Category Archives: Text Lessons

 • -

ܣܬܘܐ

ܣܸܬܘܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܡ̣ܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܩܡܹ̈ܐ ܒܸܫ ܩܲܪܝܼـܪܹ̈ܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܘܠܲܝܠܵܘܵܬܹ̈ܗ ܒܸܫ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܩܡܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܩܲܝܛܵܐ ܘܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ. ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܬܲܠܓܵܐ ܘܡܲܓܕܸܠܝܼ ܡܝܼܵܐ. ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܘܒܢܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܓܵܘ ܬܲܠܓܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܓ̰ܪܸܛܝܼ ܥܲܠ ܬܲܠܓܵܐ ܘܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܟܹܐ ܬܲܪܨܝܼ ܓܘܼܬܵܬ݂ܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ ܘܡܵܚܝܼ ܠܸܚܕܵܕܹܐ ܝܲܢ ܬܲܪܨܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܕܬܲܠܓܵܐ.

ܣܸܬܘܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܩܡܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܘܵܬܼܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ ܘܣܢܝܼـܩܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܙܵܒܼܢܝܼ ܠܒܼܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ[1] ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܸܣܟܹـܢܹ̈ܐ. ܪܵܒܵܐ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ، ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܲܚܫܵܬܼܵܐ[2] ܟܹܐ ܟܵܦܫܝܼ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܕܐܵܬܹܐ ܣܸܬܘܵܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܫܲܢܝܼ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܫܲܚܝܼـܢܹ̈ܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܩܲܪܬܵܐ ܘܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܡܹܐܟܼܘܿܠܬܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܡܫܲܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܕܵܥܪܝܼ ܠܕܘܼܟܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܐܵܐܲܪ[3] ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܣܸܬܘܵܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܐܵܠܹ̈ܐ:

 

ܐ. ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܣܸܬܘܵܐ ܝܲܢ ܫܲܚܝܼܢܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

ܒ. ܠܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܐܲܝܢܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܒܸܫ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

ܓ. ܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܟܹܐ ܨܵܠܹܐ ܬܲܠܓܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

 

ܕ. ܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒܼܕܝܼ ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܘܒܢܵـܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܬܲܠܓܵܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                    .

 

ܗ. ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܐܲܩܡܵܐ ܕܣܸܬܘܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܣܟܹܢܹ̈ܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                     .

 

ܘ. ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܡܫܲܢܝܵـܢܹ̈ܐ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                     .

 

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܠܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ. ܒܵܨܘܿܪܵܐ، ܓܘܼܪܵܐ، ܐܸܫܬܵܐ، ܐܵܙܲܠ݇ܚ، ܬܪܹ̈ܝ، ܟܠܝܼܡܘܿܢ، ܬܠܵܬܼܵܐ، ܕܫܲܒܼܥܵܐ، ܕܟܡܵܐ، ܒܲܣܝܼܡܵܐ، ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝ݇ܗܘܵܘ.

 

ܐ. ܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܘܒܢܵـܬ݂ܵܐ  ܒܸܥܪܵܩܵܐ ܝ݇ܗܘܵܘ  ܓܵܘ ܥܵܒܼܵܐ.

ܒ. ܓܵܘ ܕܥܵܪܬܵܐ ܠܒܲܝܬܼܵܐ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܲܢـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܝ݇ܠܹܗ.

ܓ. ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܚܟ̰ـܝܼ           ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܝ݇ܘܲܚ.

ܕ. ܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܒܸܫ            ܐ݇ܡܸܪܹܗ.

ܗ. ܐ݇ܬܹܐܡܘܿܢ            ܠܘܵܬܼ ܒܵܒܝܼ ܩܵܐ ܕܡܵܢܹܐ ܠܲܢ.

ܘ. ܒܵܒܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܟܠܝܼܡܘܿܢ ܠܐܲܟܼܐ ܒܓ̰ܲܪܓܵܐ ܘܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ  ܚܲܕ݇  ܘܬܪܲܝܵـܢܵܐ       ܘܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ

         ܗܲܠ ܗ̇ܘ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ.

ܚ. ܒܵܒܵܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܐܲܢ݇ܬ           ܝ݇ܘܸܬ؟

ܛ. ܗ̇ܘ ܦܘܼܢܹܐܠܹܗ ܐܵܢܵܐ ܝܼـܘܸܢ ܗ̇ܘ                 .

ܝ. ܝܵـܠܹܕ݇ܐ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܒܵܒܵܐ            ܩܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܘܼܟܼ ܩܵܬܲܢ.

 

 1. ܪܫܘܿܡ ܘܓܲܘܸܢ.

ܐ. ܬܪܹ̈ܝ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ.

 

 

 

ܒ. ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܟܸܪܝܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ.

 

 

 

ܓ. ܚܕܵܐ ܓܘܼܬܬܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܟܵܡܲܬܼܪܵܐ.

 

[1] ܠܒ݂ܘܼܫܹܐ: ܓ̰ܘܼܠܠܹܐ

[2] ܪܲܚܫܵܬܵܐ: ܒܸܓ̰ܒܵܓ̰ܹܐ

[3] ܐܵܐܲܪ: ܗܵܘܵܐ


 • -

ܣܚܒܪܬܐ ܕܢܝܢܘܪܬܐ ܠܣܒ݂ܬܗ̇

ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ 40 ܟܝܼܠܘܿܡܸܬܪܹ̈ܐ(ܟܡ). ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܛܠܸܒܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܸܡܵܗ̇ ܘܒܵܒܵܗ̇ ܕܡܲܡܛܝܼܠܵܗ̇ ܒܪܲܕܵܝܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ.

ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ ܐ݇ܙܸܠܵܗ̇ ܗ̇ـܝ ܠܫܘܼܩܵܐ ܘܙܒ݂ܸܢܵܗ̇ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܵܒܼܬܵܗ̇. ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܡܛܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܪܵܬܲܝܗܝ ܠܘܵܬܼ ܣܵܒܼܬܵܗ̇. ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܸـܪܵܗ̇ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܠܣܩܘܼܦܬܼܵܐ ܕܒܲܝܬܼܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚܠܵܗ̇ ܘܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܵܗ̇ ܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕܘܼܬܵܗ̇ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ ܐ݇ܬܹܐܠܵܟܼܝ ܚܲܒܝܼܒܼܬـܝܼ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܘܼܚܢܝܼܬܼܵܐ ܝ݇ܘܲܢܝ ܡܸܢܵܟܼܝ.

ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܘܢܫܸܩܠܵܗ̇ ܠܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܘܝܘܼܗ݇ܒܸܠܵܗ̇ ܩܵܬܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ.

ܐ݇ܟ݂ܸܠܗ݇ܘܿܢ ܘܫܬܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܚܡܸܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܚܕܼܵܕܹܐ ܘܐܝܼܡܲܢ  ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܦܸܫܠܵܗ̇ ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܕܥܸܪܵܗ̇ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܗ̇ ܠܒܲܝܬܼܵܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩܘܵܬ݂ܵܐ

ܐ. ܗ̇ـܝ ܟܹܐ                   ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇.

ܒ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܢܵܙܹܐ ܟܹܐ            ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.

ܓ. ܡܵܬܵܐ ܕܣܵܒ݂ܬܵܐ            ܝ݇ܠܵܗ̇ 40 ܟܡ.

ܕ. ܡܘܼܡܛܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܢܵܢܘܼܢܬܵܗ̇        .

ܗ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܙܒ݂ܸـܢܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܘ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܢܵܙܹܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ               ܚܲܒܝܼܒ݂ܬـܝܼ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ.

ܙ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ                        ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ.

ܚ. ܐ݇ܟ݂ܸـܠܗ݇ܘܿܢ                        ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܛ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ               ܠܒܲܝܬܼܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܗ̇.

    

 1. ܬܲܪܸܨ ܠܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܐ.ܒܫܲܝܢܵܐ ܦܘܼܫܘܼܢ                             .

ܒ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ                           .

ܓ. ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܒܪܵܬܵܐ                            .

ܕ. ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ                        .

ܗ. ܒܪܲܕܵܝܬܵܐ ܡܲܡܛܝܼܠܵܗ̇                         .


 • -

ܒܝܬܣܚܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܒܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇   ܘܒܸܛܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵـܬܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟـܠܲܝܗܝ ܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܲܢ. ܩܪܹܐܠܝܼ ܒܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܵܐ ܐܵܕܵܡ ܘܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܘܒܘܼܩܪܝܼܠܝܼ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ؟ ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܹܗ݇ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ  ܐܲܚܢܲܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ[1] ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܥܵܒܼܪܲܚ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܕܛܲܐܸܠ ܓܵܘ ܒܝܼܪܟܹܐ[2] ܕܡܝܼܵܐ. ܪܵܡܝܼܢܵܐ، ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܐܵܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ، ܐܲܢ݇ܬـܝ، ܗ̇ܘ، ܗ̇ـܝ، ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ، ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

ܐ. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.

 1. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ….
 2. ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܗ݇ܘܿܢــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ          ܡܛܲܝܒܹ݂ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

 1. ܝܘܵܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇  ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ     ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ.
 2. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܥܵܒܼܪܲܚ ܟܠܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 3. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.
 4. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ.
 5. ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܲܝܗܝ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 6. ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ.
 7. ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ.
 8. ܚܕܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝ݇ܘܲܬܝ.
 9. ܚܲܕ݇ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܝ݇ܘܸܬ.

ܒ. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܚܲܡܫܵܐ ܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ: ܗܵܙܸܪ                                                               

[2] ܒܝܼܪܟܹܐ: ܓܲܪܵܐ،  ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܟܦܫܝ ܓܘܗ̇ ܡܝܐ


 • -

ܫܒ݂ܘܥܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܒܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇   ܘܒܸܛܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵـܬܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟـܠܲܝܗܝ ܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܲܢ. ܩܪܹܐܠܝܼ ܒܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܵܐ ܐܵܕܵܡ ܘܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܘܒܘܼܩܪܝܼܠܝܼ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ؟ ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܹܗ݇ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ  ܐܲܚܢܲܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ[1] ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܥܵܒܼܪܲܚ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܕܛܲܐܸܠ ܓܵܘ ܒܝܼܪܟܹܐ[2] ܕܡܝܼܵܐ. ܪܵܡܝܼܢܵܐ، ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܐܵܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ، ܐܲܢ݇ܬـܝ، ܗ̇ܘ، ܗ̇ـܝ، ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ، ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

 

ܐ. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.

 1. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ….
 2. ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܗ݇ܘܿܢــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ          ܡܛܲܝܒܹ݂ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

 1. ܝܘܵܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇  ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ     ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ.
 2. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܥܵܒܼܪܲܚ ܟܠܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 3. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.
 4. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ.
 5. ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܲܝܗܝ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 6. ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ.
 7.  ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ.
 8. ܚܕܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝ݇ܘܲܬܝ.
 9. ܚܲܕ݇ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܝ݇ܘܸܬ.

 

ܒ. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܚܲܡܫܵܐ ܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ:

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ: ܗܵܙܸܪ                                                                

[2] ܒܝܼܪܟܹܐ: ܓܲܪܵܐ،  ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܟܦܫܝ ܓܘܗ̇ ܡܝܐ


 • -

ܥܘܪܒ݂ܐ

ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ1 ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܘܓܲܘܢܹܗ ܟܘܼܡܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܘܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ  ܕܟܘܼܡܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܦܲـܪܹ̈ܐ ܕܦܲـܓܼܪܲܝܗܝ.

 ܐܝܼܬ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܦܲـܪܹ̈ܐ ܕܦܲـܓܼـܪܲܝܗܝ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪܹ̈ܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܝܲܢ ܐܲܒ݂ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ2. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܦܵܪܘܿܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܸܚ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ ܟܹܐ ܚܵܝـܝܼ ܥܲܠ ܒܸܣܪܵܐ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܥܲܠ ܓܸܠܵܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܩܪܝܼ ܘܟܬܘܿܒ݂.

 ܓܼ                                              .

 1. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹܐ.

ܐ. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܕܦܲܓܼܪܹܗ             .

ܒ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ           ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ               ܘ              .

ܓ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ           ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܝܠܲܝܗܝ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ            .

ܕ. ܐܝܼܬ            ܕܟܘܼܡܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܦܲܪܹ̈ܐ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ܗ. ܐܝܼܬ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ           ܕܦܲܓܼܪܲܝܗܝ ܟܘܼܡܹܐ ܘܚܘܵܪܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܝܲܢ              .

ܘ. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇           ܦܵܪܘܿܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܸܚ ܠ                           .

 1. ܡܲܪܝܸܙ ܠܚܲܒܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܠܲܦ ܒܹܝܬ.

ܐܵܓ݂ܘܢܵܐ3، ܦܲܓܼܪܵܐ، ܟܵܟܵܐ، ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܒܸܣܓܼܵܕܵܐ، ܢܘܼܢܵܐ، ܬܸܓ݂ܡܵܐ، ܣܲܪܓܵܐ، ܨܸܨܪܵܐ، ܫܪܵܓ݂ܵܐ، ܕܵܪܬܵܐ، ܠܲܚܡܵܐ، ܪܸܩܕܵܐ، ܗܵܘܢܵܢܵܐ، ܓܲܪܡܵܐ، ܘܲܙܵܐ، ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܚܝܵܛܵܐ، ܝܸܡܵܐ.

ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ،           ،            ،           ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          .

[1] ܥܘܼܪܒ݂ܐ: ܩܲܪܓܼܵܐ

[2]  ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܹܐ: ܪܲܨܵܨܝܼ

[3] ܐܓ݂ܘܢܐ: ܢܝܕܼܐܠ، ܚܘܦܛܐ ܩܐ ܚܐܪܘܬܐ.


 • -

ܫܥܬ݂ܐ

ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܟܼܒܹ̈ܐ، ܣܲܗܪܵܐ ܘܫܸܡܫܵܐ ܘܙܵܘܥܲܝܗܝ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܗܘܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܬܵܐ[1] ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ 4000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡ ܡܫܝܼܚܵܐ (ܩ.ܡ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ365 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 2000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩ.ܡ ܡܨܹܐܠܹܗ ܕܦܵܠܸـܓܼ ܼ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܝܲܪܚܵܐ ܠ30 ܝܲܢ 31 ܝܵܘܡܵܐ ܘܚܲܪܬܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ.

ܝܵܘܡܵܐ ܦܠܝܼـܓܼܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠ24 ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ. ܫܵܥܬܼܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܩܲܛܝܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ[2] ܘܩܲܛܝܼܢܬܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܪ̈ܦܵܦܹܐ[3]. ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ ܒܸܫ ܟܸܪܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܩܲܛ̈ܝܼܢܝܵـܬܼܵܐ. 

ܫܵܥܬܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ[4] ܝ݇ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܠܫܵܥܬܼܵܐ ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܩܵܝܡܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ  ܠܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܕܵܥܪܝܼ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܘܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܫܵܥܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܲܪܹܐ ܝܲܢ ܦܵܪܸܩ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܝܲܢ ܦܵܠܵܚܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܹܗ ܘܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܝܵܠܘܦܵܐ ܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܘܵܠܝܵܬ݂ܹ̈ܗ ܝܲܢ ܟܡܵܐ ܫܵܥܵܬ݂ܵܐ ܦܠܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܝܲܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

[1] ܥܸܠܬܵܐ: ܣܵܒܲܒ

[2] ܩܲܛܝܼܢܝܵܬܵܐ: ܕܲܩܝܼܩܹܐ

[3] ܪܦܵܦܹܐ: ܬ݂ܵܘܵܢܝܼ

[4]ܐܠܨܝܬܐ: ܐܵܢܸܢܩܵܝܬܵ، ܡܘܼܗܸܡ


 • -

ܬܫܪ̈ܝܐ

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܝ݇ܠܹܗ. ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝܼܠܲܝܗܝ: ܐܝܼܠܘܿܠ، ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܘܬܸܫܪܝܼܢ ܚܲܪܵܝܵܐ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܝܒ݂ܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܹܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܘܡܵܚܹܐ ܦܵܘܚܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ. ܓܵܘ ܕܵܐܗܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵـܢܹ̈ܐ ܟܹܐ  ܙܲܪܕܸܢܝܼ (ܫܲܥܬـܝܼ) ܘܢܵܬܪܝܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܓܸܠܵܐ ܟܹܐ ܩܵܝܸܚ1 ܘܒܵܪܸܙ. ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܵܛܝܼ ܘܦܵܪܣܝܼ ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ ܚܲܕ݇ܬܹ̈ـܐ. ܪܵܒܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܠܫܲܢܘܼܝܹܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ. ܪܵܒܵܐ ܚܲܝ̈ܘܵܬܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝـܝܼ ܓܵܘܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܣܸܬܘܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹܐ.

ܐ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ                   ܝ݇ܠܹܗ.

ܒ. ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝܼܠܲܝܗܝ:

                 ،                   ،

                 .

ܓ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܝܒ݂ـܹـܐ ܓܵܘ

           .

ܕ. ܓܵܘ  ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܘܡܵܚܹܐ                             .

ܗ. ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ            ܘܢܲܬܪܝܼ

ܘܓܸܠܵܐ                    .

ܘ. ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ           ܘܦܵܪܣܝܼ          ܚܲܕ݇ܬܹ̈ܐ.

ܙ. ܪܵܒܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ            ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ              .

ܚ. ܪܵܒܵܐ             ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹܐ          ܓܵܘܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ           ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܒܵܬ݇ܪ                         .

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܚܕܵܕܹܐ.

ܝܵـܠܵܕ݇ܐ، ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܣܦܝܼܩܵܐ، ܒܪܵܬܵܐ، ܫܡܲܝܵܐ، ܫܲܚܝܼܢܵܐ، ܒܸܪܙܵܐ، ܚܸܠܝܵܐ، ܚܲܕ݇ܬܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ، ܫܠܵܡܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܡܸܠܝܵܐ، ܦܠܵܫܵܐ.ܡܲܪܝܼܪܵܐ.

ܐ. ܝܵـܠܵܕ݇ܐ          ܒܪܵܬܵܐ          .

ܒ.                             .

ܓ.                             .

ܕ.                              .

ܗ.                              .

ܘ.                              .

ܙ.                              .

ܚ.                             .

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܗܹܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܩܵܐ ܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ:

ܐ. ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ܡܸܛܪܵܐ.   ܗܹܐ 

ܒ. ܐܝܼܠܘܿܠ ܝܲܪܚܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝ݇ܠܹܗ.ـــــــــــــــــــــ

ܓ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ  ܠܲܝܬ ܥܲܝܒ݂ܹ̈ܐ.   ــــــــــــــــــــ

ܕ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ.   ـــــــــــــــــــــــ

ܗ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܛܲܪ̈ܦܹܗ ܙܲܪܕܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ. ــــــــــــــــــــــ

ܘ. ܓܵܘ ܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܓܸܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܩܝܼܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ.     ـــــــــــــــــــــــ

ܙ. ܒܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܛܲܝܪܹܐ ܟܹܐ ܫܲܢܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹܐ. ــــــــــــــــــــ

ܚ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܣܸܬܘܵܐ. ـــــــــــــــــــــــــ

ܛ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܓܸܠܵܐ ܟܹܐ  ܒܵܪܸܙ. ــــــــــــــــــــــــ

ܝ. ܒܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܪܣܝܼ ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ.    ــــــــــــــــــــــ

[1]ܩܵܝܸܚ: ܓܪܘܣ ܘܒܪܙ


 • -

ܚܙܘܩܝܐ ܠܡܬܐ

 ܢ ـܢ ܗ̇

 ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ ܕܢܝܼܢܝܼܒ، ܫܡܘܿܢܝܼ ܘܢܝܼܢܘܿܣ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܩܵܐ ܒܢܘܿܢܲܝܗܝ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵـܐ ܕܐܵܬܝܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܲܠ݇ܚ ܠܡܵܬܲܢ ܕܫܒ݂ܝܼـܩܹـܐ ܝ݇ܘܲܚ ܐܸܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹܐ.ܟܠܲܝܗܝ ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝـܝܼ، ܐܲܚܢܲـܢ ܒܵܥܲܚ ܚܵܙܲܚܠܵܗ̇ ܡܵܬܵـܐ ܕܒܵـܒܲܢ ܘܝܸـܡܲܢ ܕܒܸܪܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܓܵܘܵܗ̇.ܢܝܼܢܝܼܒ ܒܘܼܩܸـܪܹܗ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܐ݇ܚܝܵܢܹܐ ܦܝܵـܫܵܐ ܓܵܘ ܡܵܬܲܢ؟ ܒܵܒܹܗ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܗܹܐ ܒܪܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܦـܝܵـܫܵܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ  ܦܠܝܼܛܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܘܡܘܼܫܚܸܛܹܐ[1] ܠܡܕܝܼܢܵـܬܵـܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ.ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵـܐ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܩܸܠܹܗ ܥܲܡܹܗ ܨܸܡܕܹܗ[2]  ܘܦܫܸܛܠܹܗ݇ܘܿܢ ܠܡܵܬܵـܐ ܕܡܲܒܣܸܡܝܼ ܒܚܸܙܘܵܗ̇[3] ܫܲܦܝܼܪܵܐ  ܘܫܸܛܪܵܢܵܐ.

 

 

 

 

ܕܘܼܪܵܫܹܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܘܩܪܝܼ.

ܢ ـܢ                                    .

ܗ̇                                      .

 

 

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܐܵܬܘܵܬܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹܐ.

ܐ     ܓ     ܗ     ܙ     ܛ     ܟـ     ܡـ

    ܣ    ܦ     ܩ     ܫ    .

 

 1. ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ

ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܠܐܲܝܟܵܐ ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ: ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܠ         .

 

ܒ. ܡܵܢܝܼ ܫܒ݂ܝܼـܩܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܠܡܵܬܵـܐ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܫܸܢܹܐ؟

ܦ:         ܕܢܝܼܢܝܼܒ، ܫܡܘܿܢܝܼ ܘ          .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܥܒ݂ܸܕܠܗ݇ܘܿܢ ܒܢܘܿܢܹܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܸܥܠܗ݇ܘܿܢ ܒܐܵܗܵܐ ܚܙܘܿܩܝܵܐ؟

ܦ: ܟܠܗ݇ܘܿܢ ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ ܘܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܢܝܼܢܝܼܒ؟

ܦ: ܢܝܼܢܝܼܒ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܐܸܢ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܸܠܵܠܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ ܓܵܘ ܪܹܐܙܵܐ ܕܐܵܠܲܦ ܒܹܝܬ.

   ܐܵܫܘܿܪ، ܫܡܘܿܢܝܼ، ܒܢܘܿܢܹܐ، ܦܝܵـܫܵܐ، ܚܵܙܲܚܠܵܗ̇، ܡܘܼܩܘܸܚܠܗ݇ܘܿܢ.

 ܐܵܫܘܿܪ ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1. ܡܲܡܛܝܼ ܚܲܕ݇ ܣܸܪܛܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܚܲܒܪܹܐ ܠܚܝܼܡܹܐ.

ܡܝܼܵܐ                          ܚܘܵܪܵܐ

ܩܲܡܚܵܐ                         ܨܸܦܝܹܐ

ܡܵܬܵـܐ                         ܫܲܦܝܼܪܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ                         ܙܥܘܿܪܬܵـܐ

ܚܙܘܿܩܝܵܐ                       ܒܐܝܼܕܹܗ

ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ                         ܠܡܵܬܵـܐ

ܨܸܡܕܵܐ                         ܛܵܒ݂ܹܐ

                         

6.ܡܠܝܼ ܐܘܼܦܩܵܐܝܼܬ[4] ܠܡܪܲܒܥܹܐ ܣܦܝܼܩܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒܪܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܦܠܝܼܛܹܐ، ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܫܲܦܝܼܪܵܐ، ܚܙܘܿܩܝܵܐ، ܫܲܚܝܼܢܵܐ، ܨܸܡܕܵܐ

 

ܚ

 

ܘܿ

 

ܝܵ

 
 

ܚ

 

ܢܵـ

   

ܫܲ

ܦ

 

ܪܵ

   

ܒܲ

 

ܬ

ܘܼ

 

ܐ

 

ܡـ

ܕܵ

   

ܦ

 

ܝܼ

ܛܹ

   

  

[1] ܡܘܫܚܛ̈ܐ: ܦܠܝܛ̈ܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ

[2] ܨܡܕܗ: ܓ̰ܢܛܗ

[3] ܚܙܘܐ: ܫܟܠܐ ܕܟܝܢܐ

[4] ܐܘܦܩܐܝܬ: ܐܘܦ̮ܘܩܝܢ، ܥܠ ܚܕ݇ ܣܪܛܐ


 • -

ܫܡܫܘܡܐ

ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܵܐ. ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܓܘܼܪܹܐ ܘܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ.

ܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܹܐ ܢܵܦܸܠ ܓܵܘ ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ.

ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܦܢܝܼܬܵـܐ ܟܹܐ  ܟܵܠܝܼ ܘܓܲܫܩܝܼ ܥܲܠ ܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.

 ܝܵܠܹܐ ܘܒܢܵܬܵـܐ ܥܲܡ ܒܵܒܵܘܵܬܵܐ ܘܝܸܡܵܬܵـܐ ܟܹܐ ܡܲܒܣܸܡܝܼ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ.

 ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܠܚܲܠܘܼܠܹܐ ܦܵܬܲܝܗܝ ܒܡܝܼܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹܐ ܘܨܸܦܝܹܐ ܕܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.

ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܡܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪܵܢܹܐ ܪܵܡܹܐ ܐܵܐܲܪ (ܗܵܘܵܐ) ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܪܵܒܵܐ ܦܲܝܘܼܚܵܐ ܘܒܲܣܝܼܡܵܐ.

ܩܵܐ ܗܵܕܲܟ݂ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ ܟܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܐܲܢܹܐ ܦܸܢܝܵܬܵـܐ(ܕܘܼܟܵܢܹܐ) ܩܵܐ ܚܡܵܠܬܵـܐ ܘܡܲܒܣܲܡܬܵܐ ܒܚܸܙܘܹܐ ܫܲܦܝܼܪܹܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩܘܵܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܪܵܫܵܐ ܕܥܸܠܸܠ.

ܐܝܼܬ              ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪܵܘܵܬܵܐ.

ܐܝܼܬ ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ              ܘܐܝܼܬ

ܫܲܡܫܘܼܡܹܐ               .

ܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܟܹܐ          ܓܵܘ

ܓܲܪܒܝܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ. ܪܵܒܵܐ          ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܦܢܝܼܬܵـܐ ܟܹܐ  ܟܵܠܝܼ          ܥܲܠ ܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ.


 • -

ܒܝܬܐܪܟܐ

ܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ[1]

ܒܼ، ــ

ܓܵܘ ܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܟܬܵܒ݂ܹܐ ܩܵܐ ܩܵܪܝܵܢܹܐ ܓܘܼܪܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹܐ ܙܥܘܿܪܹܐ. ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܘܒܢܵܬܵـܐ ܐܬܝ݂ܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܠܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ ܩܵܐ ܕܫܵܩܠܝܼ ܘܩܵܪܝܼ ܟܬܵܒ݂ܹܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܕܬܘܼܢܵܝܹܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܹܐ. ܢܝܼܢܝܼܒ ܟܸܠܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠܐܲܩܠܹܗ ܘܒܸܩܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݇ ܟܬܵܒܼܵܐ، ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ  ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠ ܪܵܦܹܐ ܘܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܒܝܼܬܵܒܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܘܼܪܣܝܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܛܲܒܼܠܝܼܬܵـܐ. ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܐܝܼܕܵܗ̇ ܟܬܵܒܼܵܐ ܘܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ.

ܕܘܼܪܵܫܹܐ (ܦܘܢܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܕܘܼܪܵܫܹܐ)

 1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩـܘܵܬܵـܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܐ. ܟܬܵܒ݂ܹܐ ܕܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܩܵܐ            ܓܘܼܪܹܐ              ܙܥܘܿܪܹܐ.

ܒ. ܝܵـܠܹܕ݇ܐ ܘܒܢܵܬܵـܐ ܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܟܬܵܒ݂ܹܐ ܦܪܝܼܫܹܐ            . ܘ           .

 ܓ. ܢܝܼܢܝܼܒ ܟܸܠܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ              ܘܒܸܩܪܵܝܵܐ ܚܲܕ݇             .

ܕ. ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܟܬܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠ                 .

ܗ. ܒܪܵܬܵܐ ܒܝܼܬܵܒ݂ܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܥܲܠ             ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܚܕܵܐ             .

ܘ. ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܒܹܐܙܵܠܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇           ܕܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ.

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܚܲܒܪܹܐ ܕܵܡܝܵܢܹܐ ܒܟܝܘܼܠܵܐ.

ܝܸܡܵܐ ܕܸܒܵܐ ܫܸܡܵܐ ܠܸܒܵܐ ܐܲܩܠܵܐ ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܚܲܩܠܵܐ ܛܘܼܪܵܐ  ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܚܡܝܼܪܵܐ ܛܡܝܼܪܵܐ.

ܐ. ܫܠܵܡܵܐ  ܪܵܡܵܐ       ݂

ܒ.                           .

ܓ.                           .

ܕ.                            .

ܗ.                            .

ܘ.                            .

ܙ.                            .

 [1] ܒܝܬܐܪ̈ܟܐ: ܒܝܬܟܬܒ݂̈ܐ

ܦܘܼܢܵܝܹܐ:

1. ܐ. ܩܵܪܝܵܢܹܐ، ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܒ݂. ܕܬܘܼܢܵܝܹܐ، ܘܝܘܼܠܦܵܢܹܐ ܓ. ܠܐܲܩܠܹܗ، ܚܲܕ݇ ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܕ. ܪܵܦܹܐ ܗ. ܟܘܼܪܣܝܵܐ، ܛܲܒ݂ܠܝܼܬܵܐ ܘ. ܠܒܲܪܵܝܹܐ.

2. ܒ. ܝܸܡܵܐ ܫܸܡܵܐ ܓ. ܕܸܒܵܐ ܠܸܒܵܐ، ܕ. ܐܲܩܠܵܐ ܚܲܩܵܐ، ܗ. ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ، ܘ. ܛܘܼܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ، ܙ. ܚܡܝܼܪܵܐ ܛܡܝܼܪܵܐ.


 • -

ܡܕܪܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܘܓܘܼܪܬܵܐ. ܐܵܫܘܿܪ ܝܼܠܹܗ ܒܵܒܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ. ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܝܸܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ.

ܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹܐ ܘܦܨܝܼܚܹܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ. ܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܠܸܫܵـܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܫܲܪܘܵܝܬܵـܐ[1] ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܢܝܼܢܘܿܣ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ[2] ܬܪܲܝܵـܢܵܐ ܘܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵܬܵـܐ.

ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵܬܵـܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܓܵܘ ܐܲܦܬܵـܐ[3]. ܒܪܲܡܫܵܐ ܟܹܐ ܕܵܥܪܝܼ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܵܐ ܠܒܲܝܬܵـܐ. ܒܵܒܵܐ ܘܝܸܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹܐ ܕܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܢܝܼܢܘܿܣ ܘܫܡܘܿܢܝܼ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵـܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܩܪܝܼ ܘܟܬܘܿܒ݂.

ܝܼܠܹܗ ܝܼܠܵܗ̇                                                                                                       .

ܝܼܠܲܝܗܝ                                                                                    .

ܐܲܦܬܵـܐ                                                                                    .

ܣܸܕܪܵܐ                                                                                     .

 1. ܟܬܘܿܒܼ ܦܘܼܢܵܝܹܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܒܘܼܩܵܪܹܐ: (ܦܘܼܢܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹܐ)

ܒܘܼܩܵܪܵܐ. ܡܘܿܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ؟ 

ܦܘܼܢܵܝܵܐ. ܫܸܡܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ ܝܼܠܹܗ                               .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ؟

ܦ. ܫܸܡܵܐ ܕܒܵܒܵܐ ܕܢܝܼܢܘܿܣ ܝܼܠܹܗ                               .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܩܵܪܝܼ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵـܐ؟

ܦ. ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܵܐ ܟܹܐ ܩܵܪܝܼ                              .

ܒ. ܐܲܝܟܵܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܝܵܠܘܿܦܹܐ؟

ܦ. ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ                                   .

ܒ. ܓܵܘ ܐܲܝܢܝܼ ܣܸܕܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܢܝܼܢܘܿܣ؟

ܦ. ܢܝܼܢܘܼܣ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ                              .

ܒ. ܡܘܿܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܕܫܡܘܿܢܝܼ؟

ܦ. ܫܸܡܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܕܫܡܘܿܢܝܼ ܝܼܠܹܗ                           .

[1] ܫܪܘܝܬܐ: ܐܸܒܬܝܼܕܵܐܝܼܵܐ

[2] ܣܕܪܐ: ܨܦ̮، ܟܠܐܣ

[3] ܐܦܬܐ: ܦܘܪܣܐ

ܦܘܼܢܵܝܹܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹܐ:

ܢܝܼܢܘܹܐ، ܐܵܫܘܿܪ، ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ، ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵܐ، ܬܪܲܝܵܢܵܐ، ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ.