Category Archives: Culture

 • -

ܦ̮ܝܠܡ ܕܓܠܓܡܫ

ܦܠܡ ܕܓܠܓܡܫ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܝܢܝ ܐܬܘܪܝ ܒܡܜܝܐ ܝܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܦܪܝܬܗ ܗܕܟܼܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܡܜܝܒܢܘ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܥܒܼܝܕܐ ܒܗܘܠܝܘܕ ܩܐ ܡܓܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܩܠܐܝܢܐ ܣܗܡܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܦܫܠܘܢ ܣܘܪܥܦܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܘܠܪ̈ܐ ܩܐ ܡܓܡܪܬܗ. ܜܥܠܢ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܝܢܐ ܡܡܬܼܠܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ .

ܐܗܐ ܦܠܡ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܜܥ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܐܡܢܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ . ܒܚܘܒܐ ܘܡܚܢܝܬܐ ܒܣܦܪܐ ܝܘܚ ܕܚܙܚ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܐ ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܘܡܘܚܙܝܐ ܒܒܬ̈ـܝ ܚܙܘܢ̈ܐ ܣܝܢܡ̈ܐ.

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ̇

ܡܪܕܘܬܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܚܫܝܒܼܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܟܐ ܒܢܝܐ ܥܠܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܘܚܘܦܛܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܟܕ ܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܘܟܐ ܦܪܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܘܝܨܝܦܘܬܗ̇ ܒܚܕ ܓܝܓܼܠܐ ܝܢ ܓܒܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܠܘܐܬܢܝ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ.

ܡܪܕܘܬܐ ܒܐܘܣܝܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܒܢܝܬ ܕܕܘܠܩܒܼܐ ܒܝܠ ܓܫܩܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܝܢ ܚܝܪܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܩܕܘܡܬܢܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܝܬܐ. ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܥܒܼܘܕܐ ܝܠܗ ܩܪܡܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܟܐ ܡܥܒܼܕܐ ܓܢܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܠܓܒܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܛܒܼܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܚܒܼܫܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܝܘܒܠ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܢ ܡܫܘܫܛܐ ܡܐܝܟܿ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦܢ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܝܢܐ ܚܘܫܒܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܕ ܫܩܠܐ ܘܕܒܼܩܐ ܒܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܛܒܼ̈ܐ ܘܒܚܕ ܪܓܼܫܐ (ܪܥܫܬܐ) ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܡܘܕܒܼܩܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ.

ܐܝܡܢ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܒܝܘܢ̈ܐ ܝܢܐ ܓܘ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܝܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܝܘܠܡܦܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܣܘܟܠܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܕܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܕܘܒܪ݁ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܩܐܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܡܛܠ ܫܘܫܛܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇. ܘܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܥܒܼܕ̈ܐ ܕܡܒܨܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܐ ܘܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܘܦܠܛ̈ܝ ܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ.

ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܡܚܦܛ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܦܠܚ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܙܕܩ̈ܗ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܙܕܩܐ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܥܡ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܘܪܒܐ ܘܪܚܩܐ ܡܸܢܗ، ܠܐ ܡܨܐ ܐܗܐ ܥܡܐ ܕܗܘܐ ܚܝܐ ܘܐܡܝܢܐ ܓܘ ܕܪܓܘܫܬܐ ܘܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ. ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܝܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܦܛܢ ܝܠܗ̇ ܓܫܡܢܬܐ ܕܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܘܝܢܐ ܘܪ̈ܝܕܝ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܘܩܪܒܼܠܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܗ̇ ܚܕܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܛܝܡܢܬܐ ܩܐ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܐܢܫܝܐ ܩܝܡܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܡܦܪܬܘܪܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܘܫܛܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܝܬܐ ܚܒܼܝܫܬܐ ܟܕ ܒܝܬـܐܪ̈ܟܐ ܕܐܫܘܪ ܝܠܗ̇ ܒܣܗܕܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܫܘܘܫܛܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ. ܘܐܢ ܓܫܩܚ ܠܓܒܐ ܕܐܪܕܟܼܠܘܬܐ ܘܥܘܡܪܢܐ ܥܩܒܼ̈ܝ ܒܣܗܕܐ ܝܢܐ ܓܘ ܟܠܝ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܘܕܐܚܪܢܐ ܕܗܠܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܛܫܝ̈ܐ ܬܚܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܬܪ ܐ݇ܬܝܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܫܩܠܗ ܠܩܕܠܗ ܘܠܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܦܫܠܗ̇ ܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܩܘܢܛܪܘܢ ܕܬܚܡܢܬܗ.

ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܘܣܐܠܗ̇ ܘܡܘܟܠܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܘܡܛܐܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ (ܬܐܘܠܘܓܼܝܐ) ܟܣܠܗ ܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܓܕܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܢܦܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܚܕ ܫܓܼܘܫܝܐ ܘܪܘܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܚܘܡܣܢܐ ܢܦ̮ܫܢܝܐ ܕܟܐ ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ. ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܩܐܠܗ ܚܘܡܣܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗ ܥܒܼܕܐ ܡܪܝܡܢܐ ܬܘܣܘܦܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܥܠܝܬܐ.

ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܪܐܠܗ ܒܝܠ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚـܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܒܼܩܠܗ ܕܟܢܫܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܠܓ ܘܩܡܛ ܟܠܗ ܚـܝܠܗ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܩܬܪܗ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܡܥܠ ܙܒܼܢܐ ܪܚܩܠܗ ܡ̣ܢ ܠܦܠܚܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܘܠܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܦܠܛ̈ܐ ܓܠܘܙܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܐܢܝ ܦܘܠܓܼ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܕܥܡܢ ܦܠܝܓܼܐ ܝܠܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐ ܕܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܥܠܬܐ ܕܒܠܓܬܗ ܒܟܘܬܫܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ ܠܡܒܪܘܝܐ ܚܕܐ ܬܓܒܪܬܐ ܘܚܕ ܪܐܙܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܝܢ ܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܩܘܒܚܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܦܪ̈ܨܘܦܗ ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܓ̰ܘܓ̰ܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܘܒܝܬܘܬܗ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܬܚܡܢܢ̈ܐ ܓܘ ܦܥܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܐܝܟܿ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܬܪܓܡܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ (ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ) ܠܦܠܚܐ ܘܬܫܡܘܫܐ ܠܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܠܥܡܢ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܛܐܘܠܐ ܝܢܐ ܚܕ ܕܘܪܐ (ܓܪܐ) ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܩܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܙܒܼܢܐ ܕܬܚܠܘܦ̈ܐ ܥܒܣܝ̈ܐ. ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢܐ ܪܚܩܐ ܒܬܪ ܝܡܬ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܒܝܕ ܬܪܓܡܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܠܬܐ ܓܘ ܛܘܠܩܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܕܫܩܠܗܘܢ ܫܘܦܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܫܢ݇ܬܐ 656 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ، ܒܕܪܐ 13 ܒܫܦܚܐ ܝܢܐ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܝܢܓܝܣܚܐܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܪܢ ܘܒܫܢ݇ܬܐ 1534 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܘܬܡܢܝ̈ܐ. ܓܘ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܡܫܩܠ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܒܼܩܐ ܐܢ̈ܐ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܗܘܝܐ ܡܪܕܘܬܢ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܥܘܫܢ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܝ ܘܬܘܕܝܬـܝ ܠܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܘܡܓܕܘܠܐ ܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܢܐ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܝܬܐ (ܦܪ̈ܡܢܐ) ܘܡܩܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܒܪܫ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܟܠܐ ܝܠܗ ܡ̣ܢ ܡܫܘܬܦܬܗ ܓܘ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܒܕܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܟ̰ܠܦܠܗ ܥܡܢ ܐܘܪܚܗ ܓܘ ܟܠܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܒܩܬܝܬܘܬܐ ܠܡܪܘܡܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܡ ܒܝܗ̇ ܗܝܝܘܬܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܩܘܝܡܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܚܕܬܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ 16ܘܪܚܫܠܗ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܝܕ ܣܘܪܗܘܐ ܪܒܐ ܒܨܘܪܐ ܗܠ ܕܪܐ 19 ܒܥܠܬܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ. ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܕܪܐ ܕ19 ܘܕܪܐ 20 ܦܪܣܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܣܦܪ̈ܝܐ، ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ، ܦܝܠܣܘܦܝ̈ܐ، ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܟܕ ܒܝܕ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܡܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1950 ܫܘܪܐ ܠܗ ܝܘܕܥܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܕܡܛܝܐ ܠܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܝ ܬܚܘܬ ܛܟܼܣ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܒܣܘܪܗܘܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܒܕܪ̈ܐ ܐܚܪܝܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܡܪܕܘܬܢ ܡܘܓܕܠܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܟܠܐܠܗ̇ ܒܐܫܬـܝ ܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܕܥܣܪܝ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܘܫܘܒܼܝܢܝܐ ܥܪܒܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܥܝܪܩ ܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܫܘܒܼܝܢܝܐ ܒܡܛܝܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܕܪܓܼܐ ܦ̮ܫܝܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗ ܗܝܟ̃ ܩܘܪܢܝܬܐ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܡܘܟܠܐܠܗ ܒܝܕ ܪܕܘܦܝܗ ܨܘܢܐ ܠܟܠ ܩܢܝܐ ܚܐܪܐ ܘܩܠܡܐ ܡܘܪܕܢܬܐ. ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܬܢܐܠܗ ܠܟܬܒܼܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܢܙܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܦܫܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟܿ ܡܪܕܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܘܫܦܠܗ ܡ̣ܢ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܩܪܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܐܘܦ ܐܢܝ ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܦܫܠܗܘܢ ܝܘܗܒܼ̈ܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1972 ܝܗܘܘ ܚܕ ܢܟܼܠܐ (ܥܠܕܝܬܐ) ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܡܓܠܘܝܐ ܘܒܕܒܼܩܐ ܘܬܠܘܩܐ ܟܠ ܡܘܪܕܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܘܣܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܫܠܗܘܢ ܒܕܝܘܬܐ ܥܠ ܘܪܩܐ ܘܫܘܪܐܠܗ ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܡܛܒܼܥܝܬ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܡܐܝܟܿ ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܕܩܠܬ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܡܘܨܠ، ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܟܪܟܘܟ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܒܓܼܕܕ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܬܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ. ܐܘܦܙܐ ܩܡܠܗ ܛܟܼܣܐ ܛܠܘܡܐ ܒܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܝܐ ܕܠܩܘܒܼܠ (ܕܪܩܘܒܼܠ) ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܕ ܙܪܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ (ܥܡܝܠ̈ܐ) ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܐܝܕܬ̈ܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܝܢܐ ܠܐܬܘܪܠܘܓܼܝܝܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܬܝܡܝܡܝ ܗ̇ܘ ܕܟܬܘܒܼܠܗ ܗܘܡܣܐ (ܐܣܟܠܘܒܝܕܝܐ) ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܬܪܥܣܪ ܡܢܬ̈ܐ ܓܘ 30000 ܦܬܘܬ̈ܐ ܘܩܛܠܬܐ ܕܓܠܘܝܐ ܢܦܠܝܘܢ ܒܫܝ ܣܝܘܡܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ ܡܕܢܚܐ ܓܘ ܕܝܬܪܘܝܬ. ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܠ ܥܡܢ ܐܘܦ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܪ ܣܘܚܦܐ (ܩܠܒܐ) ܕܛܟܼܣܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܕܚܘܡܝܢܝ ܕܡܘܟܠܐܠܗ ܠܟܠܝ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܙܘܥܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܛܒܼܥܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܘܓܠܝܢܘܬܐ. ܐܢ̈ܐ ܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܪܢܝܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܦ̮ܢܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܡܛܠ ܬܚܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܗܕܟܼܐ ܕܡܨܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܡܕܥܘܝܢ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܣܦ̮ܣܪܐ (ܣܝܦܐ) ܒܘܫ ܚܪܘܦܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܡܛܠ ܡܪܡܬܐ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܫܘܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܚܙܚ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܥܡܛܘܬܐ ܘܚܫܟܐ ܒܕ ܦܠܚܝ ܘܚܦܛܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠ ܫܒܼܝܠܐ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܛܠܘܡ̈ܐ، ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܫܒܼܝܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܐ ܫܠܡܢܬܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܪܢܝܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܫܪܫܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠ ܕܒܪܓܼܫܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܡܚܒܛ ܠܫܩܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܠܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܥܘܬܪܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܢܬܐ ܩܐ ܩܐ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܡܒܪܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܣܝܬܐ ܕܟܐ ܓܫܩܐ ܒܓܪܘܣܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܘܪܘܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ. ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܒܥܝܐ ܝܘܚ ܩܐ ܥܡܢ ܘܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܩܘܡܝܬܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܪܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܗܘܐܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܠܘܐܬܢܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܝܪܬܘܬܗ̇ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܕܗܘܝܐ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܐܠܨܝܐ ܘܚܕ ܐܣܛܘܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܦܩܕܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܗܝܝܘܬܗ ܘܗܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܓܘ ܫܪܝܬܐ ܕܨܒܼܘܬܢ ܘܫܘܐܠܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܟܐܢܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܚܕܬܐ.


 • -

ܓܘ ܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ

ܓܵܘ ܬܲܪܒܝܼܬܐ ܘܡܲܪܕܘܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܐ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܓܲܠܬܐ ܐܸܠܟܬܪܘܼܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ

ܒܝܲܕ ܟܲܬܵܒܼܐ ܡܗܝܼܪܐ ܐܲܪܕܓܼܠܐ ܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܥܵܠ ܠܫܵܢܐ ܐܬܘܼܪܵܝܐ ܣܲܦܪܵܝܐ

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܝܕܵܥܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܵܢܘܼܢܵܐܝܼܬ ܘܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܐܝܼܬ ܘܨܘܼܪ̈ܬܐ ܬܲܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܚܙܵܚ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܦܫܝܼܛܬܵܗ̇ ܕܬܲܚܡܵܢܬܐ ܠܲܚܒܼܝܼܫܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܕܗܲܘܝܐ ܩܘܼܪܒܐ ܡܢ ܬܲܚܡܵܢܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܟܵܬܒܹܝܚ̈ ܒܥܘܼܡܩܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܕܡܵܛܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܐ ܕܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܹܗ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܥܘܼܕܪܵܢܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܘܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܐ ܠܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܥܲܡ ܘܵܠܝܼܵܬܵܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܚܕܵܪ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ، ܘܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܫܩܵܠܬܐ ܘܝܵܗܒܲܠܬܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܘܵܠܝܼܬ̈ـܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܘܕܵܘܠܬܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ، ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܕܲܘܠܬܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܝܼܵܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܣܬܹܐ ܦܪ̈ܝܹܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܐ ܘܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܦܪ̈ܣܬܹܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܐܲܬܪܵܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܘܠܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ،،

(ܘܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܚܲܝܠܬܵܢܐ ܒܩܵܢܘ̇ܢ ܥܸܠܠܵܝܐ ܒܪܹܫ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܫ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܘܥܲܠ ܟܠ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ؛) ܘܟܹܐ ܦܵܪܹܫ ܠܕܲܘܠܬܐ ܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܵܘܕܵܝܬܐ ܒܕܵܘܠܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܘܲܒܥܵܝܬܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܐ ܡܢ ܐܲܬܪ̈ܝܹܐ ܘܐܵܗܐ ܙܸܕܩܐ ܝܼܠܹܗ ܡܬܩܲܕܡܵܢܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܐ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܓ̮ܵܪ̈ܒܝܼ ܕܪܵܫܡܝܼ ܠܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ̈ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܕܸܣܬܘܼܪ̈ܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝ̄ ܟܸܢܫ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܐܸܩܢܘ̇ܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܚܒܲܪ̈ܝܵܬܐ ܘܚܘܼܝܵܕ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܕܝܼܢܵܝܐ، (ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܓܵܪܲܓ ܦܲܪ̈ܫܵܚ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܵܘܠܬܐ ܒܡܸܣܬܲܟܠܵܢܘܼܬܐ ܘܢܝܼܫܐ ܘܒܲܝܢܵܬ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܸܨܥܐ ܘܡܐܢܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ، ܡܛܠ ܕܲܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܩܵܢܐ ܫܘܼܬܼܐܵܣܵܝܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܫܡܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܸܣܬܘ̇ܪ ܘܩܵܢܘ̇ܢ،) ܘܕܲܘܠܬܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܐ ܫܸܪܫܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ، ܐܝܼܢܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܚܠܦ̈ܐ؛ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܕܵܘܠܬܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܪ̈ܝܢ ܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܒܕܘܼܡܝܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܠܝ̈ܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܲܥܒܼܵܕ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܩܪ̈ܝܼܡܹܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܠܝܲܗ̄ܒܼܵܠܬܐ ܠܗܵܝـ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܕܲܘܠܬܐ ܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܗ̇ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܢ ܫܡܲܝܐ، ܐܵܘ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܐ ܛܵܠܘ̇ܡܬܵܗ̇، ܟܲܕ ܝܵܗ̄ܒܼܠ ܫܲܠܝܼܛܐ ܡܲܡܠܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛܐ ܒܫܡܐ ܕܐܲܠܵܗܐ ܘܝܼܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܐ ܗܵܘ ܝܼܠܹܗ ܥܲܡܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܠܘܝܼܣ ܕܲܫܬܵܥܣܵܪ ܡܲܠܟܐ ܕܦ̮ܪܲܢܣܐ ؛ ܐܢܐ ܝ̄ܘܸܢ ܥܲܡܐ ؛ ܐܝܼܬܼ ܡܢܝܵܢܐ ܡܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܦܵܫܲܩܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܒܫ ܐܲܢܸܢܩܵܝܐ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܒܸܫ ܩܸܢܛܐ ܒܩܵܐܹܡ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܪ̈ܵܢܘܼܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܦܘܼܫܵܩ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܡܫܲܡܗܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܢ̄ ܙܲܒܼܢ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ؛(ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܒܵܣܝܼܡ̈ܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ)؛ ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܹܗ ܐܵܪܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܘܼܕܝܼ ܓܵܪܲܓ ܒܗܵܘܝܐ ܥܲܠܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܲܦܣܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܲܫܒܼܝܼܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܵܢܘ̇ܝܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܐ ܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܐ ܝܼܠܹܗ ؛(ܕܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܐ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܵܗܒܼܵܐ ܗܵܝـ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܣܵܗܵܕܘܵܬ̈ܐ ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܠܐܲܟܼܐ ܝܼܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ؛ (ܓܵܪܲܓ ܦܵܐܹܫ ܩܝܼܡܐ ܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܠܫܲܠܛܵܢܬܐ ܩܐ ܕܩܵܢܹܚ̈ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܒܹܐܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܦ̮ܪܝܼܕܝܼܪܟ ܗܝܼܓ̮ܠ ܒܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ؛(ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܪܸܢܝܐ ܐܲܠܵܗܵܝܐ ܟܡܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܠܐܲܪܥܐ ܘܟܠ ܛܝܼܡܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܢܒܼܝܼܥܐ ܡܢ ܥܘܼܡܩܐ ܕܥܲܣܩܵܘܵܬܵܗ̇)؛ ܥܲܠ ܢܘܼܗܵܪܐ ܕܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬـܐ ܘܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܝܬܼ ܡܲܘܕܵܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼ̈ܐ ܘܪ̈ܢܘ̇ܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܒܘܼܠܒܵܠܘܼܬܼܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠ̈ܐ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܛܵܟܲܣܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܐܸܣ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܛܘܼܟܣ̈ܐ ܩܵܬܵܗ̇ ܒܲܦܣܵܣܐ ܕܠܐ ܗܲܘܝܐ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܒܘܼܠܒܵܠܐ ܩܪܝܼܡܬܐ ܒܓܘܼܢܚܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܘܲܚ̈ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܙܲܒܘܼܢ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܩܵܐܹܡ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܓܲܘ ܥܹܪܐܩ ܕܘܼܪܒܸܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܬ ܡܵܘܕܲܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܲܚܠܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܘܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܘܼܪ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܓܠܵܝܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܲܫܪܵܪܐ ܕܩܵܐܹܡ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ، ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܘܸܠܬܐ ܐܵܘ ܒܸܩܪܵܝܐ ܠܓܵܐܢܵܗ̇ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܹܗ ܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܢܝܼܫ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝ̈ܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܐܘܼܒܕܵܠܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܡܲܫܸܩܠܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ ܡܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܐ ܡܘܼܟܠܝܼ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐܝܼܬܼ ܘܲܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐܵܘ ܕܠܐ ܥܸܠܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܒܘܼܬܐ ܐܝܼܠܹܗ ܗܵܘ ܕܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܕܦܵܐܹܫ ܩܵܐܹܡ ܓܘܼܫܡܢܐ ܘܥܵܒܼܘ̇ܕܼܐ ܒܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܵܦܸܢ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܡܲܡܬܠܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܗܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܼܵܕܵܢܐܝܼܬܼ ܡܫܲܚܠܦܐ ܝܼܠܹܗ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܚܸܒܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܒܲܟܝܵܢܵܗ̇ ܘܗܲܕܟܼܐ ܝܗ̄ܘܵܬ ܥܒܲܪ ܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܓܲܘ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܩܲܕܝܼܡܬܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܛܘ̇ܗܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܘܠܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܬܓܼܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܡܢ ܐܸܬܼܢܵܝ̈ܐ. ܘܒܐܸܛܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܸܩܛܵܥܲܝܬܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܩܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܲܟܵܪ̈ܐ ܘܫܲܪܟܐ،، ܘܐܵܗܐ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܠܸܣܢܵܕܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܬܸܓܼܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܬܸܓܼܡܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܝܼܠܹܗ ܡܸܨܥܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܚܘܼܬ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܩܘܼܝܵܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܪ̈ܢܝܹܐ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܪܵܕܝܼܟܵܠܵܝ̈ܐ ܠܲܡܫܵܢܲܝܬܐ ܡܢ ܛܲܟܼܣܐ ܠܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܵܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܒܐܵܢܵܝܘܼܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܐ، ܐܵܘ ܓܲܒ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܲܝܬܵܐ ܐܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܕܵܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܬܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܬܲܘܕܝܬܐ ܦܪܝܼܫܐ، ܟܲܕ ܦܵܐܹܫ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܪܡܙܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܒܼܝܼܥܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܐܝܬܼ ܗ̄ܘܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܬܼ ܛܵܠܘ̇ܡ̈ܐ ܒܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܲܛܠܝܼܡ̈ܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܢ ܟܝܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܡܲܬܠ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܐܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܓܵܪܲܓ ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܲܫܩܵܚ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܨܠܲܝܬܐ ܡܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܘܨܘܼܪܬܐ ܥܝܵܕܲܝܬܵܗ̇ ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܹܗ ܚܙܲܝܬܐ ܩܵܐܹܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܹܝܚ̈ ܓܵܒܹܝܚ̈ ܘܣܲܩܠܹܝܚ̈ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܫ ܚܫܝܼܚܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܐ، ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܥܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܛܲܝܡܵܢܬܐ ܠܐܵܗܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܝܼܢܵܡܝܼܟܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܒܸܣܢܵܕܲܝ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܟܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܹܗ، ܘܐܵܗܐ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܸܓܠܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܬܲܢ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܩܸܫܝܐ ܕܚܲܝܠܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܐ ܬܫܡܫܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܠܐ ܩܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܐ ܡܚܵܡܲܝܝܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܘܫܲܝܢܐ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܢܘ̇ܢ ܘܛܲܟܼܣܐ ܘܫܲܝܢܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܥܸܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܦܸܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܲܥܝܵܕܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܫܵܒܼܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܓܕܝܼܠܘܼܬܐ ܟܠܝܼܬܵܗ̇ ܕܠܹܐ ܡܫܲܚܠܦ ܐܝܼܢܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܘܲܡܫܲܚܠܸܦܵܗ̇ ܥܲܡܹܗ ܐܝܼܕܝܘܼܠܘܼܓܝܘܼܬܐ ܕܡܲܫܚܘܼܕܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܹܗ ܘܒܸܥܒܼܵܕܐ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܪܡܙܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܗܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܝܵܕܐ ܐܝܼܢܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܟܠܲܝܬܐ ܘܓܕܝܠܘܼܬܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ، ܡܛܠ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐܵܗܐ ܥܸܠܬܼܐ ܑܵܘ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܒܸܡܛܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܬܚܘܼܒܐ ܕܥܵܒܼܕ ܓܸܙܡܐ ܠܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠܐ ܠܡܲܚܪܲܒܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܟܠܵܝܬܐ ܠܚܲܝܠܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܦܵܩܘܼܕܼܐ، ܘܐܸܢ ܒܪܹܐܠܹܗ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܒܸܢܝܵܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܓܵܗܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ، ܘܡܐܲܟܼܐ ܝܼܗܘܵܐ ܫܘܼܪܵܝܐ ܕܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܘܐܸܢ ܝܼܗܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܙܲܒܘܼܢ̈ܐ ܘܠܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܒܡܲܥܒܕܼܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܡܫܲܚܠܸܦ ܫܘܼܠܛܵܢܐ، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܓܠܝܼܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܵܬܵܗ̇ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܠܲܝܬ ܕܵܘܸܠܬܐ ܠܸܣܛܵܪܵܝܬܼܵܗ̇ ܕܠܐ ܣܘܼܝܵܥܐ ܠܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܲܝܬ ܕܲܘܠܬܐ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܚܹܒܬܐ، ܘܕܵܘܠܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܪܸܫܡܵܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܼܐܸܣܬܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܕܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܒܲܫܒܼܝܼܠܵܗ̇ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܡܢ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܕܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܢ ܬܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܥܲܡ ܚܵܡܲܝܬܐ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ، (ܘܡܛܠ ܗܵܝـ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܡܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܐܵܓܼܘܼܢܸܣܛܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܡܓ̮ܵܪܲܒܬܐ ܠܡܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܘܼܝܵܡܐ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܵܝܐ ܘܲܒܡܨܥ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܗ̇ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܲܝܬܵܗ̇ ܡܐܲܟܼ ܕܢܘܼܒܹܐܠܹܗ ܒܝܼܵܗ̇ ܟܵܐܪܠ ܡܵܐܪܟܸܣ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܡܲܦܠܚܝܼ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܡܸܨܥ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܓܼܘ̇ܢܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܡܛܠ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܠܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܘܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܩܵܬܲܝܗ̈ܝـ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܕܲܘܠܝܵܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝ̈ܐ،) ܘܐܵܗܐ ܛܲܟܼܣܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܫܝܼܒܼܵܐ ܡܢ ܪܵܢܘ̇ܝܐ ܐܲܡܪܝܼܟܵܝܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܐ ܗܲܝܓܵܗ ܡܵܛܹܝܚ̈ ܥܲܠ (ܠܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ)، ܘܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܓܲܪܹܗ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܕܟܵܠܝܼ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܬܼܐ ܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܡܛܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ، (ܘܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܼܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܐ ܫܝܘܼܥܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܡܝܵܝܹܐ ܡܵܐܪ̈ܟܣܵܝܹܐ ܘܲܫܝܘܼܥܵܝ̈ܐ ܕܒܝܹܗ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܵܗ̄ܒܼܝܼ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܝܗܝ̈ ܘܒܫܵܩܠܝܼ ܡܢܹܗ ܡܐܲܝܟܼ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܝܗܝ̈) ، ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܵܗܐ ܬܸܓܼܡܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܨܘܼܪܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܘܚܸܠܡܐ ܛܘܼܒܼܵܢܐ ܕܠܸܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܵܐ ܕܚܵܕܪ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܫܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ ܒܣܲܒܼܪ̈ܲܝܗܝ ܕܲܥܬܝܼܕܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܪܸܢܝܐ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܵܝܐ ܒܚܸܠܡܐ ܘܣܲܒܼܪܐ ܕܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܲܟܝܵܢܹܗ ܝܼܠܹܗ ܐܵܢܵܝܐ ܘܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܐ ܘܲܡܫܲܚܠܦܵܢܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܲܚܙܲܝܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܘܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܝܲܘܡܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܬܘܼܪܨܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܟܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܥܲܠ ܚܲܕ̄ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܡܢ ܪܸܢܝܐ ܘܢܝܼܫܐ ܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ، ܒܡܲܥܢܵܝ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܚܵܒܸܫ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܣܝܼܥܬܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܠܐ ܗܵܘܹܐ ܚܘܼܠܵܦܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܚܕܵܪ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܘܲܩܪܵܒܼܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐܝܼܠܹܗ ܫܪܵܪܐ ܩܵܐܹܡܵܝܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܐ ܦܣܝܼܥܠܹܗ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܘܼܠܝܼܵܓ̄ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܝܼܦ̈ܐ ܘܲܣܪ̈ܝܼܒܹܐ ܠܥܵܠܵܡ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܒܗܵܘܹܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܦܠܵܛܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܬܸܓܼܡܵܝܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܐܝܬܘܼܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܲܣܢܵܕܬܐ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܘܼܬܐ ܘܥܸܠܬܐ ܚܲܝܠܵܢܵܬܵܗ̇ ܕܫܲܒܼܩܵܗ̇ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܕܲܪ̈ܩܘܼܒܼܠܵܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܕܥܸܠܬܐ ܘܲܦܠܵܛܐ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܩܲܘܠܐ ܕܲܡܝܲܩܪܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܟܘ̇ܝܵܡܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܠܝܼܒܪܵܠܵܝܐ ܚܹܐܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܝܼܬܼܒܹܗ ܓܹܢ̄ܒܐ ܡܢ ܫܪܵܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܲܟܠܝܼܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܫܘܼܥܠܵܠܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܩܐ ܐܵܚܘܼܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܐ ܘܫܘܪܵܝܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܥܲܡܡܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܠܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܕܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ، ܘܡܛܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܬܵܪܸܨܠܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܹܗ ܡܗܝܼܪܐ ܐܵܦ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܗܵܘܝܐ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܬܒܼܝܼܥܬܵܗ̇ ܠܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܠܵܡܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܗܵܘܹܐ ܫܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܘܒܲܗܪܵܢܬܵܗ̇ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܡܛܠ ܦܝܵܫܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܲܕܥܸܪ ܠܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܠܬܲܚܬ ܠܥܸܠܠ ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ،

 

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

———————————————————————————————–

ܬܲܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܼܠܝܛܝܩܵܝܬܐܵ ܚܕܵܪ ܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ؛؛؛؟

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ ܒܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܡܢ ܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܥܠ ܠܫܵܢܐ ܐܫܘܼܪܵܝܐ
ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܲܝܟܢܘܵܬܵܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܝܲܝܗܝ̈ ܡܲܫܛܵܚܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܡܲܫܛܵܚܐ ܐܬܪܵܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ ܪ̈ܢܝܝܹܐ ܘܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܹܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܲܠܦܘ̇ܬܼ ܢܝܼܫܐ ܕܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܩܵܪ̈ܘܼܝܹܐ ܝܲܕܝܼܕ̈ܐ ܡܢ ܚܒܼܘܼܫܝܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܐܵܢܝ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ، ܪܵܒܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܘܒܥܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢܲܢ ܕܡܲܢܗܪ̈ܚ ܥܲܠ ܕܐܵܢܝܼ̈ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܘܚܲܫܚܵܬܼܐ ܪ̈ܢܝܵܝܹܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܪܘܼܝܐ ܘܡܘܼܪܕܢܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܝܵܘܡܐܝܼܬ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܕܗܵܘܹܐ ܩܐ ܐܵܢ̈ܝ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܥܹܠܠܵܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܡܲܥܸܒܕܵܢ̈ܐ ܠܡܹܙܲܠܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ، ܘܫܘܼܪܵܝܐ ܡܢ ܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬܐ ܘܲܠܢܝܼܫܐ ܕܡܵܨܹܐ ܩܵܪܘܼܝܐ ܕܥܵܒܸܪ ܒܗܲܕܟܼܐ ܢܸܣܝܘܼܢܐ ܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܘܲܚ ܕܡܲܢܗܪܲܚ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܢ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ،،ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܡܲܚܲܒܬܐ ܕܚܲܟܝܼܡܘܼܬܐ، ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܒܐܵܗܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܹ̈ܝܚ ܕܟܠ ܐ̄ܢܵܫܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܹܝܚ ܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ ܘܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܚܙܲܝܬܐ ܦܲܪܨܘܼܦܵܝܬܐ ܨܦܝܼܬܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܦܠܵܛܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܕܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܬܵܗܲܪ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ، ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܦܐ ܒܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܒܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܘܒܟܼܠ ܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܲܬܗܘ̇ܡܵܗ̇ ܟܹܐ ܡܲܥܒܸܪܵܗ̇ ܥܲܠ ܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܒܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܚܙܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܒܓܵܐܢܹܗ ܒܟܠ ܡܐ ܕܝܼܬܼ ܒܗ̇ـܝ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܡܢ ܡܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ، ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܦܘܼܠܓܼ̄ܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܡܐܲܝܟܼ ܡܦܲܠܓܲܝܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܒܓܵܐܢܵܗ̇ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܪ̈ܫܵܝܹܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܲܝܟܢܘܵܬܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܒܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܡܲܙܒܵܛܬܲܗܐܝ̈ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܘܝܵܗܒܲܠܬܲܝܗܝ̈ ܪܹܡܙܐ ܕܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܼܐ ܘܫܸܠܝܘܼܬܼܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܲܥܒܸܘܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܡܬܛܲܘܪ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܫܘܼܚܠܵܦܐ ܘܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܚܲܕܲܬܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܲܪܬܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܥܲܬܝܼܩܐ ܒܣܲܟܼܠܘܼܬܼܐ ܒܸܠܝܐ ܕܩܘܼܪܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܲܛܠܵܩܬܐ ܘܲܫܝܵܦܬܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܲܛܘܼܘܵܪܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܝ̄ܕܝܼܥܐ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܫܘܼܡܗܐ ܘܝܼܕܝܥܐ ܒܓܸܢ̄ܒܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܓܼܠܵܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܪܥܵܫܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܗܲܘܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܗܲܘܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܠܵܐ ܐ̄ܡܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܒܲܫܪܵܪܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܡܢ̄ ܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܵܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܒܼܵܐ ܗ̄ܘܐ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܟܝܵܢܐ ܠܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܢܬܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܛܘܼܟܵܣܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܠܐܵܢܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬ̈ܐ ܡܟܲܦܫܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܚܲܒܼܫܐ ܗ̄ܘܐ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܢܝܼܚܐ ܢܝܼܚܐ ܦܪܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ، ܘܗܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܦܲܥܘ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܫܒܼܝܼܠܐ ܘܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܘܒܐܵܗܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܣܲܒܼܪܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܘܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܒܢܤܝܵܢܐ، ܒܕܵܪܐ ܕܲܬܫܥܵܣܲܪ ܫܩܝܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܵܬܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕ(ܦ̮ܪܝܼܕܪܝܼܟ ܗܝܼܓ̮ܠ) ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܝܑܼܗܘܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܐܵܢ̈ܝ ܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܸܠܠܵܝ̈ܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܬܵܗ̇، ܒܘܼܩܵܪܐ ܐܝܼܠܹܗ ܡܘܼܕܝܼ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܦܪܲܫܬܐ ܕܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢܵܗ̇؟ ܦܘܼܢܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܲܕ̄ ܚܙܲܝܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܼܐ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܥܒܸܕܠܵܗ̇ ܒܘܼܨܵܝܐ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܠܙܲܘܥܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇ ܘܲܟܝܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ؛ ܘܐܵܗܐ ܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܸܥܢܵܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܪܚܝܼܩܠܵܗ̇ ܡܢ ܝܘܼܠܦܵܢܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܝܘܼܠܦܵܢܐ ܦܪܝܼܫܠܹܗ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐ̄ܚܲܪܲܝܬܐ ܠܐ، ܐܝܼܢܐ ܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܣܘܼܪܐ ܕܕܘܼܪܵܫܐ ܓܡܝܼܪܐ؛ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܒܸܫܩܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܠܵܛ̈ܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ ܘܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܡܐܢܐ ܫܸܪܫܵܝܐ ܠܡܲܥܡܲܩܬܐ ܠܲܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܵܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܠܐ ܥܒܲܪܬܵܗ̇ ܒܐܲܪܝܼܚܵܬܼܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܘܢܸܣܝܘ̇ܢ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܗ̇ـܝ ܥܕܵܢܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܟܲܠܝܵܗ̇ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܦܲܪܣܵܐ ܓܵܐܢܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈، ܘܐܵܗܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܡܲܥܒܼܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܠܙܲܘܥܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܐܢܐ ܥܵܒܼܘ̇ܕܐ ܠܲܙܥܵܦܬܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܚܕܲܪ ܢܝܼܫ̈ܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ،  ܘܠܲܟܠܵܝܬܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܸܩܝܵܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܑ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܝܘܼܠܦܵܢܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܬܚܘܼܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܚܲܝܠܘܬ̈ܐ ܟܢ̈ܘܼܫܝܵܝܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܠܲܦܪܵܣܬܐ ܠܪܘܼܚܐ ܕܲܫܦܝܼܠܘܼܬܐ ܘܲܣܩܵܕܼܬܐ ܘܙܲܒܘܼܢܘܼܬܼܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܠܣܵܗܡ̈ܐ ܡܢ ܚܙܲܝܵܬܼܵܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢܵܝ̈ܐ ܕܡܲܚܪܘܼܡܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪܢܵܫܐ ܕܵܪܵܝܐ ܡܢ ܚܙܲܝܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܝܵܢܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܡܛܲܘܪ̈ܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܩܐ ܢܸܣܝܵܢܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܡܬܩܵܕܡܵܢ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܒܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܒܸܫ ܡܸܬܲܛܲܘܪ̈ܢܹܐ،، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪ̈ܝܚ ܕܠܲܝܬܸܢ ܚܙܲܝܬܐ ܪܸܢܝܵܝܬܵܗ̇ ܟܠܝܼܬܐ ܐܵܘ ܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܩܵܝܵܡܬܵܗ̇ ܚܫܝܼܚܬܐ ܠܟܠ ܕܘܼܟܐ ܘܙܲܒܼܢܐ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܡܛܠ ܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܵܗܡܐ ܡܢ ܒܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܡܲܪܕܘܼܬܐ ܠܪܘܼܟܵܒܼܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܘܼܝܸܢܐ ܘܠܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬ̈ܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܪܸܢܝܐ ܡܚܲܠܦ̈ܐ ܠܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܵܘ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܬܲܚܬܵܝ̈ܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܐܩܢܘܼܡܵܝܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܢܦܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܨܒܘܼܬܐ ܩܵܝܵܡܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܗ̇ܘ ܪܸܢܝܐ ܐܵܘ ܗܵܝـ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܟܠܲܢ ܚܙܹܐܠܲܢ ܢܣܝܘ̇ܢܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܪ ܢܦܲܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܒܲܥܬܵܝܐ ܕܠܐ ܡܘܼܢܬܹـܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܓ̮ܵܪ̈ܒܝܵܬܐ ܕܩܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܟܠܲܝܬܐ ܠܨܒܘܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ ܩܵܡ ܪ̈ܢܝܹܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܕܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܚܲܕ̄ ܐܲܬܪܐ ܕܝܬܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܛܠܝܼܩܠܹܗ ܪܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܐܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ، ܘܓ̮ܘܼܪܵܒܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܐܸܕܝܘܼܡ ܝܵܘܡܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܐ ܡܘܼܢܬܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܐ ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܛܘ̇ܗܡ̈ܐ ܘܐܵܗܐ ܡܢܕܝ ܗܘܹܐܠܹܗ ܒܗܸܒܟܐ ܕܠܐ ܡܲܢܬܵܝܬܐ ܕܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܘܗܲܝܵܝܘܼܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܕܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܗܲܝܵܝܘܼܝܵܬ̈ܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠ̈ܐ ܘܲܫܦܝܼܠ̈ܐ ܕܠܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܩܪܘܼܒܼܝܼ ܚܸܠܡܵܬܟܵܪܘܼܝܵܬ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܥܲܪ̈ܒܵܝܹܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܒܵܬܪ ܩܘܼܝܵܡ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܒܫܘܼܡܵܗܐ ܕܒܵܗܵܪܹܐ ܐܵܘ ܢܝܼܣܵܢ ܥܲܪܒܵܝܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܡܵܐܢܲܝܗܝ̈ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝ̈ܐ، ܘܕܒܼܚ̈ܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܒܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܒܣܲܓܝܐܘܼܬ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܵܝ̈ܐ ܘܣܝܼܣܲܬܪ̈ܐ ܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܘܪ̈ܢܝܹܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܨܵܝܵܬܼܐ ܟܲܕ ܡܘܼܥܒܸܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܠܡܸܬܼܓܲܘܣܵܢܘܼܬܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܥܲܠ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܕܓܵܠܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܵܡܐ ܥܲܠ ܙܝܼܘܼܕܐ ܕܠܲܚܡܐ ܕܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ ܒܟܘܼܦܘܼܬܼܐ ܘܲܩܘܲܠܝܵܬ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܡܢ ܡܲܪܥܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܐ ܘܓܼܵܪܝܼܒܵܝܘܼܬܐ ܘܚܲܢܝܼܢܘܼܬܼܐ ܠܐܲܬܼܪܐ ܕܝܸܡܐ، ܘܲܡܫܝܼܚܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܚܲܝܐ ܥܲܠ ܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܨܝܼܪܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܒܐܲܬܪܐ ܕܐܵܒܼܗܝ̈ܵܗܵܬܲܝܗܝ̈ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܒܸܫ ܙܘܼܕܐ ܡܢ 65% ܡܢ ܡܢܝܵܢܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܩܲܕ̄ܡ ܥܸܣܪܐ ܫܢ̈ܐ ܥܒܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܲܢ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܠܵܬܼܐ ܕܦܠܵܛ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܠܲܩܪ̈ܵܝܵܬܼܐ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܕܪܵܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܲܝܗܝ̈ ܒܚܲܝܠܐ ܥܲܠ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܒܸܚܨܵܕܐ ܝܼܠܹܗ ܦܠܵܛܲܝܗܝ̈ـ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ، ܬܸܓܼܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬܼܵܐ ܘܝܼܬܼܘܼܬܼܐ ܕܪ̈ܢܝܹܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܡܘܵܬܼ̈ܐ ܘܚܘܼܦܵܛܲܝܗܝ̈ ܘܫܘܼܦܪ̈ܲܝܗܝ ܘܲܙܥܵܦܬܲܝܗܝ̈ ܠܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܐ ܘܚܲܕܵܕܬܐ، ܘܡܸܬܼܓܵܘܣܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܩܛܵܦܬܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܫܘܼܘܫܲܢ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܐ ܡܢ ܓܲܢܬܐ ܕܒܲܝܬܼܐ ܘܟܸܬܒܼ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܙܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܒܗ̇ܘ ܒܲܝܬܐ، ܐܵܗܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܚܘܼܬܵܡܐ ܩܐ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܵܕܹܥ ܩܵܪܹܐ ܠܫܵܢܐ ܕܪ̈ܡܙܹܐ،،،

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

——————————-

 

 

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܼܐ

ܡܥܝܼܪܵܢܘܼܬܐ ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܸܢܝܵܢܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܡܢ ܡܓܲܠܬܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܕܦܲܠܛܵܗ̇ ܡܢ ܟܲܪܟܼܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ ܘܲܢܝܘܼܙܝܼܠܵܢܕ

ܒܩܲܢܝܐ؛ ܕ ܝܘܼܚܲܢܐ ܒܝܼܕܵܐܘܝܼܕ

ܡܠܒܘ̇ܪܸܢ ̱ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܠܘܵܬܼ ܣܲܓܝܼܐܸ̈ܐ ܡܢ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܬܐ ܘܲܡܬܲܪ̈ܨܵܢܹܐ ܘܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܬܲܒܼܥܵܢ̈ܐ ܕܡܲܕܪ̈ܫܝܵܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܘܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܕܝܼܬܼ ܥܲܣܩܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܼܵܗ̇ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܐ ܒܐܵܗܐ ܙܲܒܼܢܐ، ܙܲܒܼܢܐ ܕܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܡܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܵܬܪ ܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܝܘܼܬܼܪܸ̈ܢܠܗ̄ܘ̇ܢ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܵܬܼܐ ܘܲܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܼܢ ܓܘܼܕ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܘܚܲܕ̄ ܡܢ ܕܐܵܢܝܼ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܕܒܸܕܪܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܹܗ ܓܲܘ ܒܹܝܬܼ ܨܵܘܒ̈ܐ ܘܩܸܢܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܝܲܨܝܼܦܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܼ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܝܼܠܹܗ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܥܲܒܼܕܵܚ̈ ܕܘܼܪܵܫܐ ܠܬܲܫܥܝܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܵܥܪ̈ܵܚ ܠܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܝܼܡ̈ܐ ܡܢ ܒܲܪܢܵܫܐ ܡܛܠ ܩܵܢܘ̇ܢ ܐܝܼܬܠܹܗ ܝܼܣܘܼܪܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܒܸܫ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܐܝܼܬܼ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܢܵܡܘ̇ܣ̈ܐ ܐܵܘ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܐܲܬܼܪܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ، ܟܲܕ ܒܸܪܡܵܙܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܘܒܵܨܘ̇ܝ̈ܐ ܠܫܲܬܼܐܵܣܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܡܲܠܟܐ ܟܹܐܢܐ ܘܦܵܩܘ̇ܕܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܐ، ܘܒܲܪܢܵܫܐ ܚܲܟܝܼܡܐ ܐܵܘ ܗܘܼܡܵܣܐ ܓܸܠܓܵܡܸܫ، ܐܝܼܢܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܦܲܠܣܵܦܵܝܬܵܗ̇، ܒܸܣܝܵܡܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܣܸܩܪܵܛ ܡܐܲܝܟܼ ܒܵܒܐ ܘܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈، ܟܲܕ ܚܵܕܸܪ ܗ̄ܘܐ ܕܘܼܪܵܫܐ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܝܵܠܘܼܦܹ̈ܗ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܓܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܡܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܣܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܒܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܠܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܡܸܢܝܵܢܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬ̈ܗ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܗ̄ܘܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܐ ܘܲܩܢܵܝܵܬܼܐ ܕܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ ܛܡܝܼܪ̈ܐ ܓܵܘ ܥܲܦܪܐ، ܘܐܲܦܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܐ ܠܐ ܝܵܕܸܥ ܗ̄ܘܐ ܕܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘܐ ܠܸܠܫܵܢܐ ܡܸܫܡܵܪܵܝܐ،، ܡܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܕܡܵܠܸܦ ܩܐ ܥܠܲܝܡ̈ܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܘܡܢܲܝܗܝ̈ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܕܫܸܠܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܡܲܠܵܦܬܵܝܗܝ̈ ܠܲܦܣܵܥܬܐ ܒܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܟܹܐܢ̈ܐ، ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܼܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܵܬܼܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܲܫܩܵܠܬܐ ܒܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܣܲܦ̮ܣܵܛܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܕܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܵܝܐ ܩܵܬܹܗ، ܟܲܕ ܥܒܸܕܠܹܗ ܡܢ ܒܘܼܨܵܝܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܒܸܫ ܛܵܒܼܐ ܩܐ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܐܘܼܪܚܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܩܲܕܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܗܘܼܝܡܸܢܐ ܒܐܸܣ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܹܐܡܵܪܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹܗ ܠܐ ܪܵܚܸܩ ܡܢܹܗ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܝܼܦܐ ܝܼܠܹܐ ܟܹܐܢܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܘܼܣܩܵܢ̈ܗ ܘܫܸܠܝܐ ܓܵܘ ܥܒܼܵܕܹܗ ܘܟܸܠܝܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܹܗ ܗܲܠ ܕܲܪܓܼܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܼܐ ܡܛܠܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܹܗ ܒܓܵܐܢܹܗ(1)، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܬܲܚܠܦܵܢ̈ܐ ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܐ ܗܵܘܝܼ ܬܚܘܼܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܙܲܒܼܢܐ ܐܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܘܠܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܐܛ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܦܘܼܢܵܝܐ ܥܲܠ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܣܲܦܸܣܛܵܢܝܼܐ ܘܡܲܠܦܵܢܵܗ̇ ܘܬܲܒܥܵܢܵܗ̇ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܡܲܠܦܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܐ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܢܲܨܵܝܘܼܬܼܐ(ܓ̮ܕܵܐܠ) ܘܕܘܼܪܵܫܐ ܘܲܫܪܵܪܐ ܘܣܵܩܲܠܬܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܝܵܬܝܼܪ ܡܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܕܠܐ ܦܣܵܥܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܫܸܪܫܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܐܵܘ ܪܹܫܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܡܚܵܡܹܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܼܢ ܫܪܵܝܬܵܗ̇، ܘܢܝܼܫܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܡܢܵܝܗܝ̈ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܢܵܝܬܐ ܕܪܸܙܩܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܡܢ ܒܢܘܼܢ̈ܐ ܕܲܬܸܓܼܡܐ ܒܸܪܓܘܵܙܵܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܬܼܝܼܢܵܝܐ، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܡܲܢܗܪ̈ܝܼܚ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܦܠܵܛܐ ܡܢ ܡܹܐܡܪ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܗܝ̈ ܐܵܘ ܡܲܠܦܵܢܵܝܗܝ̈ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ؛ܒܪܘ̇ܬܵܓܼܘܪܵܐܣ؛ ܕܐܵܡܹܪ ܗ̄ܘܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܼܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܡܵܐܢ̈ܐ، ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܚܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܢܹܒܼܗܵܝܘܼܬܹܗ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܝܼܠܹܗ ܬܘܚܸܒܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܣܸܠ̄ܩܠܹܐ ܫܘܼܡܵܗܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܫܘܼܬܼܐܸܣܠܹܐ ܠܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܐܵܟܵܐܕܝܼܡܵܝܬܵܗ̇، ܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܕܚܵܡܹܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܪܵܒܝܹܗ ܣܸܩܪܵܐܛ، ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܗܵܘܝܐ ܚܲܕ̄ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܕܲܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܹܗ ܡܫܘܼܡܵܗܬܵܗ̇ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ  ܕܡܘܼܬܠܵܝ̈ܐ ܕܒܝܼܵܗ̇ ܦܵܝܫܵܗ̇ ܡܦܘܼܠܓ̄ܝܼܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܥܲܠ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝܵܢ̈ܐ ܐܵܘ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܠܲܝܬܠܵܗ̇ ܫܸܠܝܘܼܬܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܵܗ̇ ܒܵܨܘܼܪܬܵܗ̇ ܛܲܠܩܵܢܬܵܗ̇؛ ܘܬܹܒܹܝܠ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܛܘܼܒܵܢܝܼܬܵܗ̇ ܫܠܝܼܬܵܗ̇ ܘܟܠ ܡܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܠܹܐ ܫܵܓܸܫ ܐܝܼܠܹܐ ܡܩܵܘܝܵܢܐ، ܬܹܒܹܝܠ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܒܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܬܹܒܹܝܠ ܒܵܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܬܼܒܵܗ̇ ܒܝܼܫܘܵܬܼ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܪܥܸ̄ܡܠܹܐ ܟܘܼܟܼܒܼܐ ܕܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝ̈ܐ ܕܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ، ܡܢ ܢܵܓܸܣܬܵܢ ܚܙܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܟܠܵܝܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܪܵܒܝܹܗ ܘܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܕܲܪܩܘܼܠܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐܡܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܫܸܪܫܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܡܲܬܠܵܝܬܵܗ̇ ܥܲܡ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܠܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܢܸܣܝܘ̇ܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܗܵܘ ܠܐ ܣܢܝܼܕܠܹܐ ܪܸܢܝܐ ܛܵܒܼܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢܵܝܐ ܕܲܢܒܼܝܼܥܠܹܗ ܡܢ ܪ̈ܢܝܹܐ(ܡܝܼܬܵܦ̮ܝܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ) ܘܫܘ̇ܥܝܵܬܼ̈ـܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܚܲܢܦ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܝܼܢܐ ܬܟܝܼܠܹܐ ܥܲܠ ܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܕܝܲܨܪܘܼܬܹܗ(ܓܲܪ̈ܵܐܸܙܗܝܼـ)؛ ܐ̄ܡܝܼܪܹܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܣܲܗܡܐ ܡܢ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬܼ، ܡܢ ܒܵܬܲܪ ܕܓܢܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܵܗܪ̈ܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ ܥܲܡܝܼܕ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܪܘܵܩܵܝܬܵܗ̇ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܕܒܵܣܝܼܡܘܼܬܼܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ؛ ܐܵܘ ܟܝܼܘܼܠܐ(ܡܸܥܝܵܐܪ) ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܟܼܠܛܘܼܢܝܐ،، ܡܼܢ ܒܵܬܪ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܥܒܼܝܼܪܹܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܛܘܼܘܵܪܐ، ܘܲܡܛܹܐܠܹܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܓܕܝܼܠܐ ܥܲܠ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܓܲܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼܐ، ܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܐܲܠܦܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܡܲܘܠܵܕܐ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܘ̇ܪܦܢܵܝܐ، ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܚܲܝܠܵܢ̈ܐ ܘܐܸܣ̈ܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦܐ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܣ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܕܝܼܢ̈ܐ ܐܵܘ ܡܘܼܚܪܡܐ ܐܵܘ ܓܘܼܢܚܵܢܐ ܡܛܠ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܸܢܛܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܲܦܠܝܼܛܠܹܗ ܙܲܘܥܐ ܕܢܘܼܗܵܪܐ ܒܕܵܪܐ ܕܚܲܡܫܵܥܣܵܪ ܕܡܲܘܠܵܕܐ ܘܩܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܕܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܕܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܲܣܢܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܒܥܵܝܵܬܼܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܛܲܟܼܣܐ ܫܘܼܡܠܵܝܐ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܡܸܠܟܵܝܐ ܐܵܘ ܥܹܕܬܵܢܵܝܐ ܒܙܸܕܩܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܘܼܠܟܵܢܐ ܒܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܼܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܪܵܪܐ ܡܼܢ ܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘ̇ܢ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ،، ܒܲܬܪ̈ܝܢ ܕܵܪ̈ܐ ܐ̄ܚܲܪ̈ܝܹܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܵܢܹܐ ܣܲܢܕܵܢ̈ܐ ܠܣܸܪܛܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܦ̮ܕܪܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܪܸܢܝܐ، ܟܲܕ ܡܛܹܐܠܹܐ ܡܲܫܩܠܐ ܠܟܠ ܡܵܢܝܼ ܕܒܵܥܹܐ ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܡܫܲܡܗܘܼܬܼܐ ܓܵܪܲܓ ܥܵܒܼܕܼ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܘ ܒܗܵܘܹܐܠܹܗ ܚܘܼܠܵܦܐ ܡܢ ܟܠܲܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܫܝܼܬܼܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܼܐ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܲܫܒܼܝܼܩܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܥܲܡܵܐܢܘܼܐܹܝܠ ܓܵܐܢܵܐܛ، ܕܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܗ ܠܣܘܼܙܓܵܪܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܪܹ̈ܝܢ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܫܲܪܝܼܪܐ ܘܲܚܕܼܵܢܵܝܐ ܝܵܬܵܝܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܸܠܚܵܢܐ ܕܩܸܡܠܹܐ ܒܝܹܗ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܩܕܵܡ ܡܢܹܗ ܒܡܸܬܚܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܐܲܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܟܲܕ ܫܘܼܪܪܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܙܝܼܓܹ̈ܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ ܕܝܼܘܵܚ̈ ܒܸܚܝܵܝܲܗܝ̈ ܒܙܲܒܼܢܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܡܲܬܠܵܝܬܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܫܲܪܪ̈ܵܚ ܡܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܘܕܵܚ̈ ܒܝܼܵܗ̇، ܘܬܹܒܹܝܠ ܕܩܵܐܹܡ ܕܝܼܘܲܚ̈ ܒܸܚܵܝܐ ܒܝܼܵܗ̇ ܘܝܵܕܥܵܚ̈ ܚܲܕ̄ ܣܵܗܡܐ ܡܸܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܠܲܝܬܠܲܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܗ̇ ܒܥܸܠܬܼܐ ܕܒܵܨܘܼܪܘܼܬܼܐ ܕܲܡܨܵܝܵܬܲܢ ܐܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܕܲܪ̈ܥܵܫܝܵܬܲܢ، ܘܪܸܫܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܪܸܢܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓܵܐܢܸܛ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܝܼܚ ܕܨܸܒܼܝܵܢܐ ܒܲܠܚܘܼܕܹܐ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܐ، ܡܛܠ ܐܝܼܬܠܹܗ ܛܝܼܡܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܠܐ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܐ، ܘܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝܐ ܕܝܼܦ̮ܝܼܕ ܗܲܝܘܼܡ ܘܬܹܒܹܝܠܵܝܐ ܕܐܸܩܢܘܼܡܝܼܵܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܐܕܲܡ ܣܡܝܼܬܼ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܘ̇ܓܼܵܣܬ ܟܘ̇ܢܬ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܐ ܕܲܟܦܵܫܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܐ ܗܸܪܒܸܪܬ ܣܦܝܼܢܣܝܼܪ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܵܪ̈ܝܹܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܕܘܼܪܵܫܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܐܵܘ ܬܘܼܚܸܒܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܬܹܐܠܹܗ ܒܝܼ ܦܠܵܛܐ ܕܚܘܼܠܵܦܐ ܓܡܝܼܪܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܸܣܬܵܪܵܠܵܝܐ ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܲܟܵܐܝ 1917 – 1981 ܡܲܘܠܵܕܵܝܬܵܗ̇، ܥܒܸܕܠܹܐ ܡܲܟܵܐܝ ܒܕܘܼܪܵܫܐ ܢܲܨܵܝܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܕܪܸܢܝܐ ܒܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܪ ܪܸܢܝܐ (ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ)، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܡܛܹܐܠܹܐ ܠܲܦܠܵܛܐ ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܦܲܘܕܐ ܒܡܹܐܙܲܠܬܐ ܠܲܓܠܵܝܬܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܣܢܝܼܕܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܫܸܪܫܐ ܐܵܘ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܒܛܲܝܡܵܢܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܠܲܝܬ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܐܢ̈ܝܼ ܕܝܵܕܥܵܚܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܟܝܵܢܐ، ܘܗܲܪ ܒܗܵܝـ ܥܕܵܢܐ ܠܲܝܬ ܐܘܼܪܚܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܦܘܼܫܸܩܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܝܵܗ̄ܒܼܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܝܼܕܵܥܬܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܝܼܕܵܥܬܵܐ ܬܘܼܚܸܒܬܵܗ̇ ܘܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܼܣܘܼܪܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܝܼ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܒܓܵܐܢܹܗ، ܘܡܛܠ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܪܘܼܟܵܒܼܐ ܓܵܘܵܝܐ ܕܲܟܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܠܐܲܟܼܐ ܒܸܗܘܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܓܼܘܼܬܼܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܩܲܘܠ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ، ܚܘܼܠܵܨܵܐ ܕܲܡܛܹܐܠܲܢ ܥܲܠܠܹܗ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܡܲܢܗܵܪܬܐ ܟܪܝܼܬܼܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܛܠ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܥܒܼܵܕܐ ܡܫܵܘܬܦܐ ܕܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܝܲܘܡܵܝܐ، ܟܲܕ ܝܼܗ̄ܘܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܚܲܕ̄ ܡܲܛܵܠܐ (ܕܸܪܥܐ) ܚܲܝܠܬܼܵܢܐ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܥܝܼܬܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܣܝܼܥܵܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐ̄ܡܪ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܡܛܠ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܣܩܝܼܠܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܘܢܝܼܫ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܘܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܩܐ ܕܲܡܚܵܡܝܼ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܘܲܡܩܲܪܒܸܢܝܼ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ، ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܝܗܝ̈ ܘܫܸܠܝܘܼܬܲܝܗܝ̈، ܡܛܠ ܢܵܩܘ̇ܫ̈ܐ ܕܩܸܢܛ̈ܐ ܡܫܘܼܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܚܵܝܐ ܒܡܲܕܢܚܐ ܘܡܲܥܸܪܒܼܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܼܐ ܒܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܲܥܢܵܢ̈ܐ ܥܲܡܛܵܢ̈ܐ ܡܢ ܡܲܣܠܵܝܬܐ ܘܠܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܙܘܼܘܵܓܵܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܸܢܣܵܝܐ ܘܲܚܪܵܒܼܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܐ ܕܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܩܸܛܠܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܘܵܬܼ ܐܸܪ̈ܗܝܼܒܼܵܝܹܐ، ܘܓܘܼܢܚܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܡܛܠ ܟܸܣܦܐ، ܘܲܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܡܲܫܢܝܼܵܢـ̈ܐ ܘܙܵܒܲܢܬܐ ܠܗܲܕܵܡ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܚܛܲܦܬܵܝܗܝ̈ ܘܲܩܛܵܠܬܐ ܕܡܵܪ̈ܘܵܬܲܝܗܝ، ܐܵܘ ܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܐ، ܐܵܘ ܫܩܵܠܬܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܠܡܲܪܒܥ̈ܐ ܢܸܫܵܝ̈ܐ ܡܢ ܐܲܬܼܪ̈ܘܵܬܼܐ ܦܲܩܝܼܪ̈ܐ ܕܩܵܢܝܼ ܠܫܲܒܼܪܐ ܗܲܪ ܡܢ ܓܲܒܼܪܵܗ̇، ܐܵܘ ܡܛܵܐܲܠܬܐ ܒܓܝܼܢܵܬܼܐ(ܒܸܠܓ̮ܝܼܢܵܬ) ܕܝܵܪܬܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܣܵܝܐ ܕܫܘܪܹܐܠܹܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܡܕܝܼܢܵܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ،، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܫܩܸܠܵܗ̇ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܡܲܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܛ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܡܵܐܟܲܠܬܹܗ ܣܲܡܐ، ܠܐ ܩܒܸܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܕܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ ܠܸܥܪܵܩܐ ܡܢ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܟܲܕ ܗܘܹܐܠܹܐ ܪܵܙܝܼ ܒܝܼ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܕܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܛܵܠܘ̇ܡܐ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܫܡܐ ܕܥܲܡܐ، ܡܛܠ ܚܙܹܐܠܹܐ ܠܗ̇ܘ ܦܸܠܚܵܢܐ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܠܸܦܗ̄ܘܵܐ ܩܐ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ،،،

؛ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ؛

 • ܫܘܼܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ، ܘܸܠܕܝܘܼܪܵܢܬ، ܒܹܝܬܼ ܐܲܪܟܹܐ ܕܡܲܥܵܐܪܦ̮، ܒܲܝܪܘܼܬ ܠܹܒܼܢܵܢ، ܛܒܲܥܬܐ ܕܐܲܪܒܥܐ 1997 ܡ، ܦܵܬܼܐ15
 • ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܵܐܟܵܐܝ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܲܗܐ ܥܲܠܝܼ ܝܲܚܝܵܐ، ܒܹܝܬܼ ܦܪܵܣܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܲܛܒܲܥܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܘܦܲܠܓܲܝܬܐ،ܒܲܝܪܘܼܬ- ܠܹܒܼܢܵܢ، 2011 ܦܵܬܼܐ40
 • ܗܲܪ ܗܵܘ ܡܲܒܘܼܥܐ ܦܵܬܼܐ 45

 

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

—————————-


 • -

ܨܒ݂ܝܢܐ

ܠܵܐ ܓܲܫܩܲܬـܝ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܒܓܲܫܵܩܝܵــ̈ـܬ݂ܵܐ ܕܚܬ݂ܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ[1]

ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܲܬـܝ ܥܲܠ ܫܘܼܫܵܐ ܕܦܵܘܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܵܪܹ̈ܐ

ܠܵܐ ܥܲܠܕܝܼ ܠܵܟ݂ܝ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܟ̰ܘܼܪ̈ܡܸܟ̰ܹܐ

ܐܵܘ ܗܲܠܩܹ̈ܐ[2] ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܘܪܝܼܚܵܐ ܕܥܘܼܠܵܐ[3]

ܐܵܘ ܗܲܪܗܵܪܵܐ ܕܚܝܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܢܵܝܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ.

 

ܩܛܘܿܦܝ ܚܲܕ݇ ܘܲܪܕܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢܬ݂ـܝܼ ܚܘܼܪܕܝܼܬ݂ܵܐ

ܡܲܫܬـܝܼ ܠܨܲܗܘܵܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܕܲܡܥܝܼܬ݂ـܝܼ ܦܪܝܼܡܬܵܐ

ܥܡܘܿܕܼ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܝܼ ܡܩܘܼܪܡܸܚܵܐ

ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܲܬـܝ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܩܡܸܪ̈ܵܢܹܐ

ܐܵܢܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܩܘܼܡܬܵܟ݂ܝ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ

ܘܣܲܝܒܘܼܬ݂ܵܐ ܕܨܘܼܨܝܵܬ݂ܵܟ݂̈ܝ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܩܲܕܡܵܐ

ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܨܵܠܸܢ ܓܵܘ ܓܲܢܬ݂ܵܐ ܕܗܝܼܪܘܿܫܝܼܡܵܐ.

 

ܠܵܐ ܪܵܚܫܲܬـܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ ܕܥܲܨܝܼܨܹ̈ܐ[4]

ܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢܲܬـܝ ܒܨܲܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܲܒܵܓܼܵܐ ܬܵܢܝܵـܢܹ̈ܐ

ܐܸܢ ܦܘܼܪܣܸܡܠܵܟ݂ܝ ܩܵܬܲܝܗܝ

 ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܡܫܲܠܡܹ̈ܐ

ܘܐܸܢ ܡܓܘܼܠܹܐ ܠܵܟ݂ܝ ܠܥܲܝܒܲܝܗܝ

ܝܼܠܵܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܹܐܒ݂ܹ̈ܐ ܦܵܪ̈ܘܿܛܹܐ

ܒܸܡܠܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܟܲܪ݇ܣܲܝܗܝ

 ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܕܫܢܝ݂ـܓܹܐ[5] ܘܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ

ܘܡܲܫܬܘܼܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܨܲܗܘܲܝܗܝ

 ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܟܸܠܝܹ̈ܐ.

 

ܚܕܘܿܪ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ

 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܛܥܝܼ ܠܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܟ݂ܝ

 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܐܲܠܵܗܝܵــܬ݂ܵܐ ܕܫܸܬܩܵܐ

ܪܚܘܿܫܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ

 ܕܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܫܪܵܪܵܟ݂ܝ ܙܪܝܼܩܵܐ

ܦܪܘܿܫܝ ܠܘܲܪܕܵܟ݂ܝ

 ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

 ܡ̣ܢ ܢܫܵܡܝܵـܬ݂ܵܟܼ̈ܝ

ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܫܲܚܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ

 ܡ̣ܢ ܚܢܵܢܵܐ ܕܨܲܕܪܵܟ݂ܝ

ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܼܚ ܠܵܟ݂ܝ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪܵܐ

ܡܲܩܪܸܒ݂ܝ ܠܹܗ ܗܲܒܵܒ݂ܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ

ܘܗܘܝܼ ܩܵܬܹܗ ܣܘܼܟܵܝܵܐ

ܕܗܵܘܹܐ ܩܵܬܵܟ݂ܝ

ܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ.

 

[1] ܚܬܝܼܪܘܼܬܵܐ=ܪܹܫܹܗ ܓܘܼܪܵܐ، ܡܘܼܬܵܟܲܒܸܪ

[2] ܗܲܠܩܹܐ=ܦܸܫܟܘܼܫܝܵܬܵܐ،ܒܪܵܐܥܸܡ

[3] ܥܘܼܠܵܐ=ܝܵܠܵܐ ܕܗܵܠܵܐ ܓܵܘ ܟܲܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܹܗ

[4] ܥܲܨܝܼܨܹܐ=ܡܫܘܼܠܛܸܢܹܐ ܕܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ، ܚܵܨܹܒܝܼܢ

[5] ܫܢܝܼܓܼܵܐ=ܥܵܐܫܸܩ


 • -

ܐܡܢܐ ܡܢܚܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ

ܚܝ̈ܐ ܕܐܡܢܐ ܡܢܚܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ ܥܬܝܪ̈ܐ ܝܢܐ ܒܐܡܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ، ܐܢ ܒܢܩܫܐ ܐܘ ܒܡܬܒܼܬܐ ܕܩܠ̈ܐ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܐܘ ܒܣܝܵܡܐ ܕܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܘܟܬܒܼ̈ܐ ܘܐܦ ܙܡܪܵܐ .

ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܚܕ̄ ܜܘܦ̮ܣܐ ܝܗܘܐ ܜܒܼܐ ܘܥܠܝܵܐ ، ܡܵܪܝ ܡܨܝ̈ܬܐ ܐܡܢܝ̈ܬܐ ܘܪ̈ܥܝܢܝܬܐ ܝܗܘܐ ܠܚܒܼܪ̈ܢܗ ܘܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܘܒܢ̈ܝ ܥܡܗ .

ܦܫܠܗ ܝܠܝܕܐ ܡܠܦܢܢ ܪܒܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ 18 ܒܐܕܪ 1907 ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܕܝܐܬ ܒܜܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ . ܒܫܢܝ̈ܐ ܕܫܒܼܥ ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܒܝܕ ܒܒܗ ܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܐܕܢܐ ܠܩܪܝܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ، ܘܬܡܢ ܝܠܦܠܗ ܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ،ܥܪܒܝܐ ،ܦܪܢܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ. ܘܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1921 ܐ̄ܙܠܗ ܠܕܪܡܣܘܩ ܟܕ ܡܦܘܪܩܐܠܗ ܓܢܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܜܠܘܡܝܐ ܕܗܘܐܠܗ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ .

ܒܕܪܡܣܘܩ ܡܘܓܡܪܗ ܠܩܪܝܢܗ ܥܪܒܝܐ ܘܡܘܣܝܩܝ ܘܢܩܫܬܐ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܕܟܡܐܢ . ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܐ̄ܬܐܠܗ ܠܩܵܡܫܠܝ ܘܬܡܐ ܦܫܠܗ ܥܡ ܓܠܘܝ̈ܐ ܥܪ̈ܘܩܐ ܕܡܢ ܡܪܕܝܢ ܘܡܕܝܐܬ ܘܐܡܕ ܘܐܘܪܗܝ ܘܥܝܢܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܘܐܙܟܼ ܘܡܢ ܡܕܝܢ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ.

ܒܩܵܡܫܠܝ ܥܒܼܕܠܗ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܚܐܪ̈ܐ ܥܡ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܕܐܡܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܒܟܠܗܘܢ ܐܕܫ̈ܗ ، ܘܡܦܪ̈ܝܢܘܬܗ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܚܘܡܝ̈ܐ ܒܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܬܗ ܓܘ ܡܡܠܟܼܬܐ ܕܣܘܝܕ ܐܘ ܠܘܬ ܒܪ ܐܚܘܢܗ ܓ̮ܘܪܓ̮ ܐܣܥܕ ܒܕܪܡܣܘܩ.

ܒܙܒܼܢܐ ܕܝܗܘܐ  ܡܠܦܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ ܒܐܲܕܵܢܐ ܗܘܝܠܗܘܢ ܠܓܢ̄ܒܗ ܪ̈ܓܼܫܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ، ܡܢܕܝ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ ܕܟܬܹܒܼ ܡܘܣܝܩܝ ܐܘܡܬܢܝܬܐ . ܗܿܘ ܡܚܒ ܗܘܐ ܡܘܣܝܩܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܦܢ ܕܩܪܝܐ ܝܗܘܐ ܡܘܣܝܩܝ ܡܥܪܒܼܝܬܐ . ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܗܘܵܘ، ܐܗܐ ܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܕܫܩܝܠܗܿ ܝܗܘܐ ܡܢ ܡܠܦܢܗ ܕܓܘ ܐܕܢܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܚܣܝܘܬܗ ܡܢܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ .

ܜܠܘܡܝܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܩܫܝܘܬܐ ܕܥܠܗ ܘܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܥܒܼܕܠܗܘܢ ܡܥܒܿܕܢܘܬܐ ܥܠܗ ܘܥܠ ܣܝܡ̈ܗ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ . ܚܕܐ ܡܢ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ـ ܗܐ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ ـ ܥܡ ܬܠܬ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܬܝܒܝܢ ܗܘܵܘ ܠܗ ܒܫܢ̄ܬܐ 1933 ܒܥܕܢܐ ܕܦܪܡܐ ܕܣܝܡܐܝܠ ܘܗܿܘ ܒܕܥܪܐ ܡܢ ܜܒܪܝܐ ܒܦܠܣܜܝܢ̈ܐ ܠܣܘܪܝܐ ، ܟܕ ܡܠܦܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܣܐܡ ܗܘܐ ܘܟܬܒܼ ܗܘܐ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܝܟܐ ܘܐܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܗܘܐ ، ܘܐܝܡܢ ܕܐܬܐ ܗܘܐܠܗ ܓܠܝܢܐ ܒܡܠܚܡܬܐ ܕܡܘܣܝܩܝ .

ܚܝܘܬܗ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܩܐܡܫܠܝ ܗܐ ܡܢ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1937 ܘܗܐ ܠܝܘܡ ܫܘܢܝܗ ܠܡܡܠܟܼܬܐ ܕܣܘܝܕ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1979 ܡܠܝܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܐܡܢܝܐ . ܬܡܵܢ ܦܠܚܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ ܐܡܢܝܐ ܕܩܢܜܪܘܢ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܦ ܪܫܢܐ ܕܩܢܜܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܐܠܟܝܐ .

ܪܒܐ ܟܫܝܪܐ ܗܘܐ ܘܦܪܝܫܐ ܒܢܩܫܬܐ ܕܥܠ ܬܘܩܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܕܟܡܐܢ ܘܡܩܪܒܼܬܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܥܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܐܘܡܬܐ ܘܡܚܝܝܬܐ ܕܙܘܝܚ̈ܐ ܘܥܕܥܐܕ̈ܐ ، ܡܢܕܝ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܢܜܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܥܡܝܐ ܘܠܫܘܘܫܜܗ ܘܡܘܠܦܠܗ ܠܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܜܥܢܝ ܠܠܡܦܐܕܐ ܕܗܿܘ ܜܥܢܠܗ .

ܓܘ ܟܬܵܒܼܗ ـ ܡܘܣܝܩܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕܪ̈ܐ ܘܙܒܼܢ̈ܐ ـ ܡܫܘܪܪܗ ܠܪܒܐ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܜܝܡܢ̈ܐ ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܠܫܪܫܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܝܠܗ ܡܢ ܜܟܼܣܐ ܕܥܕ̈ܬܢ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܢ .ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܕܐܟܼܝ ܫܪܫܐ ܕܪ̈ܟܼܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܫܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܝܬܼܪ̈ܐ ܕܟܢܪܵܐ ܕܦܝܫܬܐ ܗܘܐ ܡܘܫܟܚܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ  2500 ܫܢܝ̈ܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܡܫܝܚܐ .ܐܗܐ ܩܝܬܼܪܐ ܘܠܘܚ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܕܣܡܠܬܐ ܘܕܪ̈ܓܼܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܦܫܠܗܘܢ ܚܙܝ̈ܐ ܒܐܘܪ ܘܒܢܝܢܘܐ ܘܒܒܼܠ ، ܡܫܘܪܪܗܘܢ ܠܫܒܼܥܐ ܪ̈ܟܼܢܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܐܟܕܝ̈ܐ ܘܝܢܐ :

ܩܕ̄ܡܝܐ ـ ܐܝܫܵܬܘ       ܬܪܝܢܐ ـ ܟܝܬܡܘ       ܬܠܝܬܼܝܐ  ـ ܐܡܒܘܒܘ

ܪܒܼܝܥܝܐ ـ ܒܝܬܘ       ܚܡܝܫܝܐ ܒܝܼܕ ـ ܓܐܒܠܝܬ   ܫܬܝܬܼܝܐ ـ ܢܝܫ ܓܵܒܐܪܝ

ܫܒܼܝܥܝܐ  ـ ܓܐܒܠܝܬܘ  

ܡܠܦܢܢ ܒܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܟܬܒܼܗ ؛ ܕܪ̈ܟܼܢܐ ܕܥܕܬܢ ܒܢܝ̈ܐ ܝܢܐ ܥܠ ܣܡܠܬܐ ܡܘܣܝܩܝܬܐ ܕܩܝܬܼܪܐ ܫܘܡܝܪܝܬܐ ܘܫܡܗ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܟܼܢܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܥܪܒܝܐ ܘܐܢ̈ܐ ܝܢܐ : 1 ) ܒܝܐ ܡܢ ܒܘܝܐܐ  ـ ܒܝܐܬ

2 ) ܚܘܣܵܢܵܐ  ܛ ܚܘܣܝܢܝ   3 ) ܐܘܪܐܟ  ـ ܥܪܐܩ    4) ܪܨܕ ـ ܪܐܣܬ

5 ) ܐܘܓܼܘ ـ ܐܘܓ̮  6) ܐܓܼܐܡ ـ ܥܓ̮ܡ  7 ) ܨܒܼܐ ـ ܨܲܒܐ  8) ܚܵܓܐ ـ ܚܓ̮ܐܙ

 

ܐܗܐ ܐܡܵܢܐ ܘܒܵܨܘܝܐ ܘܝܵܕܘܥܬܢܐ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܚܕ̄ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ  ܠܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ  ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢ̈ܐ ܠܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܒܣܘܝܕ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1997 ، ܐܠܐ ܗܿܘ ܚܵܝܐ ܝܠܗ ܒܪܥܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܗ ܘܥܡܗ ܘܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܘܚܦܝܜܘ̈ܬܗ ܘܒܫܪ̈ܒܼܬܐ ܕܡܢ ܒܬ̄ܪ ܡܢܗ ܕܒܐ̄ܙܠܐ ܝܢܐ ܒܐܘܪܚܗ ܐܡܢܝܬܐ ܘܡܢܝܗܝ ܒܪܘܢܗ ܐܡܢܐ ܣܪܕܵܢܵܦܐܠ

ܟܕ ܒܟܠ ܚܕ̄ ܙܘܝܚܐ ܘܥܕܥܐܕܐ ܐܡܢܐ ܐܣܥܕ ܫܟܼܝܚܐ ܝܠܗ ܒܙܡܝܪ̈ܬܗ ܘܪ̈ܟܼܢܗ :

ܗܐ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ

ܢܘܡ ܚܒܝܒ ܢܘܡ

ܡܬܐ ܪܚܝܡܬܐ

ܡܬܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܐܦ ܟܡܐ ܪܡܬܝ ܒܥܝܢ̈ܝܢ

ܘܲܝ ܠܝ ܡܢ ܚܠܝܬܐ ܗܕܼܐ

ܐܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐ̄ܬܘܘ  ܐܙܠ̄ܝܢ ܟܠܢ ܠܓܙܪܬܐ

 ܠܐ ܝܒܝ ܦܐܫ ܐ̄ܢܐ ܠܚܘܕܝ ، ܥܡ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ….

 


 • -

ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ

܀ ܦܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܒܕܥܒܼܪ ܓܘ ܩܢܜܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܚܲܣܲܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܢܚܐ ܙܘܡܝܐ ܣܗܕܐ .ܐܗܐ ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܡܘܓܪܫܠܗ ܚܕ ܫܒܼܘܥܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܣܘܥܪ̈ܢܗ ܘܦܘܠܚܢ̈ܗ ܐܡܢܝ̈ܐ ܕܓܠܘܦܘܬܐ ܕܥܠ ܩܝܣܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܟܐܦܐ .ܐܡܢܐ ܕܢܚܐ ܙܘܡܝܐ ܗܘܝܐ ܕܚܐܒܘܪ ܝܠܗ ܦܘܪܩܐ ܝܠܗ ܒܝܬܕܪܫܐ ܕܐܡܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܘܐܦ ܩܪܝܐ ܝܠܗ ܩܪ̈ܝܢܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܒܕܪܡܣܘܩ .

ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܕܒܬ̈ܝ ܓܠܚܐ ܥܒܼܝܕܐ ܝܠܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ܘܟܢܕܐ ܘܐܝܪܢ ܘܐܦ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܝܕ…

܀ ܚܕ ܟܬܒܼܘܢܐ ܚܕܬܐ ܒܫܡܐ ܕ ܠܒܼܘܫ̈ܢ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ ܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܡܝܩܪܬܐ ܓ̮ܐܢܕܐܪܟ ܗܘܙܝܐ ܦܠܜܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ .. ܟܬܒܼܘܢܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܦܝܣܐܝܬ ܒܟܪܝܘܬܐ ܠܒܼܘܫ̈ܢ ܥܡܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܕܘܟܢ̈ܐ ܕܥܡܪܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ..ܟܬܒܼܢܬܐ ܕܟܬܒܼܘܢܐ ܡܩܪܘܒܼܗ ܝܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܕܫܢܐ ܩܐ ܚܬܘܬ̈ܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܠܒܼܫܝ ܒܐܝܩܪܐ ܐܢ̈ܐ ܠܒܼܘܫ̈ܐ . ܩܐ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܘܩܐ ܐܒܼܗ̈ܐ ܕܟܬܒܼܢܬܐ ܘܐܝܩܪܬܗܿ ܙܥܘܪܬܐ ..

ܡܢ ܚܒܼܝܫܬܗ ܕܟܬܒܼܘܢܐ : ܥܘܬܕܐ ܥܠ ܠܒܼܘܫ̈ܐ

ܚܕܐ ܨܒܼܘܬܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܥܠ ܩܪ̈ܝܘܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܒܼܘܫ̈ܝܗܝ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ .ܘܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ :

ܐܪܡܘܜܐ ، ܐܣܢܟܼ، ܐܠܩܘܫ ، ܒܜܢܝܐ ، ܒܝܩܘܦܐ ، ܒܓܼܕܝܕܐ ، ܒܪܜܠܠܐ ، ܒܚܫܝܩܐ ܘܒܚܙܢ̈ܐ ، ܬܠܠܘܙܩܘܦ ܬܠܟܐܦ̈ܐ ، ܕܗܘܟ ، ܫܩܠܐܘܐ ، ܥܝܢܟܐܘܐ ، ܟܪܡܠܝܫ ܘܡܢܓܝܫ ܘܚܪ̄̈ܢܐ ..

܀ ܦܘܪ̈ܣܐ ܚܕܬ̈ܐ

ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕ 24 ܕܡܓܠܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕ ܒܐܢܝܦܐܠ ܦܠܜܠܗ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܥܝܢܟܐܘܐ ܒܐܪܒܝܠ

ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܘܨܒܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐ̄ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ …

܀ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ  ܡܐܙܠܬܐ ܦܠܜܠܗ ܒܒܓܕܕ ܒܥܪܐܩ . ܐܗܐ ܣܦܪܙܒܼܢܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܝܠܗܿ ܡܠܠܬܐ ܒܫܡܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ܘܥܠܝܡܘܬܐ ܟܠܕܘܐܫܘܪܝܐ  . ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܘܨܒܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܪܒܝܐ…

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

 


 • -

ܐܡܢܐ ܕܢܒܝܠ ܬܐܘܡܝ

ܢܩܘܫ ܠܐܟ݂ܐ ܠܩܪܝܐ ܥܠ ܐܡܢܐ ܢܒܝܠ ܬܐܘܡܝ


 • -

ܚܠܡܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܐ

ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܝܠܗ ܐܝܟܼ ܦܝ ܕܝ ܐܦ̮ ܘܠܩܪܝܗ ܢܩܘܫ ܠܟܢܦܪܐ ܕܚܠܡܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܐ


 • -

ܩܪܩܪܬܐ ܘܓܘܒܢ݇ܬܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܕܩܪܩܪܬܐ ܘܓܘܒܢ݇ܬܵܐ.


 • -

ܦܪܥܬܐ ܕܛܒ݂ܘܬ݂ܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܕܦܪܵܥܬܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ


 • -

ܥܘܬܪܐ ܘܡܙܠܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܕܥܘܼܬܪܵܐ ܘܡܲܙܵܠܵܐ


 • -

ܡܘܨܠܢܝܐ ܣܛܢܐ

 ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ. ܠܟܸܢܦܵܪܵܐ ܕܡܘܼܨܸܠܢܵܝܵܐ ܣܵܛܵܢܐ


 • -

ܐܪܝܐ ܘܥܩܘܒܪܐ

ܐܵܗܐ ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܘܩܵܐ ܕܡܵܨܬ ܠܸܩܪܵܝܹܗ ܢܩܘܿܫ. ܠܐܲܪܝܵܐ ܘܥܵܩܘܿܒܼܪܵܐ 


 • -

ܪܥܝܐ ܛܒ݂ܐ

                                  

ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܪܵܥܝܵܐ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܥܸܪ̈ܒܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ ܩܝܼܢܹ̈ܐ.              ܪܵܥܝܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܓܲܫܘܼܩܹܐ ܒܟܝܵܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܓܵܪܫܵܢܵܐ.

 

                                           

ܚܲܕ݇ ܡ̣ܢ ܥܸܪܒܹܗ ܦܪܸܫܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܸܣܩܵܐ ܘܪܚܸܩܠܹܗ ܡܸܢܵܝܗܝ ܘܛܠܸܩܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ.  ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܥܪܵܩܵܐ ܘܗ̇ܘ ܟܲܕ ܪܵܒܵܐ ܙܕܝܼܥܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ.

                                                                                      

                                                   

 ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܐ݇ܙܸܠܹܗ ܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܦܪܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܣܩܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܹܐ. ܪܵܥܝܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܥܸܪܒܵܐ ܠܪܵܥܝܵܐ ܪܚܸܛܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ.                                                   

ܗܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܚܦܸܩܠܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܚܕܹܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.   ܪܵܥܝܵܐ ܛܥܸܢܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܪܘܼܦ̮ܫܹܗ ܘܗ̇ܘ ܪܵܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ.

 

 

ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܕܥܸܪܹܗ ܠܦܸܣܩܵܐ ܘܟܲܕ ܟܠܵܝܗܝ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܚܕܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܒܝܼܹܗ.

 

ܡܒܘܥܐ: ܡܓܼܠܬܐ ܕܗܒܒ݂ܗܐ ܕܒܝܬܡܪܕܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܢܘܗܕܪܐ.


 • -

ܙܕܩܐ ܕܐܘܡܬܢ ܓܘ ܥܝܪܩ ܚܕܬܐ

ܠܐ ܝܠܗ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܐܝܬܠܗ ܚܕ ܢܬܪܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܘܚܘܒܐ ܐܬܪܝܐ ܕܡܨܐ ܣܪܒܼ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܟܬܬܘܪܝܐ ܘܦ̮ܫܝܐ ܡܘܝܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܝܪܩ ܚܕ ܚܪܒܼܐ ܓܘܪܐ ܕܦܫܠܗ ܐܬܪܢ ܠܒܬܪܐ ܩܘܪܒܐ ܠܐܡܐܐ ܫܢ̈ܐ. ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܛܠܘܡܐܡܘܥܒܼܪܗ ܠܟܠ ܒܝܬܐ ܚܫܐ ܘܦܘܪܦܣܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܝܪܩ. ܒܝܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܒܪܐܠܗ ܓܘ ܟܠ ܒܝܬܐ ܥܝܪܩܝܐ ܦܘܠܓܼܐ ܘܦܘܫܟܼܐ(ܫܟܘܬܐ) ܒܝܕ ܦܪܣܬܗ ܠܓܫܘܫܗ ܒܟܠ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܘܕܘܟܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܚܐܠܗ ܒܕܡܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܠܐ ܟܠܐܠܗ ܨܗܘܗ ܒܕܐܗܐ ܛܠܘܡܝܐ ܠܥܡܗ ܐܝܢܐ ܫܘܪܐܠܗ ܒܡܬܚܐ ܕܪ̈ܥܢܗ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܒܼܒܼ̈ܐ ܕܩܘܪܒܐ ܘܕܪܚܩܐ. ܫܘܪܐܠܐ ܠܫܦܚܐ ܘܦܠܘܥܐ ܠܥܘܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܩܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܡܫܠܛܢ ܘܡܣܒܼܥ ܨܗܘܗ ܒܕܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܕܨܗܘܗ ܠܐ ܣܒܼܥܠܗ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܒܥܒܼܕܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ. ܐܗܐ ܥܒܼܕܐ ܘܩܫܕܪܬܐ ܒܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܡܘܪܥܫܠܗ ܠܡܚܒܢ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܚܡܝܢ̈ܐ ܕܚܘܡܣܢ̈ܐ(ܐܣܬܩܪܐܪ) ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܫܘܪܐܠܗ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܒܪܓܼܫܐ ܒܝܕ ܒܪ̈ܝܢܐ ܕܥܡܢ.

ܬܘܕܝ ܠܥܡܡ̈ܐ ܕܦܫܛܠܗܘܢ ܕܪ̈ܥܢܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ. ܬܘܕܝ ܩܐ ܥܡܡ̈ܐ ܕܫܡܥܠܗܘܢ ܠܡܩܘܚܝܬ̈ܐ ܕܐܪ̈ܡܠܝܬܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܓܘܢܚܐ ܕܨܕܡ. ܬܘܕܝ ܠܓܝܣܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܡܨܐܠܗܘܢ ܠܚܪܘܪܐ ܐܬܪܢ ܘܦܪܘܩܐ ܠܥܡܢ ܡ̣ܢ ܚܫܟܐ ܥܡܛܢܐ ܘܛܠܘܡܝܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܘܬܘܕܝ ܩܐ ܟܠ ܚܐܪܐ ܘܚܙܝܢܐ ܘܪܓܼܫܢܐ ܕܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܣܢܕܠܗ ܘܡܣܘܬܪܢܗ ܡܩܘܚܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܚܒܝܒܼܐ ܥܝܪܩ.

ܐܕܝܘܡ ܥܡܢ ܦܪܩܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܥܣܩܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܒܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܕܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘܟܢܫܬܐ ܘܚܠܠܬܐ ܕܟܠ ܪܗܝܒ݂ܝܐ ܡ̣ܢ ܥܝܪܩ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ. ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܢܬܝܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܡ̣ܢ ܥܪ̈ܒܝܐ، ܩܘܪ̈ܕܝܐ، ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܡܢܝܐ ܕܦܣܥܝ ܠܩܕܡܐ ܘܗܘܝ ܡܬܐܘܝܢ̈ܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܫܪܝ ܠܚܠܘܢܐ ܘܡܩܘܘܝܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܓܒܝܗ̈ܝ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ.

ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܦܠܚܝ ܒܩܫܝܘܬܐ ܒܠܝܠ̈ܐ ܘܐܝܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܦܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܚܘܝܕܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ.ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܗܐ ܚܘܝܕܐ ܘܦܠܚܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܥܡܢ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ ܕܚܝܐ ܚܝ̈ܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ.

ܩܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܡܓܡܪ ܠܘܠܝܬܗ ܓܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܕܥܝܪܩ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܗܘܝ ܦܬܝܚ̈ܐ ܘܩܒܠܝ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܘܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܚܕܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܦܪܝܫܘܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܡܨܝ ܗܘܝ ܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܐܢܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܠܩܒܠܐ ܚܕܕܐ ܘܝܬܒܼܐ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒܼܠܝܬܐ ܠܕܪܫܐ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܡܒܪܘܝܐ ܠܐܗܐ ܐܘܝܘܬܐ ܗ̇ܝܓܗ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܠܩܪܡܐ ܠܟܠܝܗܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܘܚܠܘܢ̈ܐ ܠܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܚܒܝܒܼܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܚܟ̰ܝ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܨܐ ܥܡܢ ܒܢܐ ܘܡܛܘܪ ܠܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܡܛܝ ܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܙܕܩܝܗ̈ܝ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܣܒܼܪܢ ܗܕܟܼܐ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܐܝܬܠܗ ܢܣܝܢܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩ ܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܥܒܼܪܐ ܥܠܗ ܐܝܢܐ ܗܘܝܐ ܚܕܐ ܦܘܪܣܐ ܕܫܪܪܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܘܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ ܘܪܘܚܢܐ ܩܐ ܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ.

ܐܕܝܘܡ ܥܕܢܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܕܦܣܥ ܠܩܕ݇ܡܐ ܡܛܠ ܡܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܐܬ̈ܐ ܕܡܘܪܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܒܘܫ ܐܢܢܩܝܐ ܘܐܠܨܝܐ ܩܐ ܦܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܡܫܩܠܐ.

ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܡܪܘܚܬܗ̇ ܡܛܠ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܚܡܝܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܓܘܪܐ ܘܡܛܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܙܕܩܗ ܢܡܘܣܝܐ ܕܦܠܝܚܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ ܘܕܡܨܐ ܥܡܢ ܚܡܐ ܠܥܝܕ̈ܗ ܘܢܛܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܐܝܬܝܩܘܢܗ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܢ ܕܗܘܝܐ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܡܘܩܛܝܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܥܝܪܩ.


 • -

ܐܩܡܐ ܡܕܪܫܝܐ ܚܕܬܐ

 

ܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܚܕܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܕܓܵܘ ܣܘܝܼܕ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܪܹ̈ܝܢ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܒܘܼܛܠܵܢܵܐ ܩܲܝܛܵܝܵܐ ، ܕܥܸܪܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐَܚܹܪَܬܵܐ ܒܒܹܝܬܦܲܠܓܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܠܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܕܫܲܩܠܝܼ ܫܲܘܦܵܝܗ̈ܝܜ ܒܣܸܕܪܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ، ܟܲܕ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܒܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕَܡܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܬܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ، ܗܵܐ ܡܼܢ ܓܲܢܵܬܼ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܫܲܪܘܵܝܬܵܐ ܗܲܠ ܡܸܬܼܩܲܕܡܵܢܬܵܐ.
ܚܲܕَ ܣܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܡܫܲܪ̈ܟܵܢܹܐ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܝܢܵܐ ، ܘܡܼܢ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܕܟܹܐ ܥܲܡܪܝܼ ܒܡܕܝܼܢܵܬܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܣܘܝܼܕ ، ܘܥܲܡܵܝܗܝܜ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܕܒܘܼܫܵܝܘܼܬܲܝܗܝܜ ܟܹܐ ܡܲܠܦܝܼ ܒܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܗܘܿܦܲܪ̈ܟܝܹܐ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ.

ܐܵܗܵܐ ܫܹܢَܬܵܐ ܡܘܼܥܒܼܪܠܵܗܿ ܫܪܝܼܪܘܼܬ ܬܲܪܒܝܼܬܵܐ ܚܲܕَܟܡܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܒܟܠܲܝܗܝܜ ܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ، ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܕܲܪ̈ܓܼܹܐ ܕܒܘܼܚܪ̈ܵܢܹܐ ܩܵܐ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܩܸܪܛܲܝܣܵܐ ܥܲܡ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܛܲܟܣܝܼ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܩܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܬܲܪܒܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܸܬܼܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬܼ ، ܒܗܿܝܜ ܕܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ ܡܲܥܒܼܘܿܕܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܫܟ̃ܚܹ̈ܐ ܘܢܒܼܝܼܥܹ̈ܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܚܲܕܸܬܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ.

ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕَ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐܠܹܗ ܝܕܵܥܬܵܐ ܡܲܠܝܲܢܬܵܐ ܘܓܡܝܼܪܬܵܐ ܒܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܕܐܸܣܟܝܼܡܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ܕܡܵܨܹܐ ܡܲܡܛܹܐ ܠܗَܘܿܢ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕَ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܵܠܲܕ ܒܝܼܵܝܗ̈ܝܜ ، ܘܡܵܪܹܐ ܝܕܵܥܬܵܐ ܡܲܠܝܵܢܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܓܡܸܪ ܠܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ. ܘܡܸܢَܕܪܸܫَ ܡܸܬܼܡܲܨܝܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕَ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܩܵܢܹܐ ܘܫܵܩܸܠ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܲܪܚܵܐܝܼܬܼ ܓܵܘ ܓܲܪܕܵܐ ܓܘܵܓܲܝܢܵܝܵܐ ܕܪܵܢܘܿܝܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܹܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ. modersmal.skolverket.se

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬܠܲܢ ܣܵܒܼܪܵܐ ܒܐܵܢܝܼ̈ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܕܚܲܦܛܝܼ ܒܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵܐ ܘܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ ܒܩܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܡܲܓܡܲܪܬܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝܜ ܘܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܛܠܝܼܒܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܡܲܢܬܸܝܵܢܹ̈ܐ ܒܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܲܝܗܝܜ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܘܩܵܐ ܐܘܼܡܬܲܝܗܝܜ ܘܐܲܬܪܵܐ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘܸܗ.  

ܒܝܲܕ: ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܡܲܡܘܼ

mammoo20@hotmail.com


 • -

ܝܘܠܦܢܐ

ܡܕܪܫܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢܕܝ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܚܕ ܓܘ ܕܐܢܐ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܕܝܘܪܘܦ. ܩܕ݇ܡܬܐ ܩܕ݇ܡ ܐܪܒܥܝ ܐܘ ܚܡܫܝ ܫܢ̈ܐ ܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܗܘܐ ܐܝܟܼ ܕܝܠܗ̇ ܐܕܝܘܡ ܩܘܕܡܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܒܫ ܚܪܒܐ.

ܝܠ̈ܐ ܝܢ ܒܢܬ̈ܐ ܟܐ ܫܪܝ ܓܘ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܟܐ ܗܘܝ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܡܕܪܫܐ ܩܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܩܪܝܐ ܘܟܬܒ݂ܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܡܢܝܐ ܘܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܒܘܫ ܐܢܢܩܝܐ ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܚܒ݂ܪ̈ܢܝܗܝ. ܟܐ ܡܫܪܝ ܐܝܡܢ ܕܝܠܝܗܝ ܐܫܬܐ ܝܢ ܫܒ݂ܥܐ ܫܢ̈ܐ ܘܟܐ ܦܪܩܝ ܡܕܪܫܬܐ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪ ܝܢ ܐܫܬܥܣܪ ܫܢ̈ܐ.

ܚܝܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܝܠܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܒܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܘܒܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܘܗܘܢܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܠܐ ܝܠܗ ܝܠܝܦܐ ܝܢ ܩܪܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܙܕܩܐ ܝܢ ܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕܐܝܟܼ ܚܕ ܝܠܐ ܩܪܝܐ ܘܡܘܢܬܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ.

ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܐܚܟ̰ܝ ܩܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܕܝܘܡ. ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܟܐ ܕܒ݂ܩܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܡܪܦܐܠܗ، ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐܢܢܩܝܐ ܘܟܐ ܓ̰ܪܒܚ ܕܠܐ ܡܢܫܚܠܗ ܘܟܘܠ ܙܒ݂ܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܘܕܐ ܕܓܢܗ، ܙܒ݂ܢܢ ܝܠܗ ܡܘܕܐ ܕܩܪܝܢܐ، ܐܘ ܝܥܢܝ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܛܝ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ، ܙܒ݂ܢܢ ܒܝ ܩܪܝܢܐ ܘܩܪܝܢܐ ܩܐ ܕܡܨܚ ܚܝܚ ܩܘܕܡܐ، ܡܣܒܒ ܐܕܝܘܡ ܗܪ ܐ݇ܙܝܠܐ ܝܠܗ.

ܐܢܝ ܕܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܕܟܐ ܡܚܒ ܠܒܝܗܝ، ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܒܘܫ ܨܦܝܝ ܕܚܝܝ ܩܘܕܡܐ ܘܩܐ ܕܡܨܝ ܒܢܝ ܠܗܘܢ ܒܝܬܐ ܓܘܪܐ ܘܡܚܒܢܐ.

ܐܢ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܕܝܢܐ ܩܝܡ̈ܐ ܓܘ ܒܬܘܢ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܐܢܝ ܝܠܗܘܢ ܐܢܝ ܕܟܐ ܡܩܝܡܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܒܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܩܕ݇ܡܐ.

ܟܘܠ ܡܢܕܝ ܟܐ ܐܬܐ ܘܟܐ ܐܙܠ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܐ، ܩܪܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܬܠܩ ܘܗ̇ܘ ܝܥܢܝ ܕܝܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܗܝܟ̰ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܦܝܫܝ ܬܠܝܩ̈ܐ ܝܢ ܡܘܢܫܝ̈ܐ.

ܒܝܕ: ܓ̰ܝܢܐ ܝܘܚܢܐ ܕܢܚܐ


 • -

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܘܬܐ

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗܘܢ

ܚܘܒ ܐܠܗܐ ܟܕ ܫܓܪ ܗܘܐ ܒܠܒ ܒܪܢܫܐ

ܡܫܚܠܦ ܠܚܝܘܗ̈ܝ ܡܢ ܟܡܝܪܘܬܐ ܠܚܕܘܐ ܪܒܐ

ܒܪܡ ܐܝܢܐܗܘ ܕܠܒܗ ܪܵܬܚ ܒܣܢܐܬܐ ܘܐܠܡܐ

ܬܥܝܫܐ ܚܵܝܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܘܠܢܝܚܘܬܐ

ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܛܢ ܐܟܬܐ ܒܨܝܪܐ ܘܫܦܠܐ

ܘܨܒܝܢ ܡܪܗ ܒܝܫܐ ܫܐܕܐ ܦܵܠܲܚ ܟܠܫܥ

ܕܘܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܫܵܡܲܥ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܩܠܐ

ܕܒܥܠܙܒܘܒ ܗܲܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ

ܠܐ ܪܵܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܡܒܐܫ ܠܐܚܘܗܝ

ܐܶܢ ܗܘ ܕܡܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܒܩܛܠܐ ܘܒܛܘܪܦܐ

ܐܝܟ ܗܢ ܡܪܝܐ ܒܗܵܡܵܢ ܢܗܘܐ ܘܒܓܘ ܢܘܪܐ

ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܡܓܫܡܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܚܘܒܗ

ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܘܡܠܦ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܟܠܝܘܡ

ܠܐ ܐܝܟ ܡܪܗܘܢ ܫܦܠܐ ܒܨܝܪܐ ܘܡܠܐ ܐܟܬܐ

ܡܪܗܘܢ ܛܥܝܐ ܘܡܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܕ ܒܝܫܬܐ

ܡܪܢ ܡܗܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ

ܚܘܒܐ ܚܝܠܐ ܘܐܟܬܐ ܫܦܠܐ ܐܦ ܒܘܨܪܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܝܚܐ ܒܚܘܒܐ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܠܐ

ܡܫܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ


 • -

ܛܐ ܒܪܢܫܐ

ܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܚܝܳܪܳܐ ܥܰܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐܐܰܝܟܰܢ ܫܰܚܠܦܘܼܗܿ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܳܗܿ ܬܪܝܨܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܣܶܢܐܬ݂ܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܒܘܼܝܳܐܳܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܚܰܫܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܩܶܢܛܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܰܙܢܰܝܐ̈ ܫܰܦܝܼܪ̈ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܣܰܢܝܳܬ̈ܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܢܘܼܬ݂ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܫܘܼܢܳܩܳܐ ܡܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒܼܶܐ̈ ܠܣܘܼܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܝܼܫܶܐ̈ ܘܗܟܢܐ ܗܘܰܘ ܥܒܳܕ̈ܐ ܫܝ̈ܛܶܐ ܠܰܪܓܝܼܓ݂ܳܬ̈ܳܐ ܣܶܢܝܳܬ̈ܐ ܕܚܘܼܒ ܡܳܡܘܼܢܳܐ؛

ܐܝܢ ܗܳܟ݂ܝܠ ܣܛܰܘ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܦܐܰܝܳܐ̈ ܠܡܘܢ ܗܟ݂ܰܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܫܳܬ̈ܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܒܫܶܡ ܬܰܘܕܝܬ݂ܳܐ؟

ܡܢܐ ܓܕܰܫ؟ ܡܢܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ؟

ܡܢܐ ܗܘ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ؟

ܐܪܐ ܐܝܬ݂ ܦܰܘܕ̈ܐ ܕܬܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܒܝܳܬ݂ܳܗܿ؟

ܐܰܘ ܡܫܰܐܠܰܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܣܳܥܪܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܛܠ ܝܘܬ݂ܪܳܢܗܘܿܢ ܕܢܶܡܠܘܢ ܪܓ݂ܝܓ݂ܳܬ݂̈ܗܘܢ ܘܢܰܣܒܥܘܢ ܝܰܨܪܗܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܩܶܛܪ̈ܐ ܘܩܰܘܕ̈ܐ ܒܐܺܝܕ̈ܝ ܒܢܰܝ̈ ܐ̄ܢܳܫܳܐ̈ ܕܣܳܒ݂ܠܝܢ ܛܝܡܝ̈ ܟܺܐܦܳܢܳܝܘܼܬ݂ ܠܒܰܝܗܘ̈ܢ ܘܥܡܛܳܢܘܼܬ݂ ܪܶܢܝܰܝܗܘ̈ܢ ܠܡܘܢ ܠܐ ܡܰܠܦܝܢ ܕܣܳܟܳܐ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܚܘܒܰ݁ܐ ܗܘ؟

ܟܰ݁ܕܘ ܠܟ݂ܘܢ ܡܫܐܠܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܕܠܐ ܒܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܣܳܬܰ݁ܪ ܝܘܠܦܢܐܫܰܪܝܪܳܐ ܐܝܬ݂ܰܘܗ̄ܝ̄ (ܐܠܳܗܳܐ ܚܘܼܒ݁ܰܐ ܗܘ ܐܶܢ ܐ̄ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܰܐܚܘܼܗ̄ܝ̄ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ)؟

ܡܳܕܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬ̈ܐ ܘܪܹܫܳܢܶܐ̈ ܘܰܡܫܰܐ̈ܠܐ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݁ܐ ܕܗܝ ܘܐܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܢܰܠܦܘܢ ܘܰܢܣܰܒܪܘܢ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܐ ܬ݁ܪܝܨܬ݁ܳܐ ܘܫܪܝܪܬ݁ܳܐ ܕܐܝܼܬ݂ܹܝܗܿ ܚܘܒ݁ܳܐ ܘܚܘܒܳ݁ܐ ܒܰܠܚܘܕ݂. ܘܟܰܕܘܼ ܠܰܢ ܣܶܒܠܳܐ ܘܛܘܼܪܳܦܳܐ ܘܫܘܢܳܩܳܐ ܘܰܪܕ݂ܘܼܦܝܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܚܰܪܒܳ݁ܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒܫܶܡ ܬܰ݁ܘܕܝܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܘ ܟ݁ܽܠܟ݂ܘܢ ܕܚܘܫܒ݂ܳܢܳܐ ܩܰܫܝܰܐ ܢܳܛܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܕܐܰܘܟ݁ܶܡܬܘܿܢ ܨܘܼܪܬܶܗ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ̈ ܘܰܩܕܳܡ ܒܪܝܬ݂ܹܗ ܘܰܒ݂ܥܰܝܢܰܝܗ̈ܘܢ ܚܰܒܶܠܬܘܼܢܶܗܿ ܫܒ݂ܘܩܘ̄ ܣܶܕܩܶܐ̈ ܘܚܶܪܝܳܢܶܐ̈ ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܝܳܬ݂ܳܢܳܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܟܶܣܦ݁ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܝܘܼܬ݂ܪܳܢ ܘܬ݂ܰܪܶܨܘ̄ ܦܰ݁ܘܕܰܝܟ݁ܘܢ  ܘܕܰܙܒܢܳܐ ܒܚܘܒܐ ܘܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܘܪܰܚܡܶܐ̈ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܚܰܝܶܐ̈ ܕܣܰܒ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܘܼܝܳܐܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܘܟ݂ܘܼܫܰܪܰܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ܘܬ݂ܳܐ

                

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ 

ܕܡܲ̈ܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ

ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܟ݂ܺܝܬܽܘܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܝܹܶܐ
ܥܰܠ ܕܡܰܚܒܺܝܢܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂

ܐܰܪܰܐ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܕܺܝܠܰܢ ܡܳܬ݂ܶܐ
ܡܳܢܳܐ ܦ݂ܰܕ݁ܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܣܪܰܚܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܚܛܳܝܢܰܢ

ܠܳܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܰܝ̈ܢ ܫܰܪܺܝܪ ܥܰܡܠܗܽܘܢ  ܒܡܰܠܦ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
ܘܠܳܐ ܡܰܚܳܖ̈ܰܝܢ ܬܪܺܝܨܽ ܗ̄ܘ ܥܒ݂ܳܕ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܘܠܳܐ ܐܳܣܳܝܰܝ̈ܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܠܶܠܝܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܡܰܖ̈ܥܶܐ
ܘܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܥܰܡܠܗܽܘܢ

ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܰܢ ܓܢܰܒ݂ ܥܶܕܳܢ ܥܰܡܠܶܗ ܘܐܘ̈ܠܝܳܬ݂ܶܗ
ܘܗܳܐ ܣܳܒ݂ܠܺܝܢܢ ܕ݁ܡܰܝ̈ ܗܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂

ܡܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݂ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܐܳܦ ܘܰܟ݂ܦܽܘܪܝܳܐ
ܒܫܶܡ ܬ݁ܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܳܐ ܙܳܠܚܺܝܬܽ݁ܘܢ ܕܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܒ݁ܶܗ
ܘܐܰܢ̄ܬܽܘܢ ܒܰܐܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܡܚܰܒ݂ܠܺܝܬܽܘܢ ܨܽܘܪܬܶܗ ܦ݁ܐܺܝܬ݂ܳܐ

ܒܫܶܡ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓ݁ܳܠܳܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܩܳܛܠܺܝܬܽ݁ܘܢ
ܘܥܰܡܳܐ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܚܲܘܒܳ݁ܐ ܗܳܐ ܢܳܟ݂ܣܺܝܬܳ݁ܘܢ

ܐܰܪܰܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܺܐܒ݂ܶܐ̈ ܣܖ̈ܺܝܚܶܐ ܐܳܟ݂ܠܰܝ ܒ݁ܶܣܪܳܐ
ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ̄ ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܥܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢ ܝܰܨܪܳܐ

ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܕܩܰܝ̈ ܐ̄ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܬܽ݁ܘܢ
ܩܶܫܥܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܳܐ ܦܩܳܩܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܺܝܠܟ݂ܽܘܢ

ܒܫܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܐ ܕܳܒ݂ܚܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܒܫܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܕܐܽܘܡܬ݂ܰܢ ܗܳܐ ܡܒ݂ܰܕ݂ܪܺܝܬ݁ܽܘܢ

ܩܛܶܠܘ̄ ܕܒܲܚܘ̄ ܒܰܕ݂ܰܪܘ ܙܪܶܩܘ ܢܟ݂ܶܣܘ ܢܰܟ݂ܺܝܘ
ܚܽܘܒܰ݁ܢ ܫܰܪܺܝܪ ܚܽܘܒ݁ܰܢ ܥܰܡܺܝܩ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܥܳܐ
ܕ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܛܠܝܼܡܵܐ

ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܵܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܵܪܵܐ ܫܡܲܥܬܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ

ܕܥܲܡܲܢ ܡܸܬ݂ܩܛܸܠ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܩܘܼܪܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܖ̈ܚܡܹܐ

ܘܲܡܕܲܒ݂ܖ̈ܢܹܐ ܕܥܹܕܬܲ݁ܢ ܘܥܲܡܲܢ ܫܓ݂ܝܼܡܝܼܢ ܒܕ݂ܝܼܠܗܘܿܢ

ܐܲܝܟ݁ܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܘܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݁ܘܼ ܫܸܬ݁ܩܵܐ

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟ݂ܘܿܢ ܘܒ݂ܲܕܸܩܘ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ݁ܠܹܗ

ܕܗܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܲܢ ܚܲܒ݂ܠܘܼܗܝ ܒ݁ܝܼ̈ܫܹܐ ܒܣܸܢܐܬ݂ܲܐ

ܒܫܸܡ ܚܹܐܪܘܼܬ݂ܵܐ ܨܘܼܪܲܐ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܐ ܡܸܨܛܲܥܪܵܐ

ܘܐܲܡܪܝܼܟܲܐ ܕܹܝܢ ܡܸܛܿܠ ܝܵܬ݂ܵܗܿ ܡܲܘܒ݁ܕ݂ܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܘܥܵܠܡܵܐ ܛܲܒܝܼܥ ܒܲܖ̈ܓ݂ܝܼܓ݂ܵܬ݂ܹܗ ܒܫܸܢܬ݂ܵܐ ܣܪܝܼܬ݂ܵܐ

ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܦܩܵܩܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬ݂ܪܵܢܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܥܸܒܕܲܬ݂ ܡܸܛܿܠ ܫܲܝܢܵܐ ܐܵܦ ܘܲܫܠܵܡܵܐ

ܡܠܵܬ݂ ܠܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܙܡܵܡܵܐ ܘܨܲܘܬܵ݁ܐ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܥܲܡܠܵܐ

ܘܖ̈ܵܥܲܘܵܬ݂ܲܢ ܟܿܠܚܲܕ݂ ܒܕ݂ܝܼܠܹܗ ܦ݁ܨܝܼܚܵܐ ܢܲܦ݂ܫܹܗ

ܘܥܵܢܵ̈ܐ ܣܵܒ݂ܠܵܐ ܪܕ݂ܘܼܦ݂ܝܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܘܚܲܪܒ݁ܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ

ܢܘܼܕܘܿܢ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪܘ ܘܲܚܠܵܦ݂ ܥܵܢ̈ܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܝܼܡܘ ܚܘܼܛܪܵܐ

ܕܪܵܥܝܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܕܹ݁ܐܒ݂ܵܐ

ܘܐܸܠܵܐ ܟܿܠܝܘܿܡ ܡܲܘܒܸ݁ܕ݂ ܥܸܪܒܵܐ ܘܢܸܩܝܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ

ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܗܵܢܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܡܵܐ ܕܠܲܡ ܚܵܙܹܐ

ܕ݁ܕ݂ܹܐܒ݂ܵܐ ܪܵܗܹܐ ܠܓ݂ܸܙܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܦܘܼܪܣܵܐ

ܠܡܸܚܛܲܦ ܠܡܸܬ݂ܒܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ ܒܥܵܗܸܢ ܦܸ݁ܠܥܵܐ

ܥܕ݂ܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ݂ܝ ܗܵܢܵܐ ܣܸܒ݂ܠܵܐ ܘܗܵܢ ܛܘܼܪܵܦܵܐ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܓܲܒܹ̈݁ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܹ̈ܐ ܘܐܵܦ݂ ܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܹܕܵ̈ܬ݂ܲܢ

ܗܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܒܸܙܚܵܐ ܘܐܵܦ݂ ܡܘܼܚܵܫܵܐ ܐܵܦ݂ ܘܲܙܥܘܼܖܹ̈ܐ

ܒܲܝܢܵܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬ݂ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܗܦ݁ܘܼܟ݂ܝܵܐ

ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܬ݁ܘܿܢ ܕܚܲܪܬ݂ܵܐ ܐܵܬ݂ܝܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܕܥܲܡܵܐ

ܡܸܬ݂ܒܥܹܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܒܝܘܿܡ ܦܘܿܪܥܵܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܬܦܲܢܘܿܢ

ܩܘܿܡܘܿܢ ܩܘܿܡܘܿܢ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܒܝܼܫܬ݂ܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܩܲܘܡܬ݂ܵܐ

ܕܚܘܼܝܵܕ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܚܘܼܒ݁ܵܐ ܡܲܘܠܸܕ݂ ܚܲܝܠܵܐ

ܠܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܣܵܗ̈ܕܹܐ

ܠܡܵܐ ܕܵܚܠܝܼܬ݁ܘܿܢ ܐܹܡܲܪܘ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ

ܘܩܘܿܡܘܿܢ ܢܚܲܕܸܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܲܢ ܕܐܹܒܲܕ݂ ܒܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ܘܼܬ݂ܵܐ

ܘܐܵܦ ܘܲܨܠܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ ܠܸܒ݁ܵܐ ܠܵܐ ܡܵܫܬܲܡܥܵܐ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܒܓܕܐܕ ܟܕ ܫܒܛ ܒ̄ܝ

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗܘܢ

ܚܘܼܒ ܐܰܠܗܐ ܟܰܕ ܫܳܓܰܪ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ

ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܚܰܝܰܘܗ̈ܝ ܡܢ ܟܡܝܪܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ܘܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ

ܒܪܰܡ ܐܝܢܐܗܘ ܕܠܒܗ ܪܵܬܚ ܒܣܢܐܬܐ ܘܐܠܡܐ

ܬܥܝܼܫܳܐ ܚܵܝܶܐ ܘܠܰܝܬ ܠܹܗ ܦܘܼܪܣܵܐ ܘܰܠܢܝܼܚܘܬܐ

ܥܲܒܕܵܐ ܐܝܬ݂ܲܘܗܝ ܕܣܵܛܵܢ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ ܘܫܲܦܠܵܐ

ܘܨܒܝܢ ܡܪܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܫܹܐܕܵܐ ܦܵܠܲܚ ܟܠܫܵܥ

ܕ݁ܘܓ݁ܵܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܫܵܡܲܥ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܩܠܐ

ܕܲܒܥܸܠܙܒܘܒ ܗܲܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ

ܠܐ ܪܵܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܡܲܒܐܸܫ ܠܐܚܘܼܗܝ

ܐܶܢ ܗܘ ܕܡܵܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܒܩܛܠܐ ܘܒܛܘܼܪܵܦܵܐ

ܐܝܟ ܗܵܢ ܡܪܝܐ ܒܗܵܡܵܢ ܢܸܗܘܹܐ ܘܒ݂ܓ݂ܲܘ ܢܘܼܪܵܐ

ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒ݁ܵܐ ܡܓ݂ܲܫܡܵܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܚܘܒܗ

ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܘܡܠܦ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܟܠܝܘܡ

ܠܐ ܐܲܝ̄ܟ݂ ܡܪܗܘܢ ܫܲܦܠܐ ܒܨܝܼܪܐ ܘܲܡܠܹܐ ܐܟ݁ܬ݂ܵܐ

 ܪܗܘܢ ܛܥܝܐ ܘܡܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܵܕ ܒܝܫܬܐ

ܡܪܢ ܡܗܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ

ܚܘܒܐ ܚܝܠܐ ܘܐܟܬܐ ܫܦܠܐ ܐܦ ܒܘܨܪܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܝܚܐ ܒܚܘܒܐ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܠܐ

ܡܫܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ

ܒܝܕ ܕܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ̣ ܟܠܝܘܡ ܡܬܚܣܕܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܙܕܥܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܨܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܪܕܦܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܨܛܥܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܒܙܚܝܢ ܒܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܕܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܙܕܪܩܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܕܒܚܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܩܛܠܝܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܛܪܦܝܢܢ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢ ܫܘܢܩܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ

ܒܓܕܐܕ   ܟܐ ܟܢܘܢ ܚܪܝ ܫܢܬ ܒܝܐ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܪܝܐ

ܒܝܕ ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܬܐܘܡܐ ܛܘܪܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܛܘܪܳܦܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܫܘܢܳܩܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܦܘܠܳܓܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܣܶܒܠܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܨܥܪܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܪܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܥܫܘܩܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܛܠܘܡܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܫܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܪܒܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܠܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܘܬܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܫܬܩܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܐܺܝܳܠܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܥܘܕܪܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܩܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܨܝܐ

ܕܡܶܢ ܛܠܘܡܐ̈ ܘܡܢܶ ܪܕܘܦܐ̈ ܘܡܶܢ ܩܛܘܠܐ̈

ܦܢܐ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܠܨܠܘܬ̈ܢ ܘܰܠܒܥܘܬ̈ܢ

ܕܗܢܐ ܥܡܐ ܣܓܝ ܣܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܳܢ ܛܠܘܡܝܐ

ܦܪܘܩܝܗܝ ܡܪܢ ܡܢ ܗܢ ܚܫܐ ܘܡܢ ܟܪܝܘܬܐ

ܕܫܘܒܚܐ ܡܩܪܒ ܒܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܝܐ


 • -

ܩܫܝܫܐ ܐܒ݂ܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪ̈ܐ

ܩܫܝܫܐ ܐܒܼܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܗܘܐܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܕܒܝܬܕܪܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1887 ܓܘ ܡܬܐ ܕܒܝܬܕܪܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܘܣܘܪܬܩܐ ܕܙܟܼܘ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ.

ܡܦܘܪܩܠܗ ܠܩܪܝܢܗ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ ܕܘܡܢܝܟܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ ، ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܩܫܐ . ܕܥܪܗ ܠܡܬܗ ܒܥܡܝܘܬܐ ܕܡܪܝ ܜܝܡܬܐܘܣ ܡܩܕܣܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܕܢܘܗܕܪܐ .ܦܠܚܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܓܘ ܙܟܼܘ ܘܡܘܨܠ.

ܝܕܥ ܗܘܐ ܪܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ، ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ، ܩܪܕܘܝܐ ، ܦ̮ܪܢܣܝܐ ܘܠܬܝܢܝܐ .

ܒܫܢ̈ܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1933 ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܓܘ ܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ، ܘܦܫܠܗ ܬܡܐ ܗܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 1965 ܕܥܪܗ ܠܥܪܐܩ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܒܩܘܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ ، ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܐܘܡܘ̈ܬܐ ܒܪܫܡܬܐ ܕܚܠܩܝܗܝ ܝܬܝܐ  .

 ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼܘ ܦܜܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܒܼܠ ܟܠܕܝܬܐ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ  ܘܡܘܚܫܚܐ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܟܠܝܪܝܟܝܬܐ ܒܙܟܼܘ . ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܕܫܒܼܥܝܢܝ̈ܐ ܢܦܠܗ ܟܪܝܗܐ ܘܦܫܠܗ ܡܘܒܠܐ ܠܢܝܢܘܐ ܩܐ ܣܘܡܣܡܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܼܪܗܠܗ ܘܡܘܢܝܚܠܗ ܟܕ ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ 1974  .

ܟܼܘܪܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܕܪܐ ܚܕ̄ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܦܝܜܐ ܘܟܫܝܪܐ ܘܥܒܼܘܕܐ ܘܡܗܝܪܐ ܒܓܝܓܼܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ.

ܡܘܢܝܚܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ، ܚܝܐܠܗ ܠܐܓܼܘܢܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܓܘ ܜܘܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܝܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܪܒܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܣܐ ܘܣܪ̈ܝܜܐ ܘܡܢܝܗܝ ؛ ܟܬܒܼܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ، ܟܬܒܼܐ ܕܐܘܡܬܝ ܚܒܝܒܼܬܐ ، ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܥܠ ܦܪܡܐ ܕܣܡܐܝܠ ܐܢ̈ܐ ܥܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܝܬܠܗ ، ܡܦܩܥܬܐ ܕܐܒܼܐ ܕܒܝܬܕܪܐ ، ܒܝܬ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܙܘܘܓܼܐ ، ܢܠ

ܦܠܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܡ ܪܒܐ ܣܝܡ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܜܠܩ̈ܐ .

ܡܓܘܒܝܠܢ ܚܕ̄ܟܡܐ ܠܘܩܜ̈ܐ ܡܢ ܟܬܝܒܼ̈ܬܐ ؛

 ܥܠ ܐܝܢܝ ܚܫܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܡܠܠ ܐ̄ܢܐ ܘܥܠ ܐܝܢܝ ܬܒܼܪܐ ؟

ܡܘܕܝ ܡܓܒܢ ܠܡܐܡܪܝ ܘܡܘܕܝ ܫܒܼܩܢ ؟

ܡܫܪܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ؟

ܟܢܫܐ ܪܒܐ ، ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܣܒܼ̈ܐ ، ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ

ܟܢܫܐ ܕܒܬܼܘܠܬ̈ܐ .. ܟܢܫܐ ܕܟܠܬ̈ܐ ܒܝܘܡ ܙܘܝܚܐ ܘܐܝܢܝ ܙܘܝܚܐ ؟

ܩܜܠܐ ܘܢܚܪܐ ܘܒܩܪܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܜܥܝܢ̈ܬܐ

ܚܝܠ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܡܫܘܠܜܢܗ ܠܥܡܝ . ܩܜܠܗ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܘܡܫܘܚܬܢܗ ܠܬܫܥܝܬܗ ܒܜܡܐܘܬܐ . ܩܠܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܪܝܡܐ .. ܡܫܝܕܢܗ ܣܗܪܐ ܘܠܠܝܐ ܒܗܬܠܗ ܢܚܪܘܢ ܥܡܡܝ ܒܓܠܝܘܬܐ ܥܠ ܒܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ..