Category Archives: Culture

 • -

ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܢ

ܗܐ ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܫܢܘܝܐ ܠܗ ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܢ، ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܫܩܠܬܗ ܠܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܐܘ ܫܪܟܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܓܘ ܡܫܩܠ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܥܒ݂ܕܠܝܗܝ ܠܥܡܢ ܐܠܝܨܐ[1] ܕܗܘܐ ܢܩܘܦܐ[2] ܠܬܘܕܝܬ݂ܐ ܐܘ ܠܫܪܒܬ݂ܐ، ܘܚܪܡܠܗ ܡ̣ܢ ܡܦܠܚܬܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܒ݂ܗ̈ܗ ܘܫܘܗܪܗ ܒܝܝܗܝ ܡܛܠ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܚܒ݂ܝܫ̈ܐ ܓܘ ܣܘܟܠܐ ܚܢܦܝܐ ܘܦܬ݂ܟ݂ܪܝܐ[3].

ܢܩܘܦܘܬ݂ܐ ܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܬܠܚܠܝܗܝ ܘܩܛܠܝܗܝ ܠܟܠܝܗܝ ܡܬܫܡܗܘܬ݂̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ[4] ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ[5] ܠܢܦ̮ܫܐ ܒܥܕܢ̈ܐ ܕܩܢܛ̈ܐ[6]، ܘܥܒ݂ܕܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܕܝܗܘܐ ܐ݇ܬܡܠ ܪܫܗ ܪܡܐ ܡܬܣܬܪܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܦܝܫܬܗ ܘܙܕܩܗ ܟܝܢܝܐ ܕܚܝܐ ܚܕ ܗܕܡܐ ܥܒ݂ܘܕܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ، ܗ̇ܘ ܦܝܫܠܗ ܚܕ݇ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܓܫܩܢܐ ܠܥܠܠ ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܟܒ݂ܘܫܝܐ[7] ܕܐܪܥܗ ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܗ̇ܘ ܕܐܲܠܸܨܠܗ[8] ܠܛܡܘܪܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܛܠܩܬܗ̇.

ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܠܩܛܠܐ ܠܥܫܝܢܘܬܐ ܕܢܦ̮ܫܐ ܘܒܪܐܠܗ̇ ܡܢܗ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܡܚܝܠܐ ܕܠܐ ܗܡܢ ܒܚܝܘܬܐ ܘܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܐܠܗ ܚܣܝܟ݂ܐ[9] ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܐܪܚܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ ܡܢܗ ܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܠܢܦ̮ܫܗ ܘܠܒܝܬܘܬܗ ܡܛܠ ܡܘܬ݂ܐ ܝܠܗ ܩܬܗ ܚܝܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܛܝܡܐ ܩܬܗ.

ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܨܐ ܠܗܘܢ ܠܢܛܪܐ ܠܗܝܡܢܘܬܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܥܠܗ̇ ܒܟܠ ܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܢܛܪܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܝܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬ݂̈ܐ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ.

ܩܪܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬ݂ܢܝܬܐ ܡܘܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܠܒܪܝܐ ܟܘܬܫ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬ݂ܝܐ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܘ ܦܪ̈ܦܣܢܐ ܠܚܕܝܘܬ݂ ܥܡܢ ܘܡܓܒܐ ܕܦܠܚ ܗܘܐ ܥܡܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬ݂ܐ ܡ̣ܢ ܩܢܛ̈ܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܩܕ݇ܡ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܕܙܥܘܦܘܬ݂ܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬ݂̈ܐ ܡܚܪ̈ܒ݂ܢܐ ܘܬܠܚܢ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܐ݇ܬܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܪܝܐ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܥܡܢ، ܫܘܪܐܠܗ ܥܡܢ ܒܦܠܓܼܐ ܘܡܬܘܒ݂ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬܝܐ[10] ܕܒܚܪܬܐ ܢܦܠܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܓܡܝܪܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܘܦܠܛܬܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ  ܫܪ̈ܒܬ݂ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܫܩܠܝ ܫܘܦܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܥܡܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ.

ܠܐ ܟܠܐܠܗ̇ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܫܪܒܝܬ݂ܐ ܐܚܟ̰ܝ ܒܝܕ ܦܠܓܼܬܐ ܕܥܡܢ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܝܢܐ ܐ݇ܙܠܗ̇ ܒܫ ܝܬܝܪ ܟܕ ܗ̇ـܝ ܫܘܪܐܠܗ̇ ܡܥܒ݂ܘܪܐ ܠܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝ ܐܦܢ ܕܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ݂ܕܝܠܢܝܘܬ݂ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܓܒܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܠܚܝ ܗܘܘ ܠܦܪܣܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬ݂ܐ ܘܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܩܝܡܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܡܥܒ݂ܘܪܐ ܪܫܝܗܝ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܘܦܠܛܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܐܬܝܐ ܝܠܗ ܒܝܗ ܣܘܟܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕܦܝܫܠܗ ܡܣܘܦܝܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕ̈ܐ.

ܥܒ݂ܪܬܐ ܕܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܪܚܩܠܗܘܢ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܢܦ̮ܫܝܗܝ ܘܦܪܣܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܠܥܡܢ ܒܠܫܢܗ ܥܡܝܐ ܝܘܡܝܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܦܠܚܠܗ ܝܘܡܐܝܬ ܓܘ ܒܝܬܘܬܗ، ܘܐ݇ܙܠܗܘܢ ܒܫ ܝܬܝܪ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܕܐܗܐ ܟܕ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬ݂̈ܢ ܫܪ̈ܒܬܝܐ ܟܐ ܛܒ݂ܥܝ ܟܬܒ݂̈ܐ ܕܛܟ݂ܣܐ ܘܩܝܡܬܐ ܒܩܘܕܫ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܟܠܣܝܟܝܐ ܕܥܒ݂ܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܐܘ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܦܝܫ̈ܐ ܐܢ̈ܐ ܠܫܢ̈ܐ ܡܘܦܠܚ̈ܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܒܝܬܝܬܐ ܐܘ ܡܦܠܚܬܗ ܥܡ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܬ݂ܪܐ ܐܘ ܒܓܠܘܬܐ. ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܬܒ݂̈ܐ ܒܝܕ ܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܦܪܫܬܐ ܘܟ̰ܠܦܬܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ݂̈ܐ ܘܚܪܬܐ ܦܫܪܬܐ ܕܚܕ ܡܢܬ݂ܐ ܓܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܚܕ ܓܕܫܐ ܡܬܕܡܪܢܐ ܓܕܫܠܗ ܓܘ ܦܠܓܼܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܟܕ ܠܐ ܝܘܚ ܚܙܝܐ ܐܝܟܼ ܕܝܗ ܓܘ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܐܢ̈ܐ ܥܕܬ݂̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܦܠܛܠܗܘܢ ܟܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܕ ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܝܗܝ ܫܩܠܗ̇ ܠܢܦ̮ܫܗ̇ ܚܕ ܫܡܐ ܡ̣ܢ ܫܡܢ̈ܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܓܘ ܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܐܗܐ ܒܫܪܪܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܟܠܝܗܝ ܣܘܟܠ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘ ܬܘܕܝܬܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܘܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܟܼ ܐܬ݂ܘܪܝܐ، ܥܪܒܝܐ، ܐܢܓܠܣܢܝܐ ..ܘܫܪ. ܘܫܪܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠ ܐܘܡܬ݂ܐ ܐܘ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܠܫܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܗ. ܘܐܝܟܼ ܚܕ ܛܘܦ̮ܣܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬܝܬܐ ܓܘ ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬܝܬܐ ܐܢܓܠܣܢܝܬܐ ܘܐܕܡܪܝܟܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܘܕܗܢܕ ܗܢܕܘܝܬܐ ܗܪ ܗܕܟܼ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܗܘ ܐܬܪܐ ܐܝܟܼ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܣܘܝܕ، ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ..ܘܫܪ.

ܠܐܟܼܐ ܝܠܗ ܒܘܩܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܪ̈ܝܐ ܒܫܡܢ̈ܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܟܼ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܒܥܝܪܩ ܦܝܫܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܩܘܒܘܚܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܒܒܠ ܡܓܒܐ ܕܦܝܫܐ ܗܘܐ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܐܘ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܘ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܐܗܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܡܪܝܡܢܬܐ ܩܐ ܚܘܝܕܐ ܕܥܡܢ ܘܡܐܙܠܬܗ ܓܘ ܐܓܼܘܢܗ ܥܣܩܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܒܥܠܕܒ݂ܒ݂ܐ ܩܫܝܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ.

 ܫܩܠܬܐ ܕܥܕܬ̈ܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܠܫܦܠܬܐ ܕܩܘܝܡܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܓܘ ܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܐ ܠܗ ܥܡܢ ܕܗܘܐ ܠܗ ܚܘܝܕܐ ܓܘ ܐܓܼܘܢܗ ܘܚܘܦܛܗ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ ܥܠ ܐܪܥܗ ܘܦܝܫܠܗ̇ ܐܪܥܗ ܫܩܝܠܬܐ ܡܢܗ ܒܝܕ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܕܗܘܐܠܝܗܝ ܥܠܬܐ ܠܣܦܩܬܐ ܕܐܬܪܢ ܡ̣ܢ ܥܡܗ ܫܪܫܝܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܫܪܬܢ ܓܘ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ.

ܩܐ ܕܡܨܚ ܦܪܩܚ ܠܐܠܦܢ ܡ̣ܢ ܠܚܪܩܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܪܚܩܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܥܒ݂ܪܐ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܬ݂ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܝܝܗܝ ܘܠܬܡܡܬܐ ܠܐܓܪܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܩܕܠܝܗܝ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ.

ܥܒ݂ܪܬܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܓܘ ܫܘܓ݇ܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܐܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܘܠܝܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܩܕܠܝܗܝ ܘܬܡܡܬܗ̇، ܘܒܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܪܚܩܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܚܫܝܚ̈ܐ ܠܬܫܡܘܫܐ ܓܘ ܥܕܬܘܬ̈ܢ ܩܕܝܫ̈ܐ.

ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܐܙܠ ܠܩܕܡܐ ܘܠܐ ܫܘܫܛ ܐܢ ܠܐ ܟܠ ܚܕ ܗܕܡܐ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܗ ܫܩܠ ܠܘܠܝܬܗ ܘܦܠܚ ܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܕܐܝܬܠܗ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܝܗ ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܠܐ ܡܨܐ ܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ[11] ܕܫܩܠ ܫܘܦܐ ܕܚܕ ܩܫܝܫܐ ܘܠܐ ܚܕ ܩܫܝܫܐ ܡܨܐ ܫܩܠ ܫܘܦܐ ܕܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܐܝܬܠܗ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܒܚܩܠܐ ܐܘܡܢܝܐ[12] ܕܦܠܚܢܐ ܘܡܓܡܪܬܗ.

 ܐܢ ܡܨܐܠܢ ܠܡܛܝܐ ܠܫܘܝܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܠܝܨܐ[13] ܝܠܗ ܠܡܓܡܪܬܐ ܠܗ̇ܘ ܫܘܓ݇ܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܝܗ، ܗ̇ܝܓܗܐ ܒܡܛܝܐ ܝܘܚ ܠܚܕ ܣܘܟܠܐ[14] ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܫܘܫܛܐ ܕܡܨܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬ݂ܪ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܘܪܚܗ، ܩܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܡܨܐܠܢ ܠܡܛܝܐ ܠܐܗܐ ܕܪܓܼܐ[15] ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܪܘܟܒ݂ܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܘܘܠܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܗܝܓܗܐ ܒܡܛܝܐ ܝܘܚ ܠܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܡܝܪܐ ܘܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܩܐ ܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܫܪܫܝܐ.

[1] ܐܠܝܨܐ: ܡܓ̰ܒܘܪ

[2] ܢܩܘܦܐ: ܗܘܐ ܒܬܪ، ܬܒܥ

[3] ܦܬ݂ܟ݂ܪܝܐ: ܡ̣ܢ ܨܢܡܐ ܝܢ ܨܢܡܝܐ

[4] ܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬ݂ܐ: ܠܒܢܐ، ܫܓ̰ܐܥ

[5] ܡܣܬܪܢܘܬ݂ܐ: ܚܡܝܬܐ ܠܓܢܐ، ܕܦ̮ܐܥ

[6] ܩܢܛܐ:ܐ ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܘܙܕܓܐ، ܚܛܘܪܐ

[7] ܟܒ݂ܘܫܝܐ: ܫܩܠܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܚܝܠܐ، ܐܗܬܠܐܠ

[8] ܐܠܨ: ܓ̰ܐܒܪ

[9] ܚܣܝܚܐ، ܩܢܝܥܐ، ܪܚܩܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܘܠܐ،

[10] ܫܪܒܬ݂ܐ: ܛܝܦܐ

[11] ܐܪܕܟ݂ܠܐ: ܡܘܗܢܕܣ ܕܒܢܝܬܐ

[12] ܐܘܡܢܝܐ: ܨܢܥܝ، ܡܪ ܨܢܥܬ

[13] ܐܠܝܨܐ: ܡܓ̰ܒܘܪ

[14] ܣܘܟܠܐ: ܦܪܡܝܬܐ، ܡܦܗܘܡ

[15] ܕܪܓܼܐ: ܫܘܝܐ، ܕܪܓ̰ܐ


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

ܚܕܐ ܓܫܩܬܐ ܓܕܝܡܬܐ ܘܣܘܪܗܒ݂ܝܬܐ[1] ܠܓܕܫ̈ܐ ܕܫܓܼܘܫܝ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ[2] ܕܒܓܕܫܐ ܝܠܝܗܝ ܒܦܢܝܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ ܗ.ܕ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܫܘܚܠܦ̈ܐ ܦܠܛܝܗܝ ܝܠܗ ܫܝܦܬܐ ܘܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܝܟܼ ܚܕ ܥܡܐ ܡܪ ܝܪܬܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܡܥܒܕܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܓܘ ܡܥܪܒ݂ܐ.

ܐܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܓܘܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܝܪܬܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ ܥܡܢ ܠܚܡܘܝܗ̇ ܘܣܩܘܠܗ̇ ܘܡܠܚܘܡܗ̇ ܥܡ ܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܒܥܠܡܐ ܡܘܪܕܢܐ ܐܝܟܼ ܒܣܓܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒ݂ܐ. ܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܪܝܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܚܡܘܝܐ ܠܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܝܠܗ̇ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܬܪ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܡܘܢܫܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܐܣܐ ܒܫ ܐܠܨܝܐ ܘܐܢܢܩܝܐ ܕܡܨܝܬܐ ܕܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܢ ܡܪܕܘܬܐ ܠܦܝܫܐ ܘܒܚܝܐ، ܘܡܨܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܣܝܡܐ ܘܡܬܘܒ݂ܐ ܩܐ ܓܢܗ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܚܒ݂ܫܐ ܟܠܝܗܝ ܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ[3]، ܫܦܝܪܘܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܠܫܢܐ ܘܕܗܘܐ ܡܘܠܚܡܐ ܥܡ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܘܣܢܝܩܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܡܢ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܒܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܘܚܠܢܬܐ ܕܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܒܡܨܥ̈ܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ، ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ، ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ.

ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܦܩܘܕ̈ܐ ܕܟܢܫܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܒܬܪ ܢܦܠܬܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ ܡܕܥܐ ܘܗܘܢܐ ܒܕ ܦܪܡܝ ܗܘܘ ܘܩܢܝ ܗܘܘ ܢܣܝܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܡܨܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܡܨܝܐ ܝܠܝܗ ܠܚܡܘܝܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܡܘܬ̈ܐ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ. ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܟܐ ܫܚܠܦ ܒܬܪ ܙܒ݂ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܓܘ ܚܕܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܪ̈ܗܝܒ݂ܝܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟ݂ܐ[4] ܐܗܐ ܥܡܐ ܠܐ ܡܨܐ ܣܟܼ ܠܚܝܐ ܒܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘܠܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܟܝܢܝܐ ܩܐ ܚܕ ܒܪܝܐ ܚܝܐ ܕܓܘܪܘܣܐ ܝܠܗ ܘܩܝܡܐ ܝܠܗ ܓܘ ܚܕ ܢܦ̮ܫܢܝܘܬܐ ܝܢ ܣܝܓܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܘܩܛܠܐ، ܘܠܐ ܣܦܪܚ ܡܢܗ ܕܗܘܐ ܚܒ݂ܪܐ ܘܪܚܡܐ ܡܛܠ ܟܠܗ ܝܘܠܦܢܗ ܘܛܟ݂ܣܐ ܕܚܝܘܬܗ ܝܠܝܗܝ ܒܢܝ̈ܐ ܥܠ ܩܛܠܐ ܘܪܗܝܒ݂ܝܘܬܐ. ܐܗܐ ܝܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܘܝܘܠܦܢܗ ܒܪܒܪܝܐ ܘܠܐ ܦܐܫ ܟܠܝܐ ܡܢܗ̇ ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܘܪܚܩܐ ܘܦܪܝܫܐ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܦܣܝܩ̈ܐ ܡܢܗ ܟܠܝܗܝ ܐܣܘܪ̈ܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܕܚܝܐ ܐܝܟܼ ܒܥܝܪܐ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܗ.

ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܡܐ ܕܠܐ ܝܠܗ ܒܡܨܝܐ ܠܣܟܘܠܐ ܘܦܪܡܘܝܐ ܠܩܢܘܢ̈ܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܕܟܘܬܫܐ ܡܣܝܡܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܓܘ ܛܟ݂ܐ ܓܘܢܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܒܕ ܗܘܐ ܓܕܗ[5] ܦܫܪܬܐ، ܒܪܒܙܬܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܛܠܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܐܝܟܼ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܫܩܝܠܐ ܫܘܦܗ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ.

[1] ܣܘܪܗܒ݂ܝܬܐ: ܐܙܘܠܬܐ، ܩܠܘܠܬܐ، ܣܪܝܥܐ

[2] ܡܪ̈ܝܡܢܐ: ܒܨܘܪ̈ܝܐ، ܕܠܐ ܝܘܬܪܢܐ، ܣܠܒܝ

[3] ܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ: ܥܝܕ̈ܐ ܛܒ݂̈ܐ، ܐܟܼܠܐܩ

[4] ܦܘܫܟ݂ܐ: ܫܟܘܬܐ

[5] ܓܕܐ: ܦܘܪܣܐ ܛܒ݂ܬܐ، ܗܛ̇


 • -

ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܘܪܘܢܐ

ܣܘܿܓܼܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܗܘܼܡܵܣܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

 

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܲܪܝܵܢܵܐ               ܕܒܪܹܐܠܹܐ ܟܠ ܣܛܘܿܟܼܣܵܐ ܘܟܝܵܢܵܐ

ܥܲܠܘܼܟ ܒܲܪܟܵܐ ܟܠ ܓܵܢܵܐ                ܕܡܚܵܠܨܸܬ ܠܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܟܘܼܪܗܵܢܵܐ

» » »

ܠܐܲܪܥܵܐ ܝܗܹܒܼܠܘܿܟܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ            ܝܸܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ

ܡܛܘܼܟܣܵܠܘܼܟܼ ܒܟܠ ܩܵܢܘܼܢܵܐ          ܐܝܼܬܼܠܵܗܿ ܦܣܵܣܵܐ ܠܸܕܝܵܢܵܐ

» » »

ܙܘܼܙܵܐ ܣܘܼܣܵܐ ܕܣܲܛܵܢܵܐ                     ܡܲܦܪܸܚ ܠܡܵܪܹܗ ܒܲܥܢܵܢܵܐ

 ܡܘܿܣܡܝܼܵܠܹܗ ܗܿܝ ܥܲܝܢܵܐ              ܘܫܩܝܼܠܠܹܗ  ܡܒܸܪܢܵܫܵܐ ܗܵܘܢܵܐ

» » »

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܟܲܗ̈ܢܹܐ                  ܫܒܼܝܼܩܠܗܘܿܢ ܠܪ̈ܙܹܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ

ܦܠܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܵܙܹܪ̈ܓܵܢܹܐ               ܒܲܬܪ  ܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܡܝܼܠܵܢܹ̈ܐ

» » »

ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ                      ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܡܲܠܟܘܵܬܼܵܐ

ܡܘܼܚܪܹܒܼܵܠܗܘܿܢ ܗܿܝ ܒܪܝܼܬܼܵܐ         ܠܗܲܠ ܐܘܿܙܘܿܢ ܣܪܝܼܛܠܗܘܿܢ ܒܚܲܪܬܼܵܐ

» » »

ܩܪ̈ܵܒܼܹܐ ܘܩܸܪ̈ܣܹܐ ܕܠܵܐ ܟܠܲܝܬܼܵܐ                ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܕܸܡܹ̈ܐ  ܒܸܒܪܝܼܬܼܵܐ

ܫܩܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܕܘܼܟܬܼܵܐ ܕܚܲܝܘܵܬܼܵܐ            ܐܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܘܬܝܲܡܬܵܐ

 

ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ                     ܥܒܹܪܠܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܫܘܿܕܪܵܐ ܠܝܸܡܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ                   ܕܡܲܒܪܸܟܵܐ ܠܟܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

» » »

ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܝܼܛܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                      ܒܵܒܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܸܥ ܠܒܪܘܿܢܵܐ

ܟܠ ܚܲܕ ܠܚܲܒܼܪܹܗ ܣܲܪܒܼܵܢܵܐ                ܫܠܵܡܵܐ ܡܼܢ ܕܚܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ

» » »

ܠܲܝܬ ܕܒܼܲܩܬܵܐ ܕܐܵܢ̈ܝ ܐܝܼܕܵܬܼܵܐ                  ܘܠܵܐ ܢܫܵܩܵܐ ܘܠܵܐ ܚܦܲܩ̈ܝܵܬܼܵܐ

ܘܚܲܣܠܵܐ ܩܪܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܦܵܬܼܵܐ                  ܫܠܵܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܒܐܲܩܠܵܬܼܵܐ

» » »

ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܕܗܿܘ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                       ܫܵܬܼܵܐ ܘܫܥܘܿܠܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ

ܡܘܿܣܢܝܼܵܐ ܐܵܦ ܨܵܐܬܼܵܢܵܐ                       ܒܣܘܼܪܗܵܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܛܲܦܝܵܢܵܐ

»»»

ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܝܵܐ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                ܡܘܿܕ ܥܒܼܝܼܕܠܘܿܟܼ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ

ܩܲܛܝܼܵܐ ܗܘܹܝܬ ܚܲܝܠܵܢܵܐ                       ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܲܡܪܝܼܥܵܢܵܐ 

 » » »

ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ                  ܒܪܢܵܫܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܗܝܼܪܵܐ

ܓܵܘ ܒܲܝܬܼܵܐ ܝܬܝܼܒܼܵܐ ܘܣܦܝܼܪܵܐ            ܘܬܲܪܥܵܐ ܒܲܬܼܪܹܗ ܠܹܗ ܕܒܼܝܼܪܵܐ      

» » »

 

 

ܩܛܝܼܠܠܗܘܿܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܛܲܢܵܢܹ̈ܐ                   ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܩ ܡܸܬܓܲܠܝܵܢܹ̈ܐ  

ܠܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܛܲܠܒܵܢܹ̈ܐ                      ܠܐܲܬܼܪ̈ܐ ܘܫܘܼܓܼܠܵܐ ܡܲܚܒܵܢܹ̈ܐ

» » »

ܠܲܝܬ ܛܲܥܡܵܐ ܒܓܵܘ ܣܝܼܵܣܵܐ              ܩܝܼܡܠܗܘܿܢ ܕܝܵܫܵܐ ܒܓܵܘ ܟܵܪܣܵܐ

ܘܡܣܟܹܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܚܲܨܵܐ                 ܟܼܝܼܠ ܠܲܚܡܵܐ ܘܦܪܝܼܛܵܐ ܦܪܵܣܵܐ        

» » »

ܠܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܠܟܼܘܿܢ ܐܲܒܼܝܼܠܹ̈ܐ               ܕܐܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܒܼܘܿܫܝܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ

 ܚܒܼܘܫܝܵܐ ܕܟܠܵܢ ܒܸܫ ܓܒܼܘܿܪܵܐ               ܥܲܠ ܩܕܵܠܲܢ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܢܝܼܪܵܐ

»»»

2020 ܡܫܘܼܪܵܝܵܐ                                ܢܘܼܪܵܐ ܒܐܹܝܣܬܪܘܐܹܠܝܼܵܐ

ܘܩܝܼܕܠܗܘܿܢ ܗܲܝܘܵܢܹܐ ܕܝܼܵܗܿ                  ܘܡܸܢܕܪܹܫ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘܝܼܵܐ

» » »

ܡܼܢ ܓܘܿܓ ܘܡܵܓܘܿܓ ܕܡܲܕܸܢܚܵܐ           ܦܪܝܼܣܠܹܗ ܦ̮ܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

ܕܦܵܪܸܫܠܵܗܿ ܚܵܬܼܵܐ ܡܚܘܿܢܵܐ                      ܘܓܲܒܼܪܵܐ ܡܒܲܚܬܵܐ ܡܪܘܼܚܩܸܢܵܐ

» » »

ܦ̮ܪܲܢܣܵܐ ܘܐܵܦ ܐܝܼܛܵܠܝܼܵܐ                      ܗܵܘܵܪܹܐ ܒܓ̮ܲܪܡܹܝܢ ܕܪܵܝܵܐ

ܕܚܵܙܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܠܝܼܵܐ                ܕܦܪܲܣܬܵܐ ܕܟܹܐܒܼܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥܝܵܐ

» » »

ܕܒܼܝܼܪܝܼܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝ̈  ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ                  ܘܠܵܐ ܦܲܪܚܝܼ ܛܲܝܲܣܝܵܬܼ̈ܵܐ

ܘܣܟܼܝܼܪܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܘܵܬܼ̈ܵܐ        ܠܝܼܬ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܙܲܠܬܵܐ ܘܬܼܵܝܬܼܵܐ

» » » 

ܠܲܝܬ ܠܵܐ ܫܘܼܓܼܠܵܐ ܘܦܸܠܚܵܢܵܐ               ܝܬܝܼܒܼܹܐ ܒܒܲܝܬܼܵܐ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܐ

ܬܒܼܝܼܪܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ           ܒܹܝܢ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܢܵܐ

» » »

ܡܪܘܿܦܝܵܐ ܙܘܼܙܵܐ ܒܟܵܘܵܬܼܵܐ                ܠܵܐ ܢܦܝܼܥܠܹܗ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ

ܓܵܘ ܥܲܠܘܼܠܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢܼܬܼ̈ܵܐ                ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܘܚܲܪܬܼܵܐ

» » »                        

ܕܒܼܝܼܪܝܼܠܗܘܿܢ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܼ̈ܵܐ           ܘܬܲܠܡܝܼܕܼܹܐ ܝܬܹܒܼܠܗܘܿܢ ܒܒܲܝܬܼܵܐ

ܡܲܣܹܓܕܼܹܐ ܐܵܦ ܥܸܕܵܬܼ̈ܵܐ                 ܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܒܓ̮ܡܲܝܵܬܼ̈ܵܐ

» » »

ܠܵܐ ܒܓܲܒܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܥܸܕܬܼ̈ܵܐ              ܘܠܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܼ̈ܵܐ

ܘܒܸܕ ܒܲܛܠܝܼ ܫܵܘܬܸܦܝܵܬܼ̈ܵܐ                 ܟܠ ܚܲܕ ܙܵܡܸܛ ܓܵܘ ܒܲܝܬܼܵܐ

» » »

ܒܪܲܚܡܘܿܟܼ ܝܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܒܪܝܼܬܼܵܐ           ܐܵܦܹܝܢ ܕܪܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܛܝܼܬܼܵܐ

ܛܠܵܒܵܐ ܝܘܸܚ ܡܸܢܘܿܟ ܦܲܚܲܠܬܵܐ            ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܚܝܼܠܬܵܐ ܘܙܲܠܝܼܠܬܵܐ

 

    ܒܝܕ݂ ܦܝܢܚܣ ܚܕܒܫܒܐ   12 ܢܝܣܢ 2020


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ 2

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܩܪ̈ܝܢܐ ܡܘܚܒ̈ܐ ܓܫܩܘܢ ܘܚܙܡܘܢ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܥܠܬ̈ܐ ܕܦܝܫܬܐ ܕܚܕ݇ܟܡܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܛܠܩܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܕ ܚܙܝܬܘܢ ܐܣܛܘܟ݂ܣ̈ܐ ܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܪ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘ ܡܣܐܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܦܝܫܬܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܢܝ ܝܠܝܗܝ:

 1. ܡܛܟܣܬܐ ܕܥܡܐ ܘܐܣܪܬܗ ܒܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ.

ܐܪܥܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܠܟܢܐ ܕܟܠ ܩܘܒܘܚܬܐ ܘܘܵܠܹܐ ܕܐܗܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܗܘܝܐ ܚܠܝܨܬܐ ܠܐܪܥܗ̇ ܡܛܠ ܐܢ ܚܝܢ̈ܐ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐܪܥܝܗܝ، ܐܢܝ ܒܫܪܪܐ ܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܝܗܝ ܠܥܘܬܪܝܗܝ ܕܝܠܢܝܐ ܘܒܕ ܦܐܫ ܢܦܝܠܐ ܒܐܝܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢ ܒܥܝ ܝܢ ܠܐ ܒܥܝ ܘܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܐܗܐ ܐܪܥܐ ܦܠܝܚܬܐ ܒܝܕ ܡܫܟܢܢܗ̇ ܘܦܐܪܗ̇ ܐ݇ܟ݂ܝܠ̈ܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܟܢܫܐ ܡܫܟܢܢܐ ܘܪܒܐ ܥܣܩܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܟܢܫܐ ܚܕܬܐ ܕܫܒ݂ܩܠܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ.

ܘܵܠܹܐ ܕܟܢܫܢ ܦܪܡܐ ܘܣܟܠ ܕܟܘܬܫܐ ܓܘ ܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬ̈ܐ ܘܐܝܟܼ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܥܠ ܟܘܬܫܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܕܪܝܐ ܡܛܠ ܕܥܒ݂ܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܪ̈ܢܝܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܘܫܠܛܢܬܐ ܒܪܒܪܝܬܐ ܘܠܐ ܡܘܕܝܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ.

ܐܢ ܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܐ ܘܣܟܘܠܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܚܕܪܬܐ ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܕܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܒܢܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܦܘܕܝ̈ܐ ܘܐܢ ܐܚܢܢ ܠܐ ܕܥܪܚ ܘܕܪܫܚ ܠܐܢ̈ܐ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܡܬܒ݂ܚ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܕܡܩܘܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ ܟܠܗ ܐܗܐ ܦܠܚܢܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ، ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܥܕܬܢܝ̈ܐ ܝܠܗ ܐܒ݂ܕܢܐ ܘܣܪܝܩܐ، ܒܛܪܝܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܠܛܠܩܬܐ ܘܦܢܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ.

ܢܣܝܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܗܕܟ݂ܐ ܡܠܝܢܐ ܝܠܝܗܝ ܕܡܨܚ ܡܬܒ݂ܚ ܩܐ ܓܢܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܢ ܐܝܬܘܬܢܝܬܐ ܓܘ ܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ ܘܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܚܕܬܐ ܟܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܟܡܐ ܝܠܝܗܝ ܓܒ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܢ ܫܘܬܦܝ̈ܐ ܘܥܕܬܢܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܐ.

ܒܫܪܪܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܕܦܠܚܢܐ ܕܩܐܡ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܗ̇ܘ ܕܪܓܼܐ ܡܛܝܐ ܘܫܘܝܐ ܥܡ ܐܝܟܢܘܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܩܘܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܐܢ ܒܥܚ ܗܘܚ ܒܫܘܝܐ ܕܓܕܫܐ ܓܘ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܘܡܛܝܒ݂̈ܐ ܥܡ ܫܥܬ݂ܐ ܕܓܕܫܐ ܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܗܘܝ ܡܘܪ̈ܝܙܐ ܓܘ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܕܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܦܘܠܝܛܝܩܐܝܬ ܘܐܩܢܘܡܝܐܝܬ ܘܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܠܐ ܡܨܝ ܠܡܛܟܘܣ̈ܐ ܥܡܢ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܡܕܥܝ̈ܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܘܪܕܢܐ ܕܡܛܘܟܣܐ ܝܠܗ ܓܢܗ ܥܠܝܗܝ ܒܫ ܨܦܝܝ ܝܠܗ̇ ܘܛܒ݂ܬܐ ܠܐ ܙܡܪܝ ܥܠ ܡܢ̈ܐ[1] ܕܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܡܕܥܝܐ ܝܠܗ ܕܐܢܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܒܡܡܠܠܝܗܝ ܘܠܐ ܡܗܘܡܢܐ ܒܢܝܫܐ ܕܐܢܝ ܡܠܠܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܝܗ. ܣܘܟܠܐ ܕܦܠܚܢܝܗܝ ܝܠܗ ܕܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܬܓܪ̈ܐ ܕܨܒ݂ܘܬ݂ܐ ܘܡܡܛܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܢܟ݂ܝܢܐ ܘܣܘܪܚܢܐ[2] ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܫܪܫܝܐ.

ܦܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܘܫܘܠܡܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘܐ:

 • ܛܟܣܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܘܡܕܥܪܬܐ ܕܟܠ ܣܝܛܐ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܥܬܝܗܝ ܫܩܝܠ̈ܐ ܡܛܠ ܐܢ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܘܠܟܢܝܗܝ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܝܠܗ ܚܕ ܙܕܩܐ ܫܪܫܝܐ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ.
 • ܦܠܚܬܐ ܕܓܒ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܩܕܡܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪܝܐ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܓܘ ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܡܛܠ ܡܚܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܠܫܢܢ ܘܩܘܝܡܢ ܡܕܝܢܝܐ.
 • ܫܬܐܣܬܐ ܕܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܫܪܝܐ ܦܐܫ ܣܢܝܕܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܒܟܠܝܗܝ ܓܒ̈ܐ، ܚܘܝܕ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܘܥܕܬ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܒܐܬܪܐ ܘܒܓܠܘܬܐ ܡܛܠ ܡܓܡܪܬܐ ܕܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܫܘܠܢ̈ܐ، ܫܘܬܦܘܬ̈ܐ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܟܠ ܕܒܥܐ ܕܥܪ ܒܦܢܝܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܓܘܗ ܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܡܢ̈ܐ: ܡܙ̈ܐ، ܐܘܬܐܪ

[2] ܣܘܪܚܢܐ: ܚܘܙܕܓܐ، ܡܡܪܥܬܐ ܓܘܪܬܐ


 • -

ܐܓܪܬܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܡܘܼܚܸܒܬـܝܼ ܛܠܝܼܡܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܐܘܿ ܐܲܪܥܝܼ ܙܒܸܛܬܵܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܸܩܝܵܡܬܵܐ ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܦܵܝܫܵܐ ܗܲܪ ܙܡܸܪܬܵܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܒܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܐܸܓܵܪܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬـܝܼ ܐܵܬܘܿܪ ܚܘܿܪܲܪܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܠܸܢ ܕܲܪܩܘܿܒܼܠ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ

ܒܸܕ ܟܵܠܸܢ ܕܲܪܩܘܿܒܼܠ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܫܲܠܡܵܢܹ̈ܐ

ܥܲܠ ܗܵܘܲܙ ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܕܐܲܪ̈ܝܹܐ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ

ܥܲܠ ܗܵܘܲܙ ܕܡܚܵܝܬܵܐ ܕܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܒܪܵܫܡܸܢ ܠܚܲܒܪ̈ܵܢܝܼ ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܬܸܠܦܵܦܵܟܼܝ

ܘܛܘܼܪܵܢܵܟܼܝ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ ܘܗ̇ܘ ܟܵܘܣܵܟܼܝ ܚܘܵܪܵܐ

ܒܓܘܼܠܠܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܝܹܐ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ

ܕܡܵܪܡܸܢ ܓܵܘ ܐܵܬܘܿܪ ܐܵܬܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܠܦܵܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܵܐ

ܥܲܒܼܪܸܢ ܡܥܲܠ ܓܸܫܪܵܐ ܕܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܡܵܫܸܢ ܠܫܘܿܥܒܵܕܵܐ ܡܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ

ܘܡܵܪܡܸܢ ܠܗ̇ـܝ ܐܵܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܓܲܢ݇ܒܵܪܬܵܐ.


 • -

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܠ ܚܪܬܐ ܘܫܘܠܡܐ ܘܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܥܠ ܒܝܬ ܐܓܼܘܓܼ ܘܡܓܼܘܓܼ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ

قصيدة الملفان السرياني مار أفرام عن النهاية والختام والمحاكمة والعقاب وعن بني آجوج وماجوج والمسيح الدجال

                        ܡܥܒܪܢܘܬܐ: ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ

                             ترجمة       : صبري يعقوب إيشو

ܒܪܘܢܐ ܕܨܠܹܐ ܠܗ ܒܜܝܒــــــــــܘܬܗ   ألأبن الذي نزل بنعمتـــــــــــــــه

ܘܗܘܹܐܠܗ ܒܪܢܫܐ ܒܨܒܼܝܢـــــــــــــــܗ   وصار إنساناً بإرادتـــــــــــــــــه

ܘܜܥܡܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܡܚܒــــــــܬܗ   وذاق الموت برغبتـــــــــــــــــه

ܥܠ ܨܠܝܒܼܐ ܕܩܝܣܐ ܒܓܓܼܘܠـــــــܬܐ  على الصليب الخشبي في الجلجلة

ܐܠܗܐ ܝܵܗܒܼܠܝ ܡܨܝܬܐ ܕܡܠܠـــــــܢ   ألله منحني القدرة لأتحـــــــــــدث

ܥܠ ܙܘܥ̈ܐ ܕܒܬ ܗܘܝܢ ܒܒܪܝــــــܬܐ   عن الثورات التي ستحصل للكون

ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܕ ܢܦܠܝܢ ܥܠ ܐ̄ܚــــــܕܕ̈ܐ     والناس ستحارب بعضها بعضاً

ܘܥܡܡ̈ܐ ܒܡܚܪ̈ܒܼܝܢ ܚܕ̄ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ والشعوب  تخرب على بعضـــــها

ܪܫܝܥܘܬܐ ܒܙܝܕܐ ܒܓܘ ܬܒܼܝـــــــــܠ  ستكثر الرذيلة في العالـــــــــــــــم

ܘܐܦ ܥܘܠܐ ܒܣܓܼܐ ܒܒܪܝـــــــــــــܬܐ كما ستكثر فيه الآثـــــــــــــــــــــام

ܒܕ ܡܝܬܝܢ ܡܠܟ̈ܐ ܙܕܝܩ̈ــــــــــــــــܐ  سيموت ملوك صديقـــــــــــــــون

ܘܒܩܝܡܝܢ ܒܫܘܦܝܗܝ ܪ̈ܫܝܥـــــــــــــܐ ويحل محلهم الآثمــــــــــــــــــون

ܒܗܿܘ ܙܒܼܢܐ ܒܩܝܡܐ ܟܐܢـــــــــــــܘܬܐ   حينئذ تنهض العدالـــــــــــــــــــة

ܒܡܬܒܼܐ ܠܒܢܝܢܫܐ ܒܡܣــــــــــــــܬܐ   وتدين الأنسان بالميـــــــــــــزان

ܓܢ̄ܒܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܒܩـــــــــــــــــــــــܪܡ   حيث سيترجح طرف الأثـــــــم

ܘܗܿܘ ܕܡܓܘܒܝ̈ܐ ܒܚܣــــــــــــــــــــܪ   ويخسر طرف المختاريــــــــــن

ܒܗܿܝ ܓܗܐ ܒܢܦܩܝܢ ܪ̈ܘܚــــــــــــــܬܐ   عندئذ ستهب الريــــــــــــــــــاح

ܒܡܚܪܒܼܝܢ ܠܦܢܝ̈ܬܐ ܕܥܡـــــــــــܪܬܐ   وستخرب مناحي المعمــــــــورة

ܒܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܗܿܘ ܟܬܝܒܼــــــــــܐ    ويكتمل ما هو مكتـــــــــــــــوب

ܒܗܿܝ ܕܡܘܬܐ ܒܦܪܣ ܒـــــــــܐܬܪ̈ܘܬܐ  حيث الموت ينتشر في البلـــــدان

ܒܒܪܝܬܐ ܒܗܘܝܐ ܟܦܢـــــــــــــــــܘܬܐ   وستقع المجاعة في العالـــــــــــم

ܘܙܘܥ̈ܐ ܘܒܘܠܒܠ̈ܐ ܩܫܝ̈ـــــــــــــــــܐ وتحصل ثورات وأضطرابات قوية

ܘܥܦܪܐ ܒܫܬܐ ܡܢ ܕܡ̈ـــــــــــــــــــܐ  والتراب سيستقي بالـــــــــــــــــدم

ܘܒܦܐܫ ܠܜܝܫܐ ܒܡܘܡـــــــــــــــܐ   والعالم سيتلطخ بالآثــــــــــــــــام

ܒܕ ܚܪ̈ܒܼܝـــــــــــــــــــــــܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   وأوطان ستخـــــــــــــــــــــــرب

ܘܒܨܠܝܢ ܠܬܚܬ ܒܫܝـــــــــــــــܘܠ   ومناطق كاملة تنزل إلى الهاويـة

ܘܥܡܐ ܒܩܐܡ ܥܠ ܥܡــــــــــــــــܐ   وشعب يقوم على شعــــــــــــــب

ܘܡܠܟܘ̈ܬܐ ܥܠ ܚــــــــــــــــــܕܕ̈ܐ   ومملكة على مملكــــــــــــــــــــة

ܘܡܫܠܜܢܐ ܒܝܫܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥـــــܐ   والخطيئة تسيطر على العالــــــم

ܘܟܦܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܕܦܝܢ ܥܠ ܩܕܝܫ̈ــــــــܐ   والكفرة يظطهدون القديسيــــــــن

ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܟܦܪܝ ܒܓܠܝـــــــــــــܘܬܐ   والناس تكفر علانيـــــــــــــــــــة

ܘܒܥܬܪܢ ܓܒܐ ܕܣܡܠܝــــــــــــܘܬܐ   وسيغتني الجانب اليســــــــــاري

ܘܒܕ ܫܡܜ ܫܡܐ ܕܟܼܐܢ̈ــــــــــــــــܐ   وتتحطم قوانين العدالـــــــــــــــة

ܒܝܕ ܒܢ̈ܝ ܚܜܝـــــــــــــــــــــــــܬܐ   بأصحاب الذنوب والخطيئـــــــة

ܘܡܜܠ ܐܗܐ ܚܒܝܒܼ̈ــــــــــــــــــــܝ   ومن أجل هذا أحبائـــــــــــــــــي

ܒܐܬܐ ܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܝـــــــــــــــــــــــܐ   إقترب اليوم الأخيــــــــــــــــــــر

ܘܗܐ ܒܚܙܚ ܠــــــــــــــــــــܐܬܘ̈ܬܐ   وسنرى ما كتب لنا من الكــــلام

ܐܝ̄ܟܼ ܕܟܬܝܒܼܝܢ ܠܗ ܠܢ ܡܫܝܚــــــܐ   كما كتبه لنا السيد المسيـــــــــــح

ܘܚܕ̄ ܡܠܟܐ ܒܩܐܡ ܥܠ ܐ̄ܚܪ̄ܢــــــܐ   حيث ملك يقوم على ملـــــــــــك

ܘܒܥܠܡܐ ܒܝܪܒܼ ܐܘܠܨܢـــــــــــــــܐ   وسينتشر الضيق في العالــــــــم

ܥܡܡ̈ܐ ܒܩܫܕܪܝܢ ܒܚـــــــــــــــܕܕ̈ܐ   ألشعوب تصطدم ببعضهــــــــــا

ܘܒܝܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܒܒܪܐ ܦܠܫــــــــܐ   والحروب تقوم بين القــــــــوات

ܐܝ̄ܟܼ ܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ ܒܡܨܪ̈ܝـــــــــــܢ   كنهر النيل في مصـــــــــــــــــر

ܕܐ̄ܣܠܩܐ ܣܠܩ ܒܐܪܥــــــــــــــــــܐ   الذي صعوداً يصعد في جريانــه

ܒܬ ܡܜܝܒܝــــــــــــــــــܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   ستتهيأ الــــــــــــــــــــــــــــدول

ܩܐ ܡܚܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝــــــــــܐ   لضرب بلاد الرومــــــــــــــــان

ܥܡܡ̈ܐ ܡܟܬܫܝܢ ܥܡ ܥܡܡ̈ــــــــܐ   وشعوب تصارع شعوبـــــــــــاً

ܘܡܠܟܘ̈ܬܐ ܥܡ ܡܠܟـــــــــــــܘ̈ܬܐ    وممالك مع ممالك أخـــــــــرى

ܘܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܫܢܝــــــــــــܢ   ويتنقلون من مكان لآخـــــــــــر

ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܫܡܝܜ̈ܐ ܥܪ̈ܝܩـــــــــــــــܐ   ألرومان ينكسرون مهزوميــن

ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܫܠܜܢــــــــــــــــــــܝ    والآثوريون يسيطــــــــــــرون

ܥܠ ܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝـــــــــــــܐ    على تلك بلاد الرومــــــــــــان

ܒܬ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܝܠܘܕ̈ܝــــــــــــܗܝ    ويستعبدون أبنائهـــــــــــــــــم

ܘܒܕ ܡܨܥܪ̈ܝܢ ܐܦ ܠܢܫ̈ܝـــــــــــܗܝ    ويسبون نساءهــــــــــــــــــــم

ܘܒܕ ܙܪ̈ܥܝܢ ܘܐܦ ܒܕ ܚܨܕ̈ܝـــــــــܢ    كما سيزرعون وسيحصــدون

ܘܒܡܗܘܝܢ ܝܠܘܕ̈ܐ ܒܐܪܥـــــــــــــܐ    ويقيمون ثماراً فــــــي الأرض

ܒܩܢܝܢ ܥܘܬܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ـــــــــــــــــܐܐ    ويحصلون على المجد والغنى

ܘܣܝܡ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ ܒܡܬܒܼܝـــــــــــــܢ      ويضعوا الكنوز في الأرض

ܐܝ̄ܟܼ ܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ ܕܡܨܪܝــــــــــܢ   ولكن كالنيل نهر مصــــــــــــر

ܠܒܬ̄ܪܐ ܒܕܵܥܪ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܕܣܵܠــــܩ   إلى الخلف ينزل كلما صعـــــد

ܒܕܵܥܪ ܒܨܵܠܐ ܐܬܘܪܝـــــــــــــــــــܐ    هكذا يعود الآثــــــــــــــــوري

ܡܢ ܬܡܐ ܠـــــــــــــــــــــــܐܬܪܗ   من هناك إلى وطنـــــــــــــــــه

ܘܒܕ ܡܜܝܒܝܢ ܐܢ̈ܝ ܪ̈ܗܘܡܝــــــــܐ   وسيعود أولئك الرومــــــــــــان

ܠܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܐܒܼܗܝــــــــــــــܗܘܢ    إلى بلد آبائهــــــــــــــــــــــــــم

ܟܡܐ ܕܣܓܼܐ ܪܘܫܥܐ ܒܥܠܡــــــــܐ    كلما زاد الأثم في العالـــــــــــــم

ܘܐܪܥܐ ܡܫܚܬܢܐ ܒܙܢܝــــــــــܘܬܐ    والأرض توسخت بالزنــــــــــــا

ܣܠܩܐ ܓܥܝܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܠܫܡܝـــــܐ    تصعد الصراخات إلى السمـــــاء

ܩܪܝܬܐ ܕܜܠܝܡ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ــــــــــــܐ    صراخات المظلومين والمساكين

ܒܗܿܝ ܥܕܢܐ ܒܩܝܡܐ ܟܐܢـــــــــــܘܬܐ    عندها تقوم العدالــــــــــــــــــــة

ܒܫܝܦܐܠܗܘܢ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥــــــــܐ    وتمسحهم من الوجــــــــــــــــود

ܘܩܠܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒــــــــــــــــــــܩܪܐ    وسينطق القديسون مناديـــــــــن

ܘܠܫܡܝܐ ܒܣܠܩܐ ܩܪܝــــــــــــــܬܐ    وصراخاتهم تصعد في العلـــــى

ܘܥܡܐ ܒܢܦܩ ܡܢ ܒܪܝـــــــــــــــܐ    والناس تخرج من البريـــــــــــة

ܒܢ̈ܝ ܗܓ̮ܪ ܐܡܬܗܿ ܕܣــــــــــــــܪܐ     أبناء هاجر خادمة ســــــــــــرة

ܟܕ ܒܢܜܪܐ ܩܝܡܐ ܕܐܒܼــــــــــܪܗܡ     حيث تحافظ على عهد إبراهيـم

ܓܒܼܪܐ ܕܣܪܐ ܘܐܦ ܕܗܓ̮ـــــــــــــܪ      زوج سرة وهاجـــــــــــــــــــر

ܐܝܬ ܙܕܘܥܬܐ ܕܐܬܐ ܒܫܡـــــــــــܐ      وهناك خوف من أن يأتي بأسم

ܕܒܪܘܢܐ ܕܐܝܙܓܕܐ ܕܒܪ ܐܒܼܕܢـــــــܐ      إبن رسول التهلكــــــــــــــــــة

ܘܚܕ̄ ܗܘܝܐ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝــــــــــܐ      وكائن ينزل من السمـــــــــــاء

ܕܡܪܢ ܐ̄ܡܪܗ ܒܣܒܼــــــــــــــــܪܬܗ     الذي عنه قال الرب في بشارتـه

ܐܝ̄ܟܼ ܨܡܚܐ ܒܝܠ ܟܘܟܼܒܼ̈ܐ ܒܗܪ̈ܢـــܐ     كشعاع ينير بين الكواكـــــــــب

ܒܙܪܩܐ ܢܘܗܪܐ ܕܦܪܨܘܦــــــــــــــܗ     ويشرق نور شخصـــــــــــــــه

ܪ̈ܓܕܝ ܡܠܟ̈ܐ ܘܙܕܥܝــــــــــــــــــܢ     أمامه ترتجف الملوك وتخافــه

ܒܢܦܠܬܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܝـــــــــــــــــــܗܝ     وتفقد قوتهــــــــــــــــــــــــــــا

ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܒܕ ܙܕܥـــــــــــــــܝ     وترتهب شعــــــــوب الأرض

ܐܝܡܢ ܕܚܙܝ ܚܕܐ ܐܬܐ ܒܫܡܝـــــܐ      عندما ترى الرمز السمـــاوي

ܡܜܝܒܼܝ ܘܐܬܝ ܥܡ ܚـــــــــــܕܕ̈ܐ      تتهيأ وتأتي سويــــــــــــــــــة

ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ــܐ      كل الشعوب وكل الألسنــــــة

ܘܬܡܐ ܒܥܒܼܪܝ ܒܟܘܬܫـــــــــــــــܐ     وهناك يدخلون في صراعات 

ܘܕܡܐ ܒܦܐܫ ܒܝܙܐ ܥܠ ܐܪܥــــــــܐ    ويراق الدم علــــــــى الأرض

ܘܥܡܡ̈ܐ ܒܥܒܼܪܝ ܒܚܜܝـــــــــــــܬܐ   والشعوب تذنــــــــــــــــــــــب

ܘܥܡܐ ܜܠܝܡܐ ܘܫܒܝܐ ܒܕ ܢــــــܨܚ   والشعب المظلوم سينتصـــــــر

ܘܫܒܝ̈ܐ ܡܒܪܒܙܝ ܒܐܪܥـــــــــــــــــܐ    والسبايا ينتشــرون في الأرض

ܒܡܫܜܚ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫ ܜـــــــــــܘܪ̈ܐ    وفي السهول وعلى قمم الجبال

ܘܦܝܫܝ ܫܒܝ̈ܐ ܢܫ̈ܐ ܘܫܒܼــــــــــــــܪ̈ܐ    وتسبى النساء والأطفــــــــــال

ܘܣܒܼ̈ܐ ܘܐܦ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܓܒܼــــــــــــܪ̈ܐ    والشيوخ والشباب والرجـــــال

ܫܘܦܪܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ ܒܕ ܚــــــــــــــــܪܒܼ    جمال الرجال يفســــــــــــــــــد

ܘܢܫ̈ܐ ܫܘܦܪܝܗܝ ܡܫܚܠـــــــــــــــܦ    وحسن النســـــــــــــــــاء يتغير

ܒܪ̈ܘܡܚܐ ܘܓܐܪ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ــــــــــــــــܐ     بالرماح والنشاب القويـــــــــة

ܓܒܼܪ̈ܐ ܣܒܼ̈ܐ ܒܦܝܫܝ ܚܪ̈ܝـــــــــــــܙܐ     تضرب أجساد الرجـــــــــــال

ܒܦܪܫܝ ܒܪܘܢܐ ܡܢ ܒܒــــــــــــــــܗ     يفصلون الأبن  من أبيـــــــــه

ܘܠܒܪܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܝܡـــــــــــــــܗܿ     والبنت من أمهـــــــــــــــــــــا

ܒܦܪܫܝ ܐܚܘܢܐ ܡܢ ܐܚܘܢــــــــــــܗ     يفرقون الأخ من أخيــــــــــــه

ܘܠܚܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚـــــــــــــــــܬܗ     والأخت من أختهـــــــــــــــــا

ܒܩܜܠܝ ܠܚܬܢܐ ܒܫܘܝــــــــــــــܬܗ     يقتلون العريس في مضجعــه

ܘܡܦܠܜܝ ܠܟܠܘ ܡܢ ܓܢܘܢــــــــܗܿ   ويخرجون العروس من فراشها

ܒܓܪ̈ܫܝܢ ܠܐܢ̄ܬܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܓܒܼـܪܗܿ     يسحبون المرأة من زوجهـــــا

ܘܒܢܟܼܪ̈ܝܢ ܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܥܪܒــــــــــܐ     وينحرونها كالخــــــــــــروف

ܘܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܝܡܗ ܡܪܦܝܠܗ     والجنين يطرح من بطن أمـــه

ܘܒܜܠܡܝ ܠܝܡܐ ܒܓܘ ܫܒܼܝـــــܬܗܿ      ويظلمون الأم في السبــــــــي

ܝܠܘܕܐ ܒܩܪܐ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥـــــــــܐ     والطفل ينادي من على الأرض

ܝܡܐ ܒܫܡܥܐ ܐܠܐ ܡܘܕܝ ܥܒܼـــــܕܐ     ألأم تسمع , لكن ماذا تفعـــــــل

ܦܐܫ ܕܝܫܐ ܐܝ̄ܟܼ ܦܪܝܣـــــــــــــــܬܐ    وسيداس كما يداس الفـــــــرش

ܒܝܕ ܪ̈ܟܼܫܐ ܘܓܘܡܠ̈ܐ ܘܚܝــــــــܘ̈ܬܐ     بالدواب والجمال والحيوانات

ܒܩܪܝܐ ܠܗ ܘܠܐ ܝܗܒܼܝܢ ܠܗ ܠـــܗܿ    يناديها ولا يعطونه لهـــــــــــا

ܘܦܐܫ ܡܪܘܦܝܐ ܒܒܪܝــــــــــــــــــܐ    ويترك في البريـــــــــــــــــــة

ܒܦܪ̈ܫܝܢ ܠܒܢܝ̈ܐ ܡܢ ܝܡــــــــــــــܐ    يفصلون البنين عن أمهاتهــــــم

ܐܝ̄ܟܼ ܦܪܫܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܢ ܦܓܼــــــــܪܐ    كفصل الروح من الجســــــــــد

ܒܚܙܝܐܠܗܘܢ ܘܐܢ̈ܝ ܦܪܫـــــــــــــܐ    والأم ترى فصل أبنائهــــــــــــا

ܡܢ ܚܦܩܗܿ ܚܒܝܒܼ̈ـــــــــــــــــــــܗܿ    من أحضانهــــــــــــــــــــــــــــا

ܬܪܝ ܒܢܘܢܗܿ ܩܐ ܬܪܝܢ ܡــــــܪ̈ܘܬܐ   إبنين لها لأثنين من الأسيــــــــاد

ܘܗܿܝ ܒܝܬܗܿ ܩܐ ܚܕ̄ ܡܪܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢـــــܐ   وهي بذاتها لسيد آخـــــــــــــــــر

ܒܦܝܫܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡܢ ܝܠــــــــــــܕ̄ܗܿ    تفصل من أولادهـــــــــــــــــــا

ܕܦܝܫܝ ܥܒܼܕ̈ܐ ܠܫܒܝ̈ــــــــــــــــــܐ    ليصبحوا عبيداً لمسبييهــــــــــم

ܩܪܝܢ ܝܠܕ̈̄ܗܿ ܒܡܚܢܝـــــــــــــــــܬܐ     أولادها ينادون بأشتيــــــــــاق 

ܘܥܝܢܝ̈ܗܝ ܬܦܚܐ ܕܡܥ̈ــــــــــــــــܐ     وعيونهم تذرف الدمــــــــــوع

ܘܝܗܒܼܐ ܦܘܢܝܐ ܥܠ ܚܒܝܒܼـــــــــܗܿ     وترد على أحبائهــــــــــــــــــا

ܘܚܠܒܼܐ ܬܦܚܐ ܡܢ ܚܕܝ̈ـــــــــــܗܿ      وصدرها يسكب حليبـــــــــــا

ܙܘܠܘ ܒܫܠܡܐ ܚܒܝܒܼـــــــــــــــܝ      إذهبو بسلام أحبائــــــــــــــي

ܘܐܠܗܐ ܝܗܒܼܠܘܟܼܘܢ ܠܒـــــــــــܐ       والله يمنحكم الشجاعــــــــــة

ܘܗܿܘ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܣܘܠܝܐ ܠܝܘܣــܦ     ذاك الذي منح الصبر ليوسف

ܒܥܒܼܕܘܬܗ ܒܢܟܼܪܝـــــــــــــــــܘܬܐ      في عبوديته في الغربـــــــــة

ܗܿܘ ܝܗܒܼܠܘܟܼܘܢ ܣܘܠܝܐ ܝܠــــܕ̈̄ܝ      هو يمنحكم الصبر أبنائـــــــي

ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܘܬܘܢ ܒܝـܗܿ      في الأسر الذي تدخلون فيــــه

ܙܠ  ܒܫܠܡܐ ܝܐ ܒــــــــــــــܪܬܝ      إذهبي بسلام يا إبنتــــــــــــي

ܐܠܗܐ ܝܗܒܼܠܟܼܝ ܠܒܼܝܒܼـــــــــܘܬܐ       ألله يمنحك الشجاعـــــــــــــة

ܗܿܘ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܠܘܐܬܐ ܠܣــــــܪܐ      ذاك الذي منح الشجاعة لسرة

ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܼܝܡܠܟ ܓܕܪܝـــــــــــܐ       التي هي من عائلة أويملــــك

ܗܿܘ ܡܠܘܐ ܠܦܪܨܘܦܟܼــــــــــــــܝ       يمنح شخصك الشجاعــــــــة

ܗܐ ܠܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡــــــــــــــــــܐ       إلى يوم القيامــــــــــــــــــــة

ܒܪܘܢܐ ܚܝܪܐ ܝܠܗ ܒܐܒܼ̈ــــــــــܗܗ       ألأبن ينظر بوالديــــــــــــــه  

ܕܦܫܠܘܢ ܡܙܘܒܢ̈ܐ ܠܥܒܼــــــܕܘܬܐ        اللذان بيعا للعبوديــــــــــــة

ܘܬܪܘܝܗܝ ܬܦܚܐ ܕܡܥ̈ـــــــــــــــܐ        وهما يذرفان الدمــــــــــوع

ܚܕ̄ ܠܕܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܒܠܗܝܩـــــܘܬܐ      ألواحد للآخر بالشوق والحنين


 • -

ܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ

ܥܲܡ ܨܡܵܚܬܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ

ܘܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܨܲܦܪܵܐ

ܪܥܸܫܠܗܘܿܢ ܣܵܒܼـܝܵـܬܵܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܣܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܡܵܬ݂ܵܐ

ܟ̰ܦ̮ܸܠܗܘܿܢ ܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕܒܘܼܒܘܼܠܹܐ

ܠܩܵܠܵܐ ܕܙܘܼܡܵܪܹ̈ܐ ܘܩܝܼܢܵܬ݂ܵܐ ܚܲܕܬܹܐ.

ܪܥܸܫܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܡܵܬܵܐ

ܡܗ̇ـܝ ܫܸܢܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼـܬܵܐ

ܡܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ

ܡܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܚܸܫܟܵـܢܵܐ

ܡܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܥܲܡܛܵܢܵܐ

ܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܕܡܝܼܟܼܵܐ

ܥܲܠ ܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ ܚܠܝܼܨܵܐ ܘܝ݇ܪܝܼܟܼܵܐ

ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܪܝܼܙܵܐ ܕܠܵܐ ܗܝܼـܟ̃ ܪܸܓܼܫܵܐ.

ܦܠܸܛܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܒܥܲܠܘܿܠܵܢܹ̈ܐ

ܚܙܹܐܠܹܗ ܩܲܕ݇ܡ ܬܲܪܥܹܗ ܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܦܩܝܼܚܹ̈ܐ ܦܸܩܚܹ̈ܐ ܕܟܠ ܦܸܨܠܹܐ

ܒܘܼܒܠܹ̈ܐ ܓܵܘܢܹ̈ܐ ܣܸܩܠܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵـܢܹ̈ܐ.

ܚܙܹܐܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܡܵـܬܵܐ

ܣܸܩܠܵܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܒܸܣܟܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܒܸܪ̈ܝܹܐ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ

ܦܪܵܣܵܐ ܪܝܼܚܵܐ ܘܫܘܼܦܪܵܐ

ܘܚܸܩܪܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ.

ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܵـܬܼܵܐ

ܣܵܒܹ̈ܐ ܘܣܵܒܼܝܵـܬܼܵܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܡܵـܬܼܵܐ

ܥܲܡ ܛܪܵܦـܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ

ܘܩܵܠܵܐ ܕܫܲܪܫܘܿܪܹ̈ܐ

ܩܵܠܵܐ ܕܒܘܼܠܒܘܼܠܹ̈ܐ

ܥܲܡ ܩܝܼܢܬܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܘܫܲܦܫܲܦـܬܵܐ ܕܛܲܝܪܹ̈ܐ

ܒܓܲܢܬܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢܹܐ

ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܹܐ ܩܝܼܢܹ̈ܐ.

ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܣܘܼܩܠܹ̈ܐ ܒܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܪ̈ܝܼܚܵܢܹܐ

ܡܫܘܼܝܹ̈ܐ ܒܸܒܠܹ̈ܐ ܘܫܘܼܫܲܢܹ̈ܐ

ܚܘܼܪ̈ܕܹܐ ܒܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܕܚܘܼܪ̈ܝܵـܬܵܐ

ܡܛܵܝܵܐ ܠܥܲܝܒܹ̈ܐ ܘܥܢܵـܢܹ̈ܐ

ܝܵܗܒܼܘܼܠܹܐ ܛܸܠܵܐ ܠܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܘܥܠܲܝܡܵـܬܵܐ ܦܨܝܼܚܹ̈ܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܣܵܒܹ̈ܐ ܫܛܝܼܚܹ̈ܐ

ܘܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܡܝܼܟܹ̈ܐ.

ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܥܠܲܝܡܘܼܬܵܐ

ܨܲܕܪܹ̈ܐ ܕܚܵܡܵܬܵܐ

ܚܪ̈ܝܼܙܹܐ ܒܫܘܼܫܲܢܹ̈ܐ

ܒܐܝܼܕܵܬܵܝܗܝ ܦܲܥܘܹܐ

ܒܘܼܪܛܸܢܹܐ ܚܲܕܬܹܐ

ܒܸܪܩܵܕܵܐ ܘܙܡܵܪܵܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܘܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢ ܚܲܕܬ݂ܵܐ.


 • -

En Sång Till Friheten

En Sång Till Friheten

 Sabri Isho

Du är den vackraste jag vet

Du är den dyraste i världen

Du är som stjärnorna

Som vindarna

Som vågarna

Som sparvarna

Som blommorna på jorden

Du är min tro, mitt hopp och min kärlek

Du är mitt blod ,och mina lungor, mina ögon

Mina axlar. mina händer och min glädje

Friheten är ditt vackra namn

Vänskapen är din stolta moder

Rättvisan är din syster

Freden är din broder

Kampen är din fader

Framtiden är i dina händer

 

ܥܘܢܝܬܐ ܠܚܐܪܘܬܐ

 

ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

 

ܐܢܬܝ ܫܲܦܝܼܪ ܡܐ ܕܝܵܕܥ ܐ̄ܢܐ

ܐܢܬܝ ܜܝܡ ܡܕܹܡ ܒܲܒܪܝܼܬܼܐ

ܐܢܬܝ ܐܝܟܼ ܟܘܟܼܒܼܐ

ܐܝܟܼ ܪܝܚ̈ܐ

ܐܝܟܼ ܓܠ̈ܐ

ܐܝܟ ܨܦܪ̈ܐ

ܐܝܟܼ ܗܒܒ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ

ܐܢܬܝ ܟܘܟܼܒܼܐ ܡܗܲܕܝܢܐ ܘܪܵܚܡܝܼ

ܐܢܬܝ ܗܝܡܢܘܬܼܝ ܘܣܒܼܪܝ ܘܚܘܒܝܼ

ܐܢܬܝ ܕܡܝ ، ܘܪ̈ܐܬܼܝ ܘܥܝܢ̈ܝ ܘܟܬܼܦܝ

ܐܝܕ̈ܝ ܘܦܨܝܚܘܬܼܝ

ܚܐܪܘܬܼܐ ܫܡܟܼܝ ܫܲܦܝܪܐ

ܚܒܼܪܘܬܼܐ ܐܡܟܼܝ ܝܲܩܝܪܬܐ

ܟܐܢܘܬܼܐ ܚܵܬܟܼܝ

ܫܠܡܐ ܐܚܘܢܟܼܝ

ܐܓܼܘܢܐ ܒܵܒܟܼܝ

ܕܥܬܼܝܕܼܘܬܼܐ ܒܝܬܼ ܐܝܕܝ̈ܟܝ

 

انشودة  إلى الحرية

 

صبري يعقوب إيشو

 

أنت أجمل ما عرفت

أنت أثمن ما في الوجود

أنت كالنجمة , كالرياح , كالأمواج , كالعصافير

كالأزهار على الأرض

أنت نجمة الهدى وصديقتي

أنت إيماني , أملي وحبي

أنت دمي , رئتاي , عيناي وكتفي

أنت يداي وفرحي

ألحرية إسمك الجميل

ألصداقة أمك الوقورة

ألعدالة أختك

ألسلام أخوك

ألنضال أبوك

ألمستقبل بين يديك


 • -

ܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܝܠܗ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܣܘܟܠܗ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܘܗܘܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ. ܒܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܪܚܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܢ݇ܬܐ ܟܝܢܐ ܟܐ ܣܩܠ ܠܓܢܗ ܒܗܒܒܼ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܩܪܚ ܠܗܘܢ ܒܒܠ̈ܐ ܕܢܝܣܢ. ܒܐܗܐ ܝܪܚܐ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܟܐ ܗܘܐ ܓܘ ܚܕܘܬܐ ܘܫܚܠܦܬܐ ܚܕܬܬܐ. ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܘܬ̈ܐ ܘܡܕܝܢܬ̈ܐ ܟܐ ܦܠܛܝ ܓܘ ܟܝܢܐ ܘܫܘܬܦܝ ܥܡ ܚܕܘܬܐ ܘܦܨܚܘܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ. ܠܐܟܼܐ ܒܕ ܚܙܚ ܫܒܼܪ̈ܐ ܒܥܪܩܐ ܘܒܪܚܛܐ ܘܛܐܘܠܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܓܘ ܚܕܘܬܐ ܘܬܡܐ ܒܕ ܚܙܚ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܪܐܙܐ ܪܐܙܐ ܒܪܩܕܐ ܘܒܙܡܪܐ ܥܠ ܩܝܢܬ̈ܐ ܕܟܝܢܐ ܫܦܝܪܐ.

ܓܘ ܨܡܚܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܚܕ ܒܢܝܣܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܟܐ ܬܠܐ ܚܕ ܒܩܐ ܕܓܠܐ ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܘܦܝܫܐ ܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܒܣܟ̈ܐ ܕܢܝܣܢ، ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ ܪܡܙܐ ܘܪܗܛܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܛܠ ܓܘ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܪܢܫܐ ܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܚܕ ܚܘܕܪܐ ܚܕܬܐ ܕܫܪܘܝܐ ܝܠܗ ܒܩܝܢܘܬܐ ܘܦܩܚܬܐ ܕܒܒܠ̈ܐ ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܕܟܠ ܛܥܘܢܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܟܝܢܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܚܕܬܬܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܝܗܘܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܓܕܫ̈ܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܓܘ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܢ݇ܒܪܘܬܗ̇. ܐܗܐ ܥܕܥܐܕܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܥܕܥܐܕܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܥܐܕܘܬ̈ܐ ܘܫܗܪ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܐ ܕܥܪܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܚܕܬܬܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܫܘܥܝܬ̈ܐ ܘܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܥܝܬ̈ܐ ܡܕܟܼܘܪܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܫܘܪܝܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܫܒܼܘܩ ܡ̣ܢ ܐܒܘ ܐܠܗܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܠܝܬܐ ܘܬܝܡܬ ܐܠܗܬܐ ܕܡܝܐ ܡܠܚܢ̈ܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܐ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܝܐ ܐܚܪܢܐ. ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܼܐ ܕܐܢ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܒܘ ܘܬܝܡܬ ܗܘܐܠܗܘܢ ܝܘܒܠ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܝܘܒܠܐ ܩܕܡܝܐ ܝܗܘܐ ܠܚܡܘ ܘܠܚܡܐ، ܝܘܒܠܐ ܬܪܝܢܐ ܝܗܘܐ ܡܡܘ ܘܐܢܫܪ ܟܝܫܪ.

ܝܘܒܠܐ ܬܠܝܬܝܐ ܗܘܐܠܗܘܢ ܐܢܘ ܘܐܢܠܝܠ ܘܐܝܐ. ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܘܒܥܠܘ ܐܒܘ ܟܪܒܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗ̈ܐ ܘܦܣܩܠܗܘܢ ܕܦܪܩܝ ܡ̣ܢ ܕܐܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܡܘܒܪܐܠܗ̇ ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܚܕܥܣܪ ܣܛܢ̈ܐ ܩܐ ܕܦܠܫܝ ܥܡ ܕܐܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܐܠܗܬܐ ܐܝܐ ܡܗܘܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܓܢ݇ܒܪܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܦܩܘܕܘܬܐ. ܐܝܡܢ ܫܡܥܠܗܘܢ ܐܢܝ ܐܠܗ̈ܐ ܕܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܡܛܘܝܒܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܓܝܣܐ ܡ̣ܢ ܐܢܝ ܣܛܢ̈ܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܟܢܟܘ. ܩܛܪܗܘܢ ܟܠܝܗܝ ܐܠܗ̈ܐ ܚܕܐ ܟܦܫܬܐ ܘܦܣܩܠܗܘܢ ܕܐܫܘܪ ܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܥܠܝܗܝ ܠܦܠܫܐ ܥܡ ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ. ܒܦܩܘܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܨܦܚܠܗܘܢ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܬܝܡܬ ܘܕܒܼܩܠܗ ܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܠܦܩܘܕܐ ܕܣܛܢ̈ܐ ܟܢܟܘ ܘܩܡ ܕܪܐܠܗ ܓܘ ܒܝܬܐܣܝܪ̈ܐ ܘܕܒܼܩܠܗ ܠܬܝܡܬ ܘܦܠܓܼܠܗ ܐܠܗ̇ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢܬ̈ܐ ܕܥܒܼܕܠܗ ܡܢܝܗܝ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܒܬܪ ܕܐܢܝ ܓܕܫܐ ܘܒܪܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܫܡܝܐ ܩܛܠܗ ܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܠܟܢܟܘ ܘܡܘܦܠܚܠܗ ܕܡܗ ܩܐ ܡܒܪܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܩܐ ܕܗܘܝ ܡܫܡܫܢ̈ܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܓܘ ܥܕܢܐ ܕܡܢܝܚܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܝܠܗ ܒܪܝܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܩܝܢܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܪܚܫܢܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܥܠ ܒܪܙܐ ܐܘ ܓܘ ܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܪܝܬܐ ܕܩܝܢܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܘܦܪܐ. ܫܘܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܫܡܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܫܘܪܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܟܝܢܐ ܠܚܘܡܐ ܘܓܡܝܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܐܠܗܝܐ ܘܡܬܼܘܡܝܘܬܗ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܡܩܪܘܒܼܐ ܝܘܚ ܗܘܢܝ̈ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܼܝܠ ܘܐܝܬܠܢ ܣܒܼܪܐ ܕܗܘܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܓܘ ܒܝܬܼܢܗܪ̈ܝܢ ܐܡܝܢ.


 • -

ܫܓܝܥܘܢܐ ܘܗܘܢܘܢܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܫܓܝܼܥܘܿܢܵܐ ܘܗܲܘܢܘܿܢܵܐ


 • -

ܩܘܣܪܬܐ ܕܫܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ. ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܩܘܣܲܪܬܵܐ ܕܫܒ݂ܵܒ݂ܹܐ

 


 • -

ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

ܡܥܲܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕܘܼܡܬܵܢܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܵܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪ̈ܵܒܼܬܵܢܹܐ

ܘܫܲܪܫܘܿܪܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܢܸܙܘܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ

ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܦـܩܵܥܵܬܼܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܘܓܘܿܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܪܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܘܼܝܹ̈ܐ[1]

ܒܪܵܝܵܐ ܠܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܸܛܠ ܚܐܹܪܘܼܬܵܐ

ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܒܪܹܐܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܸܢܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ

ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ

ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ

ܒܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵـܡܵܐ

ܩܵܐ ܕܬܵܠܚܲܚ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܲܗܒܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܘܼܬܵܐ

ܘܡܵܪܡܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܲܢ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܘܛܪܘܿܢܘܼܬܵܐ

ܕܣܚܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܕܸܡܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܘܙܪܵܥܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܐܲܪܥܲܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܣܲܡܵܐ

ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܦܵܢܝܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܘܛܪܘܿܢܵܐ

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ

ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܨܪܹܐܠܹܗ ܠܫܲܩܝܵܬ݂ܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܢܹܐܠܹܗ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ

ܗ̇ܘ ܥܡܵܐ ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܩܵܘܡܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ

ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܬܸܩ ܠܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ.

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܪ̈ܝܹܐ

ܒܸܕ ܫܵܦܟܼܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܡܕܵܟܼܝܼܠܹܐ ܒܲܝܬܲܢ

ܒܸܕ ܡܲܟܠܝܼ ܠܦܸܪ̈ܡܹܐ ܘܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܕܙܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܲܢ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܚܲܡܬܵܐ.

ܡܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܲܢ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܫܬܵܐ

ܒܸܕ ܒܵܢܲܚ ܓܸܫܪܵܐ ܡܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐܠܲܢ ܠܒܸܒܠܹ̈ܐ ܕܙܸܪܥܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܒܹܝܠ ܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܘܩܵܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܹܝܠ ܟܹܐܦܹܐ ܕܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܫܸܪ̈ܝܹܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܠܘܼܬܵܐ ܒܕܘܿܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܣܵܗܕܲܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܚܦܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ ܕܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܚܢܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܫܸܬܩܵܐ

ܠܛܠܘܿܡܝܵܐ ܕܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܘܣܪܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ

ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܢ

ܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܡܵܬܲܢ

ܛܪܵܕܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܪ̈ܥܹܐ ܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܗ̇ـܝ ܡܢܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܵܗܕܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ

ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܓܲܪܛܲܚ ܕܪ̈ܵܥܢܵܢܲܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ

ܡܲܟܠܲܚ ܠܗ̇ܘ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܒܪܹܫ ܥܲܡܲܢ ܬܢܵܝܵܐ

ܨܵܠܲܚ ܒܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܚܵܝܵܐ

ܗܵܘܲܚ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ

ܗܵܘܲܚ ܥܵܒܼܘܿܕܹܐ

ܗܵܘܲܚ ܟ̰ܸܡ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܬܲܡܵܡܬܵܐ

ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܵܗܕܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ.

ܠܵܐ ܩܵܒܠܲܚ ܡܵܪܲܢ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ

ܡܸܛܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ

ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܦܵܪܣܲܚ ܠܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟܠ ܦܢܝܼܬܵܐ.

ܒܚܘܼܦܵܛܲܢ ܓܵܪܫܲܚ ܠܓܸܫܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܪܥܲܢ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܢ

ܘܡܵܪܡܲܚܠܵܗ̇ ܐܵܬܲܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ

ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܒܪܸܢܝܵܐ ܩܵܘܡܵܝܵܐ

ܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܲܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܗܪܸܢܹܐ

ܘܡܵܘܠܵܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ

ܕܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܵܓ̰ܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܒܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܩܘܼܡܘܼܢ ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܟܵܦܫܘܼܢ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܥܲܠܡܵܐ

ܕܪܲܦܪܸܦܵܐ ܐܵܬܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܙܵܡܪܝܼ ܥܠܲܝܡܵܬܲܢ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܚܹܐܪܵܐ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܒܗܵܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ

[1] ܠܘܝ̈ܐ: ܪ̈ܚܡܐ، ܚܒ݂ܪ̈ܐ، ܪܝܦ̮ܐܩ


 • -

ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܫܠܡܐ ܥܠܘܟܼ ܣܗܕܐ ܕܐܘܡܬܐ ܒܪܝܢܐ

ܢܝܚܐ ܪܘܚܘܟܼ ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܓܘ ܫܝܢܐ

ܡܨܐ ܠܘܟܼ ܕܡܩܡܬ ܛܟܼܣܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܩܘܝܢܐ

ܣܒ݂ܪܐ ܕܥܪܬܢ ܗܘܐ ܚܕ ܒܢܝܢܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܫܒ݂ܩܠܘܟܼ ܩܬـܝ ܝܪܬܘܬܐ

ܕܒܢܢ ܒܝܬـܝ

ܙܪܥܢ ܐܪܥܝ

ܡܫܬܢ ܠܓܢܬـܝ

ܚܡܢ ܒܐܬܘܪ ܡܕܝܢܝܘܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܢܕܪܫ ܩܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܓܘ ܥܘܡܩܐ ܒܝܢܬ݂ ܕܪ̈ܒܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܐܬܘܪ ܡ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܥܪܩܬـܝ

ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܝ ܫܒ݂ܩܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܥܕܬܝ ܩܝܕܬܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܡܬـܝ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܬܠܝܚܬܐ

ܘܦܫܪܬـܝ ܒܓܠܘܬܐ

ܘܡܘܬܝ ܒܢܘܟ݂ܪܝܘܬܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܪܢܝܘܟܼ ܒܩܝܕܐ ܒܐܬܪܝ

ܝܘܠܦܢܘܟܼ ܒܛܡܪܐ ܓܘ ܐܪܥܝ ܘܡܬـܝ

ܘܐܢܐ ܒܬܘܫܢܩܐ ܕܗ̇ܘ ܛܥܢܐ ܕܫܢܝܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܚܙܘܩܝܝ ܒܥܠܝܡܘܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܠܚܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܦܣܩ ܣܒ݂ܪܐ ܕܢܚܡܬـܝ

ܘܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܢܕܪܫ ܒܗܘܝܐ ܩܝܡܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܙܪܩܬ ܡܐܘܦܩܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܘܐܢܐ ܪܩܕܐ ܡܥܠ ܡܢ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ

ܘܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܐܘܡܬـܝ ܣܝܓܼ̈ܐ ܩܐ ܩܪ̈ܒ݂ܐ

ܒܗܪܐ ܡܢܝ ܪܚܩܐ ܒܪܓ݂ܘܠܐ ܣܒ݂̈ܐ

ܘܙܩܙܩܬܐ ܕܨܦܪ̈ܐ ܒܥܘܡܩ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܪܚܩܐ

ܘܓܪ̈ܡܝ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܡܠܚܐ ܫܒ݂ܩܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܒܪܬ ܚܘܪܕܝܐ ܒܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܘܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܡܝܢ ܒܩܪܒ݂̈ܐ

ܚܕܟܡܐ ܦܠܚܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܐܬܘܪ ܓܢ݇ܒܪܬܐ

ܘܐܢܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܠܚܐ ܠܦܘܠܓܼܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܚܕܟܡܐ ܒܫܩܠܐ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪܝܬܐ

ܘܗܘܝܐ ܥܬ݂ܝܬ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܩܘܕܫܬܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܒܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܚܩܠ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܘܒܝܬ݂ܓܢ̈ܐ ܩܝܢ̈ܐ

ܓܘ ܡܝܫ̈ܐ ܘܥܒ݂̈ܐ ܨܦܪ̈ܐ ܩܢ̈ܐ ܒܢܝ̈ܐ

ܡܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܩܝܢܬ݂̈ܐ ܕܩܩܘܢ̈ܐ

ܘܐܢܐ ܒܕܪܓܘܫܬܐ ܒܡܪܟܒ݂ܐ ܕܠܚ݇ܦ̈ܐ ܕܥܢܢ̈ܐ

ܠܩܠܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܟܠܬ݂ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܪܘܦ̮ܫܝ ܙܝܢܐ.


 • -

ܩܫܐ ܝܠܝܦܐ ܩܫܐ ܡܗܝܪܐ

ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܢܩܘܿܫ ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܠܸܩܪܵܝܹܗ


 • -

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܠܗܒ݂ܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܦܪܣܐ ܠܓܘܠܦܢ̈ܗ ܒܒܝܬـܝ

ܠܦ̈ܐ ܕܦܪܬ ܟܦܘܫܐ ܠܫܠܕܝ

ܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܛܥܝ̈ܐ

ܘܕܡܥܝ ܡܫܬܘܝܐ ܐܪܥܐ ܕܙܒ݂ܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܡܫܬܘܝܐ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܒܟ݂ܝܐ.

 

ܡܚܢܝܬـܝ ܠܡܝܐ ܕܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܠܝܝ ܠܗܝܩܘܬܐ ܠܚܝܐ

ܣܒ݂ܪܝ ܕܫܠܝ ܥܠܥܠ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܓܘ ܫܡܝܝ

ܘܫܡܥܬܐ ܠܓܚܟܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ

ܘܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܡܠܝ ܡܥܒܪ̈ܐ ܕܦܪܬ

ܠܐ ܫܠܐܠܝ ܠܚܕܪܐ ܠܡܝܐ ܕܡܫܬـܝ ܐܝܠܢܬـܝ

ܘܡܚܢܝܬܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܝ ܠܩܚܩܚܝܬ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ.

 

ܘܕܟ݂ܪ̈ܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ ܘܨܦܪ̈ܐ ܒܡܠܝܐ ܓܢܝܬ̈ـܝ

ܒܪܚܛܐ ܒܬ݇ܪ ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܒܟܠܝܗܝ ܙܒ݂ܢ̈ܐ

ܘܟܕ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ ܒܫܝܦܐ ܠܐܝܬܘܬܝ ܒܐܬܪܝ

ܘܐܢܐ ܬܚܡܢܝܬ̈ܝ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܠ ܕܓܠ̈ܐ ܕܐܬܪܝ.

 

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܢ ܒܝܩܝܕܐ ܓܘ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܐܪܥܢ ܫܚܬܘܢܘܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܘܛܐ

ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܩܘܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܚܙܘܩ̈ܐ

ܘܠܐ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܐܚܘܢܘܬ̈ܢ ܕܓܫܩܝܬ̈ܢ ܟܪ̈ܝܐ

ܒܚܦܩܐ ܠܓܝܢܒ݂̈ܐ ܘܚܡܘܝܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܒܬܢ

ܟܠܟܘܠܐ ܠܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܘܚܒ݂ܪܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒ݂ܐ ܕܒܕܘܝ̈ܐ.

 

ܡܢܝ ܝܠܗ ܫܡܥܐ ܩܥܝܬܘܟܼ ܝܐ ܐܬܪܝ

ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܓܘܘܟܼ ܫܒ݂ܘܩ ܚܪܒ݂ܐ ܘܦܬܢ̈ܐ

ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܩܛܥܝܐ ܩܕܠ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ

ܡܢܝ ܒܕ ܡܟ̰ܡܥ ܢܘܪܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܫܢܘܙܝܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ

ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܓܢܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ

ܘܙܘܘܓܼܐ ܥܡ ܩܨܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܒ݂ܪܐ

ܘܣܓ݂ܕܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܡܢܐ ܕܣܗܪܐ.

 

ܐܝܟܐ ܝܘܬ ܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܐܙܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܐܢ݇ܬ ܕܚܙܐܠܘܟܼ ܠܐ݇ܪ̈ܙܐ ܕܫܪܪܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܩܕܡܝܐ ܒܩܢܘܢ̈ܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܫܩܝܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܡܘܪܡܐ ܒܘܪܓ̰ܐ ܕܒܒ݂ܠ ܘܓܢܝܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ؟

ܐܕܝܘܡ ܝܘܬ ܚܡܝܢܐ ܕܒܝܫ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ؟


 • -

ܓܫܪܐ ܕܙܟ݂ܘ

ܒܝܕ: ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܙܟܼܘ ܫܡܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܝܠܗ ܦܘܫܩܗ ܙܟܼܘܬܐ ، ܩܪܝܒܼܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܪܝܬܐ ܫܡܗܿ ܒܝܕܪܘ ܕܦܘܫܩܗ ܝܠܗ ܒܝܬ ܕܪܐ ܒܣܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܩܪܒܼܐ .ܩܪܒܼܐ ܕܓܕܫܠܗ ܬܡܐ ܘܦܪܩܠܗ ܒܙܟܼܘ .

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܟܼܘ ܒܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ـ ܚܝܠܢܐـ ܘܪܒܐ ܥܬܝܪܐ.ܣܓܝ ܪܚܡ ܗܘܐ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܥܡܗ ܘܡܪܚܫ ܗܘܐ ܫܘܓ̄ܠܢ̈ܗ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܣܢܝܩܘ̈ܬܗ ܘܐܦ ܥܡܗ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܗܘܐ ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ ܟܐܢܐ . ܐܡܝܪܐ ܕܙܟܼܘ ܡܬܘܚܡܢܗ ܘܡܬܒܼܠܗ ܒܪܥܝܢܗ ܕܒܵܢܹܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܕܥܒܼܪܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܠܗ ܡܢ ܚܕ ܓܢ̄ܒܐ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܜܘܪܐ ܕܩܪܕܘ ܘܙܘܙܢ̈ܐ ܐܬܪܐ ܕܡܪ̈ܓܐ ܘܡܒܥ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܡܫܢܝ ܗܘܘ ܠܥܢ̈ܐ (ܥܪ̈ܒܐ) ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܘܦܩܥܬ̈ܐ ـ ܫܠܘ̈ܐ ـ ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܝܜܐ ܘܚܘܡܐ .

ܒܙܘܙܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܬܘܪܨܐ ܓܘܒܢ̈ܐ ܘܡܫܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܡܝܐ ܕܝܠܝܗܝ ܒܟܠܗܿ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ، ܠܫܡܝܢܘܬܝܗܝ ܘܜܥܡܝܗܝ.ܘܥܘܼܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܦܜܝܡ̈ܐ ܬܡܐ ܘܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܐ ܠܬܫܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܕܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܢ̈ܝܗܝ ܘܬܡܐ ܐܦ ܡܪ̈ܘܬܝܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܝ . ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܠ̈ܐ ܘܡܜܠ ܥܘܕܪܢܐ ܠܥܡܗ ܘܩܐ ܕܦܐܫ ܟܬܝܒܼܐ ܫܡܗ ܒܬܫܥܝܬܐ ܦܣܩܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܒܢܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܩܫܝܐ ܘܡܪܘܕܐ.

ܦܩܕܠܗ ܐܡܝܪܐ ܟܦܫܬܐ ܕܪܒܐ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܓܠܝܦ̈ܐ ܪ̈ܒܐ . ܡܫܘܕܪܗ ܒܬܪ ܐܪܕܟܼܠ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܫܘܪܐܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ܐ ܠܓܪܒܝܐ ܕܙܟܼܘ ܒܬܪܝ ܡܝܠ̈ܐ.

ܦܘܠܚܢܐ ܪܚܫܠܗ ܘܣܠܩܠܗ ܒܟܘܫܪܐ ܗܐ ܠܡܜܐܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܒܩܜܪܐ ܡܨܥܝܐ ܥܠܝܐ . ܐܝܡܢ ܕܐ̄ܬܐ ܠܗ ܕܚܬܡ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܡܬܒܼ ܩܜܪܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܐܗܐ ܡܕܡ ܘܢܦܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ . ܐܪ̈ܕܟܼܠܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡܐܣܝܢ ـܡܓ̮ܘܪܒܠܗܘܢ ـ

ܚܕܐ ܙܒܢ̄ܬܐ ـ ܓܗܐ ـ ܘܬܪܬܝ ܘܥܣܪ ܘܠܐ ܟܠܐܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ .ܒܪܡ ـ ܐܠܐ ـ ܙܠܩܠܗܿ ܘܢܦܠܗܿ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܘܚܫܐ ܘܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܟܪܒܠܗ ܘܙܥܩܠܗ ܒܒܢܝ̈ܐ ܘܐ̄ܡܪܗ : ܐܗܐ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܦܘܕܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܠܐ ܓܡܪܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ؟

ܒܢܝܐ ܡܦܘܢܐܠܗ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ ܘܒܙܝܥܬܐ : ܠܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܡܘܕܝ ܠܗܿ ܥܠܬܐ .

ܐܡܝܪܐ ܙܥܩܠܗ ܒܦܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܚܡܬܢܘܬܐ :ܐܢ ܠܐ ܐܡܪܬ ܒܫܩܠܢܗܿ ܪܘܚܘܟܼ.

ܒܢܝܐ ܐ̄ܡܪܗ :ܐܝܬ ܚܕ̄ ܦܘܕܐ (ܚܠܜܐ) ܒܦܠܓܗ ܕܓܫܪܐ. ܡܘܕܝ ܠܗ ܦܘܕܐ؟ ܡܒܘܩܪܗ ܐܡܝܪܐ: ܐ̄ܡܘܪ ܘܓܠܝ ܠܐ̄ܪܙܐ ܕܠܐ ܡܨܬ ܐܡܪܬܠܗ.

ܒܢܝܐ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐ̄ܡܪܗ:ܚܝܐ ܡܪܝ ܗܐ ܠܥܠܡܝܢ . ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܠܐ ܦܐܫ ܒܢܝܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ ܐܢ ܠܐ ܦܝܫܗܿ ܡܬܒܼܬܐ ܚܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܚܝܬܐ ܒܝܗ .

ܡܘܕ ܢܦ̮ܫܐ؟ ܐ̄ܡܪܗ ܐܡܝܪܐ . ܗܿܝ ܢܦ̮ܫܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܜܝܐ ܠܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܝܡܐܠܗ ܡܘܡ̈ܬܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܗܘܢ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ :ܚܙܚ ܐܝܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܒܐܬܝܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܐܟܼܐ ܡܢ ܙܟܼܘ .ܘܡܢ ܕܗܘܐ ܒܡܬܒܼܚܠܗ ܒܐܗܐ ܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ، ܘܗܿܘ ܪܒܐ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܐܦ ܗܿܝ ܪܒܐ ܒܥܝܗܿ ܗܘܐܠܗ ܒܒܗܿ.ܗܿܝ ܫܦܝܪܬܐ ܕܐܬܪܗܿ ܝܗܘܐ .ܫܘܦܪܗܿ ܓܪܫܢܐ ܗܘܐ ܘܕܘܒܪ̈ܗܿ ܜܒܼ̈ܐ ܗܘܐ.  ܡܢܫܠ ܒܥܐܠܗܿ ܕܐܙܠ̄ܗܿ ܠܓܫܪܐ ܘܚܙܝܐ ܕܐܟܼܝ ܠܗ ܒܐ̄ܙܠܐ ܫܘܓܵ̄ܠܐ ܕܒܢܝܢܐ..

ܫܘܦܪܢܗܿ ܠܓܢܗܿ ܘܫܩܠܗܿ ܠܟܠܒܗܿ ܘܐ̄ܙܠܗܿ ܠܓܒ ܓܫܪܐ ܠܒܼܪ ܡܢ ܙܟܼܘ.

ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܡܜܝ ܠܓܫܪܐ ܟܠܒܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܡܬܥܘܠܐ ܩܕ̄ܡ ܕܠܐܠܹܐ ܒܪܬܐ ܕܐܡܝܪܐ .ܐܝܡܢ ܕܗܿܝ ܚܙܐܠܗܿ ܠܒܒܗܿ ܥܡ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܒܓܚܟܐ ܚܕܐܠܗܿ ܘܡܘܪܚܩܠܗܿܠܟܠܒܗܿ ܡܢ ܩܕ̄ܡܗܿ ܘܫܒܼܩܠܐ ܕܦܐܫ ܠܒܬ̄ܪܐ. ܗܿܝ ܡܜܐܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܓܫܪܐ . ܐܝܡܢ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܚܙܝܠܘܢ ܠܐܗܐ ܡܢܕܝ ܟܪܒܠܘܢ ܘܡܠܝܠܘܢ ܡܢ ܚܫܐ .

ܦܩܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܠܒܵܢܵܝܵܐ ܕܡܬܒܼ ܠܐܡܝܪܬܐ ܒܓܫܪܐ ܘ ܒܒܢܝܵܢܵܐ.ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܗܘܐ ܬܡܐ ܠܐ ܫܒܼܩܠܗܘܢ ܘܡܓ̮ܘܪܒܠܝܗܝ ܕܡܟܠܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܠܘܢ، ܘܒܢܝܐ ܡܘܓܡܪܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܡܝܪܐ . ܕܒܼܝܩܐܠܗ ܒܢܝܐ ܠܒܪܬܐ ܘܗܿܘ ܙܕܝܥܐ ܘܪܗܝܒܼܐ ، ܘܒܪܬܐ ܒܒܟܼܝܐ ܘܒܒܥܝܐ ܪܚܡܐ ܡܢ ܒܒܗܿ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗܒ ܡܝܬܐ ܘܐ̄ܡܪܗܿ: ܝܐ ܒܒܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܘܢ

ܠܐ ܦܪܩܬܠܘܢ ܚܝ̈ܝ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ . ܟܡܐ ܪܚܡܬ ܗܘܐ ܠܝ ܝܐ ܒܒܝ ،ܕܐܟܼܝ ܒܥܝܐ ܝܘܬ ܡܘܬܝ ، ܒܒܝ ܠܐ ܥܒܼܘܕ ܐܗܐ ܥܡܝ .ܐܦ ܡܪܚܡ ܠܡܣܟܢܬܐ ܕܝܡܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܒܼܩܐ ܠܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܗܘܢ .

ܡܦܘܢܐܠܐ ܐܡܝܪܐ : ܝܐ ܒܪܬܝ ܐܢܐ ܡܚܒܢܟܼܝ̄ ܒܘܫ ܡܢ ܟܠ ܡܢܕܝ.ܐܝܢܐ ܐܠܨ ܕܕܒܼܚܬܝ ܓܢܟܼܝ ܩܐ ܐܬܪܟܼܝ. ܟܕ ܐܢܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܝܡܹܐܠܝ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܓܫܪܐ ܠܐ ܬܐܡ ܕܠܐ ܕܝܠܟܼܝ. ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܕܠܠܹܐ ܒܟܼܝܐ ܘܦܪܦܘܠܐ . ܐܡܝܪܐ ܟܠܐܠܐ ܠܡܘܡ̈ܬܗ.ܘܒܥܐܠܗ ܡܢ ܒܢܝܐ ܕܡܬܗܠܗܿ ܩܠܘܠܐ ܒܓܫܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܒܩܜܥ ܠܪܝܫܗ .ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܗܘܐܠܗ ܚܕ̄ ܫܪܪܐ ܠܓܒ ܕܒܪܬܐ ܕܗܿܝ ܠܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐ̄ܡܪܗܿ ܠܒܒܗܿ :ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܐܝܬܠܝ ܡܢܘܟܼ ܝܐ ܒܒܝ . ܐ̄ܡܪܗ ܒܒܗܿ ܡܢܕܝ ܕܒܜܝܬܝ ܐܢܐ ܒܡܓܡܪܢܗ ܩܬܟܼܝ . ܗܿܝ ܐ̄ܡܪܗܿ : ܐܝܡܢ ܕܡܬܒܼܘܬܘܢ ܠܝ ܒܓܫܪܐ ܫܒܼܘܩܘܢ ܠܝ ܚܕܐ ܟܘܬܐ ܕܚܝܪܗܿ ܠܡܕܝܢ̄ܬܝ ܡܘܚܒܬܐ ܙܟܼܘ ، ܩܐ ܕܢܫܡܢܗ ܦܘܚܗܿ ܨܦܝܐ ܘܣܒܼܥܢ ܡܢ ܚܙܘܗܿ ܫܦܝܪܐ . ܐܡܝܪܐ ܐ̄ܡܪܗ : ܩܬܟܼܝ ܒܥܘܬܟܼܝ ܝܐ ܒܪܬܝ.

ܕܒܼܝܩܐܠܗܘܢ ܕܠܠܹܐ ܘܡܬܒܼܐܠܗܘܢ ܒܓܫܪܐ ܘܗܿܝ ܒܒܟܼܝܐ ܘܘܠܘܘܠܐ.ܘܟܠܗܘܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܜܘܪ̈ܢܐ ܒܟܼܝܠܘܢ ܥܡܗܿ . ܘܟܠ ܒܝܬܐ ܒܙܟܼܘ ܡܠܐܠܗ ܟܪܝܘܬܐ ܘܟܪܒܐ ܘܚܫܐ .

ܟܦܫܠܘܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܪܚܫܠܘܢ ܠܓܒ ܓܫܪܐ  ܘܐܢܝ ܠܜܡܐ ܘܒܠܝܝܐ ܘܒܟܼܝܐ ، ܘܡܢ ܟܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܫܪܐ ܡܩܪܒܼܠܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܢܝ ܒܒܟܼܝܐ .ܗܿܝ ܡܦܘܢܐܠܗܿ ܘܐ̄ܡܪܗܿ : ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܝܗܒܼܢ ܦܘܢܝܐ ܕܫܠܡܘܟܼܘܢ .ܪܚܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ .ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܢܫܘܬܘܢ ܕܠܠܐ ܚܒܼܪܬܘܟܼܘܢ ܒܚܠܘ̈ܠܢܘܟܼܘܢ ܘܚܕܘ̈ܝܬܘܟܼܘܢ. ܕܐܟܼܝ ܒܡܢܫܘܚܠܟܼܝ ؟ ܘܡܘܕ ܚܠܘ̈ܠܐ ܘܡܘܕ ܚܕܘܝ̈ܬܐ ܒܗܘܝܠܢ ܕܠܐ ܕܝܠ̄ܟܼܝ ܚܒܝܒܼܬܢ ܕܠܠܐ؟

ܓܫܪܐ ܕܙܟܼܘ ܚܕ̄ ܓܫܪܐ ܝܠܗ ܪܡܐ ܘܓܢ̄ܒܪܐ .ܡܢ ܕܚܙܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܚܬ ܒܢܦܠ ܒܕܘܡܪܐ ܘܐܦ ܒܚܕܪܐ ܒܪܝܬܐ ܩܕ̄ܡ ܥܝܢ̈ܗ.

ܐܝܬ ܚܕܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܘܗܿܝ ܝܠܗܿ : ܕܠܝܬ ܚܕܐ ܟܬܒܼܬܐ ܥܠ ܓܫܪܐ ܒܓܢܗ ܕܡܚܙܝܐ ܠܣܝܩܘܡܐ ܘܠܙܒܼܢܐ ܕܒܢܝܬܗ . ܟܕ ܪܒܐ ܪ̈ܢܝܐ ܐܝܬ ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܘܬܫܥܝܬܗ : ܗܕܟܼܐ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܠܗ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝ ܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܐܣܟܢܕܪ ܪܒܐ ܝܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܡܜܝܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܼܠ ܡܝܬܐ ܝܠܗ.ܐܦ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܥܒܣܝ̈ܐ ܝܠܗ ܟܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܓܫܪܐ ܥܒܣܝܐ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܢܝܠܘܢ .ܐܝܢܐ ܐܦ ܚܕ̄ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܢܝܐ ܠܐܝܠܗ ܬܪܝܨܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܝܬ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܒܐ̄ܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܫܘܠܜܢܘܢ ܫܒܼܥܐ ܓܗ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܘܐܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܘܪ̈ܪܕܝܐ

ܐܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܡܝܪܬܐ ܕܕܠܠܐ ܝܗܘܐ ܟܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ  ܠܐܠܗܿ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܟܕ ܓܒܼܪܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܩܜܠ ܗܘܐ ܒܟܼܬܗ ܘܒܒܐ ܒܪܬܗ ܐܝܢܐ ܠܐ ܚܡܝܢܐ .ܐܦ ܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܐܡܪ ܕܕܠܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝܢܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ . ܐܦ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܕ ܕܐܟܼܝ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܒܩܜܠ ܠܝܡܐ ܕܚܕ̄ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܡܢ ܚܕ̄ ܓܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܐ ܕܦܠܜܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܗܿ ܠܚܕ̄ ܟܢܫܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ .

ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܥܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܒܚܪܒܼܐ ܝܠܗ ܘܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܒܬܠܟܼ ܘܒܢܦܠ

ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܬܘܪܨܐ ܘܡܚܘܡܝܐ .

 ܪ̈ܟܼܢܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ  ܒܕܠܠܐ  ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܙܡܝܪ̈ܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܪܣܐ ܘܫܠܩܐ ܘܕܝܩܐ ܘܜܚܢܐ ܕܚܜ̈ܐ ، ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܐ ܕܝܐ ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܠܐ ܓܪܣܐ ܘܠܐ ܓܪ̈ܘܣܝܬܐ ܒܪܡ ܟܠܡܢܕܝ ܡܫܘܚܠܦܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܥܝܕ̈ܐ ܘܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܟܼܝܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܘܙܟܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܘܵܠܹܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܵܢܹܐ ܡܘܕܝ ܒܒܪܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܐܠܦܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܘܒܡܘܕܝ ܐܝܬ ܦܝܫܐ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ .ܗܐ ܐܪܥܢ ܒܗܦܟܼܐ ܝܠܗܿ ܠܫܘܪܝܐ.      

ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ:  ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ


 • -

ܦ̮ܝܠܡ ܕܓܠܓܡܫ

ܦܠܡ ܕܓܠܓܡܫ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܝܢܝ ܐܬܘܪܝ ܒܡܜܝܐ ܝܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܦܪܝܬܗ ܗܕܟܼܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܡܜܝܒܢܘ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܥܒܼܝܕܐ ܒܗܘܠܝܘܕ ܩܐ ܡܓܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܩܠܐܝܢܐ ܣܗܡܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܦܫܠܘܢ ܣܘܪܥܦܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܘܠܪ̈ܐ ܩܐ ܡܓܡܪܬܗ. ܜܥܠܢ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܝܢܐ ܡܡܬܼܠܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ .

ܐܗܐ ܦܠܡ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܜܥ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܐܡܢܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ . ܒܚܘܒܐ ܘܡܚܢܝܬܐ ܒܣܦܪܐ ܝܘܚ ܕܚܙܚ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܐ ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܘܡܘܚܙܝܐ ܒܒܬ̈ـܝ ܚܙܘܢ̈ܐ ܣܝܢܡ̈ܐ.

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ̇

ܡܪܕܘܬܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܚܫܝܒܼܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܟܐ ܒܢܝܐ ܥܠܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܘܚܘܦܛܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܟܕ ܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܘܟܐ ܦܪܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܘܝܨܝܦܘܬܗ̇ ܒܚܕ ܓܝܓܼܠܐ ܝܢ ܓܒܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܠܘܐܬܢܝ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ.

ܡܪܕܘܬܐ ܒܐܘܣܝܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܒܢܝܬ ܕܕܘܠܩܒܼܐ ܒܝܠ ܓܫܩܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܝܢ ܚܝܪܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܩܕܘܡܬܢܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܝܬܐ. ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܥܒܼܘܕܐ ܝܠܗ ܩܪܡܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܟܐ ܡܥܒܼܕܐ ܓܢܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܠܓܒܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܛܒܼܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܚܒܼܫܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܝܘܒܠ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܢ ܡܫܘܫܛܐ ܡܐܝܟܿ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦܢ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܝܢܐ ܚܘܫܒܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܕ ܫܩܠܐ ܘܕܒܼܩܐ ܒܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܛܒܼ̈ܐ ܘܒܚܕ ܪܓܼܫܐ (ܪܥܫܬܐ) ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܡܘܕܒܼܩܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ.

ܐܝܡܢ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܒܝܘܢ̈ܐ ܝܢܐ ܓܘ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܝܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܝܘܠܡܦܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܣܘܟܠܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܕܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܕܘܒܪ݁ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܩܐܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܡܛܠ ܫܘܫܛܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇. ܘܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܥܒܼܕ̈ܐ ܕܡܒܨܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܐ ܘܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܘܦܠܛ̈ܝ ܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ.

ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܡܚܦܛ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܦܠܚ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܙܕܩ̈ܗ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܙܕܩܐ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܥܡ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܘܪܒܐ ܘܪܚܩܐ ܡܸܢܗ، ܠܐ ܡܨܐ ܐܗܐ ܥܡܐ ܕܗܘܐ ܚܝܐ ܘܐܡܝܢܐ ܓܘ ܕܪܓܘܫܬܐ ܘܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ. ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܝܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܦܛܢ ܝܠܗ̇ ܓܫܡܢܬܐ ܕܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܘܝܢܐ ܘܪ̈ܝܕܝ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܘܩܪܒܼܠܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܗ̇ ܚܕܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܛܝܡܢܬܐ ܩܐ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܐܢܫܝܐ ܩܝܡܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܡܦܪܬܘܪܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܘܫܛܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܝܬܐ ܚܒܼܝܫܬܐ ܟܕ ܒܝܬـܐܪ̈ܟܐ ܕܐܫܘܪ ܝܠܗ̇ ܒܣܗܕܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܫܘܘܫܛܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ. ܘܐܢ ܓܫܩܚ ܠܓܒܐ ܕܐܪܕܟܼܠܘܬܐ ܘܥܘܡܪܢܐ ܥܩܒܼ̈ܝ ܒܣܗܕܐ ܝܢܐ ܓܘ ܟܠܝ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܘܕܐܚܪܢܐ ܕܗܠܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܛܫܝ̈ܐ ܬܚܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܬܪ ܐ݇ܬܝܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܫܩܠܗ ܠܩܕܠܗ ܘܠܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܦܫܠܗ̇ ܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܩܘܢܛܪܘܢ ܕܬܚܡܢܬܗ.

ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܘܣܐܠܗ̇ ܘܡܘܟܠܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܘܡܛܐܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ (ܬܐܘܠܘܓܼܝܐ) ܟܣܠܗ ܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܓܕܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܢܦܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܚܕ ܫܓܼܘܫܝܐ ܘܪܘܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܚܘܡܣܢܐ ܢܦ̮ܫܢܝܐ ܕܟܐ ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ. ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܩܐܠܗ ܚܘܡܣܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗ ܥܒܼܕܐ ܡܪܝܡܢܐ ܬܘܣܘܦܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܥܠܝܬܐ.

ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܪܐܠܗ ܒܝܠ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚـܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܒܼܩܠܗ ܕܟܢܫܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܠܓ ܘܩܡܛ ܟܠܗ ܚـܝܠܗ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܩܬܪܗ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܡܥܠ ܙܒܼܢܐ ܪܚܩܠܗ ܡ̣ܢ ܠܦܠܚܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܘܠܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܦܠܛ̈ܐ ܓܠܘܙܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܐܢܝ ܦܘܠܓܼ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܕܥܡܢ ܦܠܝܓܼܐ ܝܠܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐ ܕܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܥܠܬܐ ܕܒܠܓܬܗ ܒܟܘܬܫܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ ܠܡܒܪܘܝܐ ܚܕܐ ܬܓܒܪܬܐ ܘܚܕ ܪܐܙܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܝܢ ܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܩܘܒܚܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܦܪ̈ܨܘܦܗ ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܓ̰ܘܓ̰ܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܘܒܝܬܘܬܗ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܬܚܡܢܢ̈ܐ ܓܘ ܦܥܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܐܝܟܿ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܬܪܓܡܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ (ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ) ܠܦܠܚܐ ܘܬܫܡܘܫܐ ܠܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܠܥܡܢ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܛܐܘܠܐ ܝܢܐ ܚܕ ܕܘܪܐ (ܓܪܐ) ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܩܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܙܒܼܢܐ ܕܬܚܠܘܦ̈ܐ ܥܒܣܝ̈ܐ. ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢܐ ܪܚܩܐ ܒܬܪ ܝܡܬ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܒܝܕ ܬܪܓܡܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܠܬܐ ܓܘ ܛܘܠܩܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܕܫܩܠܗܘܢ ܫܘܦܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܫܢ݇ܬܐ 656 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ، ܒܕܪܐ 13 ܒܫܦܚܐ ܝܢܐ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܝܢܓܝܣܚܐܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܪܢ ܘܒܫܢ݇ܬܐ 1534 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܘܬܡܢܝ̈ܐ. ܓܘ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܡܫܩܠ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܒܼܩܐ ܐܢ̈ܐ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܗܘܝܐ ܡܪܕܘܬܢ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܥܘܫܢ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܝ ܘܬܘܕܝܬـܝ ܠܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܘܡܓܕܘܠܐ ܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܢܐ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܝܬܐ (ܦܪ̈ܡܢܐ) ܘܡܩܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܒܪܫ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܟܠܐ ܝܠܗ ܡ̣ܢ ܡܫܘܬܦܬܗ ܓܘ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܒܕܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܟ̰ܠܦܠܗ ܥܡܢ ܐܘܪܚܗ ܓܘ ܟܠܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܒܩܬܝܬܘܬܐ ܠܡܪܘܡܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܡ ܒܝܗ̇ ܗܝܝܘܬܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܩܘܝܡܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܚܕܬܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ 16ܘܪܚܫܠܗ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܝܕ ܣܘܪܗܘܐ ܪܒܐ ܒܨܘܪܐ ܗܠ ܕܪܐ 19 ܒܥܠܬܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ. ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܕܪܐ ܕ19 ܘܕܪܐ 20 ܦܪܣܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܣܦܪ̈ܝܐ، ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ، ܦܝܠܣܘܦܝ̈ܐ، ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܟܕ ܒܝܕ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܡܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1950 ܫܘܪܐ ܠܗ ܝܘܕܥܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܕܡܛܝܐ ܠܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܝ ܬܚܘܬ ܛܟܼܣ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܒܣܘܪܗܘܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܒܕܪ̈ܐ ܐܚܪܝܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܡܪܕܘܬܢ ܡܘܓܕܠܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܟܠܐܠܗ̇ ܒܐܫܬـܝ ܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܕܥܣܪܝ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܘܫܘܒܼܝܢܝܐ ܥܪܒܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܥܝܪܩ ܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܫܘܒܼܝܢܝܐ ܒܡܛܝܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܕܪܓܼܐ ܦ̮ܫܝܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗ ܗܝܟ̃ ܩܘܪܢܝܬܐ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܡܘܟܠܐܠܗ ܒܝܕ ܪܕܘܦܝܗ ܨܘܢܐ ܠܟܠ ܩܢܝܐ ܚܐܪܐ ܘܩܠܡܐ ܡܘܪܕܢܬܐ. ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܬܢܐܠܗ ܠܟܬܒܼܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܢܙܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܦܫܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟܿ ܡܪܕܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܘܫܦܠܗ ܡ̣ܢ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܩܪܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܐܘܦ ܐܢܝ ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܦܫܠܗܘܢ ܝܘܗܒܼ̈ܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1972 ܝܗܘܘ ܚܕ ܢܟܼܠܐ (ܥܠܕܝܬܐ) ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܡܓܠܘܝܐ ܘܒܕܒܼܩܐ ܘܬܠܘܩܐ ܟܠ ܡܘܪܕܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܘܣܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܫܠܗܘܢ ܒܕܝܘܬܐ ܥܠ ܘܪܩܐ ܘܫܘܪܐܠܗ ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܡܛܒܼܥܝܬ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܡܐܝܟܿ ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܕܩܠܬ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܡܘܨܠ، ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܟܪܟܘܟ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܒܓܼܕܕ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܬܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ. ܐܘܦܙܐ ܩܡܠܗ ܛܟܼܣܐ ܛܠܘܡܐ ܒܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܝܐ ܕܠܩܘܒܼܠ (ܕܪܩܘܒܼܠ) ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܕ ܙܪܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ (ܥܡܝܠ̈ܐ) ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܐܝܕܬ̈ܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܝܢܐ ܠܐܬܘܪܠܘܓܼܝܝܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܬܝܡܝܡܝ ܗ̇ܘ ܕܟܬܘܒܼܠܗ ܗܘܡܣܐ (ܐܣܟܠܘܒܝܕܝܐ) ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܬܪܥܣܪ ܡܢܬ̈ܐ ܓܘ 30000 ܦܬܘܬ̈ܐ ܘܩܛܠܬܐ ܕܓܠܘܝܐ ܢܦܠܝܘܢ ܒܫܝ ܣܝܘܡܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ ܡܕܢܚܐ ܓܘ ܕܝܬܪܘܝܬ. ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܠ ܥܡܢ ܐܘܦ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܪ ܣܘܚܦܐ (ܩܠܒܐ) ܕܛܟܼܣܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܕܚܘܡܝܢܝ ܕܡܘܟܠܐܠܗ ܠܟܠܝ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܙܘܥܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܛܒܼܥܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܘܓܠܝܢܘܬܐ. ܐܢ̈ܐ ܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܪܢܝܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܦ̮ܢܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܡܛܠ ܬܚܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܗܕܟܼܐ ܕܡܨܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܡܕܥܘܝܢ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܣܦ̮ܣܪܐ (ܣܝܦܐ) ܒܘܫ ܚܪܘܦܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܡܛܠ ܡܪܡܬܐ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܫܘܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܚܙܚ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܥܡܛܘܬܐ ܘܚܫܟܐ ܒܕ ܦܠܚܝ ܘܚܦܛܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠ ܫܒܼܝܠܐ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܛܠܘܡ̈ܐ، ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܫܒܼܝܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܐ ܫܠܡܢܬܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܪܢܝܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܫܪܫܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠ ܕܒܪܓܼܫܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܡܚܒܛ ܠܫܩܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܠܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܥܘܬܪܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܢܬܐ ܩܐ ܩܐ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܡܒܪܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܣܝܬܐ ܕܟܐ ܓܫܩܐ ܒܓܪܘܣܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܘܪܘܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ. ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܒܥܝܐ ܝܘܚ ܩܐ ܥܡܢ ܘܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܩܘܡܝܬܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܪܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܗܘܐܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܠܘܐܬܢܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܝܪܬܘܬܗ̇ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܕܗܘܝܐ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܐܠܨܝܐ ܘܚܕ ܐܣܛܘܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܦܩܕܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܗܝܝܘܬܗ ܘܗܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܓܘ ܫܪܝܬܐ ܕܨܒܼܘܬܢ ܘܫܘܐܠܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܟܐܢܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܚܕܬܐ.


 • -

ܓܘ ܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ

ܓܵܘ ܬܲܪܒܝܼܬܐ ܘܡܲܪܕܘܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܐ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܓܲܠܬܐ ܐܸܠܟܬܪܘܼܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ

ܒܝܲܕ ܟܲܬܵܒܼܐ ܡܗܝܼܪܐ ܐܲܪܕܓܼܠܐ ܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܥܵܠ ܠܫܵܢܐ ܐܬܘܼܪܵܝܐ ܣܲܦܪܵܝܐ

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܝܕܵܥܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܵܢܘܼܢܵܐܝܼܬ ܘܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܐܝܼܬ ܘܨܘܼܪ̈ܬܐ ܬܲܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܚܙܵܚ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܦܫܝܼܛܬܵܗ̇ ܕܬܲܚܡܵܢܬܐ ܠܲܚܒܼܝܼܫܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܕܗܲܘܝܐ ܩܘܼܪܒܐ ܡܢ ܬܲܚܡܵܢܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܟܵܬܒܹܝܚ̈ ܒܥܘܼܡܩܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܕܡܵܛܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܐ ܕܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܹܗ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܥܘܼܕܪܵܢܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܘܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܐ ܠܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܥܲܡ ܘܵܠܝܼܵܬܵܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܚܕܵܪ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ، ܘܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܫܩܵܠܬܐ ܘܝܵܗܒܲܠܬܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܘܵܠܝܼܬ̈ـܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܘܕܵܘܠܬܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ، ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܕܲܘܠܬܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܝܼܵܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܣܬܹܐ ܦܪ̈ܝܹܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܐ ܘܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܦܪ̈ܣܬܹܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܐܲܬܪܵܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܘܠܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ،،

(ܘܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܚܲܝܠܬܵܢܐ ܒܩܵܢܘ̇ܢ ܥܸܠܠܵܝܐ ܒܪܹܫ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܫ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܘܥܲܠ ܟܠ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ؛) ܘܟܹܐ ܦܵܪܹܫ ܠܕܲܘܠܬܐ ܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܵܘܕܵܝܬܐ ܒܕܵܘܠܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܘܲܒܥܵܝܬܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܐ ܡܢ ܐܲܬܪ̈ܝܹܐ ܘܐܵܗܐ ܙܸܕܩܐ ܝܼܠܹܗ ܡܬܩܲܕܡܵܢܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܐ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܓ̮ܵܪ̈ܒܝܼ ܕܪܵܫܡܝܼ ܠܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ̈ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܕܸܣܬܘܼܪ̈ܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝ̄ ܟܸܢܫ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܐܸܩܢܘ̇ܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܚܒܲܪ̈ܝܵܬܐ ܘܚܘܼܝܵܕ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܕܝܼܢܵܝܐ، (ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܓܵܪܲܓ ܦܲܪ̈ܫܵܚ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܵܘܠܬܐ ܒܡܸܣܬܲܟܠܵܢܘܼܬܐ ܘܢܝܼܫܐ ܘܒܲܝܢܵܬ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܸܨܥܐ ܘܡܐܢܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ، ܡܛܠ ܕܲܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܩܵܢܐ ܫܘܼܬܼܐܵܣܵܝܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܫܡܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܸܣܬܘ̇ܪ ܘܩܵܢܘ̇ܢ،) ܘܕܲܘܠܬܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܐ ܫܸܪܫܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ، ܐܝܼܢܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܚܠܦ̈ܐ؛ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܕܵܘܠܬܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܪ̈ܝܢ ܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܒܕܘܼܡܝܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܠܝ̈ܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܲܥܒܼܵܕ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܩܪ̈ܝܼܡܹܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܠܝܲܗ̄ܒܼܵܠܬܐ ܠܗܵܝـ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܕܲܘܠܬܐ ܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܗ̇ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܢ ܫܡܲܝܐ، ܐܵܘ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܐ ܛܵܠܘ̇ܡܬܵܗ̇، ܟܲܕ ܝܵܗ̄ܒܼܠ ܫܲܠܝܼܛܐ ܡܲܡܠܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛܐ ܒܫܡܐ ܕܐܲܠܵܗܐ ܘܝܼܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܐ ܗܵܘ ܝܼܠܹܗ ܥܲܡܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܠܘܝܼܣ ܕܲܫܬܵܥܣܵܪ ܡܲܠܟܐ ܕܦ̮ܪܲܢܣܐ ؛ ܐܢܐ ܝ̄ܘܸܢ ܥܲܡܐ ؛ ܐܝܼܬܼ ܡܢܝܵܢܐ ܡܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܦܵܫܲܩܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܒܫ ܐܲܢܸܢܩܵܝܐ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܒܸܫ ܩܸܢܛܐ ܒܩܵܐܹܡ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܪ̈ܵܢܘܼܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܦܘܼܫܵܩ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܡܫܲܡܗܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܢ̄ ܙܲܒܼܢ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ؛(ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܒܵܣܝܼܡ̈ܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ)؛ ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܹܗ ܐܵܪܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܘܼܕܝܼ ܓܵܪܲܓ ܒܗܵܘܝܐ ܥܲܠܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܲܦܣܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܲܫܒܼܝܼܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܵܢܘ̇ܝܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܐ ܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܐ ܝܼܠܹܗ ؛(ܕܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܐ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܵܗܒܼܵܐ ܗܵܝـ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܣܵܗܵܕܘܵܬ̈ܐ ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܠܐܲܟܼܐ ܝܼܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ؛ (ܓܵܪܲܓ ܦܵܐܹܫ ܩܝܼܡܐ ܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܠܫܲܠܛܵܢܬܐ ܩܐ ܕܩܵܢܹܚ̈ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܒܹܐܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܦ̮ܪܝܼܕܝܼܪܟ ܗܝܼܓ̮ܠ ܒܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ؛(ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܪܸܢܝܐ ܐܲܠܵܗܵܝܐ ܟܡܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܠܐܲܪܥܐ ܘܟܠ ܛܝܼܡܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܢܒܼܝܼܥܐ ܡܢ ܥܘܼܡܩܐ ܕܥܲܣܩܵܘܵܬܵܗ̇)؛ ܥܲܠ ܢܘܼܗܵܪܐ ܕܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬـܐ ܘܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܝܬܼ ܡܲܘܕܵܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼ̈ܐ ܘܪ̈ܢܘ̇ܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܒܘܼܠܒܵܠܘܼܬܼܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠ̈ܐ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܛܵܟܲܣܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܐܸܣ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܛܘܼܟܣ̈ܐ ܩܵܬܵܗ̇ ܒܲܦܣܵܣܐ ܕܠܐ ܗܲܘܝܐ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܒܘܼܠܒܵܠܐ ܩܪܝܼܡܬܐ ܒܓܘܼܢܚܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܘܲܚ̈ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܙܲܒܘܼܢ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܩܵܐܹܡ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܓܲܘ ܥܹܪܐܩ ܕܘܼܪܒܸܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܬ ܡܵܘܕܲܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܲܚܠܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܘܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܘܼܪ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܓܠܵܝܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܲܫܪܵܪܐ ܕܩܵܐܹܡ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ، ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܘܸܠܬܐ ܐܵܘ ܒܸܩܪܵܝܐ ܠܓܵܐܢܵܗ̇ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܹܗ ܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܢܝܼܫ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝ̈ܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܐܘܼܒܕܵܠܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܡܲܫܸܩܠܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ ܡܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܐ ܡܘܼܟܠܝܼ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐܝܼܬܼ ܘܲܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐܵܘ ܕܠܐ ܥܸܠܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܒܘܼܬܐ ܐܝܼܠܹܗ ܗܵܘ ܕܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܕܦܵܐܹܫ ܩܵܐܹܡ ܓܘܼܫܡܢܐ ܘܥܵܒܼܘ̇ܕܼܐ ܒܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܵܦܸܢ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܡܲܡܬܠܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܗܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܼܵܕܵܢܐܝܼܬܼ ܡܫܲܚܠܦܐ ܝܼܠܹܗ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܚܸܒܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܒܲܟܝܵܢܵܗ̇ ܘܗܲܕܟܼܐ ܝܗ̄ܘܵܬ ܥܒܲܪ ܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܓܲܘ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܩܲܕܝܼܡܬܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܛܘ̇ܗܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܘܠܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܬܓܼܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܡܢ ܐܸܬܼܢܵܝ̈ܐ. ܘܒܐܸܛܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܸܩܛܵܥܲܝܬܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܩܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܲܟܵܪ̈ܐ ܘܫܲܪܟܐ،، ܘܐܵܗܐ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܠܸܣܢܵܕܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܬܸܓܼܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܬܸܓܼܡܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܝܼܠܹܗ ܡܸܨܥܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܚܘܼܬ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܩܘܼܝܵܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܪ̈ܢܝܹܐ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܪܵܕܝܼܟܵܠܵܝ̈ܐ ܠܲܡܫܵܢܲܝܬܐ ܡܢ ܛܲܟܼܣܐ ܠܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܵܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܒܐܵܢܵܝܘܼܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܐ، ܐܵܘ ܓܲܒ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܲܝܬܵܐ ܐܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܕܵܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܬܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܬܲܘܕܝܬܐ ܦܪܝܼܫܐ، ܟܲܕ ܦܵܐܹܫ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܪܡܙܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܒܼܝܼܥܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܐܝܬܼ ܗ̄ܘܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܬܼ ܛܵܠܘ̇ܡ̈ܐ ܒܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܲܛܠܝܼܡ̈ܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܢ ܟܝܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܡܲܬܠ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܐܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܓܵܪܲܓ ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܲܫܩܵܚ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܨܠܲܝܬܐ ܡܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܘܨܘܼܪܬܐ ܥܝܵܕܲܝܬܵܗ̇ ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܹܗ ܚܙܲܝܬܐ ܩܵܐܹܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܹܝܚ̈ ܓܵܒܹܝܚ̈ ܘܣܲܩܠܹܝܚ̈ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܫ ܚܫܝܼܚܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܐ، ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܥܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܛܲܝܡܵܢܬܐ ܠܐܵܗܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܝܼܢܵܡܝܼܟܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܒܸܣܢܵܕܲܝ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܟܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܹܗ، ܘܐܵܗܐ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܸܓܠܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܬܲܢ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܩܸܫܝܐ ܕܚܲܝܠܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܐ ܬܫܡܫܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܠܐ ܩܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܐ ܡܚܵܡܲܝܝܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܘܫܲܝܢܐ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܢܘ̇ܢ ܘܛܲܟܼܣܐ ܘܫܲܝܢܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܥܸܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܦܸܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܲܥܝܵܕܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܫܵܒܼܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܓܕܝܼܠܘܼܬܐ ܟܠܝܼܬܵܗ̇ ܕܠܹܐ ܡܫܲܚܠܦ ܐܝܼܢܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܘܲܡܫܲܚܠܸܦܵܗ̇ ܥܲܡܹܗ ܐܝܼܕܝܘܼܠܘܼܓܝܘܼܬܐ ܕܡܲܫܚܘܼܕܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܹܗ ܘܒܸܥܒܼܵܕܐ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܪܡܙܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܗܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܝܵܕܐ ܐܝܼܢܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܟܠܲܝܬܐ ܘܓܕܝܠܘܼܬܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ، ܡܛܠ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐܵܗܐ ܥܸܠܬܼܐ ܑܵܘ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܒܸܡܛܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܬܚܘܼܒܐ ܕܥܵܒܼܕ ܓܸܙܡܐ ܠܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠܐ ܠܡܲܚܪܲܒܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܟܠܵܝܬܐ ܠܚܲܝܠܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܦܵܩܘܼܕܼܐ، ܘܐܸܢ ܒܪܹܐܠܹܗ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܒܸܢܝܵܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܓܵܗܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ، ܘܡܐܲܟܼܐ ܝܼܗܘܵܐ ܫܘܼܪܵܝܐ ܕܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܘܐܸܢ ܝܼܗܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܙܲܒܘܼܢ̈ܐ ܘܠܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܒܡܲܥܒܕܼܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܡܫܲܚܠܸܦ ܫܘܼܠܛܵܢܐ، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܓܠܝܼܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܵܬܵܗ̇ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܠܲܝܬ ܕܵܘܸܠܬܐ ܠܸܣܛܵܪܵܝܬܼܵܗ̇ ܕܠܐ ܣܘܼܝܵܥܐ ܠܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܲܝܬ ܕܲܘܠܬܐ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܚܹܒܬܐ، ܘܕܵܘܠܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܪܸܫܡܵܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܼܐܸܣܬܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܕܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܒܲܫܒܼܝܼܠܵܗ̇ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܡܢ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܕܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܢ ܬܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܥܲܡ ܚܵܡܲܝܬܐ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ، (ܘܡܛܠ ܗܵܝـ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܡܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܐܵܓܼܘܼܢܸܣܛܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܡܓ̮ܵܪܲܒܬܐ ܠܡܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܘܼܝܵܡܐ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܵܝܐ ܘܲܒܡܨܥ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܗ̇ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܲܝܬܵܗ̇ ܡܐܲܟܼ ܕܢܘܼܒܹܐܠܹܗ ܒܝܼܵܗ̇ ܟܵܐܪܠ ܡܵܐܪܟܸܣ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܡܲܦܠܚܝܼ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܡܸܨܥ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܓܼܘ̇ܢܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܡܛܠ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܠܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܘܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܩܵܬܲܝܗ̈ܝـ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܕܲܘܠܝܵܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝ̈ܐ،) ܘܐܵܗܐ ܛܲܟܼܣܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܫܝܼܒܼܵܐ ܡܢ ܪܵܢܘ̇ܝܐ ܐܲܡܪܝܼܟܵܝܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܐ ܗܲܝܓܵܗ ܡܵܛܹܝܚ̈ ܥܲܠ (ܠܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ)، ܘܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܓܲܪܹܗ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܕܟܵܠܝܼ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܬܼܐ ܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܡܛܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ، (ܘܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܼܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܐ ܫܝܘܼܥܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܡܝܵܝܹܐ ܡܵܐܪ̈ܟܣܵܝܹܐ ܘܲܫܝܘܼܥܵܝ̈ܐ ܕܒܝܹܗ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܵܗ̄ܒܼܝܼ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܝܗܝ̈ ܘܒܫܵܩܠܝܼ ܡܢܹܗ ܡܐܲܝܟܼ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܝܗܝ̈) ، ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܵܗܐ ܬܸܓܼܡܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܨܘܼܪܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܘܚܸܠܡܐ ܛܘܼܒܼܵܢܐ ܕܠܸܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܵܐ ܕܚܵܕܪ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܫܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ ܒܣܲܒܼܪ̈ܲܝܗܝ ܕܲܥܬܝܼܕܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܪܸܢܝܐ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܵܝܐ ܒܚܸܠܡܐ ܘܣܲܒܼܪܐ ܕܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܲܟܝܵܢܹܗ ܝܼܠܹܗ ܐܵܢܵܝܐ ܘܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܐ ܘܲܡܫܲܚܠܦܵܢܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܲܚܙܲܝܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܘܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܝܲܘܡܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܬܘܼܪܨܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܟܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܥܲܠ ܚܲܕ̄ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܡܢ ܪܸܢܝܐ ܘܢܝܼܫܐ ܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ، ܒܡܲܥܢܵܝ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܚܵܒܸܫ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܣܝܼܥܬܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܠܐ ܗܵܘܹܐ ܚܘܼܠܵܦܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܚܕܵܪ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܘܲܩܪܵܒܼܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐܝܼܠܹܗ ܫܪܵܪܐ ܩܵܐܹܡܵܝܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܐ ܦܣܝܼܥܠܹܗ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܘܼܠܝܼܵܓ̄ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܝܼܦ̈ܐ ܘܲܣܪ̈ܝܼܒܹܐ ܠܥܵܠܵܡ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܒܗܵܘܹܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܦܠܵܛܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܬܸܓܼܡܵܝܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܐܝܬܘܼܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܲܣܢܵܕܬܐ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܘܼܬܐ ܘܥܸܠܬܐ ܚܲܝܠܵܢܵܬܵܗ̇ ܕܫܲܒܼܩܵܗ̇ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܕܲܪ̈ܩܘܼܒܼܠܵܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܕܥܸܠܬܐ ܘܲܦܠܵܛܐ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܩܲܘܠܐ ܕܲܡܝܲܩܪܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܟܘ̇ܝܵܡܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܠܝܼܒܪܵܠܵܝܐ ܚܹܐܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܝܼܬܼܒܹܗ ܓܹܢ̄ܒܐ ܡܢ ܫܪܵܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܲܟܠܝܼܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܫܘܼܥܠܵܠܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܩܐ ܐܵܚܘܼܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܐ ܘܫܘܪܵܝܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܥܲܡܡܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܠܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܕܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ، ܘܡܛܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܬܵܪܸܨܠܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܹܗ ܡܗܝܼܪܐ ܐܵܦ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܗܵܘܝܐ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܬܒܼܝܼܥܬܵܗ̇ ܠܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܠܵܡܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܗܵܘܹܐ ܫܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܘܒܲܗܪܵܢܬܵܗ̇ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܡܛܠ ܦܝܵܫܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܲܕܥܸܪ ܠܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܠܬܲܚܬ ܠܥܸܠܠ ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ،

 

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

———————————————————————————————–

ܬܲܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܼܠܝܛܝܩܵܝܬܐܵ ܚܕܵܪ ܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ؛؛؛؟

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ ܒܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܡܢ ܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܥܠ ܠܫܵܢܐ ܐܫܘܼܪܵܝܐ
ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܲܝܟܢܘܵܬܵܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܝܲܝܗܝ̈ ܡܲܫܛܵܚܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܡܲܫܛܵܚܐ ܐܬܪܵܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ ܪ̈ܢܝܝܹܐ ܘܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܹܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܲܠܦܘ̇ܬܼ ܢܝܼܫܐ ܕܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܩܵܪ̈ܘܼܝܹܐ ܝܲܕܝܼܕ̈ܐ ܡܢ ܚܒܼܘܼܫܝܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܐܵܢܝ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ، ܪܵܒܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܘܒܥܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢܲܢ ܕܡܲܢܗܪ̈ܚ ܥܲܠ ܕܐܵܢܝܼ̈ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܘܚܲܫܚܵܬܼܐ ܪ̈ܢܝܵܝܹܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܪܘܼܝܐ ܘܡܘܼܪܕܢܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܝܵܘܡܐܝܼܬ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܕܗܵܘܹܐ ܩܐ ܐܵܢ̈ܝ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܥܹܠܠܵܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܡܲܥܸܒܕܵܢ̈ܐ ܠܡܹܙܲܠܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ، ܘܫܘܼܪܵܝܐ ܡܢ ܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬܐ ܘܲܠܢܝܼܫܐ ܕܡܵܨܹܐ ܩܵܪܘܼܝܐ ܕܥܵܒܸܪ ܒܗܲܕܟܼܐ ܢܸܣܝܘܼܢܐ ܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܘܲܚ ܕܡܲܢܗܪܲܚ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܢ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ،،ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܡܲܚܲܒܬܐ ܕܚܲܟܝܼܡܘܼܬܐ، ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܒܐܵܗܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܹ̈ܝܚ ܕܟܠ ܐ̄ܢܵܫܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܹܝܚ ܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ ܘܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܚܙܲܝܬܐ ܦܲܪܨܘܼܦܵܝܬܐ ܨܦܝܼܬܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܦܠܵܛܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܕܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܬܵܗܲܪ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ، ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܦܐ ܒܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܒܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܘܒܟܼܠ ܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܲܬܗܘ̇ܡܵܗ̇ ܟܹܐ ܡܲܥܒܸܪܵܗ̇ ܥܲܠ ܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܒܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܚܙܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܒܓܵܐܢܹܗ ܒܟܠ ܡܐ ܕܝܼܬܼ ܒܗ̇ـܝ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܡܢ ܡܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ، ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܦܘܼܠܓܼ̄ܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܡܐܲܝܟܼ ܡܦܲܠܓܲܝܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܒܓܵܐܢܵܗ̇ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܪ̈ܫܵܝܹܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܲܝܟܢܘܵܬܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܒܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܡܲܙܒܵܛܬܲܗܐܝ̈ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܘܝܵܗܒܲܠܬܲܝܗܝ̈ ܪܹܡܙܐ ܕܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܼܐ ܘܫܸܠܝܘܼܬܼܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܲܥܒܸܘܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܡܬܛܲܘܪ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܫܘܼܚܠܵܦܐ ܘܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܚܲܕܲܬܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܲܪܬܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܥܲܬܝܼܩܐ ܒܣܲܟܼܠܘܼܬܼܐ ܒܸܠܝܐ ܕܩܘܼܪܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܲܛܠܵܩܬܐ ܘܲܫܝܵܦܬܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܲܛܘܼܘܵܪܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܝ̄ܕܝܼܥܐ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܫܘܼܡܗܐ ܘܝܼܕܝܥܐ ܒܓܸܢ̄ܒܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܓܼܠܵܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܪܥܵܫܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܗܲܘܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܗܲܘܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܠܵܐ ܐ̄ܡܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܒܲܫܪܵܪܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܡܢ̄ ܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܵܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܒܼܵܐ ܗ̄ܘܐ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܟܝܵܢܐ ܠܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܢܬܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܛܘܼܟܵܣܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܠܐܵܢܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬ̈ܐ ܡܟܲܦܫܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܚܲܒܼܫܐ ܗ̄ܘܐ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܢܝܼܚܐ ܢܝܼܚܐ ܦܪܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ، ܘܗܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܦܲܥܘ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܫܒܼܝܼܠܐ ܘܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܘܒܐܵܗܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܣܲܒܼܪܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܘܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܒܢܤܝܵܢܐ، ܒܕܵܪܐ ܕܲܬܫܥܵܣܲܪ ܫܩܝܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܵܬܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕ(ܦ̮ܪܝܼܕܪܝܼܟ ܗܝܼܓ̮ܠ) ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܝܑܼܗܘܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܐܵܢ̈ܝ ܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܸܠܠܵܝ̈ܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܬܵܗ̇، ܒܘܼܩܵܪܐ ܐܝܼܠܹܗ ܡܘܼܕܝܼ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܦܪܲܫܬܐ ܕܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢܵܗ̇؟ ܦܘܼܢܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܲܕ̄ ܚܙܲܝܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܼܐ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܥܒܸܕܠܵܗ̇ ܒܘܼܨܵܝܐ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܠܙܲܘܥܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇ ܘܲܟܝܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ؛ ܘܐܵܗܐ ܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܸܥܢܵܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܪܚܝܼܩܠܵܗ̇ ܡܢ ܝܘܼܠܦܵܢܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܝܘܼܠܦܵܢܐ ܦܪܝܼܫܠܹܗ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐ̄ܚܲܪܲܝܬܐ ܠܐ، ܐܝܼܢܐ ܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܣܘܼܪܐ ܕܕܘܼܪܵܫܐ ܓܡܝܼܪܐ؛ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܒܸܫܩܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܠܵܛ̈ܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ ܘܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܡܐܢܐ ܫܸܪܫܵܝܐ ܠܡܲܥܡܲܩܬܐ ܠܲܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܵܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܠܐ ܥܒܲܪܬܵܗ̇ ܒܐܲܪܝܼܚܵܬܼܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܘܢܸܣܝܘ̇ܢ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܗ̇ـܝ ܥܕܵܢܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܟܲܠܝܵܗ̇ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܦܲܪܣܵܐ ܓܵܐܢܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈، ܘܐܵܗܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܡܲܥܒܼܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܠܙܲܘܥܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܐܢܐ ܥܵܒܼܘ̇ܕܐ ܠܲܙܥܵܦܬܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܚܕܲܪ ܢܝܼܫ̈ܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ،  ܘܠܲܟܠܵܝܬܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܸܩܝܵܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܑ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܝܘܼܠܦܵܢܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܬܚܘܼܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܚܲܝܠܘܬ̈ܐ ܟܢ̈ܘܼܫܝܵܝܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܠܲܦܪܵܣܬܐ ܠܪܘܼܚܐ ܕܲܫܦܝܼܠܘܼܬܐ ܘܲܣܩܵܕܼܬܐ ܘܙܲܒܘܼܢܘܼܬܼܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܠܣܵܗܡ̈ܐ ܡܢ ܚܙܲܝܵܬܼܵܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢܵܝ̈ܐ ܕܡܲܚܪܘܼܡܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪܢܵܫܐ ܕܵܪܵܝܐ ܡܢ ܚܙܲܝܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܝܵܢܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܡܛܲܘܪ̈ܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܩܐ ܢܸܣܝܵܢܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܡܬܩܵܕܡܵܢ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܒܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܒܸܫ ܡܸܬܲܛܲܘܪ̈ܢܹܐ،، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪ̈ܝܚ ܕܠܲܝܬܸܢ ܚܙܲܝܬܐ ܪܸܢܝܵܝܬܵܗ̇ ܟܠܝܼܬܐ ܐܵܘ ܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܩܵܝܵܡܬܵܗ̇ ܚܫܝܼܚܬܐ ܠܟܠ ܕܘܼܟܐ ܘܙܲܒܼܢܐ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܡܛܠ ܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܵܗܡܐ ܡܢ ܒܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܡܲܪܕܘܼܬܐ ܠܪܘܼܟܵܒܼܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܘܼܝܸܢܐ ܘܠܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬ̈ܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܪܸܢܝܐ ܡܚܲܠܦ̈ܐ ܠܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܵܘ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܬܲܚܬܵܝ̈ܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܐܩܢܘܼܡܵܝܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܢܦܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܨܒܘܼܬܐ ܩܵܝܵܡܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܗ̇ܘ ܪܸܢܝܐ ܐܵܘ ܗܵܝـ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܟܠܲܢ ܚܙܹܐܠܲܢ ܢܣܝܘ̇ܢܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܪ ܢܦܲܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܒܲܥܬܵܝܐ ܕܠܐ ܡܘܼܢܬܹـܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܓ̮ܵܪ̈ܒܝܵܬܐ ܕܩܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܟܠܲܝܬܐ ܠܨܒܘܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ ܩܵܡ ܪ̈ܢܝܹܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܕܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܚܲܕ̄ ܐܲܬܪܐ ܕܝܬܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܛܠܝܼܩܠܹܗ ܪܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܐܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ، ܘܓ̮ܘܼܪܵܒܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܐܸܕܝܘܼܡ ܝܵܘܡܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܐ ܡܘܼܢܬܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܐ ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܛܘ̇ܗܡ̈ܐ ܘܐܵܗܐ ܡܢܕܝ ܗܘܹܐܠܹܗ ܒܗܸܒܟܐ ܕܠܐ ܡܲܢܬܵܝܬܐ ܕܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܘܗܲܝܵܝܘܼܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܕܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܗܲܝܵܝܘܼܝܵܬ̈ܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠ̈ܐ ܘܲܫܦܝܼܠ̈ܐ ܕܠܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܩܪܘܼܒܼܝܼ ܚܸܠܡܵܬܟܵܪܘܼܝܵܬ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܥܲܪ̈ܒܵܝܹܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܒܵܬܪ ܩܘܼܝܵܡ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܒܫܘܼܡܵܗܐ ܕܒܵܗܵܪܹܐ ܐܵܘ ܢܝܼܣܵܢ ܥܲܪܒܵܝܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܡܵܐܢܲܝܗܝ̈ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝ̈ܐ، ܘܕܒܼܚ̈ܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܒܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܒܣܲܓܝܐܘܼܬ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܵܝ̈ܐ ܘܣܝܼܣܲܬܪ̈ܐ ܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܘܪ̈ܢܝܹܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܨܵܝܵܬܼܐ ܟܲܕ ܡܘܼܥܒܸܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܠܡܸܬܼܓܲܘܣܵܢܘܼܬܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܥܲܠ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܕܓܵܠܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܵܡܐ ܥܲܠ ܙܝܼܘܼܕܐ ܕܠܲܚܡܐ ܕܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ ܒܟܘܼܦܘܼܬܼܐ ܘܲܩܘܲܠܝܵܬ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܡܢ ܡܲܪܥܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܐ ܘܓܼܵܪܝܼܒܵܝܘܼܬܐ ܘܚܲܢܝܼܢܘܼܬܼܐ ܠܐܲܬܼܪܐ ܕܝܸܡܐ، ܘܲܡܫܝܼܚܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܚܲܝܐ ܥܲܠ ܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܨܝܼܪܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܒܐܲܬܪܐ ܕܐܵܒܼܗܝ̈ܵܗܵܬܲܝܗܝ̈ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܒܸܫ ܙܘܼܕܐ ܡܢ 65% ܡܢ ܡܢܝܵܢܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܩܲܕ̄ܡ ܥܸܣܪܐ ܫܢ̈ܐ ܥܒܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܲܢ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܠܵܬܼܐ ܕܦܠܵܛ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܠܲܩܪ̈ܵܝܵܬܼܐ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܕܪܵܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܲܝܗܝ̈ ܒܚܲܝܠܐ ܥܲܠ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܒܸܚܨܵܕܐ ܝܼܠܹܗ ܦܠܵܛܲܝܗܝ̈ـ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ، ܬܸܓܼܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬܼܵܐ ܘܝܼܬܼܘܼܬܼܐ ܕܪ̈ܢܝܹܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܡܘܵܬܼ̈ܐ ܘܚܘܼܦܵܛܲܝܗܝ̈ ܘܫܘܼܦܪ̈ܲܝܗܝ ܘܲܙܥܵܦܬܲܝܗܝ̈ ܠܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܐ ܘܚܲܕܵܕܬܐ، ܘܡܸܬܼܓܵܘܣܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܩܛܵܦܬܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܫܘܼܘܫܲܢ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܐ ܡܢ ܓܲܢܬܐ ܕܒܲܝܬܼܐ ܘܟܸܬܒܼ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܙܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܒܗ̇ܘ ܒܲܝܬܐ، ܐܵܗܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܚܘܼܬܵܡܐ ܩܐ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܵܕܹܥ ܩܵܪܹܐ ܠܫܵܢܐ ܕܪ̈ܡܙܹܐ،،،

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

——————————-

 

 

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܼܐ

ܡܥܝܼܪܵܢܘܼܬܐ ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܸܢܝܵܢܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܡܢ ܡܓܲܠܬܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܕܦܲܠܛܵܗ̇ ܡܢ ܟܲܪܟܼܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ ܘܲܢܝܘܼܙܝܼܠܵܢܕ

ܒܩܲܢܝܐ؛ ܕ ܝܘܼܚܲܢܐ ܒܝܼܕܵܐܘܝܼܕ

ܡܠܒܘ̇ܪܸܢ ̱ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܠܘܵܬܼ ܣܲܓܝܼܐܸ̈ܐ ܡܢ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܬܐ ܘܲܡܬܲܪ̈ܨܵܢܹܐ ܘܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܬܲܒܼܥܵܢ̈ܐ ܕܡܲܕܪ̈ܫܝܵܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܘܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܕܝܼܬܼ ܥܲܣܩܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܼܵܗ̇ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܐ ܒܐܵܗܐ ܙܲܒܼܢܐ، ܙܲܒܼܢܐ ܕܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܡܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܵܬܪ ܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܝܘܼܬܼܪܸ̈ܢܠܗ̄ܘ̇ܢ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܵܬܼܐ ܘܲܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܼܢ ܓܘܼܕ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܘܚܲܕ̄ ܡܢ ܕܐܵܢܝܼ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܕܒܸܕܪܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܹܗ ܓܲܘ ܒܹܝܬܼ ܨܵܘܒ̈ܐ ܘܩܸܢܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܝܲܨܝܼܦܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܼ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܝܼܠܹܗ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܥܲܒܼܕܵܚ̈ ܕܘܼܪܵܫܐ ܠܬܲܫܥܝܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܵܥܪ̈ܵܚ ܠܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܝܼܡ̈ܐ ܡܢ ܒܲܪܢܵܫܐ ܡܛܠ ܩܵܢܘ̇ܢ ܐܝܼܬܠܹܗ ܝܼܣܘܼܪܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܒܸܫ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܐܝܼܬܼ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܢܵܡܘ̇ܣ̈ܐ ܐܵܘ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܐܲܬܼܪܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ، ܟܲܕ ܒܸܪܡܵܙܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܘܒܵܨܘ̇ܝ̈ܐ ܠܫܲܬܼܐܵܣܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܡܲܠܟܐ ܟܹܐܢܐ ܘܦܵܩܘ̇ܕܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܐ، ܘܒܲܪܢܵܫܐ ܚܲܟܝܼܡܐ ܐܵܘ ܗܘܼܡܵܣܐ ܓܸܠܓܵܡܸܫ، ܐܝܼܢܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܦܲܠܣܵܦܵܝܬܵܗ̇، ܒܸܣܝܵܡܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܣܸܩܪܵܛ ܡܐܲܝܟܼ ܒܵܒܐ ܘܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈، ܟܲܕ ܚܵܕܸܪ ܗ̄ܘܐ ܕܘܼܪܵܫܐ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܝܵܠܘܼܦܹ̈ܗ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܓܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܡܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܣܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܒܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܠܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܡܸܢܝܵܢܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬ̈ܗ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܗ̄ܘܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܐ ܘܲܩܢܵܝܵܬܼܐ ܕܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ ܛܡܝܼܪ̈ܐ ܓܵܘ ܥܲܦܪܐ، ܘܐܲܦܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܐ ܠܐ ܝܵܕܸܥ ܗ̄ܘܐ ܕܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘܐ ܠܸܠܫܵܢܐ ܡܸܫܡܵܪܵܝܐ،، ܡܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܕܡܵܠܸܦ ܩܐ ܥܠܲܝܡ̈ܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܘܡܢܲܝܗܝ̈ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܕܫܸܠܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܡܲܠܵܦܬܵܝܗܝ̈ ܠܲܦܣܵܥܬܐ ܒܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܟܹܐܢ̈ܐ، ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܼܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܵܬܼܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܲܫܩܵܠܬܐ ܒܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܣܲܦ̮ܣܵܛܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܕܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܵܝܐ ܩܵܬܹܗ، ܟܲܕ ܥܒܸܕܠܹܗ ܡܢ ܒܘܼܨܵܝܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܒܸܫ ܛܵܒܼܐ ܩܐ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܐܘܼܪܚܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܩܲܕܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܗܘܼܝܡܸܢܐ ܒܐܸܣ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܹܐܡܵܪܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹܗ ܠܐ ܪܵܚܸܩ ܡܢܹܗ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܝܼܦܐ ܝܼܠܹܐ ܟܹܐܢܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܘܼܣܩܵܢ̈ܗ ܘܫܸܠܝܐ ܓܵܘ ܥܒܼܵܕܹܗ ܘܟܸܠܝܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܹܗ ܗܲܠ ܕܲܪܓܼܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܼܐ ܡܛܠܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܹܗ ܒܓܵܐܢܹܗ(1)، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܬܲܚܠܦܵܢ̈ܐ ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܐ ܗܵܘܝܼ ܬܚܘܼܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܙܲܒܼܢܐ ܐܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܘܠܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܐܛ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܦܘܼܢܵܝܐ ܥܲܠ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܣܲܦܸܣܛܵܢܝܼܐ ܘܡܲܠܦܵܢܵܗ̇ ܘܬܲܒܥܵܢܵܗ̇ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܡܲܠܦܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܐ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܢܲܨܵܝܘܼܬܼܐ(ܓ̮ܕܵܐܠ) ܘܕܘܼܪܵܫܐ ܘܲܫܪܵܪܐ ܘܣܵܩܲܠܬܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܝܵܬܝܼܪ ܡܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܕܠܐ ܦܣܵܥܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܫܸܪܫܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܐܵܘ ܪܹܫܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܡܚܵܡܹܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܼܢ ܫܪܵܝܬܵܗ̇، ܘܢܝܼܫܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܡܢܵܝܗܝ̈ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܢܵܝܬܐ ܕܪܸܙܩܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܡܢ ܒܢܘܼܢ̈ܐ ܕܲܬܸܓܼܡܐ ܒܸܪܓܘܵܙܵܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܬܼܝܼܢܵܝܐ، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܡܲܢܗܪ̈ܝܼܚ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܦܠܵܛܐ ܡܢ ܡܹܐܡܪ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܗܝ̈ ܐܵܘ ܡܲܠܦܵܢܵܝܗܝ̈ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ؛ܒܪܘ̇ܬܵܓܼܘܪܵܐܣ؛ ܕܐܵܡܹܪ ܗ̄ܘܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܼܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܡܵܐܢ̈ܐ، ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܚܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܢܹܒܼܗܵܝܘܼܬܹܗ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܝܼܠܹܗ ܬܘܚܸܒܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܣܸܠ̄ܩܠܹܐ ܫܘܼܡܵܗܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܫܘܼܬܼܐܸܣܠܹܐ ܠܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܐܵܟܵܐܕܝܼܡܵܝܬܵܗ̇، ܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܕܚܵܡܹܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܪܵܒܝܹܗ ܣܸܩܪܵܐܛ، ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܗܵܘܝܐ ܚܲܕ̄ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܕܲܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܹܗ ܡܫܘܼܡܵܗܬܵܗ̇ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ  ܕܡܘܼܬܠܵܝ̈ܐ ܕܒܝܼܵܗ̇ ܦܵܝܫܵܗ̇ ܡܦܘܼܠܓ̄ܝܼܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܥܲܠ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝܵܢ̈ܐ ܐܵܘ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܠܲܝܬܠܵܗ̇ ܫܸܠܝܘܼܬܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܵܗ̇ ܒܵܨܘܼܪܬܵܗ̇ ܛܲܠܩܵܢܬܵܗ̇؛ ܘܬܹܒܹܝܠ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܛܘܼܒܵܢܝܼܬܵܗ̇ ܫܠܝܼܬܵܗ̇ ܘܟܠ ܡܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܠܹܐ ܫܵܓܸܫ ܐܝܼܠܹܐ ܡܩܵܘܝܵܢܐ، ܬܹܒܹܝܠ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܒܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܬܹܒܹܝܠ ܒܵܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܬܼܒܵܗ̇ ܒܝܼܫܘܵܬܼ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܪܥܸ̄ܡܠܹܐ ܟܘܼܟܼܒܼܐ ܕܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝ̈ܐ ܕܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ، ܡܢ ܢܵܓܸܣܬܵܢ ܚܙܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܟܠܵܝܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܪܵܒܝܹܗ ܘܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܕܲܪܩܘܼܠܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐܡܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܫܸܪܫܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܡܲܬܠܵܝܬܵܗ̇ ܥܲܡ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܠܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܢܸܣܝܘ̇ܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܗܵܘ ܠܐ ܣܢܝܼܕܠܹܐ ܪܸܢܝܐ ܛܵܒܼܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢܵܝܐ ܕܲܢܒܼܝܼܥܠܹܗ ܡܢ ܪ̈ܢܝܹܐ(ܡܝܼܬܵܦ̮ܝܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ) ܘܫܘ̇ܥܝܵܬܼ̈ـܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܚܲܢܦ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܝܼܢܐ ܬܟܝܼܠܹܐ ܥܲܠ ܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܕܝܲܨܪܘܼܬܹܗ(ܓܲܪ̈ܵܐܸܙܗܝܼـ)؛ ܐ̄ܡܝܼܪܹܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܣܲܗܡܐ ܡܢ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬܼ، ܡܢ ܒܵܬܲܪ ܕܓܢܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܵܗܪ̈ܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ ܥܲܡܝܼܕ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܪܘܵܩܵܝܬܵܗ̇ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܕܒܵܣܝܼܡܘܼܬܼܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ؛ ܐܵܘ ܟܝܼܘܼܠܐ(ܡܸܥܝܵܐܪ) ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܟܼܠܛܘܼܢܝܐ،، ܡܼܢ ܒܵܬܪ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܥܒܼܝܼܪܹܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܛܘܼܘܵܪܐ، ܘܲܡܛܹܐܠܹܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܓܕܝܼܠܐ ܥܲܠ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܓܲܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼܐ، ܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܐܲܠܦܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܡܲܘܠܵܕܐ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܘ̇ܪܦܢܵܝܐ، ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܚܲܝܠܵܢ̈ܐ ܘܐܸܣ̈ܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦܐ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܣ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܕܝܼܢ̈ܐ ܐܵܘ ܡܘܼܚܪܡܐ ܐܵܘ ܓܘܼܢܚܵܢܐ ܡܛܠ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܸܢܛܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܲܦܠܝܼܛܠܹܗ ܙܲܘܥܐ ܕܢܘܼܗܵܪܐ ܒܕܵܪܐ ܕܚܲܡܫܵܥܣܵܪ ܕܡܲܘܠܵܕܐ ܘܩܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܕܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܕܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܲܣܢܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܒܥܵܝܵܬܼܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܛܲܟܼܣܐ ܫܘܼܡܠܵܝܐ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܡܸܠܟܵܝܐ ܐܵܘ ܥܹܕܬܵܢܵܝܐ ܒܙܸܕܩܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܘܼܠܟܵܢܐ ܒܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܼܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܪܵܪܐ ܡܼܢ ܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘ̇ܢ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ،، ܒܲܬܪ̈ܝܢ ܕܵܪ̈ܐ ܐ̄ܚܲܪ̈ܝܹܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܵܢܹܐ ܣܲܢܕܵܢ̈ܐ ܠܣܸܪܛܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܦ̮ܕܪܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܪܸܢܝܐ، ܟܲܕ ܡܛܹܐܠܹܐ ܡܲܫܩܠܐ ܠܟܠ ܡܵܢܝܼ ܕܒܵܥܹܐ ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܡܫܲܡܗܘܼܬܼܐ ܓܵܪܲܓ ܥܵܒܼܕܼ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܘ ܒܗܵܘܹܐܠܹܗ ܚܘܼܠܵܦܐ ܡܢ ܟܠܲܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܫܝܼܬܼܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܼܐ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܲܫܒܼܝܼܩܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܥܲܡܵܐܢܘܼܐܹܝܠ ܓܵܐܢܵܐܛ، ܕܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܗ ܠܣܘܼܙܓܵܪܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܪܹ̈ܝܢ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܫܲܪܝܼܪܐ ܘܲܚܕܼܵܢܵܝܐ ܝܵܬܵܝܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܸܠܚܵܢܐ ܕܩܸܡܠܹܐ ܒܝܹܗ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܩܕܵܡ ܡܢܹܗ ܒܡܸܬܚܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܐܲܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܟܲܕ ܫܘܼܪܪܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܙܝܼܓܹ̈ܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ ܕܝܼܘܵܚ̈ ܒܸܚܝܵܝܲܗܝ̈ ܒܙܲܒܼܢܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܡܲܬܠܵܝܬܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܫܲܪܪ̈ܵܚ ܡܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܘܕܵܚ̈ ܒܝܼܵܗ̇، ܘܬܹܒܹܝܠ ܕܩܵܐܹܡ ܕܝܼܘܲܚ̈ ܒܸܚܵܝܐ ܒܝܼܵܗ̇ ܘܝܵܕܥܵܚ̈ ܚܲܕ̄ ܣܵܗܡܐ ܡܸܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܠܲܝܬܠܲܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܗ̇ ܒܥܸܠܬܼܐ ܕܒܵܨܘܼܪܘܼܬܼܐ ܕܲܡܨܵܝܵܬܲܢ ܐܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܕܲܪ̈ܥܵܫܝܵܬܲܢ، ܘܪܸܫܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܪܸܢܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓܵܐܢܸܛ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܝܼܚ ܕܨܸܒܼܝܵܢܐ ܒܲܠܚܘܼܕܹܐ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܐ، ܡܛܠ ܐܝܼܬܠܹܗ ܛܝܼܡܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܠܐ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܐ، ܘܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝܐ ܕܝܼܦ̮ܝܼܕ ܗܲܝܘܼܡ ܘܬܹܒܹܝܠܵܝܐ ܕܐܸܩܢܘܼܡܝܼܵܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܐܕܲܡ ܣܡܝܼܬܼ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܘ̇ܓܼܵܣܬ ܟܘ̇ܢܬ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܐ ܕܲܟܦܵܫܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܐ ܗܸܪܒܸܪܬ ܣܦܝܼܢܣܝܼܪ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܵܪ̈ܝܹܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܕܘܼܪܵܫܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܐܵܘ ܬܘܼܚܸܒܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܬܹܐܠܹܗ ܒܝܼ ܦܠܵܛܐ ܕܚܘܼܠܵܦܐ ܓܡܝܼܪܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܸܣܬܵܪܵܠܵܝܐ ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܲܟܵܐܝ 1917 – 1981 ܡܲܘܠܵܕܵܝܬܵܗ̇، ܥܒܸܕܠܹܐ ܡܲܟܵܐܝ ܒܕܘܼܪܵܫܐ ܢܲܨܵܝܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܕܪܸܢܝܐ ܒܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܪ ܪܸܢܝܐ (ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ)، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܡܛܹܐܠܹܐ ܠܲܦܠܵܛܐ ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܦܲܘܕܐ ܒܡܹܐܙܲܠܬܐ ܠܲܓܠܵܝܬܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܣܢܝܼܕܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܫܸܪܫܐ ܐܵܘ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܒܛܲܝܡܵܢܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܠܲܝܬ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܐܢ̈ܝܼ ܕܝܵܕܥܵܚܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܟܝܵܢܐ، ܘܗܲܪ ܒܗܵܝـ ܥܕܵܢܐ ܠܲܝܬ ܐܘܼܪܚܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܦܘܼܫܸܩܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܝܵܗ̄ܒܼܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܝܼܕܵܥܬܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܝܼܕܵܥܬܵܐ ܬܘܼܚܸܒܬܵܗ̇ ܘܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܼܣܘܼܪܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܝܼ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܒܓܵܐܢܹܗ، ܘܡܛܠ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܪܘܼܟܵܒܼܐ ܓܵܘܵܝܐ ܕܲܟܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܠܐܲܟܼܐ ܒܸܗܘܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܓܼܘܼܬܼܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܩܲܘܠ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ، ܚܘܼܠܵܨܵܐ ܕܲܡܛܹܐܠܲܢ ܥܲܠܠܹܗ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܡܲܢܗܵܪܬܐ ܟܪܝܼܬܼܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܛܠ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܥܒܼܵܕܐ ܡܫܵܘܬܦܐ ܕܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܝܲܘܡܵܝܐ، ܟܲܕ ܝܼܗ̄ܘܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܚܲܕ̄ ܡܲܛܵܠܐ (ܕܸܪܥܐ) ܚܲܝܠܬܼܵܢܐ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܥܝܼܬܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܣܝܼܥܵܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐ̄ܡܪ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܡܛܠ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܣܩܝܼܠܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܘܢܝܼܫ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܘܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܩܐ ܕܲܡܚܵܡܝܼ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܘܲܡܩܲܪܒܸܢܝܼ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ، ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܝܗܝ̈ ܘܫܸܠܝܘܼܬܲܝܗܝ̈، ܡܛܠ ܢܵܩܘ̇ܫ̈ܐ ܕܩܸܢܛ̈ܐ ܡܫܘܼܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܚܵܝܐ ܒܡܲܕܢܚܐ ܘܡܲܥܸܪܒܼܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܼܐ ܒܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܲܥܢܵܢ̈ܐ ܥܲܡܛܵܢ̈ܐ ܡܢ ܡܲܣܠܵܝܬܐ ܘܠܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܙܘܼܘܵܓܵܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܸܢܣܵܝܐ ܘܲܚܪܵܒܼܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܐ ܕܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܩܸܛܠܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܘܵܬܼ ܐܸܪ̈ܗܝܼܒܼܵܝܹܐ، ܘܓܘܼܢܚܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܡܛܠ ܟܸܣܦܐ، ܘܲܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܡܲܫܢܝܼܵܢـ̈ܐ ܘܙܵܒܲܢܬܐ ܠܗܲܕܵܡ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܚܛܲܦܬܵܝܗܝ̈ ܘܲܩܛܵܠܬܐ ܕܡܵܪ̈ܘܵܬܲܝܗܝ، ܐܵܘ ܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܐ، ܐܵܘ ܫܩܵܠܬܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܠܡܲܪܒܥ̈ܐ ܢܸܫܵܝ̈ܐ ܡܢ ܐܲܬܼܪ̈ܘܵܬܼܐ ܦܲܩܝܼܪ̈ܐ ܕܩܵܢܝܼ ܠܫܲܒܼܪܐ ܗܲܪ ܡܢ ܓܲܒܼܪܵܗ̇، ܐܵܘ ܡܛܵܐܲܠܬܐ ܒܓܝܼܢܵܬܼܐ(ܒܸܠܓ̮ܝܼܢܵܬ) ܕܝܵܪܬܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܣܵܝܐ ܕܫܘܪܹܐܠܹܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܡܕܝܼܢܵܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ،، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܫܩܸܠܵܗ̇ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܡܲܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܛ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܡܵܐܟܲܠܬܹܗ ܣܲܡܐ، ܠܐ ܩܒܸܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܕܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ ܠܸܥܪܵܩܐ ܡܢ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܟܲܕ ܗܘܹܐܠܹܐ ܪܵܙܝܼ ܒܝܼ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܕܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܛܵܠܘ̇ܡܐ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܫܡܐ ܕܥܲܡܐ، ܡܛܠ ܚܙܹܐܠܹܐ ܠܗ̇ܘ ܦܸܠܚܵܢܐ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܠܸܦܗ̄ܘܵܐ ܩܐ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ،،،

؛ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ؛

 • ܫܘܼܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ، ܘܸܠܕܝܘܼܪܵܢܬ، ܒܹܝܬܼ ܐܲܪܟܹܐ ܕܡܲܥܵܐܪܦ̮، ܒܲܝܪܘܼܬ ܠܹܒܼܢܵܢ، ܛܒܲܥܬܐ ܕܐܲܪܒܥܐ 1997 ܡ، ܦܵܬܼܐ15
 • ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܵܐܟܵܐܝ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܲܗܐ ܥܲܠܝܼ ܝܲܚܝܵܐ، ܒܹܝܬܼ ܦܪܵܣܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܲܛܒܲܥܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܘܦܲܠܓܲܝܬܐ،ܒܲܝܪܘܼܬ- ܠܹܒܼܢܵܢ، 2011 ܦܵܬܼܐ40
 • ܗܲܪ ܗܵܘ ܡܲܒܘܼܥܐ ܦܵܬܼܐ 45

 

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

—————————-


 • -

ܨܒ݂ܝܢܐ

ܠܵܐ ܓܲܫܩܲܬـܝ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܒܓܲܫܵܩܝܵــ̈ـܬ݂ܵܐ ܕܚܬ݂ܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ[1]

ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܲܬـܝ ܥܲܠ ܫܘܼܫܵܐ ܕܦܵܘܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܵܪܹ̈ܐ

ܠܵܐ ܥܲܠܕܝܼ ܠܵܟ݂ܝ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܟ̰ܘܼܪ̈ܡܸܟ̰ܹܐ

ܐܵܘ ܗܲܠܩܹ̈ܐ[2] ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܘܪܝܼܚܵܐ ܕܥܘܼܠܵܐ[3]

ܐܵܘ ܗܲܪܗܵܪܵܐ ܕܚܝܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܢܵܝܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ.

 

ܩܛܘܿܦܝ ܚܲܕ݇ ܘܲܪܕܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢܬ݂ـܝܼ ܚܘܼܪܕܝܼܬ݂ܵܐ

ܡܲܫܬـܝܼ ܠܨܲܗܘܵܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܕܲܡܥܝܼܬ݂ـܝܼ ܦܪܝܼܡܬܵܐ

ܥܡܘܿܕܼ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܝܼ ܡܩܘܼܪܡܸܚܵܐ

ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܲܬـܝ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܩܡܸܪ̈ܵܢܹܐ

ܐܵܢܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܩܘܼܡܬܵܟ݂ܝ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ

ܘܣܲܝܒܘܼܬ݂ܵܐ ܕܨܘܼܨܝܵܬ݂ܵܟ݂̈ܝ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܩܲܕܡܵܐ

ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܨܵܠܸܢ ܓܵܘ ܓܲܢܬ݂ܵܐ ܕܗܝܼܪܘܿܫܝܼܡܵܐ.

 

ܠܵܐ ܪܵܚܫܲܬـܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ ܕܥܲܨܝܼܨܹ̈ܐ[4]

ܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢܲܬـܝ ܒܨܲܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܲܒܵܓܼܵܐ ܬܵܢܝܵـܢܹ̈ܐ

ܐܸܢ ܦܘܼܪܣܸܡܠܵܟ݂ܝ ܩܵܬܲܝܗܝ

 ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܡܫܲܠܡܹ̈ܐ

ܘܐܸܢ ܡܓܘܼܠܹܐ ܠܵܟ݂ܝ ܠܥܲܝܒܲܝܗܝ

ܝܼܠܵܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܹܐܒ݂ܹ̈ܐ ܦܵܪ̈ܘܿܛܹܐ

ܒܸܡܠܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܟܲܪ݇ܣܲܝܗܝ

 ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܕܫܢܝ݂ـܓܹܐ[5] ܘܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ

ܘܡܲܫܬܘܼܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܨܲܗܘܲܝܗܝ

 ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܟܸܠܝܹ̈ܐ.

 

ܚܕܘܿܪ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ

 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܛܥܝܼ ܠܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܟ݂ܝ

 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܐܲܠܵܗܝܵــܬ݂ܵܐ ܕܫܸܬܩܵܐ

ܪܚܘܿܫܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ

 ܕܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܫܪܵܪܵܟ݂ܝ ܙܪܝܼܩܵܐ

ܦܪܘܿܫܝ ܠܘܲܪܕܵܟ݂ܝ

 ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

 ܡ̣ܢ ܢܫܵܡܝܵـܬ݂ܵܟܼ̈ܝ

ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܫܲܚܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ

 ܡ̣ܢ ܚܢܵܢܵܐ ܕܨܲܕܪܵܟ݂ܝ

ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܼܚ ܠܵܟ݂ܝ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪܵܐ

ܡܲܩܪܸܒ݂ܝ ܠܹܗ ܗܲܒܵܒ݂ܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ

ܘܗܘܝܼ ܩܵܬܹܗ ܣܘܼܟܵܝܵܐ

ܕܗܵܘܹܐ ܩܵܬܵܟ݂ܝ

ܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ.

 

[1] ܚܬܝܼܪܘܼܬܵܐ=ܪܹܫܹܗ ܓܘܼܪܵܐ، ܡܘܼܬܵܟܲܒܸܪ

[2] ܗܲܠܩܹܐ=ܦܸܫܟܘܼܫܝܵܬܵܐ،ܒܪܵܐܥܸܡ

[3] ܥܘܼܠܵܐ=ܝܵܠܵܐ ܕܗܵܠܵܐ ܓܵܘ ܟܲܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܹܗ

[4] ܥܲܨܝܼܨܹܐ=ܡܫܘܼܠܛܸܢܹܐ ܕܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ، ܚܵܨܹܒܝܼܢ

[5] ܫܢܝܼܓܼܵܐ=ܥܵܐܫܸܩ