Author Archives: Michael Gabriel

  • -

ܚܠܡܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܐ

ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܝܠܗ ܐܝܟܼ ܦܝ ܕܝ ܐܦ̮ ܘܠܩܪܝܗ ܢܩܘܫ ܠܟܢܦܪܐ ܕܚܠܡܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܐ


  • -

ܩܪܩܪܬܐ ܘܓܘܒܢ݇ܬܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܕܩܪܩܪܬܐ ܘܓܘܒܢ݇ܬܵܐ.


  • -

ܦܪܥܬܐ ܕܛܒ݂ܘܬ݂ܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ


  • -

ܥܘܬܪܐ ܘܡܙܠܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ ܘܡܲܙܵܠܵܐ


  • -

ܡܘܨܠܢܝܐ ܣܛܢܐ

 ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ. ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܕܡܘܼܨܸܠܢܵܝܵܐ ܣܵܛܵܢܐ


  • -

ܐܪܝܐ ܘܥܩܘܒܪܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ. ܠܐܲܪܝܵܐ ܘܥܵܩܘܿܒܼܪܵܐ