ ܘܪ̈ܟܼܢܗ :

ܗܐ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ

ܢܘܡ ܚܒܝܒ ܢܘܡ

ܡܬܐ ܪܚܝܡܬܐ

ܡܬܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܐܦ ܟܡܐ ܪܡܬܝ ܒܥܝܢ̈ܝܢ

ܘܲܝ ܠܝ ܡܢ ܚܠܝܬܐ ܗܕܼܐ

ܐܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐ̄ܬܘܘ  ܐܙܠ̄ܝܢ ܟܠܢ ܠܓܙܪܬܐ

 ܠܐ ܝܒܝ ܦܐܫ ܐ̄ܢܐ ܠܚܘܕܝ ، ܥܡ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ….

 


 • -

ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ

܀ ܦܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܒܕܥܒܼܪ ܓܘ ܩܢܜܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܚܲܣܲܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܢܚܐ ܙܘܡܝܐ ܣܗܕܐ .ܐܗܐ ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܡܘܓܪܫܠܗ ܚܕ ܫܒܼܘܥܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܣܘܥܪ̈ܢܗ ܘܦܘܠܚܢ̈ܗ ܐܡܢܝ̈ܐ ܕܓܠܘܦܘܬܐ ܕܥܠ ܩܝܣܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܟܐܦܐ .ܐܡܢܐ ܕܢܚܐ ܙܘܡܝܐ ܗܘܝܐ ܕܚܐܒܘܪ ܝܠܗ ܦܘܪܩܐ ܝܠܗ ܒܝܬܕܪܫܐ ܕܐܡܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܘܐܦ ܩܪܝܐ ܝܠܗ ܩܪ̈ܝܢܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܒܕܪܡܣܘܩ .

ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܕܒܬ̈ܝ ܓܠܚܐ ܥܒܼܝܕܐ ܝܠܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ܘܟܢܕܐ ܘܐܝܪܢ ܘܐܦ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܝܕ…

܀ ܚܕ ܟܬܒܼܘܢܐ ܚܕܬܐ ܒܫܡܐ ܕ ܠܒܼܘܫ̈ܢ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ ܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܡܝܩܪܬܐ ܓ̮ܐܢܕܐܪܟ ܗܘܙܝܐ ܦܠܜܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ .. ܟܬܒܼܘܢܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܦܝܣܐܝܬ ܒܟܪܝܘܬܐ ܠܒܼܘܫ̈ܢ ܥܡܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܕܘܟܢ̈ܐ ܕܥܡܪܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ..ܟܬܒܼܢܬܐ ܕܟܬܒܼܘܢܐ ܡܩܪܘܒܼܗ ܝܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܕܫܢܐ ܩܐ ܚܬܘܬ̈ܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܠܒܼܫܝ ܒܐܝܩܪܐ ܐܢ̈ܐ ܠܒܼܘܫ̈ܐ . ܩܐ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܘܩܐ ܐܒܼܗ̈ܐ ܕܟܬܒܼܢܬܐ ܘܐܝܩܪܬܗܿ ܙܥܘܪܬܐ ..

ܡܢ ܚܒܼܝܫܬܗ ܕܟܬܒܼܘܢܐ : ܥܘܬܕܐ ܥܠ ܠܒܼܘܫ̈ܐ

ܚܕܐ ܨܒܼܘܬܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܥܠ ܩܪ̈ܝܘܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܒܼܘܫ̈ܝܗܝ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ .ܘܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ :

ܐܪܡܘܜܐ ، ܐܣܢܟܼ، ܐܠܩܘܫ ، ܒܜܢܝܐ ، ܒܝܩܘܦܐ ، ܒܓܼܕܝܕܐ ، ܒܪܜܠܠܐ ، ܒܚܫܝܩܐ ܘܒܚܙܢ̈ܐ ، ܬܠܠܘܙܩܘܦ ܬܠܟܐܦ̈ܐ ، ܕܗܘܟ ، ܫܩܠܐܘܐ ، ܥܝܢܟܐܘܐ ، ܟܪܡܠܝܫ ܘܡܢܓܝܫ ܘܚܪ̄̈ܢܐ ..

܀ ܦܘܪ̈ܣܐ ܚܕܬ̈ܐ

ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕ 24 ܕܡܓܠܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕ ܒܐܢܝܦܐܠ ܦܠܜܠܗ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܥܝܢܟܐܘܐ ܒܐܪܒܝܠ

ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܘܨܒܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐ̄ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ …

܀ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ  ܡܐܙܠܬܐ ܦܠܜܠܗ ܒܒܓܕܕ ܒܥܪܐܩ . ܐܗܐ ܣܦܪܙܒܼܢܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܝܠܗܿ ܡܠܠܬܐ ܒܫܡܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ܘܥܠܝܡܘܬܐ ܟܠܕܘܐܫܘܪܝܐ  . ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܘܨܒܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܪܒܝܐ…

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

 


 • -

ܪܥܝܐ ܛܒ݂ܐ

                                  

ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܪܵܥܝܵܐ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܥܸܪ̈ܒܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ ܩܝܼܢܹ̈ܐ.              ܪܵܥܝܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܓܲܫܘܼܩܹܐ ܒܟܝܵܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܓܵܪܫܵܢܵܐ.

 

                                           

ܚܲܕ݇ ܡ̣ܢ ܥܸܪܒܹܗ ܦܪܸܫܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܸܣܩܵܐ ܘܪܚܸܩܠܹܗ ܡܸܢܵܝܗܝ ܘܛܠܸܩܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ.  ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܥܪܵܩܵܐ ܘܗ̇ܘ ܟܲܕ ܪܵܒܵܐ ܙܕܝܼܥܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ.

                                                                                      

                                                   

 ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܐ݇ܙܸܠܹܗ ܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܦܪܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܣܩܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܹܐ. ܪܵܥܝܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܥܸܪܒܵܐ ܠܪܵܥܝܵܐ ܪܚܸܛܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ.                                                   

ܗܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܚܦܸܩܠܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܚܕܹܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.   ܪܵܥܝܵܐ ܛܥܸܢܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܪܘܼܦ̮ܫܹܗ ܘܗ̇ܘ ܪܵܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ.

 

 

ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܕܥܸܪܹܗ ܠܦܸܣܩܵܐ ܘܟܲܕ ܟܠܵܝܗܝ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܚܕܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܒܝܼܹܗ.

 

ܡܒܘܥܐ: ܡܓܼܠܬܐ ܕܗܒܒ݂ܗܐ ܕܒܝܬܡܪܕܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܢܘܗܕܪܐ.


 • -

ܝܘܠܦܢܐ

ܡܕܪܫܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢܕܝ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܚܕ ܓܘ ܕܐܢܐ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܕܝܘܪܘܦ. ܩܕ݇ܡܬܐ ܩܕ݇ܡ ܐܪܒܥܝ ܐܘ ܚܡܫܝ ܫܢ̈ܐ ܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܗܘܐ ܐܝܟܼ ܕܝܠܗ̇ ܐܕܝܘܡ ܩܘܕܡܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܒܫ ܚܪܒܐ.

ܝܠ̈ܐ ܝܢ ܒܢܬ̈ܐ ܟܐ ܫܪܝ ܓܘ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܟܐ ܗܘܝ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܡܕܪܫܐ ܩܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܩܪܝܐ ܘܟܬܒ݂ܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܡܢܝܐ ܘܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܒܘܫ ܐܢܢܩܝܐ ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܚܒ݂ܪ̈ܢܝܗܝ. ܟܐ ܡܫܪܝ ܐܝܡܢ ܕܝܠܝܗܝ ܐܫܬܐ ܝܢ ܫܒ݂ܥܐ ܫܢ̈ܐ ܘܟܐ ܦܪܩܝ ܡܕܪܫܬܐ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪ ܝܢ ܐܫܬܥܣܪ ܫܢ̈ܐ.

ܚܝܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܝܠܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܒܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܘܒܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܘܗܘܢܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܠܐ ܝܠܗ ܝܠܝܦܐ ܝܢ ܩܪܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܙܕܩܐ ܝܢ ܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕܐܝܟܼ ܚܕ ܝܠܐ ܩܪܝܐ ܘܡܘܢܬܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ.

ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܐܚܟ̰ܝ ܩܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܕܝܘܡ. ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܟܐ ܕܒ݂ܩܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܡܪܦܐܠܗ، ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐܢܢܩܝܐ ܘܟܐ ܓ̰ܪܒܚ ܕܠܐ ܡܢܫܚܠܗ ܘܟܘܠ ܙܒ݂ܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܘܕܐ ܕܓܢܗ، ܙܒ݂ܢܢ ܝܠܗ ܡܘܕܐ ܕܩܪܝܢܐ، ܐܘ ܝܥܢܝ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܛܝ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ، ܙܒ݂ܢܢ ܒܝ ܩܪܝܢܐ ܘܩܪܝܢܐ ܩܐ ܕܡܨܚ ܚܝܚ ܩܘܕܡܐ، ܡܣܒܒ ܐܕܝܘܡ ܗܪ ܐ݇ܙܝܠܐ ܝܠܗ.

ܐܢܝ ܕܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܕܟܐ ܡܚܒ ܠܒܝܗܝ، ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܒܘܫ ܨܦܝܝ ܕܚܝܝ ܩܘܕܡܐ ܘܩܐ ܕܡܨܝ ܒܢܝ ܠܗܘܢ ܒܝܬܐ ܓܘܪܐ ܘܡܚܒܢܐ.

ܐܢ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܕܝܢܐ ܩܝܡ̈ܐ ܓܘ ܒܬܘܢ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܐܢܝ ܝܠܗܘܢ ܐܢܝ ܕܟܐ ܡܩܝܡܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܒܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܩܕ݇ܡܐ.

ܟܘܠ ܡܢܕܝ ܟܐ ܐܬܐ ܘܟܐ ܐܙܠ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܐ، ܩܪܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܬܠܩ ܘܗ̇ܘ ܝܥܢܝ ܕܝܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܗܝܟ̰ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܦܝܫܝ ܬܠܝܩ̈ܐ ܝܢ ܡܘܢܫܝ̈ܐ.

ܒܝܕ: ܓ̰ܝܢܐ ܝܘܚܢܐ ܕܢܚܐ


 • -

ܡܕܪܫܬܐ

ܒܝܕ: ܓ̰ܝܢܐ ܝܘܚܢܐ ܕܢܚܐ

ܡܕܪܫܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢܕܝ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܚܕ ܓܘ ܕܐܢܐ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܕܝܘܪܘܦ. ܩܕ݇ܡܬܐ ܩܕ݇ܡ ܐܪܒܥܝ ܐܘ ܚܡܫܝ ܫܢ̈ܐ ܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܗܘܐ ܐܝܟܼ ܕܝܠܗ̇ ܐܕܝܘܡ ܩܘܕܡܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܒܫ ܚܪܒܐ.

ܝܠ̈ܐ ܝܢ ܒܢܬ̈ܐ ܟܐ ܫܪܝ ܓܘ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܟܐ ܗܘܝ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܡܕܪܫܐ ܩܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܩܪܝܐ ܘܟܬܒ݂ܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܡܢܝܐ ܘܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܒܘܫ ܐܢܢܩܝܐ ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܚܒ݂ܪ̈ܢܝܗܝ. ܟܐ ܡܫܪܝ ܐܝܡܢ ܕܝܠܝܗܝ ܐܫܬܐ ܝܢ ܫܒ݂ܥܐ ܫܢ̈ܐ ܘܟܐ ܦܪܩܝ ܡܕܪܫܬܐ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪ ܝܢ ܐܫܬܥܣܪ ܫܢ̈ܐ.

ܚܝܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܝܠܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܒܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܘܒܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܘܗܘܢܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܠܐ ܝܠܗ ܝܠܝܦܐ ܝܢ ܩܪܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܙܕܩܐ ܝܢ ܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕܐܝܟܼ ܚܕ ܝܠܐ ܩܪܝܐ ܘܡܘܢܬܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ.

ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܐܚܟ̰ܝ ܩܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܕܝܘܡ. ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܟܐ ܕܒ݂ܩܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܡܪܦܐܠܗ، ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐܢܢܩܝܐ ܘܟܐ ܓ̰ܪܒܚ ܕܠܐ ܡܢܫܚܠܗ ܘܟܘܠ ܙܒ݂ܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܘܕܐ ܕܓܢܗ، ܙܒ݂ܢܢ ܝܠܗ ܡܘܕܐ ܕܩܪܝܢܐ، ܐܘ ܝܥܢܝ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܛܝ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ، ܙܒ݂ܢܢ ܒܝ ܩܪܝܢܐ ܘܩܪܝܢܐ ܩܐ ܕܡܨܚ ܚܝܚ ܩܘܕܡܐ، ܡܣܒܒ ܐܕܝܘܡ ܗܪ ܐ݇ܙܝܠܐ ܝܠܗ.

ܐܢܝ ܕܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܕܟܐ ܡܚܒ ܠܒܝܗܝ، ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܒܘܫ ܨܦܝܝ ܕܚܝܝ ܩܘܕܡܐ ܘܩܐ ܕܡܨܝ ܒܢܝ ܠܗܘܢ ܒܝܬܐ ܓܘܪܐ ܘܡܚܒܢܐ.

ܐܢ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܕܝܢܐ ܩܝܡ̈ܐ ܓܘ ܒܬܘܢ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܐܢܝ ܝܠܗܘܢ ܐܢܝ ܕܟܐ ܡܩܝܡܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܒܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܩܕ݇ܡܐ.

ܟܘܠ ܡܢܕܝ ܟܐ ܐܬܐ ܘܟܐ ܐܙܠ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܐ، ܩܪܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܬܠܩ ܘܗ̇ܘ ܝܥܢܝ ܕܝܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܗܝܟ̰ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܦܝܫܝ ܬܠܝܩ̈ܐ ܝܢ ܡܘܢܫܝ̈ܐ.


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

ܬܪܝ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ

ܪܒܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܥܣܩܐ ܐܝܡܢ ܕܐ݇ܢܫܐ ܗܘܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܐܩܠܗ ܓܘ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ. ܩܐ ܝܠ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܕܝܢܐ ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܘܫܢ̈ܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܩܬܝܗܝ ܪܒܐ ܙܗܡܬ ܕܡܕܒܼܩܝ ܚܝܘܬܝܗܝ ܥܡ ܕܐܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܐ. ܟܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܕܘܪ̈ܫܐ ܓܘ ܟܠܦܬ. ܐܒܼܗ̈ܐ ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܟܐ ܙܕܥܝ ܥܠ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܕܠܐ ܬܠܩܝ ܘܦܫܪܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܡܘܪܕܢܬܐ.

ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܝܠ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܚܠܘܦ̈ܐ ܩܐ ܗܠ ܕܗ̇ܘ ܕܪܓܼܐ ܕܒܬܠܩܐ ܝܢܐ. ܐܢܝ ܟܐ ܫܚܠܦܝ ܩܐ ܕܐܚܟ̰ܝ ܠܐ ܗܘܝܐ ܕܚܝܝ ܐܝܟܿ ܥܕܬ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ.

ܪܒܐ ܒܘܫ ܣܢܗܬ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܕܗ̇ܘ ܫܪܒܐ ܕܝܠܗ ܒܗܘܝܐ ܒܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܡ̣ܢ ܣܒܒ ܐܢܝ ܠܐ ܝܕܥܝ ܕܐܟܼܝ ܝܗܘܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܐܘܦ ܐܒܼܗܬ̈ܐ ܠܐ ܡܠܦܝܠܗܘܢ ܒܢܘܢܝܗ̈ܝ ܐܝܟܿ ܕܝܗܘܐ ܚܝܘܬܐ ܥܣܩܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܥܒܼܝܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܢ ܠܐ ܝܗܘܘ ܕܝܢ، ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܗܘܘ ܕܡܘܫܠܡܢ̈ܐ. ܒܕ ܕܐܗܐ ܣܒܒ ܟܐ ܗܘܝܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܪܒܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܥܣܩܘܬܐ ܘܬܚܡܢܬܐ ܓܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܙܒܼܢܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ.

ܒܪܢܫܐ ܟܐ ܦܐܫ ܐܝܟܿ ܚܕ ܐ݇ܢܫܐ ܙܕܝܥܐ ܘܟܐ ܗܘܐܠܗ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܘܕܥܬܝܕ ܐܝܡܢ ܕܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ، ܘܕܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܢܗ ܟܐ ܗܘܐܠܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܢܦ̮ܫܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܘܒܝܢܬܐ. ܪܒܐ ܟܐ ܗܘܐ ܐ݇ܢܫܐ ܠܐ ܪܗܬ ܘܫܓܼܝܫܐ ܐܝܡܢ ܕܐ݇ܢܫܐ ܚܝܐ ܓܘ ܬܪ̈ܝܢ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ ܦܪ̈ܫܐ ܡܐܚܕܕܐ.

 ܐܬܘܪ ـ ܣܘܝܕ


 • -

 • -

Recent Post

Echo introduction

Free Thought

Tpaqta Paulus Dinkha

Kotasha politiqaya

ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡܐ