Author Archives: Sabri Isho

  • -

ܓܫܪܐ ܕܙܟ݂ܘ

ܒܝܕ: ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܙܟܼܘ ܫܡܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܝܠܗ ܦܘܫܩܗ ܙܟܼܘܬܐ ، ܩܪܝܒܼܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܪܝܬܐ ܫܡܗܿ ܒܝܕܪܘ ܕܦܘܫܩܗ ܝܠܗ ܒܝܬ ܕܪܐ ܒܣܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܩܪܒܼܐ .ܩܪܒܼܐ ܕܓܕܫܠܗ ܬܡܐ ܘܦܪܩܠܗ ܒܙܟܼܘ .

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܟܼܘ ܒܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ـ ܚܝܠܢܐـ ܘܪܒܐ ܥܬܝܪܐ.ܣܓܝ ܪܚܡ ܗܘܐ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܥܡܗ ܘܡܪܚܫ ܗܘܐ ܫܘܓ̄ܠܢ̈ܗ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܣܢܝܩܘ̈ܬܗ ܘܐܦ ܥܡܗ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܗܘܐ ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ ܟܐܢܐ . ܐܡܝܪܐ ܕܙܟܼܘ ܡܬܘܚܡܢܗ ܘܡܬܒܼܠܗ ܒܪܥܝܢܗ ܕܒܵܢܹܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܕܥܒܼܪܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܠܗ ܡܢ ܚܕ ܓܢ̄ܒܐ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܜܘܪܐ ܕܩܪܕܘ ܘܙܘܙܢ̈ܐ ܐܬܪܐ ܕܡܪ̈ܓܐ ܘܡܒܥ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܡܫܢܝ ܗܘܘ ܠܥܢ̈ܐ (ܥܪ̈ܒܐ) ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܘܦܩܥܬ̈ܐ ـ ܫܠܘ̈ܐ ـ ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܝܜܐ ܘܚܘܡܐ .

ܒܙܘܙܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܬܘܪܨܐ ܓܘܒܢ̈ܐ ܘܡܫܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܡܝܐ ܕܝܠܝܗܝ ܒܟܠܗܿ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ، ܠܫܡܝܢܘܬܝܗܝ ܘܜܥܡܝܗܝ.ܘܥܘܼܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܦܜܝܡ̈ܐ ܬܡܐ ܘܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܐ ܠܬܫܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܕܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܢ̈ܝܗܝ ܘܬܡܐ ܐܦ ܡܪ̈ܘܬܝܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܝ . ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܠ̈ܐ ܘܡܜܠ ܥܘܕܪܢܐ ܠܥܡܗ ܘܩܐ ܕܦܐܫ ܟܬܝܒܼܐ ܫܡܗ ܒܬܫܥܝܬܐ ܦܣܩܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܒܢܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܩܫܝܐ ܘܡܪܘܕܐ.

ܦܩܕܠܗ ܐܡܝܪܐ ܟܦܫܬܐ ܕܪܒܐ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܓܠܝܦ̈ܐ ܪ̈ܒܐ . ܡܫܘܕܪܗ ܒܬܪ ܐܪܕܟܼܠ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܫܘܪܐܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ܐ ܠܓܪܒܝܐ ܕܙܟܼܘ ܒܬܪܝ ܡܝܠ̈ܐ.

ܦܘܠܚܢܐ ܪܚܫܠܗ ܘܣܠܩܠܗ ܒܟܘܫܪܐ ܗܐ ܠܡܜܐܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܒܩܜܪܐ ܡܨܥܝܐ ܥܠܝܐ . ܐܝܡܢ ܕܐ̄ܬܐ ܠܗ ܕܚܬܡ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܡܬܒܼ ܩܜܪܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܐܗܐ ܡܕܡ ܘܢܦܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ . ܐܪ̈ܕܟܼܠܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡܐܣܝܢ ـܡܓ̮ܘܪܒܠܗܘܢ ـ

ܚܕܐ ܙܒܢ̄ܬܐ ـ ܓܗܐ ـ ܘܬܪܬܝ ܘܥܣܪ ܘܠܐ ܟܠܐܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ .ܒܪܡ ـ ܐܠܐ ـ ܙܠܩܠܗܿ ܘܢܦܠܗܿ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܘܚܫܐ ܘܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܟܪܒܠܗ ܘܙܥܩܠܗ ܒܒܢܝ̈ܐ ܘܐ̄ܡܪܗ : ܐܗܐ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܦܘܕܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܠܐ ܓܡܪܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ؟

ܒܢܝܐ ܡܦܘܢܐܠܗ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ ܘܒܙܝܥܬܐ : ܠܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܡܘܕܝ ܠܗܿ ܥܠܬܐ .

ܐܡܝܪܐ ܙܥܩܠܗ ܒܦܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܚܡܬܢܘܬܐ :ܐܢ ܠܐ ܐܡܪܬ ܒܫܩܠܢܗܿ ܪܘܚܘܟܼ.

ܒܢܝܐ ܐ̄ܡܪܗ :ܐܝܬ ܚܕ̄ ܦܘܕܐ (ܚܠܜܐ) ܒܦܠܓܗ ܕܓܫܪܐ. ܡܘܕܝ ܠܗ ܦܘܕܐ؟ ܡܒܘܩܪܗ ܐܡܝܪܐ: ܐ̄ܡܘܪ ܘܓܠܝ ܠܐ̄ܪܙܐ ܕܠܐ ܡܨܬ ܐܡܪܬܠܗ.

ܒܢܝܐ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐ̄ܡܪܗ:ܚܝܐ ܡܪܝ ܗܐ ܠܥܠܡܝܢ . ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܠܐ ܦܐܫ ܒܢܝܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ ܐܢ ܠܐ ܦܝܫܗܿ ܡܬܒܼܬܐ ܚܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܚܝܬܐ ܒܝܗ .

ܡܘܕ ܢܦ̮ܫܐ؟ ܐ̄ܡܪܗ ܐܡܝܪܐ . ܗܿܝ ܢܦ̮ܫܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܜܝܐ ܠܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܝܡܐܠܗ ܡܘܡ̈ܬܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܗܘܢ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ :ܚܙܚ ܐܝܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܒܐܬܝܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܐܟܼܐ ܡܢ ܙܟܼܘ .ܘܡܢ ܕܗܘܐ ܒܡܬܒܼܚܠܗ ܒܐܗܐ ܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ، ܘܗܿܘ ܪܒܐ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܐܦ ܗܿܝ ܪܒܐ ܒܥܝܗܿ ܗܘܐܠܗ ܒܒܗܿ.ܗܿܝ ܫܦܝܪܬܐ ܕܐܬܪܗܿ ܝܗܘܐ .ܫܘܦܪܗܿ ܓܪܫܢܐ ܗܘܐ ܘܕܘܒܪ̈ܗܿ ܜܒܼ̈ܐ ܗܘܐ.  ܡܢܫܠ ܒܥܐܠܗܿ ܕܐܙܠ̄ܗܿ ܠܓܫܪܐ ܘܚܙܝܐ ܕܐܟܼܝ ܠܗ ܒܐ̄ܙܠܐ ܫܘܓܵ̄ܠܐ ܕܒܢܝܢܐ..

ܫܘܦܪܢܗܿ ܠܓܢܗܿ ܘܫܩܠܗܿ ܠܟܠܒܗܿ ܘܐ̄ܙܠܗܿ ܠܓܒ ܓܫܪܐ ܠܒܼܪ ܡܢ ܙܟܼܘ.

ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܡܜܝ ܠܓܫܪܐ ܟܠܒܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܡܬܥܘܠܐ ܩܕ̄ܡ ܕܠܐܠܹܐ ܒܪܬܐ ܕܐܡܝܪܐ .ܐܝܡܢ ܕܗܿܝ ܚܙܐܠܗܿ ܠܒܒܗܿ ܥܡ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܒܓܚܟܐ ܚܕܐܠܗܿ ܘܡܘܪܚܩܠܗܿܠܟܠܒܗܿ ܡܢ ܩܕ̄ܡܗܿ ܘܫܒܼܩܠܐ ܕܦܐܫ ܠܒܬ̄ܪܐ. ܗܿܝ ܡܜܐܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܓܫܪܐ . ܐܝܡܢ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܚܙܝܠܘܢ ܠܐܗܐ ܡܢܕܝ ܟܪܒܠܘܢ ܘܡܠܝܠܘܢ ܡܢ ܚܫܐ .

ܦܩܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܠܒܵܢܵܝܵܐ ܕܡܬܒܼ ܠܐܡܝܪܬܐ ܒܓܫܪܐ ܘ ܒܒܢܝܵܢܵܐ.ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܗܘܐ ܬܡܐ ܠܐ ܫܒܼܩܠܗܘܢ ܘܡܓ̮ܘܪܒܠܝܗܝ ܕܡܟܠܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܠܘܢ، ܘܒܢܝܐ ܡܘܓܡܪܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܡܝܪܐ . ܕܒܼܝܩܐܠܗ ܒܢܝܐ ܠܒܪܬܐ ܘܗܿܘ ܙܕܝܥܐ ܘܪܗܝܒܼܐ ، ܘܒܪܬܐ ܒܒܟܼܝܐ ܘܒܒܥܝܐ ܪܚܡܐ ܡܢ ܒܒܗܿ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗܒ ܡܝܬܐ ܘܐ̄ܡܪܗܿ: ܝܐ ܒܒܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܘܢ

ܠܐ ܦܪܩܬܠܘܢ ܚܝ̈ܝ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ . ܟܡܐ ܪܚܡܬ ܗܘܐ ܠܝ ܝܐ ܒܒܝ ،ܕܐܟܼܝ ܒܥܝܐ ܝܘܬ ܡܘܬܝ ، ܒܒܝ ܠܐ ܥܒܼܘܕ ܐܗܐ ܥܡܝ .ܐܦ ܡܪܚܡ ܠܡܣܟܢܬܐ ܕܝܡܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܒܼܩܐ ܠܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܗܘܢ .

ܡܦܘܢܐܠܐ ܐܡܝܪܐ : ܝܐ ܒܪܬܝ ܐܢܐ ܡܚܒܢܟܼܝ̄ ܒܘܫ ܡܢ ܟܠ ܡܢܕܝ.ܐܝܢܐ ܐܠܨ ܕܕܒܼܚܬܝ ܓܢܟܼܝ ܩܐ ܐܬܪܟܼܝ. ܟܕ ܐܢܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܝܡܹܐܠܝ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܓܫܪܐ ܠܐ ܬܐܡ ܕܠܐ ܕܝܠܟܼܝ. ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܕܠܠܹܐ ܒܟܼܝܐ ܘܦܪܦܘܠܐ . ܐܡܝܪܐ ܟܠܐܠܐ ܠܡܘܡ̈ܬܗ.ܘܒܥܐܠܗ ܡܢ ܒܢܝܐ ܕܡܬܗܠܗܿ ܩܠܘܠܐ ܒܓܫܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܒܩܜܥ ܠܪܝܫܗ .ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܗܘܐܠܗ ܚܕ̄ ܫܪܪܐ ܠܓܒ ܕܒܪܬܐ ܕܗܿܝ ܠܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐ̄ܡܪܗܿ ܠܒܒܗܿ :ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܐܝܬܠܝ ܡܢܘܟܼ ܝܐ ܒܒܝ . ܐ̄ܡܪܗ ܒܒܗܿ ܡܢܕܝ ܕܒܜܝܬܝ ܐܢܐ ܒܡܓܡܪܢܗ ܩܬܟܼܝ . ܗܿܝ ܐ̄ܡܪܗܿ : ܐܝܡܢ ܕܡܬܒܼܘܬܘܢ ܠܝ ܒܓܫܪܐ ܫܒܼܘܩܘܢ ܠܝ ܚܕܐ ܟܘܬܐ ܕܚܝܪܗܿ ܠܡܕܝܢ̄ܬܝ ܡܘܚܒܬܐ ܙܟܼܘ ، ܩܐ ܕܢܫܡܢܗ ܦܘܚܗܿ ܨܦܝܐ ܘܣܒܼܥܢ ܡܢ ܚܙܘܗܿ ܫܦܝܪܐ . ܐܡܝܪܐ ܐ̄ܡܪܗ : ܩܬܟܼܝ ܒܥܘܬܟܼܝ ܝܐ ܒܪܬܝ.

ܕܒܼܝܩܐܠܗܘܢ ܕܠܠܹܐ ܘܡܬܒܼܐܠܗܘܢ ܒܓܫܪܐ ܘܗܿܝ ܒܒܟܼܝܐ ܘܘܠܘܘܠܐ.ܘܟܠܗܘܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܜܘܪ̈ܢܐ ܒܟܼܝܠܘܢ ܥܡܗܿ . ܘܟܠ ܒܝܬܐ ܒܙܟܼܘ ܡܠܐܠܗ ܟܪܝܘܬܐ ܘܟܪܒܐ ܘܚܫܐ .

ܟܦܫܠܘܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܪܚܫܠܘܢ ܠܓܒ ܓܫܪܐ  ܘܐܢܝ ܠܜܡܐ ܘܒܠܝܝܐ ܘܒܟܼܝܐ ، ܘܡܢ ܟܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܫܪܐ ܡܩܪܒܼܠܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܢܝ ܒܒܟܼܝܐ .ܗܿܝ ܡܦܘܢܐܠܗܿ ܘܐ̄ܡܪܗܿ : ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܝܗܒܼܢ ܦܘܢܝܐ ܕܫܠܡܘܟܼܘܢ .ܪܚܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ .ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܢܫܘܬܘܢ ܕܠܠܐ ܚܒܼܪܬܘܟܼܘܢ ܒܚܠܘ̈ܠܢܘܟܼܘܢ ܘܚܕܘ̈ܝܬܘܟܼܘܢ. ܕܐܟܼܝ ܒܡܢܫܘܚܠܟܼܝ ؟ ܘܡܘܕ ܚܠܘ̈ܠܐ ܘܡܘܕ ܚܕܘܝ̈ܬܐ ܒܗܘܝܠܢ ܕܠܐ ܕܝܠ̄ܟܼܝ ܚܒܝܒܼܬܢ ܕܠܠܐ؟

ܓܫܪܐ ܕܙܟܼܘ ܚܕ̄ ܓܫܪܐ ܝܠܗ ܪܡܐ ܘܓܢ̄ܒܪܐ .ܡܢ ܕܚܙܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܚܬ ܒܢܦܠ ܒܕܘܡܪܐ ܘܐܦ ܒܚܕܪܐ ܒܪܝܬܐ ܩܕ̄ܡ ܥܝܢ̈ܗ.

ܐܝܬ ܚܕܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܘܗܿܝ ܝܠܗܿ : ܕܠܝܬ ܚܕܐ ܟܬܒܼܬܐ ܥܠ ܓܫܪܐ ܒܓܢܗ ܕܡܚܙܝܐ ܠܣܝܩܘܡܐ ܘܠܙܒܼܢܐ ܕܒܢܝܬܗ . ܟܕ ܪܒܐ ܪ̈ܢܝܐ ܐܝܬ ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܘܬܫܥܝܬܗ : ܗܕܟܼܐ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܠܗ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝ ܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܐܣܟܢܕܪ ܪܒܐ ܝܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܡܜܝܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܼܠ ܡܝܬܐ ܝܠܗ.ܐܦ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܥܒܣܝ̈ܐ ܝܠܗ ܟܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܓܫܪܐ ܥܒܣܝܐ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܢܝܠܘܢ .ܐܝܢܐ ܐܦ ܚܕ̄ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܢܝܐ ܠܐܝܠܗ ܬܪܝܨܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܝܬ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܒܐ̄ܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܫܘܠܜܢܘܢ ܫܒܼܥܐ ܓܗ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܘܐܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܘܪ̈ܪܕܝܐ

ܐܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܡܝܪܬܐ ܕܕܠܠܐ ܝܗܘܐ ܟܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ  ܠܐܠܗܿ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܟܕ ܓܒܼܪܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܩܜܠ ܗܘܐ ܒܟܼܬܗ ܘܒܒܐ ܒܪܬܗ ܐܝܢܐ ܠܐ ܚܡܝܢܐ .ܐܦ ܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܐܡܪ ܕܕܠܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝܢܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ . ܐܦ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܕ ܕܐܟܼܝ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܒܩܜܠ ܠܝܡܐ ܕܚܕ̄ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܡܢ ܚܕ̄ ܓܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܐ ܕܦܠܜܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܗܿ ܠܚܕ̄ ܟܢܫܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ .

ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܥܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܒܚܪܒܼܐ ܝܠܗ ܘܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܒܬܠܟܼ ܘܒܢܦܠ

ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܬܘܪܨܐ ܘܡܚܘܡܝܐ .

 ܪ̈ܟܼܢܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ  ܒܕܠܠܐ  ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܙܡܝܪ̈ܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܪܣܐ ܘܫܠܩܐ ܘܕܝܩܐ ܘܜܚܢܐ ܕܚܜ̈ܐ ، ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܐ ܕܝܐ ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܠܐ ܓܪܣܐ ܘܠܐ ܓܪ̈ܘܣܝܬܐ ܒܪܡ ܟܠܡܢܕܝ ܡܫܘܚܠܦܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܥܝܕ̈ܐ ܘܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܟܼܝܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܘܙܟܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܘܵܠܹܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܵܢܹܐ ܡܘܕܝ ܒܒܪܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܐܠܦܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܘܒܡܘܕܝ ܐܝܬ ܦܝܫܐ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ .ܗܐ ܐܪܥܢ ܒܗܦܟܼܐ ܝܠܗܿ ܠܫܘܪܝܐ.      

ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ:  ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ


  • -

ܦ̮ܝܠܡ ܕܓܠܓܡܫ

ܦܠܡ ܕܓܠܓܡܫ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܝܢܝ ܐܬܘܪܝ ܒܡܜܝܐ ܝܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܦܪܝܬܗ ܗܕܟܼܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܡܜܝܒܢܘ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܥܒܼܝܕܐ ܒܗܘܠܝܘܕ ܩܐ ܡܓܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܩܠܐܝܢܐ ܣܗܡܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܦܫܠܘܢ ܣܘܪܥܦܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܘܠܪ̈ܐ ܩܐ ܡܓܡܪܬܗ. ܜܥܠܢ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܝܢܐ ܡܡܬܼܠܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ .

ܐܗܐ ܦܠܡ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܜܥ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܐܡܢܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ . ܒܚܘܒܐ ܘܡܚܢܝܬܐ ܒܣܦܪܐ ܝܘܚ ܕܚܙܚ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܐ ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܘܡܘܚܙܝܐ ܒܒܬ̈ـܝ ܚܙܘܢ̈ܐ ܣܝܢܡ̈ܐ.

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ


  • -

  • -

ܩܫܝܫܐ ܐܒ݂ܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪ̈ܐ

ܩܫܝܫܐ ܐܒܼܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܗܘܐܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܕܒܝܬܕܪܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1887 ܓܘ ܡܬܐ ܕܒܝܬܕܪܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܘܣܘܪܬܩܐ ܕܙܟܼܘ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ.

ܡܦܘܪܩܠܗ ܠܩܪܝܢܗ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ ܕܘܡܢܝܟܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ ، ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܩܫܐ . ܕܥܪܗ ܠܡܬܗ ܒܥܡܝܘܬܐ ܕܡܪܝ ܜܝܡܬܐܘܣ ܡܩܕܣܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܕܢܘܗܕܪܐ .ܦܠܚܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܓܘ ܙܟܼܘ ܘܡܘܨܠ.

ܝܕܥ ܗܘܐ ܪܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ، ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ، ܩܪܕܘܝܐ ، ܦ̮ܪܢܣܝܐ ܘܠܬܝܢܝܐ .

ܒܫܢ̈ܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1933 ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܓܘ ܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ، ܘܦܫܠܗ ܬܡܐ ܗܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 1965 ܕܥܪܗ ܠܥܪܐܩ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܒܩܘܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ ، ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܐܘܡܘ̈ܬܐ ܒܪܫܡܬܐ ܕܚܠܩܝܗܝ ܝܬܝܐ  .

 ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼܘ ܦܜܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܒܼܠ ܟܠܕܝܬܐ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ  ܘܡܘܚܫܚܐ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܟܠܝܪܝܟܝܬܐ ܒܙܟܼܘ . ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܕܫܒܼܥܝܢܝ̈ܐ ܢܦܠܗ ܟܪܝܗܐ ܘܦܫܠܗ ܡܘܒܠܐ ܠܢܝܢܘܐ ܩܐ ܣܘܡܣܡܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܼܪܗܠܗ ܘܡܘܢܝܚܠܗ ܟܕ ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ 1974  .

ܟܼܘܪܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܕܪܐ ܚܕ̄ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܦܝܜܐ ܘܟܫܝܪܐ ܘܥܒܼܘܕܐ ܘܡܗܝܪܐ ܒܓܝܓܼܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ.

ܡܘܢܝܚܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ، ܚܝܐܠܗ ܠܐܓܼܘܢܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܓܘ ܜܘܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܝܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܪܒܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܣܐ ܘܣܪ̈ܝܜܐ ܘܡܢܝܗܝ ؛ ܟܬܒܼܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ، ܟܬܒܼܐ ܕܐܘܡܬܝ ܚܒܝܒܼܬܐ ، ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܥܠ ܦܪܡܐ ܕܣܡܐܝܠ ܐܢ̈ܐ ܥܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܝܬܠܗ ، ܡܦܩܥܬܐ ܕܐܒܼܐ ܕܒܝܬܕܪܐ ، ܒܝܬ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܙܘܘܓܼܐ ، ܢܠ

ܦܠܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܡ ܪܒܐ ܣܝܡ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܜܠܩ̈ܐ .

ܡܓܘܒܝܠܢ ܚܕ̄ܟܡܐ ܠܘܩܜ̈ܐ ܡܢ ܟܬܝܒܼ̈ܬܐ ؛

 ܥܠ ܐܝܢܝ ܚܫܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܡܠܠ ܐ̄ܢܐ ܘܥܠ ܐܝܢܝ ܬܒܼܪܐ ؟

ܡܘܕܝ ܡܓܒܢ ܠܡܐܡܪܝ ܘܡܘܕܝ ܫܒܼܩܢ ؟

ܡܫܪܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ؟

ܟܢܫܐ ܪܒܐ ، ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܣܒܼ̈ܐ ، ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ

ܟܢܫܐ ܕܒܬܼܘܠܬ̈ܐ .. ܟܢܫܐ ܕܟܠܬ̈ܐ ܒܝܘܡ ܙܘܝܚܐ ܘܐܝܢܝ ܙܘܝܚܐ ؟

ܩܜܠܐ ܘܢܚܪܐ ܘܒܩܪܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܜܥܝܢ̈ܬܐ

ܚܝܠ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܡܫܘܠܜܢܗ ܠܥܡܝ . ܩܜܠܗ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܘܡܫܘܚܬܢܗ ܠܬܫܥܝܬܗ ܒܜܡܐܘܬܐ . ܩܠܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܪܝܡܐ .. ܡܫܝܕܢܗ ܣܗܪܐ ܘܠܠܝܐ ܒܗܬܠܗ ܢܚܪܘܢ ܥܡܡܝ ܒܓܠܝܘܬܐ ܥܠ ܒܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ..

 


  • -

  • -

ܩܫܝܫܐ ܐܒ݂ܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܕܪܐ

ܩܫܝܫܐ ܐܒܼܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

ܗܘܐܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܕܒܝܬܕܪܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1887 ܓܘ ܡܬܐ ܕܒܝܬܕܪܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܘܣܘܪܬܩܐ ܕܙܟܼܘ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ.

ܡܦܘܪܩܠܗ ܠܩܪܝܢܗ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ ܕܘܡܢܝܟܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ ، ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܩܫܐ . ܕܥܪܗ ܠܡܬܗ ܒܥܡܝܘܬܐ ܕܡܪܝ ܜܝܡܬܐܘܣ ܡܩܕܣܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܕܢܘܗܕܪܐ .ܦܠܚܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܓܘ ܙܟܼܘ ܘܡܘܨܠ.

ܝܕܥ ܗܘܐ ܪܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ، ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ، ܩܪܕܘܝܐ ، ܦ̮ܪܢܣܝܐ ܘܠܬܝܢܝܐ .

ܒܫܢ̈ܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1933 ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܓܘ ܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ، ܘܦܫܠܗ ܬܡܐ ܗܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 1965 ܕܥܪܗ ܠܥܪܐܩ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܒܩܘܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ ، ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܐܘܡܘ̈ܬܐ ܒܪܫܡܬܐ ܕܚܠܩܝܗܝ ܝܬܝܐ  .

 ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼܘ ܦܜܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܒܼܠ ܟܠܕܝܬܐ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ  ܘܡܘܚܫܚܐ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܟܠܝܪܝܟܝܬܐ ܒܙܟܼܘ . ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܕܫܒܼܥܝܢܝ̈ܐ ܢܦܠܗ ܟܪܝܗܐ ܘܦܫܠܗ ܡܘܒܠܐ ܠܢܝܢܘܐ ܩܐ ܣܘܡܣܡܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܼܪܗܠܗ ܘܡܘܢܝܚܠܗ ܟܕ ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ 1974  .

ܟܼܘܪܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܕܪܐ ܚܕ̄ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܦܝܜܐ ܘܟܫܝܪܐ ܘܥܒܼܘܕܐ ܘܡܗܝܪܐ ܒܓܝܓܼܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ.

ܡܘܢܝܚܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ، ܚܝܐܠܗ ܠܐܓܼܘܢܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܓܘ ܜܘܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܝܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܪܒܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܣܐ ܘܣܪ̈ܝܜܐ ܘܡܢܝܗܝ ؛ ܟܬܒܼܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ، ܟܬܒܼܐ ܕܐܘܡܬܝ ܚܒܝܒܼܬܐ ، ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܥܠ ܦܪܡܐ ܕܣܡܐܝܠ ܐܢ̈ܐ ܥܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܝܬܠܗ ، ܡܦܩܥܬܐ ܕܐܒܼܐ ܕܒܝܬܕܪܐ ، ܒܝܬ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܙܘܘܓܼܐ ، ܢܠ

ܦܠܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܡ ܪܒܐ ܣܝܡ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܜܠܩ̈ܐ .

ܡܓܘܒܝܠܢ ܚܕ̄ܟܡܐ ܠܘܩܜ̈ܐ ܡܢ ܟܬܝܒܼ̈ܬܐ ؛

 ܥܠ ܐܝܢܝ ܚܫܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܡܠܠ ܐ̄ܢܐ ܘܥܠ ܐܝܢܝ ܬܒܼܪܐ ؟

ܡܘܕܝ ܡܓܒܢ ܠܡܐܡܪܝ ܘܡܘܕܝ ܫܒܼܩܢ ؟

ܡܫܪܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ؟

ܟܢܫܐ ܪܒܐ ، ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܣܒܼ̈ܐ ، ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ

ܟܢܫܐ ܕܒܬܼܘܠܬ̈ܐ .. ܟܢܫܐ ܕܟܠܬ̈ܐ ܒܝܘܡ ܙܘܝܚܐ ܘܐܝܢܝ ܙܘܝܚܐ ؟

ܩܜܠܐ ܘܢܚܪܐ ܘܒܩܪܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܜܥܝܢ̈ܬܐ

ܚܝܠ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܡܫܘܠܜܢܗ ܠܥܡܝ . ܩܜܠܗ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܘܡܫܘܚܬܢܗ ܠܬܫܥܝܬܗ ܒܜܡܐܘܬܐ . ܩܠܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܪܝܡܐ .. ܡܫܝܕܢܗ ܣܗܪܐ ܘܠܠܝܐ ܒܗܬܠܗ ܢܚܪܘܢ ܥܡܡܝ ܒܓܠܝܘܬܐ ܥܠ ܒܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ..

 


  • -