Author Archives: Paulus Dinkha

 • -

ܐܓܪܬܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܡܘܼܚܸܒܬـܝܼ ܛܠܝܼܡܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܐܘܿ ܐܲܪܥܝܼ ܙܒܸܛܬܵܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܸܩܝܵܡܬܵܐ ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܦܵܝܫܵܐ ܗܲܪ ܙܡܸܪܬܵܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܒܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܐܸܓܵܪܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬـܝܼ ܐܵܬܘܿܪ ܚܘܿܪܲܪܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܠܸܢ ܕܲܪܩܘܿܒܼܠ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ

ܒܸܕ ܟܵܠܸܢ ܕܲܪܩܘܿܒܼܠ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܫܲܠܡܵܢܹ̈ܐ

ܥܲܠ ܗܵܘܲܙ ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܕܐܲܪ̈ܝܹܐ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ

ܥܲܠ ܗܵܘܲܙ ܕܡܚܵܝܬܵܐ ܕܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܒܪܵܫܡܸܢ ܠܚܲܒܪ̈ܵܢܝܼ ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܬܸܠܦܵܦܵܟܼܝ

ܘܛܘܼܪܵܢܵܟܼܝ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ ܘܗ̇ܘ ܟܵܘܣܵܟܼܝ ܚܘܵܪܵܐ

ܒܓܘܼܠܠܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܝܹܐ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ

ܕܡܵܪܡܸܢ ܓܵܘ ܐܵܬܘܿܪ ܐܵܬܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܠܦܵܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܵܐ

ܥܲܒܼܪܸܢ ܡܥܲܠ ܓܸܫܪܵܐ ܕܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܡܵܫܸܢ ܠܫܘܿܥܒܵܕܵܐ ܡܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ

ܘܡܵܪܡܸܢ ܠܗ̇ـܝ ܐܵܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܓܲܢ݇ܒܵܪܬܵܐ.


 • -

ܣܬܘܐ

ܣܸܬܘܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܡ̣ܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܩܡܹ̈ܐ ܒܸܫ ܩܲܪܝܼـܪܹ̈ܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܘܠܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܗ ܒܸܫ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܩܡܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܩܲܝܛܵܐ ܘܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ. ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܬܲܠܓܵܐ ܘܡܲܓܕܸܠܝܼ ܡܝܼܵܐ. ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܘܒܢܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܓܵܘ ܬܲܠܓܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܓ̰ܪܸܛܝܼ ܥܲܠ ܬܲܠܓܵܐ ܘܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܟܹܐ ܬܲܪܨܝܼ ܓܘܼܬܵܬ݂ܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ ܘܡܵܚܝܼ ܠܸܚܕܵܕܹܐ ܝܲܢ ܬܲܪܨܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܕܬܲܠܓܵܐ.

ܣܸܬܘܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܩܡܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܘܵܬܼܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܣܢܝܼـܩܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܙܵܒܼܢܝܼ ܠܒܼܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ[1] ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܸܣܟܹـܢܹ̈ܐ. ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ، ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܲܚܫܵܬܼܵܐ[2] ܟܹܐ ܟܵܦܫܝܼ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܕܐܵܬܹܐ ܣܸܬܘܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܫܲܢܝܼ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܫܲܚܝܼـܢܹ̈ܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܩܲܪܬܵܐ ܘܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܡܹܐܟܼܘܿܠܬܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܡܫܲܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܕܵܥܪܝܼ ܠܕܘܼܟܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܐܵܐܲܪ[3] ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܣܸܬܘܵܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܐܵܠܹ̈ܐ:

 

ܐ. ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܣܸܬܘܵܐ ܝܲܢ ܫܲܚܝܼܢܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

ܒ. ܠܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܐܲܝܢܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܒܸܫ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

ܓ. ܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܟܹܐ ܨܵܠܹܐ ܬܲܠܓܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

 

ܕ. ܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܘܒܢܵـܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܬܲܠܓܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                    .

 

ܗ. ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܕܣܸܬܘܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                     .

 

ܘ. ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܡܫܲܢܝܵـܢܹ̈ܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                     .

 

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܠܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ. ܒܵܨܘܿܪܵܐ، ܓܘܼܪܵܐ، ܐܸܫܬܵܐ، ܐܵܙܲܠ݇ܚ، ܬܪܹ̈ܝ، ܟܠܝܼܡܘܿܢ، ܬܠܵܬܼܵܐ، ܕܫܲܒܼܥܵܐ، ܕܟܡܵܐ، ܒܲܣܝܼܡܵܐ، ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝ݇ܗܘܵܘ.

 

ܐ. ܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܘܒܢܵـܬ݂ܵܐ  ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝ݇ܗܘܵܘ  ܓܵܘ ܥܵܒܼܵܐ.

ܒ. ܓܵܘ ܕܥܵܪܬܵܐ ܠܒܲܝܬܼܵܐ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܲܢـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܝ݇ܠܹܗ.

ܓ. ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܚܟ̰ـܝܼ           ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܝ݇ܘܲܚ.

ܕ. ܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܒܸܫ            ܐ݇ܡܸܪܹܗ.

ܗ. ܐ݇ܬܹܐܡܘܿܢ            ܠܘܵܬܼ ܒܵܒܝܼ ܩܵܐ ܕܡܵܢܹܐ ܠܲܢ.

ܘ. ܒܵܒܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܟܠܝܼܡܘܿܢ ܠܐܲܟܼܐ ܒܓ̰ܲܪܓܵܐ ܘܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ  ܚܲܕ݇  ܘܬܪܲܝܵـܢܵܐ       ܘܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ

         ܗܲܠ ܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ.

ܚ. ܒܵܒܵܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܐܲܢ݇ܬ           ܝ݇ܘܸܬ؟

ܛ. ܗ̇ܘ ܦܘܼܢܹܐܠܹܗ ܐܵܢܵܐ ܝܼـܘܸܢ ܗ̇ܘ                 .

ܝ. ܝܵـܠܹܕ݇ܐ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܒܵܒܵܐ            ܩܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܘܼܟܼ ܩܵܬܲܢ.

 

 1. ܪܫܘܿܡ ܘܓܲܘܸܢ.

ܐ. ܬܪܹ̈ܝ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ.

 

 

 

ܒ. ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܟܸܪܝܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ.

 

 

 

ܓ. ܚܕܵܐ ܓܘܼܬܬܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܟܵܡܲܬܼܪܵܐ.

 

[1] ܠܒ݂ܘܼܫܹܐ: ܓ̰ܘܼܠܠܹܐ

[2] ܪܲܚܫܵܬܵܐ: ܒܸܓ̰ܒܵܓ̰ܹܐ

[3] ܐܵܐܲܪ: ܗܵܘܵܐ


 • -

ܣܚܒܪܬܐ ܕܢܝܢܘܪܬܐ ܠܣܒ݂ܬܗ̇

ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ 40 ܟܝܼܠܘܿܡܸܬܪܹ̈ܐ(ܟܡ). ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܛܠܸܒܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܸܡܵܗ̇ ܘܒܵܒܵܗ̇ ܕܡܲܡܛܝܼܠܵܗ̇ ܒܪܲܕܵܝܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ.

ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ ܐ݇ܙܸܠܵܗ̇ ܗ̇ـܝ ܠܫܘܼܩܵܐ ܘܙܒ݂ܸܢܵܗ̇ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܵܒܼܬܵܗ̇. ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܡܛܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܪܵܬܲܝܗܝ ܠܘܵܬܼ ܣܵܒܼܬܵܗ̇. ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܸـܪܵܗ̇ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܠܣܩܘܼܦܬܼܵܐ ܕܒܲܝܬܼܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚܠܵܗ̇ ܘܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܵܗ̇ ܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕܘܼܬܵܗ̇ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ ܐ݇ܬܹܐܠܵܟܼܝ ܚܲܒܝܼܒܼܬـܝܼ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܘܼܚܢܝܼܬܼܵܐ ܝ݇ܘܲܢܝ ܡܸܢܵܟܼܝ.

ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܘܢܫܸܩܠܵܗ̇ ܠܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܘܝܘܼܗ݇ܒܸܠܵܗ̇ ܩܵܬܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ.

ܐ݇ܟ݂ܸܠܗ݇ܘܿܢ ܘܫܬܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܚܡܸܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܚܕܼܵܕܹܐ ܘܐܝܼܡܲܢ  ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܦܸܫܠܵܗ̇ ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܕܥܸܪܵܗ̇ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܗ̇ ܠܒܲܝܬܼܵܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩܘܵܬ݂ܵܐ

ܐ. ܗ̇ـܝ ܟܹܐ                   ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇.

ܒ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܢܵܙܹܐ ܟܹܐ            ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.

ܓ. ܡܵܬܵܐ ܕܣܵܒ݂ܬܵܐ            ܝ݇ܠܵܗ̇ 40 ܟܡ.

ܕ. ܡܘܼܡܛܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܢܵܢܘܼܢܬܵܗ̇        .

ܗ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܙܒ݂ܸـܢܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܘ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܢܵܙܹܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ               ܚܲܒܝܼܒ݂ܬـܝܼ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ.

ܙ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ                        ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ.

ܚ. ܐ݇ܟ݂ܸـܠܗ݇ܘܿܢ                        ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܛ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ               ܠܒܲܝܬܼܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܗ̇.

    

 1. ܬܲܪܸܨ ܠܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܐ.ܒܫܲܝܢܵܐ ܦܘܼܫܘܼܢ                             .

ܒ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ                           .

ܓ. ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܒܪܵܬܵܐ                            .

ܕ. ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ                        .

ܗ. ܒܪܲܕܵܝܬܵܐ ܡܲܡܛܝܼܠܵܗ̇                         .


 • -

ܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܝܠܗ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܣܘܟܠܗ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܘܗܘܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ. ܒܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܪܚܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܢ݇ܬܐ ܟܝܢܐ ܟܐ ܣܩܠ ܠܓܢܗ ܒܗܒܒܼ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܩܪܚ ܠܗܘܢ ܒܒܠ̈ܐ ܕܢܝܣܢ. ܒܐܗܐ ܝܪܚܐ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܟܐ ܗܘܐ ܓܘ ܚܕܘܬܐ ܘܫܚܠܦܬܐ ܚܕܬܬܐ. ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܘܬ̈ܐ ܘܡܕܝܢܬ̈ܐ ܟܐ ܦܠܛܝ ܓܘ ܟܝܢܐ ܘܫܘܬܦܝ ܥܡ ܚܕܘܬܐ ܘܦܨܚܘܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ. ܠܐܟܼܐ ܒܕ ܚܙܚ ܫܒܼܪ̈ܐ ܒܥܪܩܐ ܘܒܪܚܛܐ ܘܛܐܘܠܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܓܘ ܚܕܘܬܐ ܘܬܡܐ ܒܕ ܚܙܚ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܪܐܙܐ ܪܐܙܐ ܒܪܩܕܐ ܘܒܙܡܪܐ ܥܠ ܩܝܢܬ̈ܐ ܕܟܝܢܐ ܫܦܝܪܐ.

ܓܘ ܨܡܚܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܚܕ ܒܢܝܣܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܟܐ ܬܠܐ ܚܕ ܒܩܐ ܕܓܠܐ ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܘܦܝܫܐ ܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܒܣܟ̈ܐ ܕܢܝܣܢ، ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ ܪܡܙܐ ܘܪܗܛܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܛܠ ܓܘ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܪܢܫܐ ܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܚܕ ܚܘܕܪܐ ܚܕܬܐ ܕܫܪܘܝܐ ܝܠܗ ܒܩܝܢܘܬܐ ܘܦܩܚܬܐ ܕܒܒܠ̈ܐ ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܕܟܠ ܛܥܘܢܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܟܝܢܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܚܕܬܬܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܝܗܘܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܓܕܫ̈ܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܓܘ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܢ݇ܒܪܘܬܗ̇. ܐܗܐ ܥܕܥܐܕܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܥܕܥܐܕܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܥܐܕܘܬ̈ܐ ܘܫܗܪ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܐ ܕܥܪܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܚܕܬܬܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܫܘܥܝܬ̈ܐ ܘܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܥܝܬ̈ܐ ܡܕܟܼܘܪܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܫܘܪܝܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܫܒܼܘܩ ܡ̣ܢ ܐܒܘ ܐܠܗܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܠܝܬܐ ܘܬܝܡܬ ܐܠܗܬܐ ܕܡܝܐ ܡܠܚܢ̈ܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܐ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܝܐ ܐܚܪܢܐ. ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܼܐ ܕܐܢ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܒܘ ܘܬܝܡܬ ܗܘܐܠܗܘܢ ܝܘܒܠ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܝܘܒܠܐ ܩܕܡܝܐ ܝܗܘܐ ܠܚܡܘ ܘܠܚܡܐ، ܝܘܒܠܐ ܬܪܝܢܐ ܝܗܘܐ ܡܡܘ ܘܐܢܫܪ ܟܝܫܪ.

ܝܘܒܠܐ ܬܠܝܬܝܐ ܗܘܐܠܗܘܢ ܐܢܘ ܘܐܢܠܝܠ ܘܐܝܐ. ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܘܒܥܠܘ ܐܒܘ ܟܪܒܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗ̈ܐ ܘܦܣܩܠܗܘܢ ܕܦܪܩܝ ܡ̣ܢ ܕܐܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܡܘܒܪܐܠܗ̇ ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܚܕܥܣܪ ܣܛܢ̈ܐ ܩܐ ܕܦܠܫܝ ܥܡ ܕܐܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܐܠܗܬܐ ܐܝܐ ܡܗܘܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܓܢ݇ܒܪܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܦܩܘܕܘܬܐ. ܐܝܡܢ ܫܡܥܠܗܘܢ ܐܢܝ ܐܠܗ̈ܐ ܕܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܡܛܘܝܒܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܓܝܣܐ ܡ̣ܢ ܐܢܝ ܣܛܢ̈ܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܟܢܟܘ. ܩܛܪܗܘܢ ܟܠܝܗܝ ܐܠܗ̈ܐ ܚܕܐ ܟܦܫܬܐ ܘܦܣܩܠܗܘܢ ܕܐܫܘܪ ܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܥܠܝܗܝ ܠܦܠܫܐ ܥܡ ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ. ܒܦܩܘܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܨܦܚܠܗܘܢ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܬܝܡܬ ܘܕܒܼܩܠܗ ܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܠܦܩܘܕܐ ܕܣܛܢ̈ܐ ܟܢܟܘ ܘܩܡ ܕܪܐܠܗ ܓܘ ܒܝܬܐܣܝܪ̈ܐ ܘܕܒܼܩܠܗ ܠܬܝܡܬ ܘܦܠܓܼܠܗ ܐܠܗ̇ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢܬ̈ܐ ܕܥܒܼܕܠܗ ܡܢܝܗܝ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܒܬܪ ܕܐܢܝ ܓܕܫܐ ܘܒܪܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܫܡܝܐ ܩܛܠܗ ܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܠܟܢܟܘ ܘܡܘܦܠܚܠܗ ܕܡܗ ܩܐ ܡܒܪܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܩܐ ܕܗܘܝ ܡܫܡܫܢ̈ܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܓܘ ܥܕܢܐ ܕܡܢܝܚܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܝܠܗ ܒܪܝܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܩܝܢܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܪܚܫܢܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܥܠ ܒܪܙܐ ܐܘ ܓܘ ܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܪܝܬܐ ܕܩܝܢܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܘܦܪܐ. ܫܘܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܫܡܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܫܘܪܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܟܝܢܐ ܠܚܘܡܐ ܘܓܡܝܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܐܠܗܝܐ ܘܡܬܼܘܡܝܘܬܗ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܡܩܪܘܒܼܐ ܝܘܚ ܗܘܢܝ̈ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܼܝܠ ܘܐܝܬܠܢ ܣܒܼܪܐ ܕܗܘܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܓܘ ܒܝܬܼܢܗܪ̈ܝܢ ܐܡܝܢ.


 • -

Min Födelsedag Glädjen

April är glädjen av assyrisk födelsedag

i denna dag sprider det barbariska hatet

för att stoppa min lycka

för att stoppa min glädje

för att förgifta min luft

för att döda mina förhoppningar

för att döda min andas frihet.

 

I varje hörn av mitt land

hatet för den mänskliga andan

släpps över den gröna marken

lagstadgade terrorister

sprider döden

frihetens hatare i handen svärden

i gudens namn slaktar mänskliga andan.

 

April min skapelse

min existens full­komlighet

min mänskliga civilisation

i din festival stannade tiden

solen föll

månen föll

godhet och sanningen

har inget rum

ondskan segrade

döden spred över slätten

på berget topparna

ivarje by

i varje hem

till alla som har korsets tecken.

 

Här i min lilla by

där i varje trakt av våren

hövdingens vilda hundar

blodets törstiga barbarer

river min kropp på min födelsedag

kör de gamla och sjuka till floden

tar spädbarn från mammornas bröst

 

Godheten dör på varje hörn av mitt land

alla som delade min sorg och glädje

vilda vargar morgonen och kväll

svärd river spädbarn

min mänskliga framtid

fältet brännas ner

min försörjning

mitt levande bröd

lämnar mig naken

under nattens petition

under solens petition

ingen taket att sova under

igudens namn mänskligheten.


 • -

Viljan

Översättning från mina assyriska dikter

 

Se inte på din kärlek med högmod

 gå inte vid den passerande vinden

bli inte lurad av vissnade höstblommors skönhet,

och vårens knoppar eller spädbarnets doft,

och sandens hägringar i solnedgång.

 

Plocka en blomma från min inhägnade trädgård

drick av mina massakrerade tårar

doppa dig i min krossade kropps vatten

marschera inte på väg med de som lurar

 Jag väntar på din vissnande kropp

Jag väntar på dina i förtids grånande hårsvall

innan jag hamnar i Hiroshimas paradis.

 

Marschera inte under våldförare i månens ljus

bry dig inte om papegojas härmande tjatter

om du ler mot dem

blir de fredliga som duvor

om du avslöjar deras skam

blir de vilda som vargar

de fyller sina magar med förälskade och älskandes kroppar

och de släcker sin törst av förälskade hjältar.

 

leta efter din kärlek,

bland vårens blommor

leta efter din resande vän bland tysta gudar

marschera under din skinande stjärnas ljus

plocka din blomma bland vårens blommor

ge den livet från din våta andedräkt

ge den högsommarvärme från dina bröst

och när du träffar din längtans vän

ge honom din eviga blomma

och bli hans eviga livs hopp

då har du träffat din eviga kärlek.

 


 • -

ܒܝܬܣܚܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܒܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇   ܘܒܸܛܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵـܬܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟـܠܲܝܗܝ ܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܲܢ. ܩܪܹܐܠܝܼ ܒܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܵܐ ܐܵܕܵܡ ܘܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܘܒܘܼܩܪܝܼܠܝܼ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ؟ ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܹܗ݇ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ  ܐܲܚܢܲܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ[1] ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܥܵܒܼܪܲܚ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܕܛܲܐܸܠ ܓܵܘ ܒܝܼܪܟܹܐ[2] ܕܡܝܼܵܐ. ܪܵܡܝܼܢܵܐ، ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܐܵܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ، ܐܲܢ݇ܬـܝ، ܗ̇ܘ، ܗ̇ـܝ، ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ، ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

ܐ. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.

 1. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ….
 2. ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܗ݇ܘܿܢــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ          ܡܛܲܝܒܹ݂ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

 1. ܝܘܵܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇  ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ     ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ.
 2. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܥܵܒܼܪܲܚ ܟܠܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 3. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.
 4. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ.
 5. ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܲܝܗܝ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 6. ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ.
 7. ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ.
 8. ܚܕܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝ݇ܘܲܬܝ.
 9. ܚܲܕ݇ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܝ݇ܘܸܬ.

ܒ. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܚܲܡܫܵܐ ܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ: ܗܵܙܸܪ                                                               

[2] ܒܝܼܪܟܹܐ: ܓܲܪܵܐ،  ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܟܦܫܝ ܓܘܗ̇ ܡܝܐ


 • -

ܫܒ݂ܘܥܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܒܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇   ܘܒܸܛܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵـܬܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟـܠܲܝܗܝ ܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܲܢ. ܩܪܹܐܠܝܼ ܒܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܵܐ ܐܵܕܵܡ ܘܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܘܒܘܼܩܪܝܼܠܝܼ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ؟ ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܹܗ݇ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ  ܐܲܚܢܲܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ[1] ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܥܵܒܼܪܲܚ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܕܛܲܐܸܠ ܓܵܘ ܒܝܼܪܟܹܐ[2] ܕܡܝܼܵܐ. ܪܵܡܝܼܢܵܐ، ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܐܵܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ، ܐܲܢ݇ܬـܝ، ܗ̇ܘ، ܗ̇ـܝ، ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ، ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

 

ܐ. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.

 1. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ….
 2. ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܗ݇ܘܿܢــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ          ܡܛܲܝܒܹ݂ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

 1. ܝܘܵܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇  ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ     ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ.
 2. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܥܵܒܼܪܲܚ ܟܠܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 3. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.
 4. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ.
 5. ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܲܝܗܝ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 6. ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ.
 7.  ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ.
 8. ܚܕܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝ݇ܘܲܬܝ.
 9. ܚܲܕ݇ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܝ݇ܘܸܬ.

 

ܒ. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܚܲܡܫܵܐ ܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ:

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ: ܗܵܙܸܪ                                                                

[2] ܒܝܼܪܟܹܐ: ܓܲܪܵܐ،  ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܟܦܫܝ ܓܘܗ̇ ܡܝܐ


 • -

ܥܘܪܒ݂ܐ

ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ1 ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܘܓܲܘܢܹܗ ܟܘܼܡܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܘܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ  ܕܟܘܼܡܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܦܲـܪܹ̈ܐ ܕܦܲـܓܼܪܲܝܗܝ.

 ܐܝܼܬ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܦܲـܪܹ̈ܐ ܕܦܲـܓܼـܪܲܝܗܝ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪܹ̈ܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܝܲܢ ܐܲܒ݂ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ2. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܦܵܪܘܿܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܸܚ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ ܟܹܐ ܚܵܝـܝܼ ܥܲܠ ܒܸܣܪܵܐ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܥܲܠ ܓܸܠܵܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܩܪܝܼ ܘܟܬܘܿܒ݂.

 ܓܼ                                              .

 1. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹܐ.

ܐ. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܕܦܲܓܼܪܹܗ             .

ܒ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ           ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ               ܘ              .

ܓ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ           ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܝܠܲܝܗܝ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ            .

ܕ. ܐܝܼܬ            ܕܟܘܼܡܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܦܲܪܹ̈ܐ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ܗ. ܐܝܼܬ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ           ܕܦܲܓܼܪܲܝܗܝ ܟܘܼܡܹܐ ܘܚܘܵܪܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܝܲܢ              .

ܘ. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇           ܦܵܪܘܿܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܸܚ ܠ                           .

 1. ܡܲܪܝܸܙ ܠܚܲܒܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܠܲܦ ܒܹܝܬ.

ܐܵܓ݂ܘܢܵܐ3، ܦܲܓܼܪܵܐ، ܟܵܟܵܐ، ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܒܸܣܓܼܵܕܵܐ، ܢܘܼܢܵܐ، ܬܸܓ݂ܡܵܐ، ܣܲܪܓܵܐ، ܨܸܨܪܵܐ، ܫܪܵܓ݂ܵܐ، ܕܵܪܬܵܐ، ܠܲܚܡܵܐ، ܪܸܩܕܵܐ، ܗܵܘܢܵܢܵܐ، ܓܲܪܡܵܐ، ܘܲܙܵܐ، ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܚܝܵܛܵܐ، ܝܸܡܵܐ.

ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ،           ،            ،           ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          .

[1] ܥܘܼܪܒ݂ܐ: ܩܲܪܓܼܵܐ

[2]  ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܹܐ: ܪܲܨܵܨܝܼ

[3] ܐܓ݂ܘܢܐ: ܢܝܕܼܐܠ، ܚܘܦܛܐ ܩܐ ܚܐܪܘܬܐ.


 • -

ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

ܡܥܲܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕܘܼܡܬܵܢܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܵܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪ̈ܵܒܼܬܵܢܹܐ

ܘܫܲܪܫܘܿܪܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܢܸܙܘܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ

ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܦـܩܵܥܵܬܼܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܘܓܘܿܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܪܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܘܼܝܹ̈ܐ[1]

ܒܪܵܝܵܐ ܠܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܸܛܠ ܚܐܹܪܘܼܬܵܐ

ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܒܪܹܐܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܸܢܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ

ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ

ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ

ܒܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵـܡܵܐ

ܩܵܐ ܕܬܵܠܚܲܚ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܲܗܒܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܘܼܬܵܐ

ܘܡܵܪܡܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܲܢ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܘܛܪܘܿܢܘܼܬܵܐ

ܕܣܚܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܕܸܡܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܘܙܪܵܥܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܐܲܪܥܲܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܣܲܡܵܐ

ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܦܵܢܝܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܘܛܪܘܿܢܵܐ

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ

ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܨܪܹܐܠܹܗ ܠܫܲܩܝܵܬ݂ܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܢܹܐܠܹܗ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ

ܗ̇ܘ ܥܡܵܐ ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܩܵܘܡܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ

ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܬܸܩ ܠܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ.

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܪ̈ܝܹܐ

ܒܸܕ ܫܵܦܟܼܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܡܕܵܟܼܝܼܠܹܐ ܒܲܝܬܲܢ

ܒܸܕ ܡܲܟܠܝܼ ܠܦܸܪ̈ܡܹܐ ܘܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܕܙܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܲܢ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܚܲܡܬܵܐ.

ܡܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܲܢ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܫܬܵܐ

ܒܸܕ ܒܵܢܲܚ ܓܸܫܪܵܐ ܡܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐܠܲܢ ܠܒܸܒܠܹ̈ܐ ܕܙܸܪܥܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܒܹܝܠ ܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܘܩܵܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܹܝܠ ܟܹܐܦܹܐ ܕܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܫܸܪ̈ܝܹܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܠܘܼܬܵܐ ܒܕܘܿܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܣܵܗܕܲܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܚܦܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ ܕܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܚܢܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܫܸܬܩܵܐ

ܠܛܠܘܿܡܝܵܐ ܕܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܘܣܪܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ

ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܢ

ܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܡܵܬܲܢ

ܛܪܵܕܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܪ̈ܥܹܐ ܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܗ̇ـܝ ܡܢܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܵܗܕܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ

ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܓܲܪܛܲܚ ܕܪ̈ܵܥܢܵܢܲܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ

ܡܲܟܠܲܚ ܠܗ̇ܘ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܒܪܹܫ ܥܲܡܲܢ ܬܢܵܝܵܐ

ܨܵܠܲܚ ܒܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܚܵܝܵܐ

ܗܵܘܲܚ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ

ܗܵܘܲܚ ܥܵܒܼܘܿܕܹܐ

ܗܵܘܲܚ ܟ̰ܸܡ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܬܲܡܵܡܬܵܐ

ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܵܗܕܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ.

ܠܵܐ ܩܵܒܠܲܚ ܡܵܪܲܢ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ

ܡܸܛܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ

ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܦܵܪܣܲܚ ܠܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟܠ ܦܢܝܼܬܵܐ.

ܒܚܘܼܦܵܛܲܢ ܓܵܪܫܲܚ ܠܓܸܫܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܪܥܲܢ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܢ

ܘܡܵܪܡܲܚܠܵܗ̇ ܐܵܬܲܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ

ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܒܪܸܢܝܵܐ ܩܵܘܡܵܝܵܐ

ܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܲܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܗܪܸܢܹܐ

ܘܡܵܘܠܵܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ

ܕܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܵܓ̰ܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܒܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܩܘܼܡܘܼܢ ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܟܵܦܫܘܼܢ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܥܲܠܡܵܐ

ܕܪܲܦܪܸܦܵܐ ܐܵܬܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܙܵܡܪܝܼ ܥܠܲܝܡܵܬܲܢ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܚܹܐܪܵܐ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܒܗܵܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ

[1] ܠܘܝ̈ܐ: ܪ̈ܚܡܐ، ܚܒ݂ܪ̈ܐ، ܪܝܦ̮ܐܩ


 • -

ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܫܠܡܐ ܥܠܘܟܼ ܣܗܕܐ ܕܐܘܡܬܐ ܒܪܝܢܐ

ܢܝܚܐ ܪܘܚܘܟܼ ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܓܘ ܫܝܢܐ

ܡܨܐ ܠܘܟܼ ܕܡܩܡܬ ܛܟܼܣܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܩܘܝܢܐ

ܣܒ݂ܪܐ ܕܥܪܬܢ ܗܘܐ ܚܕ ܒܢܝܢܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܫܒ݂ܩܠܘܟܼ ܩܬـܝ ܝܪܬܘܬܐ

ܕܒܢܢ ܒܝܬـܝ

ܙܪܥܢ ܐܪܥܝ

ܡܫܬܢ ܠܓܢܬـܝ

ܚܡܢ ܒܐܬܘܪ ܡܕܝܢܝܘܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܢܕܪܫ ܩܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܓܘ ܥܘܡܩܐ ܒܝܢܬ݂ ܕܪ̈ܒܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܐܬܘܪ ܡ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܥܪܩܬـܝ

ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܝ ܫܒ݂ܩܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܥܕܬܝ ܩܝܕܬܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܡܬـܝ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܬܠܝܚܬܐ

ܘܦܫܪܬـܝ ܒܓܠܘܬܐ

ܘܡܘܬܝ ܒܢܘܟ݂ܪܝܘܬܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܪܢܝܘܟܼ ܒܩܝܕܐ ܒܐܬܪܝ

ܝܘܠܦܢܘܟܼ ܒܛܡܪܐ ܓܘ ܐܪܥܝ ܘܡܬـܝ

ܘܐܢܐ ܒܬܘܫܢܩܐ ܕܗ̇ܘ ܛܥܢܐ ܕܫܢܝܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܚܙܘܩܝܝ ܒܥܠܝܡܘܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܠܚܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܦܣܩ ܣܒ݂ܪܐ ܕܢܚܡܬـܝ

ܘܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܢܕܪܫ ܒܗܘܝܐ ܩܝܡܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܙܪܩܬ ܡܐܘܦܩܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܘܐܢܐ ܪܩܕܐ ܡܥܠ ܡܢ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ

ܘܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܐܘܡܬـܝ ܣܝܓܼ̈ܐ ܩܐ ܩܪ̈ܒ݂ܐ

ܒܗܪܐ ܡܢܝ ܪܚܩܐ ܒܪܓ݂ܘܠܐ ܣܒ݂̈ܐ

ܘܙܩܙܩܬܐ ܕܨܦܪ̈ܐ ܒܥܘܡܩ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܪܚܩܐ

ܘܓܪ̈ܡܝ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܡܠܚܐ ܫܒ݂ܩܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܒܪܬ ܚܘܪܕܝܐ ܒܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܘܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܡܝܢ ܒܩܪܒ݂̈ܐ

ܚܕܟܡܐ ܦܠܚܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܐܬܘܪ ܓܢ݇ܒܪܬܐ

ܘܐܢܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܠܚܐ ܠܦܘܠܓܼܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܚܕܟܡܐ ܒܫܩܠܐ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪܝܬܐ

ܘܗܘܝܐ ܥܬ݂ܝܬ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܩܘܕܫܬܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܒܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܚܩܠ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܘܒܝܬ݂ܓܢ̈ܐ ܩܝܢ̈ܐ

ܓܘ ܡܝܫ̈ܐ ܘܥܒ݂̈ܐ ܨܦܪ̈ܐ ܩܢ̈ܐ ܒܢܝ̈ܐ

ܡܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܩܝܢܬ݂̈ܐ ܕܩܩܘܢ̈ܐ

ܘܐܢܐ ܒܕܪܓܘܫܬܐ ܒܡܪܟܒ݂ܐ ܕܠܚ݇ܦ̈ܐ ܕܥܢܢ̈ܐ

ܠܩܠܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܟܠܬ݂ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܪܘܦ̮ܫܝ ܙܝܢܐ.


 • -

ܫܥܬ݂ܐ

ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܟܼܒܹ̈ܐ، ܣܲܗܪܵܐ ܘܫܸܡܫܵܐ ܘܙܵܘܥܲܝܗܝ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܗܘܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܬܵܐ[1] ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ 4000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡ ܡܫܝܼܚܵܐ (ܩ.ܡ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ365 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 2000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩ.ܡ ܡܨܹܐܠܹܗ ܕܦܵܠܸـܓܼ ܼ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܝܲܪܚܵܐ ܠ30 ܝܲܢ 31 ܝܵܘܡܵܐ ܘܚܲܪܬܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ.

ܝܵܘܡܵܐ ܦܠܝܼـܓܼܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠ24 ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ. ܫܵܥܬܼܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܩܲܛܝܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ[2] ܘܩܲܛܝܼܢܬܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܪ̈ܦܵܦܹܐ[3]. ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ ܒܸܫ ܟܸܪܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܩܲܛ̈ܝܼܢܝܵـܬܼܵܐ. 

ܫܵܥܬܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ[4] ܝ݇ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܠܫܵܥܬܼܵܐ ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܩܵܝܡܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ  ܠܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܕܵܥܪܝܼ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܘܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܫܵܥܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܲܪܹܐ ܝܲܢ ܦܵܪܸܩ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܝܲܢ ܦܵܠܵܚܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܹܗ ܘܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܝܵܠܘܦܵܐ ܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܘܵܠܝܵܬ݂ܹ̈ܗ ܝܲܢ ܟܡܵܐ ܫܵܥܵܬ݂ܵܐ ܦܠܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܝܲܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

[1] ܥܸܠܬܵܐ: ܣܵܒܲܒ

[2] ܩܲܛܝܼܢܝܵܬܵܐ: ܕܲܩܝܼܩܹܐ

[3] ܪܦܵܦܹܐ: ܬ݂ܵܘܵܢܝܼ

[4]ܐܠܨܝܬܐ: ܐܵܢܸܢܩܵܝܬܵ، ܡܘܼܗܸܡ


 • -

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܠܗܒ݂ܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܦܪܣܐ ܠܓܘܠܦܢ̈ܗ ܒܒܝܬـܝ

ܠܦ̈ܐ ܕܦܪܬ ܟܦܘܫܐ ܠܫܠܕܝ

ܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܛܥܝ̈ܐ

ܘܕܡܥܝ ܡܫܬܘܝܐ ܐܪܥܐ ܕܙܒ݂ܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܡܫܬܘܝܐ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܒܟ݂ܝܐ.

 

ܡܚܢܝܬـܝ ܠܡܝܐ ܕܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܠܝܝ ܠܗܝܩܘܬܐ ܠܚܝܐ

ܣܒ݂ܪܝ ܕܫܠܝ ܥܠܥܠ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܓܘ ܫܡܝܝ

ܘܫܡܥܬܐ ܠܓܚܟܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ

ܘܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܡܠܝ ܡܥܒܪ̈ܐ ܕܦܪܬ

ܠܐ ܫܠܐܠܝ ܠܚܕܪܐ ܠܡܝܐ ܕܡܫܬـܝ ܐܝܠܢܬـܝ

ܘܡܚܢܝܬܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܝ ܠܩܚܩܚܝܬ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ.

 

ܘܕܟ݂ܪ̈ܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ ܘܨܦܪ̈ܐ ܒܡܠܝܐ ܓܢܝܬ̈ـܝ

ܒܪܚܛܐ ܒܬ݇ܪ ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܒܟܠܝܗܝ ܙܒ݂ܢ̈ܐ

ܘܟܕ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ ܒܫܝܦܐ ܠܐܝܬܘܬܝ ܒܐܬܪܝ

ܘܐܢܐ ܬܚܡܢܝܬ̈ܝ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܠ ܕܓܠ̈ܐ ܕܐܬܪܝ.

 

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܢ ܒܝܩܝܕܐ ܓܘ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܐܪܥܢ ܫܚܬܘܢܘܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܘܛܐ

ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܩܘܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܚܙܘܩ̈ܐ

ܘܠܐ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܐܚܘܢܘܬ̈ܢ ܕܓܫܩܝܬ̈ܢ ܟܪ̈ܝܐ

ܒܚܦܩܐ ܠܓܝܢܒ݂̈ܐ ܘܚܡܘܝܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܒܬܢ

ܟܠܟܘܠܐ ܠܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܘܚܒ݂ܪܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒ݂ܐ ܕܒܕܘܝ̈ܐ.

 

ܡܢܝ ܝܠܗ ܫܡܥܐ ܩܥܝܬܘܟܼ ܝܐ ܐܬܪܝ

ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܓܘܘܟܼ ܫܒ݂ܘܩ ܚܪܒ݂ܐ ܘܦܬܢ̈ܐ

ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܩܛܥܝܐ ܩܕܠ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ

ܡܢܝ ܒܕ ܡܟ̰ܡܥ ܢܘܪܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܫܢܘܙܝܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ

ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܓܢܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ

ܘܙܘܘܓܼܐ ܥܡ ܩܨܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܒ݂ܪܐ

ܘܣܓ݂ܕܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܡܢܐ ܕܣܗܪܐ.

 

ܐܝܟܐ ܝܘܬ ܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܐܙܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܐܢ݇ܬ ܕܚܙܐܠܘܟܼ ܠܐ݇ܪ̈ܙܐ ܕܫܪܪܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܩܕܡܝܐ ܒܩܢܘܢ̈ܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܫܩܝܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܡܘܪܡܐ ܒܘܪܓ̰ܐ ܕܒܒ݂ܠ ܘܓܢܝܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ؟

ܐܕܝܘܡ ܝܘܬ ܚܡܝܢܐ ܕܒܝܫ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ؟


 • -

تطور الحضارة الآشورية في بيثنهرين

1.    التطور

ان التطور الحضاري السلمي للشعوب التي استطاعت من سير في موكب التطور الحضاري هي تلك الشعوب التي استطاعت من التمسك وممارسة ثقافتها وتطويرها والاضافة عليها كل ما هو جيد وايجابي من ثقافات الشعوب التي تعيش معها والشعوب المحيطة بها والشعوب الاخرى سواء كانت قريبة او بعيدة.

ان عامل التطور الحضاري للشعوب هو العامل الحاسم لمدى استمرار وديمومة هذه  او تلك الحضارة. فاذا ما استطاعت حضارة بشرية مهما كانت صغيرة او كبيرة من جذب المجموعات البشرية الاخرى فان هذه الحضارة تكون حضارة متكاملة لها القدرة على فهم الواقع الاجتماعي التطوري ولم شمل الحضارات الساكنة والجامدة والتي لم تستطع من السير في عجلة التطور الطبيعي للمجتمعات الانسانية عندئذ نستطيع القول ان هذه الحضارة حضارة ذات ميزات وصفات تستطيع من اغناء الحضارة الانسانية من اجل البقاء والديمومة والسير في موكب التقدم الحضاري العالمي.

هنا نستطيع من اعطاء امثلة حية في التاريخ القديم والحديث وكل حسب الظروف الزمنية، واننا لا نود هنا من التطرق الى كل الجوانب في تلك الازمنة الغابرة.  فاذا القينا مثلاً نظرة خاطفة على تاريخ بلاد بيثنهرين نرى بكل وضوح ان الحضارة الاشورية استطاعت من دمج الحضارات المحلية  في حضارة متكاملة لكل بلاد بيثنهرين وبحكمة ملوكها وحكامها استطاعت الحضارة الاشورية من رفع شأن حضارة بيثنهرين بحيث اخذت بعض حضارات البلدان المحيطة  بها تتأثر بهذه الحضارة لتواكب عجلة التطور.

 اما اذا اخذنا امثلة من الازمنة الحديثة حيث نرى كيف ان الحضارات في البلدان المتطورة تقترب من بعضها ويصبح عالم هذه البلدان عالم واحد لا يمكن رؤية الفروق الحضارية فيما بينها الا ما ندر وهذه ما هي الا بعض العادات والتقاليد المميزة التي تختلف حتى في البلد الواحد احياناً ولكنها كلها تعتبر في نظر الانسان في هذه البلدان المتحضرة عادات وتقاليد يفتخر كل ابناء هذه البلدان بها بل واخذت الكثير من هذه العادات والتقاليد تصبح عادات وتقاليد البلدان المتحضرة وبمرور الزمن نرى زوال الفروق الحضارية بين شعوب البلدان المتحضرة ومعها تزول كل المشاكل والتعقيدات بين شعوبها.

اما الحضارات التي تقوقعت على نفسها وحاربت كل بصيص للتغيير او التطور واعتبرت كل خروج عن مفاهيم هذه الحضارة خروج عن القيم البشرية والالهية  لهذه المجموعة ولا يحق للذي خرج عنها الاستمرار او الحياة ضمن مجموعتها لانه لا يؤمن بما تؤمن هي به، فان هذه الحضارة ما هي الا نفايا وبقايا التخلف والامراض الاجتماعية التي تنخر بعض المجتمعات وتسوقها نحو التخلف الاخلاقي وتحطيم كل معالم السعادة والحرية لنفسها ومن ثم الهلاك .

 ان الحضارة الساكنة والتي لا تقبل اية حركة ديناميكية هي حضارة محنطة تحفر قبراً لنفسها وتجلب المآسي والاضرار الكبيرة للمجتمع الانساني كله واكبر امثلة على ذلك ما مرت عليه شعوب منطقتنا التي كانت من اول الشعوب للمنبع الحضاري وخاصة بلاد بيثنهرين التي هي منبع كل الحضارات في العالم المتحضر اليوم ولكن نتيجة التراجع العكسي لعملية التطور الحضاري بسبب تسلط ثقافة العنف وعدم التخلص من المفاهيم القديمة وثقافة الجمود والانغلاق الديني والحضاري التي يقودها كثير من الاحيان رجال الدين والمهرعين وراء السيطرة والمال لبناء امبراطورياتهم الموهومة متناسين انهم يجلبون لانفسهم ولشعوبهم الويلات والفناء.

الحقيقة العلمية والسيرة الطبيعية لتطور المجتمعات الانسانية تعلمنا اذا لم نستطع من رؤية مرض تقسيم شعبنا الى ملل وطوائف والجري وراء المفرقين والمهرجين الذين لا يريدون لهذه الامة ان تتوحد، فان صراخنا العاطفي والحنين الى القديم  والجامد سوف يزول بمرور الزمن ولن يبق سوى سطور ومعالم اثرية لنا تصلح فقط لمراجع  البحوث للشعوب المتحضرة من اجل اخذ الدروس منها لتطور شعوبها  والتغلب على الاخطاء وفهم واقع تطور الانسانية وتقدمها واستمرارها في المجتمع الانساني على هذه الكرة.

تطرقت بايجاز عن سير تطور شعبنا الذي يسمى اليوم باسمائه الطائفية ولا يغيب عنا من  ان التطور الحضاري مرتبط ارتباطاً قوياً ومتيناً بتلك البيئة التي تحيط  بالانسان بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة. حيت ان هذه البيئة هي التي تجبل طينة هذا الانسان وتخرجه قالب تتمثل فيه كل الصفات والخصائص المميزة لهذه البيئة. فاذا كانت هذه الصفات والخصائص تحمل في طياتها خصائص وصفات انسانية تعمل من اجل توفير كل ما خلق على هذه الارض من اجله  وحماية مصادر عيشه وسعادته واستمرار جنسه من بعده فان هذه الحضارة هي حضارة ديناميكية مستمرة ومنتصرة في صراعها مع كل ما جاء في طريقها من عوائق وشوائب من العوامل السلبية التي تريد ان تستعبد هذا الانسان وتجرده من كل امال للحياة والقدرة الذاتية وتجعله عبداً لها لكي يعيش على القديم والحياة ما وراء الطبيعة ويكون انتظاره للموت اقوى من امال العيش  في مجتمع انساني متقدم ومتطور يسوده الامان والاستقرار والسلام.

ان العوامل والمؤثرات السلبية لكثيرة على حضارة شعبنا والتي جعلت الكثير منا يتقلب ويتخبط تاركاً وراءه نتائج لا يحمد لها لشعبنا ومصير مستقبل هذه الامة التي كانت في الامس مهد الحضارات البشرية.  ومن باب الايجاز ساتطرق  في مقالاتي هذه الى بعض العوامل او المؤثرات في سيرة   التطور الحضاري لشعبنا الآشوري ومستقبله.


 • -

 • -

 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ̇

ܡܪܕܘܬܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܚܫܝܒܼܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܟܐ ܒܢܝܐ ܥܠܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܘܚܘܦܛܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܟܕ ܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܘܟܐ ܦܪܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܘܝܨܝܦܘܬܗ̇ ܒܚܕ ܓܝܓܼܠܐ ܝܢ ܓܒܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܠܘܐܬܢܝ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ.

ܡܪܕܘܬܐ ܒܐܘܣܝܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܒܢܝܬ ܕܕܘܠܩܒܼܐ ܒܝܠ ܓܫܩܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܝܢ ܚܝܪܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܩܕܘܡܬܢܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܝܬܐ. ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܥܒܼܘܕܐ ܝܠܗ ܩܪܡܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܟܐ ܡܥܒܼܕܐ ܓܢܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܠܓܒܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܛܒܼܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܚܒܼܫܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܝܘܒܠ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܢ ܡܫܘܫܛܐ ܡܐܝܟܿ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦܢ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܝܢܐ ܚܘܫܒܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܕ ܫܩܠܐ ܘܕܒܼܩܐ ܒܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܛܒܼ̈ܐ ܘܒܚܕ ܪܓܼܫܐ (ܪܥܫܬܐ) ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܡܘܕܒܼܩܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ.

ܐܝܡܢ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܒܝܘܢ̈ܐ ܝܢܐ ܓܘ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܝܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܝܘܠܡܦܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܣܘܟܠܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܕܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܕܘܒܪ݁ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܩܐܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܡܛܠ ܫܘܫܛܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇. ܘܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܥܒܼܕ̈ܐ ܕܡܒܨܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܐ ܘܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܘܦܠܛ̈ܝ ܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ.

ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܡܚܦܛ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܦܠܚ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܙܕܩ̈ܗ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܙܕܩܐ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܥܡ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܘܪܒܐ ܘܪܚܩܐ ܡܸܢܗ، ܠܐ ܡܨܐ ܐܗܐ ܥܡܐ ܕܗܘܐ ܚܝܐ ܘܐܡܝܢܐ ܓܘ ܕܪܓܘܫܬܐ ܘܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ. ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܝܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܦܛܢ ܝܠܗ̇ ܓܫܡܢܬܐ ܕܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܘܝܢܐ ܘܪ̈ܝܕܝ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܘܩܪܒܼܠܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܗ̇ ܚܕܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܛܝܡܢܬܐ ܩܐ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܐܢܫܝܐ ܩܝܡܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܡܦܪܬܘܪܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܘܫܛܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܝܬܐ ܚܒܼܝܫܬܐ ܟܕ ܒܝܬـܐܪ̈ܟܐ ܕܐܫܘܪ ܝܠܗ̇ ܒܣܗܕܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܫܘܘܫܛܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ. ܘܐܢ ܓܫܩܚ ܠܓܒܐ ܕܐܪܕܟܼܠܘܬܐ ܘܥܘܡܪܢܐ ܥܩܒܼ̈ܝ ܒܣܗܕܐ ܝܢܐ ܓܘ ܟܠܝ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܘܕܐܚܪܢܐ ܕܗܠܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܛܫܝ̈ܐ ܬܚܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܬܪ ܐ݇ܬܝܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܫܩܠܗ ܠܩܕܠܗ ܘܠܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܦܫܠܗ̇ ܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܩܘܢܛܪܘܢ ܕܬܚܡܢܬܗ.

ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܘܣܐܠܗ̇ ܘܡܘܟܠܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܘܡܛܐܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ (ܬܐܘܠܘܓܼܝܐ) ܟܣܠܗ ܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܓܕܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܢܦܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܚܕ ܫܓܼܘܫܝܐ ܘܪܘܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܚܘܡܣܢܐ ܢܦ̮ܫܢܝܐ ܕܟܐ ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ. ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܩܐܠܗ ܚܘܡܣܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗ ܥܒܼܕܐ ܡܪܝܡܢܐ ܬܘܣܘܦܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܥܠܝܬܐ.

ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܪܐܠܗ ܒܝܠ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚـܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܒܼܩܠܗ ܕܟܢܫܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܠܓ ܘܩܡܛ ܟܠܗ ܚـܝܠܗ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܩܬܪܗ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܡܥܠ ܙܒܼܢܐ ܪܚܩܠܗ ܡ̣ܢ ܠܦܠܚܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܘܠܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܦܠܛ̈ܐ ܓܠܘܙܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܐܢܝ ܦܘܠܓܼ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܕܥܡܢ ܦܠܝܓܼܐ ܝܠܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐ ܕܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܥܠܬܐ ܕܒܠܓܬܗ ܒܟܘܬܫܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ ܠܡܒܪܘܝܐ ܚܕܐ ܬܓܒܪܬܐ ܘܚܕ ܪܐܙܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܝܢ ܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܩܘܒܚܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܦܪ̈ܨܘܦܗ ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܓ̰ܘܓ̰ܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܘܒܝܬܘܬܗ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܬܚܡܢܢ̈ܐ ܓܘ ܦܥܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܐܝܟܿ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܬܪܓܡܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ (ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ) ܠܦܠܚܐ ܘܬܫܡܘܫܐ ܠܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܠܥܡܢ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܛܐܘܠܐ ܝܢܐ ܚܕ ܕܘܪܐ (ܓܪܐ) ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܩܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܙܒܼܢܐ ܕܬܚܠܘܦ̈ܐ ܥܒܣܝ̈ܐ. ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢܐ ܪܚܩܐ ܒܬܪ ܝܡܬ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܒܝܕ ܬܪܓܡܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܠܬܐ ܓܘ ܛܘܠܩܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܕܫܩܠܗܘܢ ܫܘܦܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܫܢ݇ܬܐ 656 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ، ܒܕܪܐ 13 ܒܫܦܚܐ ܝܢܐ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܝܢܓܝܣܚܐܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܪܢ ܘܒܫܢ݇ܬܐ 1534 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܘܬܡܢܝ̈ܐ. ܓܘ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܡܫܩܠ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܒܼܩܐ ܐܢ̈ܐ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܗܘܝܐ ܡܪܕܘܬܢ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܥܘܫܢ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܝ ܘܬܘܕܝܬـܝ ܠܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܘܡܓܕܘܠܐ ܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܢܐ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܝܬܐ (ܦܪ̈ܡܢܐ) ܘܡܩܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܒܪܫ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܟܠܐ ܝܠܗ ܡ̣ܢ ܡܫܘܬܦܬܗ ܓܘ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܒܕܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܟ̰ܠܦܠܗ ܥܡܢ ܐܘܪܚܗ ܓܘ ܟܠܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܒܩܬܝܬܘܬܐ ܠܡܪܘܡܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܡ ܒܝܗ̇ ܗܝܝܘܬܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܩܘܝܡܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܚܕܬܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ 16ܘܪܚܫܠܗ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܝܕ ܣܘܪܗܘܐ ܪܒܐ ܒܨܘܪܐ ܗܠ ܕܪܐ 19 ܒܥܠܬܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ. ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܕܪܐ ܕ19 ܘܕܪܐ 20 ܦܪܣܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܣܦܪ̈ܝܐ، ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ، ܦܝܠܣܘܦܝ̈ܐ، ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܟܕ ܒܝܕ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܡܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1950 ܫܘܪܐ ܠܗ ܝܘܕܥܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܕܡܛܝܐ ܠܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܝ ܬܚܘܬ ܛܟܼܣ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܒܣܘܪܗܘܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܒܕܪ̈ܐ ܐܚܪܝܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܡܪܕܘܬܢ ܡܘܓܕܠܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܟܠܐܠܗ̇ ܒܐܫܬـܝ ܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܕܥܣܪܝ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܘܫܘܒܼܝܢܝܐ ܥܪܒܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܥܝܪܩ ܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܫܘܒܼܝܢܝܐ ܒܡܛܝܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܕܪܓܼܐ ܦ̮ܫܝܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗ ܗܝܟ̃ ܩܘܪܢܝܬܐ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܡܘܟܠܐܠܗ ܒܝܕ ܪܕܘܦܝܗ ܨܘܢܐ ܠܟܠ ܩܢܝܐ ܚܐܪܐ ܘܩܠܡܐ ܡܘܪܕܢܬܐ. ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܬܢܐܠܗ ܠܟܬܒܼܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܢܙܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܦܫܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟܿ ܡܪܕܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܘܫܦܠܗ ܡ̣ܢ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܩܪܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܐܘܦ ܐܢܝ ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܦܫܠܗܘܢ ܝܘܗܒܼ̈ܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1972 ܝܗܘܘ ܚܕ ܢܟܼܠܐ (ܥܠܕܝܬܐ) ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܡܓܠܘܝܐ ܘܒܕܒܼܩܐ ܘܬܠܘܩܐ ܟܠ ܡܘܪܕܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܘܣܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܫܠܗܘܢ ܒܕܝܘܬܐ ܥܠ ܘܪܩܐ ܘܫܘܪܐܠܗ ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܡܛܒܼܥܝܬ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܡܐܝܟܿ ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܕܩܠܬ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܡܘܨܠ، ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܟܪܟܘܟ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܒܓܼܕܕ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܬܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ. ܐܘܦܙܐ ܩܡܠܗ ܛܟܼܣܐ ܛܠܘܡܐ ܒܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܝܐ ܕܠܩܘܒܼܠ (ܕܪܩܘܒܼܠ) ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܕ ܙܪܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ (ܥܡܝܠ̈ܐ) ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܐܝܕܬ̈ܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܝܢܐ ܠܐܬܘܪܠܘܓܼܝܝܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܬܝܡܝܡܝ ܗ̇ܘ ܕܟܬܘܒܼܠܗ ܗܘܡܣܐ (ܐܣܟܠܘܒܝܕܝܐ) ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܬܪܥܣܪ ܡܢܬ̈ܐ ܓܘ 30000 ܦܬܘܬ̈ܐ ܘܩܛܠܬܐ ܕܓܠܘܝܐ ܢܦܠܝܘܢ ܒܫܝ ܣܝܘܡܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ ܡܕܢܚܐ ܓܘ ܕܝܬܪܘܝܬ. ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܠ ܥܡܢ ܐܘܦ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܪ ܣܘܚܦܐ (ܩܠܒܐ) ܕܛܟܼܣܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܕܚܘܡܝܢܝ ܕܡܘܟܠܐܠܗ ܠܟܠܝ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܙܘܥܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܛܒܼܥܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܘܓܠܝܢܘܬܐ. ܐܢ̈ܐ ܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܪܢܝܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܦ̮ܢܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܡܛܠ ܬܚܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܗܕܟܼܐ ܕܡܨܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܡܕܥܘܝܢ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܣܦ̮ܣܪܐ (ܣܝܦܐ) ܒܘܫ ܚܪܘܦܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܡܛܠ ܡܪܡܬܐ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܫܘܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܚܙܚ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܥܡܛܘܬܐ ܘܚܫܟܐ ܒܕ ܦܠܚܝ ܘܚܦܛܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠ ܫܒܼܝܠܐ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܛܠܘܡ̈ܐ، ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܫܒܼܝܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܐ ܫܠܡܢܬܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܪܢܝܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܫܪܫܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠ ܕܒܪܓܼܫܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܡܚܒܛ ܠܫܩܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܠܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܥܘܬܪܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܢܬܐ ܩܐ ܩܐ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܡܒܪܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܣܝܬܐ ܕܟܐ ܓܫܩܐ ܒܓܪܘܣܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܘܪܘܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ. ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܒܥܝܐ ܝܘܚ ܩܐ ܥܡܢ ܘܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܩܘܡܝܬܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܪܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܗܘܐܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܠܘܐܬܢܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܝܪܬܘܬܗ̇ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܕܗܘܝܐ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܐܠܨܝܐ ܘܚܕ ܐܣܛܘܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܦܩܕܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܗܝܝܘܬܗ ܘܗܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܓܘ ܫܪܝܬܐ ܕܨܒܼܘܬܢ ܘܫܘܐܠܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܟܐܢܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܚܕܬܐ.


 • -

 • -

ܨܒ݂ܝܢܐ

ܠܵܐ ܓܲܫܩܲܬـܝ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܒܓܲܫܵܩܝܵــ̈ـܬ݂ܵܐ ܕܚܬ݂ܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ[1]

ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܲܬـܝ ܥܲܠ ܫܘܼܫܵܐ ܕܦܵܘܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܵܪܹ̈ܐ

ܠܵܐ ܥܲܠܕܝܼ ܠܵܟ݂ܝ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܟ̰ܘܼܪ̈ܡܸܟ̰ܹܐ

ܐܵܘ ܗܲܠܩܹ̈ܐ[2] ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܘܪܝܼܚܵܐ ܕܥܘܼܠܵܐ[3]

ܐܵܘ ܗܲܪܗܵܪܵܐ ܕܚܝܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܢܵܝܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ.

 

ܩܛܘܿܦܝ ܚܲܕ݇ ܘܲܪܕܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢܬ݂ـܝܼ ܚܘܼܪܕܝܼܬ݂ܵܐ

ܡܲܫܬـܝܼ ܠܨܲܗܘܵܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܕܲܡܥܝܼܬ݂ـܝܼ ܦܪܝܼܡܬܵܐ

ܥܡܘܿܕܼ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܝܼ ܡܩܘܼܪܡܸܚܵܐ

ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܲܬـܝ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܩܡܸܪ̈ܵܢܹܐ

ܐܵܢܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܩܘܼܡܬܵܟ݂ܝ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ

ܘܣܲܝܒܘܼܬ݂ܵܐ ܕܨܘܼܨܝܵܬ݂ܵܟ݂̈ܝ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܩܲܕܡܵܐ

ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܨܵܠܸܢ ܓܵܘ ܓܲܢܬ݂ܵܐ ܕܗܝܼܪܘܿܫܝܼܡܵܐ.

 

ܠܵܐ ܪܵܚܫܲܬـܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ ܕܥܲܨܝܼܨܹ̈ܐ[4]

ܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢܲܬـܝ ܒܨܲܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܲܒܵܓܼܵܐ ܬܵܢܝܵـܢܹ̈ܐ

ܐܸܢ ܦܘܼܪܣܸܡܠܵܟ݂ܝ ܩܵܬܲܝܗܝ

 ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܡܫܲܠܡܹ̈ܐ

ܘܐܸܢ ܡܓܘܼܠܹܐ ܠܵܟ݂ܝ ܠܥܲܝܒܲܝܗܝ

ܝܼܠܵܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܹܐܒ݂ܹ̈ܐ ܦܵܪ̈ܘܿܛܹܐ

ܒܸܡܠܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܟܲܪ݇ܣܲܝܗܝ

 ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܕܫܢܝ݂ـܓܹܐ[5] ܘܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ

ܘܡܲܫܬܘܼܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܨܲܗܘܲܝܗܝ

 ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܟܸܠܝܹ̈ܐ.

 

ܚܕܘܿܪ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ

 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܛܥܝܼ ܠܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܟ݂ܝ

 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܐܲܠܵܗܝܵــܬ݂ܵܐ ܕܫܸܬܩܵܐ

ܪܚܘܿܫܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ

 ܕܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܫܪܵܪܵܟ݂ܝ ܙܪܝܼܩܵܐ

ܦܪܘܿܫܝ ܠܘܲܪܕܵܟ݂ܝ

 ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

 ܡ̣ܢ ܢܫܵܡܝܵـܬ݂ܵܟܼ̈ܝ

ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܫܲܚܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ

 ܡ̣ܢ ܚܢܵܢܵܐ ܕܨܲܕܪܵܟ݂ܝ

ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܼܚ ܠܵܟ݂ܝ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪܵܐ

ܡܲܩܪܸܒ݂ܝ ܠܹܗ ܗܲܒܵܒ݂ܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ

ܘܗܘܝܼ ܩܵܬܹܗ ܣܘܼܟܵܝܵܐ

ܕܗܵܘܹܐ ܩܵܬܵܟ݂ܝ

ܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ.

 

[1] ܚܬܝܼܪܘܼܬܵܐ=ܪܹܫܹܗ ܓܘܼܪܵܐ، ܡܘܼܬܵܟܲܒܸܪ

[2] ܗܲܠܩܹܐ=ܦܸܫܟܘܼܫܝܵܬܵܐ،ܒܪܵܐܥܸܡ

[3] ܥܘܼܠܵܐ=ܝܵܠܵܐ ܕܗܵܠܵܐ ܓܵܘ ܟܲܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܹܗ

[4] ܥܲܨܝܼܨܹܐ=ܡܫܘܼܠܛܸܢܹܐ ܕܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ، ܚܵܨܹܒܝܼܢ

[5] ܫܢܝܼܓܼܵܐ=ܥܵܐܫܸܩ


 • -

ܬܫܪ̈ܝܐ

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܝ݇ܠܹܗ. ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝܼܠܲܝܗܝ: ܐܝܼܠܘܿܠ، ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܘܬܸܫܪܝܼܢ ܚܲܪܵܝܵܐ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܝܒ݂ܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܹܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܘܡܵܚܹܐ ܦܵܘܚܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ. ܓܵܘ ܕܵܐܗܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵـܢܹ̈ܐ ܟܹܐ  ܙܲܪܕܸܢܝܼ (ܫܲܥܬـܝܼ) ܘܢܵܬܪܝܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܓܸܠܵܐ ܟܹܐ ܩܵܝܸܚ1 ܘܒܵܪܸܙ. ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܵܛܝܼ ܘܦܵܪܣܝܼ ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ ܚܲܕ݇ܬܹ̈ـܐ. ܪܵܒܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܠܫܲܢܘܼܝܹܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ. ܪܵܒܵܐ ܚܲܝ̈ܘܵܬܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝـܝܼ ܓܵܘܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܣܸܬܘܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹܐ.

ܐ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ                   ܝ݇ܠܹܗ.

ܒ. ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝܼܠܲܝܗܝ:

                 ،                   ،

                 .

ܓ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܝܒ݂ـܹـܐ ܓܵܘ

           .

ܕ. ܓܵܘ  ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܘܡܵܚܹܐ                             .

ܗ. ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ            ܘܢܲܬܪܝܼ

ܘܓܸܠܵܐ                    .

ܘ. ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ           ܘܦܵܪܣܝܼ          ܚܲܕ݇ܬܹ̈ܐ.

ܙ. ܪܵܒܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ            ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ              .

ܚ. ܪܵܒܵܐ             ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹܐ          ܓܵܘܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ           ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܒܵܬ݇ܪ                         .

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܚܕܵܕܹܐ.

ܝܵـܠܵܕ݇ܐ، ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܣܦܝܼܩܵܐ، ܒܪܵܬܵܐ، ܫܡܲܝܵܐ، ܫܲܚܝܼܢܵܐ، ܒܸܪܙܵܐ، ܚܸܠܝܵܐ، ܚܲܕ݇ܬܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ، ܫܠܵܡܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܡܸܠܝܵܐ، ܦܠܵܫܵܐ.ܡܲܪܝܼܪܵܐ.

ܐ. ܝܵـܠܵܕ݇ܐ          ܒܪܵܬܵܐ          .

ܒ.                             .

ܓ.                             .

ܕ.                              .

ܗ.                              .

ܘ.                              .

ܙ.                              .

ܚ.                             .

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܗܹܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܩܵܐ ܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ:

ܐ. ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ܡܸܛܪܵܐ.   ܗܹܐ 

ܒ. ܐܝܼܠܘܿܠ ܝܲܪܚܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝ݇ܠܹܗ.ـــــــــــــــــــــ

ܓ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ  ܠܲܝܬ ܥܲܝܒ݂ܹ̈ܐ.   ــــــــــــــــــــ

ܕ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ.   ـــــــــــــــــــــــ

ܗ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܛܲܪ̈ܦܹܗ ܙܲܪܕܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ. ــــــــــــــــــــــ

ܘ. ܓܵܘ ܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܓܸܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܩܝܼܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ.     ـــــــــــــــــــــــ

ܙ. ܒܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܛܲܝܪܹܐ ܟܹܐ ܫܲܢܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹܐ. ــــــــــــــــــــ

ܚ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܣܸܬܘܵܐ. ـــــــــــــــــــــــــ

ܛ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܓܸܠܵܐ ܟܹܐ  ܒܵܪܸܙ. ــــــــــــــــــــــــ

ܝ. ܒܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܪܣܝܼ ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ.    ــــــــــــــــــــــ

[1]ܩܵܝܸܚ: ܓܪܘܣ ܘܒܪܙ


 • -

الارادة

لا تنظري لحبك نظرات الكبرياء

لا تسيري على زجاج رياح العابرين

لا تخدعك جمال ورود الخريف الذابلة

او براعم الربيع وعبق الجنين

او سراب الرمال في غروب الشمس.

اقطفي وردة من حديقتي المحاصرة

اروي عطشك من دمعتي المذبوحة

تعمدي في مياه جسدي المهشم

لاتسيري في طريق المتقامرين

فانا بانتظار قامتك الذابلة

وشيبة جدائلك للازمنة الغابرة

قبل ان احط في جنة هيروشيما.

لا تسيري تحت ضوء قمر الغاصبين

لا تعيري لكلام الببغاء مقلدين

فاذا ابتسمت لهم فهم  كالحمائم مسالمين

واذا كشفت عن عورهم فهم كالذئاب مفترسين

يملؤن اكراشهم اجساد العشاق والمحبين

ويروون عطشهم من انهار عشق الصامدين.

فتشي عن حبك بين ازهار الربيع

ابحثي عن رفيق دربك بين آلهات الصمت

سيري تحت ضوء نجمة حقيقتك المشرقة

اختاري زهرتك من بين ورود الربيع

اعطي لها حياة من انفاسك

اعطي لها دفئ تموز من حنان صدرك

وحينما تجدين رفيق الامل

قدمي له زهرتك  الخالدة

وكوني له امنية

 ليكون لك حبك الابدي.


 • -

 • -

ܪܘܟܒ݂ܐ ܕܡܡܠܠܐ

ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܠܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܗ.ܕ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ، ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚ ܓܵܘ ܡܲܡܠܠܹܗ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ، ܙܵܘܥܹ̈ܐ، ܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ، ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹܐ ܘܡܹܐܡܪܹܐ ܘܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܕܪܵܫܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܼܲܚ ܡܲܢܗܲܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܠܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ.

ܐ. ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܝܲܢ ܪܹ̈ܡܙܹܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܒܪܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܹܗ ܓܵܘ ܗܸܡܸܙܡܵܢܲܢ ܘܡܲܡܠܠܲܢ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ݂ ܓܵܘ ܫܩܵܠܬܲܢ ܘܝܵܗܒܼܵܠܬܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ 22 ܐܵܬ݂ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ: ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟـ ـܟ ܟ ܠ ܡـ ܡ ܢـܢ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ.

ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܪܝܸܙܹܐ ܐܲܢܹܐ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ : ܐܲܒܓܲܕ ܗܲܘܲܙ ܚܲܛܲܝ ܟܲܠܡܲܢ ܣܲܥܦܲܨ ܩܲܪܫܲܬ.

ܒ. ܙܵܘܥܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܙܵܘܥܹ̈ܐ (ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܒܪܵܐ ܡܓܹܒܵܐ ܕܪܸ̈ܡܙܹܐ ܩܵܠܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ:

 1. ܙܩܵܦܵܐ (ܵ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܸܢܝܹܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܡܘܼܬܒܹ݂ܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܩܵـܠܵܐ ܐܵܢܵܐ ܝܲܡܵܐ ܫܠܵܡܵܐ … ܘܫܪ.
 2. ܦܬ݂ܵܚܵܐ (ܲ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܚܲܕ݇ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬ݂ܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܬܚܘܿܬܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܡܲܪܡܵܪ ܐܲܩܠܵܐ ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܪܡܵܐ … ܘܫܪ.
 3. ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ (ܹ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܸܢܝܹܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܬܚܘܿܬ ܐܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܹܐܒ݂ܵܐ ܒܹܐܪܵܐ … ܘܫܪ.
 4. ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ (ܸ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܙܵܘܓܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ـܹܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܸܡܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܥܸܪܒܵܐ ܬܸܢܵܐ ܢܸܡܪܵܐ .. ܘܫܪ.
 5. ܪܘܵܚܵܐ (ܘܿ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܵܘ ܐܲܝܟܼ: ܙܡܘܿܪ ܕܥܘܿܪ ܫܩܘܿܠ ܒܘܿܩܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ … ܘܫܪ.
 6. ܪܒ݂ܵܨܵܐ (ܘܼ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܵܘ ܐܲܝܟܼ: ܢܘܼܢܵܐ ܫܘܼܫܵܐ ܫܘܼܩܵܐ ܬܘܼܬܼܵܐ ܢܘܼܪܵܐ … ܘܫܪ.
 7. ܚܒ݂ܵܨܵܐ (ܝܼ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܝܘܼܕܼ ܐܲܝܟܼ: ܝܼܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܬ ܩܪܝܼ ܫܬـܝܼ ܟܠܝܼ … ܘܫܪ.

ܓ. ܚܲܒܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ـܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܡܪܘܼܟܲܒ݂ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ݇ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ. ܟܠ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ ܕܟܹܐ ܪܵܬܼܡܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

 1. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܚܲܕ݇ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ: ܗܹܐ، ܠܵܐ، ܩܵܐ، ܟܹܐ، ܟܲܕ، ܩܪܝܼ، ܝܠܘܿܦ، ܟܬܘܿܒ݂، ܙܡܘܿܪ، ܫܬـܝܼ … ܘܫܲܪܟܵܐ.
 2. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܪܵܡܵܐ، ܪܹܫܵܐ، ܟܸܢܫܵܐ، ܟܹܐܦܵܐ، ܩܵܠܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܩܪܵܝܵܐ، ܐܲܩܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ … ܘܫܪ.
 3. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܫܸܟܘܵܢܵܐ، ܕܲܒܵܫܵܐ، ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ، ܠܸܫܵܢܵܐ، ܒܲܪܩܘܿܩܝܵܐ[1]، ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ … ܘܫܪ.
 4. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܵܐ، ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܲܠܚܸܡܵܢܵܐ، ܡܲܒܪܸܩܵܢܵܐ … ܘܫܪ.

ܕ. ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ، ܬܚܘܿܬ ܐ݇ܓܵܪܹܐ، ܒܵܬ݇ܪ ܒܲܝܬܵܐ، ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ … ܘܫܪ.

ܗ. ܡܹܐܡܪܵܐ  ܝܼܠܹܗ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܫܸܡܫܵܐ ܒܸܙܪܵܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ … ܘܫܪ.

 

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܠܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܟܡܵܐ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܒ. ܟܡܵܐ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ؟ ܟܬܘܿܒ݂ ܚܲܕ݇ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܙܵܘܥܵܐ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܓ. ܟܬܘܿܒ݂ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕ݇، ܬܪܹܝ، ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܕ. ܗܲܒ݂ܠ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܘܥܲܠ ܡܹܐܡܪܵܐ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܗ. ܡܲܬܘܿܒ݂ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

܀ ܝܠܘܦ̈ܐ ܒܐܙܠܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܕܪܫܬܐ ܩܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܕܝܡܐ.

܀ ܫܡܫܐ ܟܐ ܙܪܩܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܘܓܢܝܐ ܠܡܥܪܒ݂ܐ.

ܐܪ̈ܡܘܢܐ ܕܓܢܬܢ ܚܠܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܣܝܡ̈ܐ.

 

[1]  ܒܪܩܘܩܝܐ: ܡܫܡܫܐ


 • -

ܚܙܘܩܝܐ ܠܡܬܐ

 ܢ ـܢ ܗ̇

 ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ ܕܢܝܼܢܝܼܒ، ܫܡܘܿܢܝܼ ܘܢܝܼܢܘܿܣ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܒܢܘܿܢܲܝܗܝ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵـܐ ܕܐܵܬܝܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܡܵܬܲܢ ܕܫܒ݂ܝܼـܩܹـܐ ܝ݇ܘܲܚ ܐܸܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹܐ.ܟܠܲܝܗܝ ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝـܝܼ، ܐܲܚܢܲـܢ ܒܵܥܲܚ ܚܵܙܲܚܠܵܗ̇ ܡܵܬܵـܐ ܕܒܵـܒܲܢ ܘܝܸـܡܲܢ ܕܒܸܪܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܓܵܘܵܗ̇.ܢܝܼܢܝܼܒ ܒܘܼܩܸـܪܹܗ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐ݇ܚܝܵܢܹܐ ܦܝܵـܫܵܐ ܓܵܘ ܡܵܬܲܢ؟ ܒܵܒܹܗ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܗܹܐ ܒܪܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܦـܝܵـܫܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ  ܦܠܝܼܛܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܘܡܘܼܫܚܸܛܹܐ[1] ܠܡܕܝܼܢܵـܬܵـܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ.ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵـܐ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܩܸܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܨܸܡܕܹܗ[2]  ܘܦܫܸܛܠܹܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܬܵـܐ ܕܡܲܒܣܸܡܝܼ ܒܚܸܙܘܵܗ̇[3] ܫܲܦܝܼܪܵܐ  ܘܫܸܛܪܵܢܵܐ.

 

 

 

 

ܕܘܼܪܵܫܹܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܘܩܪܝܼ.

ܢ ـܢ                                    .

ܗ̇                                      .

 

 

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܐܵܬܘܵܬܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹܐ.

ܐ     ܓ     ܗ     ܙ     ܛ     ܟـ     ܡـ

    ܣ    ܦ     ܩ     ܫ    .

 

 1. ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ

ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܠܐܲܝܟܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܠ         .

 

ܒ. ܡܵܢܝܼ ܫܒ݂ܝܼـܩܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܠܡܵܬܵـܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹܐ؟

ܦ:         ܕܢܝܼܢܝܼܒ، ܫܡܘܿܢܝܼ ܘ          .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܥܒ݂ܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܒܢܘܿܢܹܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܵܗܵܐ ܚܙܘܿܩܝܵܐ؟

ܦ: ܟܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܢܝܼܢܝܼܒ؟

ܦ: ܢܝܼܢܝܼܒ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܐܸܢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܸܠܵܠܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ ܓܵܘ ܪܹܐܙܵܐ ܕܐܵܠܲܦ ܒܹܝܬ.

   ܐܵܫܘܿܪ، ܫܡܘܿܢܝܼ، ܒܢܘܿܢܹܐ، ܦܝܵـܫܵܐ، ܚܵܙܲܚܠܵܗ̇، ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ.

 ܐܵܫܘܿܪ ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1. ܡܲܡܛܝܼ ܚܲܕ݇ ܣܸܪܛܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܚܲܒܪܹܐ ܠܚܝܼܡܹܐ.

ܡܝܼܵܐ                          ܚܘܵܪܵܐ

ܩܲܡܚܵܐ                         ܨܸܦܝܹܐ

ܡܵܬܵـܐ                         ܫܲܦܝܼܪܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ                         ܙܥܘܿܪܬܵـܐ

ܚܙܘܿܩܝܵܐ                       ܒܐܝܼܕܹܗ

ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ                         ܠܡܵܬܵـܐ

ܨܸܡܕܵܐ                         ܛܵܒ݂ܹܐ

                         

6.ܡܠܝܼ ܐܘܼܦܩܵܐܝܼܬ[4] ܠܡܪܲܒܥܹܐ ܣܦܝܼܩܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒܪܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܦܠܝܼܛܹܐ، ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܫܲܦܝܼܪܵܐ، ܚܙܘܿܩܝܵܐ، ܫܲܚܝܼܢܵܐ، ܨܸܡܕܵܐ

 

ܚ

 

ܘܿ

 

ܝܵ

 
 

ܚ

 

ܢܵـ

   

ܫܲ

ܦ

 

ܪܵ

   

ܒܲ

 

ܬ

ܘܼ

 

ܐ

 

ܡـ

ܕܵ

   

ܦ

 

ܝܼ

ܛܹ

   

  

[1] ܡܘܫܚܛ̈ܐ: ܦܠܝܛ̈ܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ

[2] ܨܡܕܗ: ܓ̰ܢܛܗ

[3] ܚܙܘܐ: ܫܟܠܐ ܕܟܝܢܐ

[4] ܐܘܦܩܐܝܬ: ܐܘܦ̮ܘܩܝܢ، ܥܠ ܚܕ݇ ܣܪܛܐ


 • -

ܫܡܫܘܡܐ

ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܵܐ. ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܓܘܼܪܹܐ ܘܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ.

ܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܹܐ ܢܵܦܸܠ ܓܵܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ.

ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܦܢܝܼܬܵـܐ ܟܹܐ  ܟܵܠܝܼ ܘܓܲܫܩܝܼ ܥܲܠ ܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.

 ܝܵܠܹܐ ܘܒܢܵܬܵـܐ ܥܲܡ ܒܵܒܵܘܵܬܵܐ ܘܝܸܡܵܬܵـܐ ܟܹܐ ܡܲܒܣܸܡܝܼ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ.

 ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܠܚܲܠܘܼܠܹܐ ܦܵܬܲܝܗܝ ܒܡܝܼܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹܐ ܘܨܸܦܝܹܐ ܕܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.

ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܡܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪܵܢܹܐ ܪܵܡܹܐ ܐܵܐܲܪ (ܗܵܘܵܐ) ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܪܵܒܵܐ ܦܲܝܘܼܚܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ.

ܩܵܐ ܗܵܕܲܟ݂ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܐܲܢܹܐ ܦܸܢܝܵܬܵـܐ(ܕܘܼܟܵܢܹܐ) ܩܵܐ ܚܡܵܠܬܵـܐ ܘܡܲܒܣܲܡܬܵܐ ܒܚܸܙܘܹܐ ܫܲܦܝܼܪܹܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩܘܵܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܪܵܫܵܐ ܕܥܸܠܸܠ.

ܐܝܼܬ              ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܵܐ.

ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ              ܘܐܝܼܬ

ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ               .

ܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܹܐ          ܓܵܘ

ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ. ܪܵܒܵܐ          ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܦܢܝܼܬܵـܐ ܟܹܐ  ܟܵܠܝܼ          ܥܲܠ ܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.


 • -

ܪܥܝܐ ܛܒ݂ܐ

                                  

ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܪܵܥܝܵܐ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܥܸܪ̈ܒܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ ܩܝܼܢܹ̈ܐ.              ܪܵܥܝܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܓܲܫܘܼܩܹܐ ܒܟܝܵܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܓܵܪܫܵܢܵܐ.

 

                                           

ܚܲܕ݇ ܡ̣ܢ ܥܸܪܒܹܗ ܦܪܸܫܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܸܣܩܵܐ ܘܪܚܸܩܠܹܗ ܡܸܢܵܝܗܝ ܘܛܠܸܩܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ.  ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܥܪܵܩܵܐ ܘܗ̇ܘ ܟܲܕ ܪܵܒܵܐ ܙܕܝܼܥܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ.

                                                                                      

                                                   

 ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܐ݇ܙܸܠܹܗ ܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܦܪܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܣܩܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܹܐ. ܪܵܥܝܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܥܸܪܒܵܐ ܠܪܵܥܝܵܐ ܪܚܸܛܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ.                                                   

ܗܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܚܦܸܩܠܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܚܕܹܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.   ܪܵܥܝܵܐ ܛܥܸܢܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܪܘܼܦ̮ܫܹܗ ܘܗ̇ܘ ܪܵܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ.

 

 

ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܕܥܸܪܹܗ ܠܦܸܣܩܵܐ ܘܟܲܕ ܟܠܵܝܗܝ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܚܕܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܒܝܼܹܗ.

 

ܡܒܘܥܐ: ܡܓܼܠܬܐ ܕܗܒܒ݂ܗܐ ܕܒܝܬܡܪܕܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܢܘܗܕܪܐ.


 • -

يا حبيبتي لا تغضبي

يا حبيبتي لا تغضبي

لقد سافر شوق ازهار الربيع مع غروب الشمس

يا حبيبتي لا تغضبي

على ولد عشق سحابة رمال الصحراء المحترقة

وأستأنس في حضن من ذبح آلهات شمسك

وكرم من قطع نهديك ليحرمك من حنان اكبادك.

يا حبيبتي لا تغضبي

عندما ترين شموع بيتك تنطفئ

وطبول الموت تزحف في كل شارع وبيت

وطوابير الارهاب تحرق حقولك الخضراء

لتنشر شريعة الغابة

 وتدمر كل الحياة

 وتدنس قدسية ملكوت الله

واولادك الابرار ليس لهم الحياة

ليس لهم الموت

الا الهروب الى عالم المجهول والضياء

الورد يذبح في فجر الربيع لكي لا يزين قبرك

المطر يذبح في الخريف لكي لا يسقي شجرتك

القمر تذبحه سحب الارهاب لكي لا ينير طريقك

والاحرار وابناء الخير طعاما للذئاب وكلاب متوحشة

يا حبيبتي لا تغضبي  ان تركتك وحيدة تحت رحمة الاشرار

تركتك وحيدة .. بعيدة  عن احبائك

 بعيدة عن برالسلام  والامان

تركتك تجْدين قوتا لاولادك من الاعداء

تركتك في بيت من الاشواك ليدمي جسدك

تركتك بين الاوغاد.

يا حبيبتي لا تنتظري خلاصا من الماكرين

لا تنتظري من اللذين فرقوا الكلمة وطبّلوا للظالمين

وفهموا من عمل الخير وجمع الكلمة على الحق خارجين

لا تنتظري من اللذين هربوا واختبئوا في  دهاليز الخفافيش

 الشمس لا تشرق من الغرب

والورد لا ينبت بين الاشواك

والكلمة الجامعة لا تخرج من الراكضين خلف المامون.


 • -

نحوى عملية الخلق والتحديث

المسيرة التاريخية لمؤسساتنا السياسية ليست مسيرة ايجابية في حقل التقدم والتطور السياسي للمفهوم العلمي لبناء المؤسسات والتنظيمات الجماهيرية. ان انظمة احزابنا ومؤسسات شعب بيث نهرين قامت على اسس هرمية بعيدة عن محتوى الممارسات الديمقراطية والسبب في ذلك عدم استطاعتنا التخلص من الانظمة الرجعية القديمة والتي كانت الاحزاب تعتمد عليها في تكويناتها وتنظيماتها في العالم. ان هذا النوع من نظام العمل الحزبي والمعروف بالنظام المركزي الديمقراطي او الديمقراطي المركزي لا يزال يعمل به كل احزابنا في المهجر والوطن. ذلك يعني ان اللجنة المركزية او قيادة الحزب لم تأت الى القيادة عن طريق الانتخابات المبنية على نظام ديمقراطي ومشاركة كل اعضاء تلك المؤسسة السياسية باعطاء اصواتهم واختيار المرشحين بحرية لمختلف المسؤليات في تلك المؤسسة.

عندما يكون اختيار القيادة الحزبية مبني على ترشيح عدد صغير من مسؤؤلي اللجان المحلية والمنظمات وما يسمى بالكوادر او الكوادر المتقدمة الذين بالاصل هم نفس المسؤؤلين التي اختارتهم القيادة لهذه المسؤؤليات لهذا نرى ان هؤلاء المسؤؤلين باقون في المسؤؤلية لحين فراقهم الحياة او ازاحتهم عن المسؤولية من قبل كتلة داخل اللجنة المركزية او لجنة القيادة. 

 طريقة العمل هذه تقود الى سيطرة اشخاص لهم مصالح اقتصادية وحب السيطرة ولا يوجود في قاموسهم السياسي النقد البناء ولا رأي مخالف لرأيهم سواء كان من الجماهير او كوادر الحزب.

هذه الظروف غير الصحييحة والشاذة تجعل مؤسساتنا السياسية لا تسير في طريق التغيرات والتطوات  والسبل المعاصرة من اجل خدمة اهداف شعبنا والعمل في دفع قضيتنا القومية والسياسية خطوة فخطوة نحو الامام وفق برنامج مدروس وصحيح ومبني على اسس علمية وتجارب الشعوب المتقدمة في مضمار الانظمة السياسية  والاجتماعية في العالم.

عندما يتسلط على مؤسساتنا السياسية والاجتماعية افراد ذات نزعة عشائرية وطائفية دكتاتورية وتسلطية تكون كل قرارات هذه المؤسسات قرارات مبنية على اجتهادات فردية لا تخدم اهداف تلك  المؤسسة التي جاءت من اجل تحقيق طموحات شعبنا القومية والسياسية في ارضه التاريخية. طرق عمل احزابنا ومؤسساتنا القومية والسياسية وانظمتها البالية لاتستطيع ولا تقبل التغيرات  العصرية العلمية التي تعمل بها كل شعوب العالم التي استطاعت من تحقيق حريتها وتقدمها والحفاظ على حضارتها باشراكها اوسع الجماهير الواسعة في عملية التغيير الحضاري والتقدم العلمي.

تقدم الشعوب واستمرار وجودها على ارضها منوط بمدى امكانية الخلق والتجديد الذي تتطلبه كل مرحلة من مراحل التاريخ. المرحلة التي تمر بها شعوب العالم اليوم هي مرحلة التطور العلمي الديمقراطي لكل مراحل الحياة في المجتمع فاذا لم يستطع شعبنا من وضع اسس علمية ديمقراطية واقعية من اجل حل مشكلة تنظيم شعبنا وتحريك كل طاقاته من اجل وضع برنامج عملي وواقعي للوصول الى هدفه المركزي بالعيش على ارضه والابتعاد عن المزايادات في الشعارات الفارغة التي لم تجلب لنا سوى الهجرة عن وطننا والعيش في كل ارض المعمورة والتي ادت بشعبنا الى اخذه ثقافات وعادات هذه الشعوب واخيرأ الانصهار فيها.

ان التطور العلمي المعاصر هو الطريق الوحيد لنهضة امتنا الآشورية لتكون باستطاعتها وضع اللمسات االعلمية الصحيحة في العملية التنظيمية سواء كانت تنظيمات سياسية او تنظيمات المجتمع المدني في سبيل السير وفق برامج علمية مدروسة للدفاع عن حق شعبنا في العيش على ارضه الاصيلة، ووضع التقييمات المدروسة من اجل كشف كل العوامل التي تعيق تقدم شعبنا والبقاء على ارضه وايصالها للجماهير بكل الطرق المتاحة من الوسائل الاعلامية  ومن ثم العمل على ازالة هذه العوائق بالنضال السلمي لجماهير شعبنا في الوطن والمهجر.


 • -

ܫܡܐ

ܫܡܐ     Noun

ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܐ ܚܫܲܚܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܐ ܩܵܐ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܟܠ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ. ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܦܠܝܼܓ݂ܵܐ ܠܫܲܒ݂ܥܵܐ ܣܲܗܡܹܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ:

ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ،  ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ. ܓܵܘ ܦܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܕ ܩܵܪܲܚ ܠܟܠܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܒܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ  Concrete noun

ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܚܵܝܹܐ ܘܠܵܐ ܚܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܝܬܵܐ ܘܡܣܲܬܬ݂ܵܐ1 ܓܵܘ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ، ܟܘܼܪܣܝܵܐ، ܡܵܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܵܐ، ܒܲܝܬ݂ܵܐ، ܛܲܝܪܵܐ، ܝܵܠܵܐ، ܢܸܡܪܵܐ، ܩܵܛܘܼ، ܐܲܪܝܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܵܐ، ܩܲܢܝܵܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ  Abstract noun

ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵـܠܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܝܕܸܥܝܵܐ ܒܚܕܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܦܘܼܪܡܝܼܵܐ ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ ܘܗܵܘܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ، ܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ، ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ  Collective noun

ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵـܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܘܹܐ ܒܨܘܼܪܬܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܒܸܩܪܵܐ، ܥܲܡܵܐ، ܦܸܣܩܵܐ، ܓܲܝܣܵܐ، ܪܵܦܵܐ، ܐܘܼܡܬܵܐ، ܟܢܘܿܫܝܵܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ2  Proper noun

ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܡܲܕܘܼܥܹܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ݇ ܐܸܬܝܵܐ ܚܵܝܵܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܚܵܝܵܐ ܠܚܘܿܕܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܙܵܟܼܘܿ، ܝܵܘܣܸܦ، ܟܸܬܪܝܼܢܵܐ، ܐܘܼܪܡܝܼ، ܐܝܼܪܵܢ، ܥܝܼܪܵܩ، ܦܪܵܬ، ܒܲܓܼܕܵܕ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ Material noun

ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܗܘܼܠܹ̈ܐ ܘܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵـܢܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܕܲܗܒܼܵܐ، ܩܲܝܣܵܐ، ܣܹܐܡܵܐ، ܢܚܵܫܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܦܲܪܙܠܵܐ، ܟܸܠܫܵܐ، ܘܲܪܵܩܵܐ، ܒܸܕܝܘܼܬ݂ܵܐ، ܚܲܡܪܵܐ، ܫܡܸܢܬܵܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ   Compound noun

ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ ܘܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܪܨܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹܐ

ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܹܝܠ، ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ، ܒܲܪܬܵܓ݂ܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܙܵܘܓܵܐ (ܒܲܟ݂ܬܵܐ)، ܒܲܪܙܵܘܓܵܐ (ܓܲܒ݂ܪܵܐ)، ܒܪܵܬ݂ܨܸܒܥܵܐ، ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ.. ܘܫܪ.

ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܒܹܝܬ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ، ܓܪܸܡ ܡ̣ܢ ܓܲܪܡܵܐ، ܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܒܪܵܬ ܡ̣ܢ ܒܪܵܬܵܐ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ

 ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ، ܟܘܼܡܦܵܬ݂ܵܐ، ܫܲܦܝܼܪܩܵܘܡܵܐ، ܫܦܝܼܥܐܝܼܕ݂ܵܐ3، ܫܦܝܼܥܥܲܝܢܵܐ4.. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ

 ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹܐ، ܐܵܙܠܵܟܘܼܫܹܐ، ܣܝܵܡܝܼܕ݂ܵܐ، ܫܩܲܠܛܵܥܢܵܐ، ܐܵܟ݂ܸܠܩܲܪܨܵܐ، ܝܲܗ݇ܒ݂ܢܵܬ݂ܵܐ ܩܛܲܠܥܲܡܵܐ.. ܘܫܪ.

 1.   ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ Verbal noun

ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ (ܫܸܡ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ) ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܘܐܝܼܬܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܡܸܠܬ݂ܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܬ݂ܸܒ݂، ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܪܹܐ، ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܠܸܚ، ܚܸܦܵܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܦܸܪ، ܨܲܝܵܕܵܐ ܡ̣ܢ ܨܵܝܸܕ، ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܟ݂ܸܠ، ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܣܸܩ، ܛܲܝܵܣܬܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܸܣ.. ܘܫܪ.

ܡܣܲܬܬ݂ܵܐ1: ܛܡܝܼܡܵܐ، ܣܡܝܼܟ݂ܐ، ܠܐ ܡܬܫܚܠܦܢܐ، ܬ݂ܐܒܬ

ܩܢܘܡܝܐ2: ܕܝܠܢܝܐ، ܚܐܨ

ܫܦܝܥܐܝܕ݂ܐ3: ܝܗܒ݂ܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ

ܫܦܝܥܥܝܢܐ4: ܗ̇ܘ ܕܥܝܢܐ ܣܒ݂ܝܥܬܐ ܝܠܗ̇

 

 ܕܘܼܪܵܫܹܐ

1. ܡܲܪܝܸܙ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ: ܡܕܝܼܢܬܵܐ ܐܲܪܝܵܐ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܕܸܩܠܵܬ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܒܪܵܬܐܝܼܕܵܐ ܒܹܝܬܟܪܝܼܗܹܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܝܵܘܣܸܦ  ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܢܚܵܫܵܐ ܟܸܠܫܵܐ ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ ܚܸܦܵܪܬܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

 ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܿܫܝܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ

2. ܦܪܘܼܫ ܠܐܲܕܫܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܐ. ܟܬܵܝܬܵܐ ܒܸܠܩܵܛܵܐ ܝ݇ـܠܵܗ̇ ܣܵܥܪܹ̈ܐ.                  .

ܒ. ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܛܲܐܘܼܠܹܐ ܝ݇ܠܹܗ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ.               .

ܓ. ܪܵܡܣܝܼܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܗܸܪܓܹܗ.                 .

ܕ. ܒܲܓܼܕܵܕ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟܼܵܝܬܼܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ.                 .

ܗ. ܒܸܩܪܵܐ ܕܡܵܬܲܢ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝ݇ـܠܵܗ̇.                  .

ܘ. ܚܙܹܐܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܪܵܦܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܛܲܝܪܹ̈ܐ.               .

ܙ. ܚܘܼܒܵܐ ܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܟܲܪܒܵܐ ܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܣܸܢܝܘܼܬܼܵܐ.                 .

ܚ. ܣܲܪܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ ܥܸܙܲܩܬܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ.                .

ܛ. ܒܲܝܬܲܢ ܒܸܢܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ.             .

ܝ. ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼܨܵܘܒܹܐ.              .

ܝܐ. ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܓܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܲܢ.             .

3. ܟܬܘܿܒܼ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܕܫܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ (ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ)                           .

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ (ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ)                         .

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ                                .

ܕ. ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵـܠܵܝܵܐ                                 .

ܗ. ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ (ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܝܵܐ)                      .

ܘ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒܼܵܐ                                   .

ܙ. ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ                                 .

4. ܓܲܒܝܼ ܠܚܲܒܪܵܐ ܬܪܘܿܨܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܩܸܫ̈ܝܵܬܼܵـܐ.

ܐ. ܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܬܵܘܪܹ̈ܐ، ܬܵܘܪ̈ܝܵܬܼܵܐ، ܚܡܵܪܹ̈ܐ ܘܚܡܵܪ̈ܝܵܬܼܵـܐ ܟܹܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܓܸܠܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܩܵܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ.

ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ              ( ܦܸܣܩܵܐ، ܪܵܦܵܐ، ܒܸܩܪܵܐ).

ܒ. ܪܵܥܝܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܥܹܐ ܘܲܥܢܹ̈ܐ، ܒܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܥܸـܙܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܘܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ               (ܒܸܩܪܵܐ، ܦܸܣܩܵܐ، ܪܵܦܵܐ).                                            

ܓ. ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܢܵܬܼܝܵـܬܼܵܗ̇ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ، ܟܹܐ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܥܵܒܼܵܐ ܘܡܵܨܹܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܗ̇ ܫܲܝܢܵܐ ܘܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼܠܵܗ̇.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ                 (ܬܲܥܠܵܐ، ܐܲܪܢܸܒܼܵܐ، ܟܬܵܝܬܵܐ).

ܕ. ܗ̇ـܝ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܓܠܘܿܠܬܵܐ، ܟܹܐ ܝܵܗܒܼܵܐ ܫܚܘܿܢܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܟܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ                (ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ، ܣܲܗܪܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ).

ܗ. ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܪܸܥܣܲܪ ܝܲܪ̈ܚܹܐ، 365 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܩܡܹ̈ܐ.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ             (ܒܹܝܬܼܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܫܹܢ݇ܬܵܐ، ܫܵܥܬܼܵܐ).

ܘ. ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܹܐ ܥܲـܠܵܗ̇ ܘܟܹܐ ܚܵܕܪܵܐ ܚܵܕܸܪܘܵܢܵܐ ܕܣܸܪܢܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܘܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ               ( ܣܲܗܪܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ).


 • -

ܒܝܬܐܪܟܐ

ܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ[1]

ܒܼ، ــ

ܓܵܘ ܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܟܬܵܒ݂ܹܐ ܩܵܐ ܩܵܪܝܵܢܹܐ ܓܘܼܪܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ. ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܘܒܢܵܬܵـܐ ܐܬܝ݂ܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܠܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ ܩܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܘܩܵܪܝܼ ܟܬܵܒ݂ܹܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܕܬܘܼܢܵܝܹܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܹܐ. ܢܝܼܢܝܼܒ ܟܸܠܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠܐܲܩܠܹܗ ܘܒܸܩܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݇ ܟܬܵܒܼܵܐ، ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ  ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠ ܪܵܦܹܐ ܘܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܒܝܼܬܵܒܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܛܲܒܼܠܝܼܬܵـܐ. ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܐܝܼܕܵܗ̇ ܟܬܵܒܼܵܐ ܘܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ.

ܕܘܼܪܵܫܹܐ (ܦܘܢܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܕܘܼܪܵܫܹܐ)

 1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩـܘܵܬܵـܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܐ. ܟܬܵܒ݂ܹܐ ܕܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܩܵܐ            ܓܘܼܪܹܐ              ܙܥܘܿܪܹܐ.

ܒ. ܝܵـܠܹܕ݇ܐ ܘܒܢܵܬܵـܐ ܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܟܬܵܒ݂ܹܐ ܦܪܝܼܫܹܐ            . ܘ           .

 ܓ. ܢܝܼܢܝܼܒ ܟܸܠܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ              ܘܒܸܩܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݇             .

ܕ. ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܟܬܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠ                 .

ܗ. ܒܪܵܬܵܐ ܒܝܼܬܵܒ݂ܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܥܲܠ             ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܚܕܵܐ             .

ܘ. ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇           ܕܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ.

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܚܲܒܪܹܐ ܕܵܡܝܵܢܹܐ ܒܟܝܘܼܠܵܐ.

ܝܸܡܵܐ ܕܸܒܵܐ ܫܸܡܵܐ ܠܸܒܵܐ ܐܲܩܠܵܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܚܲܩܠܵܐ ܛܘܼܪܵܐ  ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܚܡܝܼܪܵܐ ܛܡܝܼܪܵܐ.

ܐ. ܫܠܵܡܵܐ  ܪܵܡܵܐ       ݂

ܒ.                           .

ܓ.                           .

ܕ.                            .

ܗ.                            .

ܘ.                            .

ܙ.                            .

 [1] ܒܝܬܐܪ̈ܟܐ: ܒܝܬܟܬܒ݂̈ܐ

ܦܘܼܢܵܝܹܐ:

1. ܐ. ܩܵܪܝܵܢܹܐ، ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܒ݂. ܕܬܘܼܢܵܝܹܐ، ܘܝܘܼܠܦܵܢܹܐ ܓ. ܠܐܲܩܠܹܗ، ܚܲܕ݇ ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܕ. ܪܵܦܹܐ ܗ. ܟܘܼܪܣܝܵܐ، ܛܲܒ݂ܠܝܼܬܵܐ ܘ. ܠܒܲܪܵܝܹܐ.

2. ܒ. ܝܸܡܵܐ ܫܸܡܵܐ ܓ. ܕܸܒܵܐ ܠܸܒܵܐ، ܕ. ܐܲܩܠܵܐ ܚܲܩܵܐ، ܗ. ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ، ܘ. ܛܘܼܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ، ܙ. ܚܡܝܼܪܵܐ ܛܡܝܼܪܵܐ.