Category Archives: News

  • -

ܬܘܪܨܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

ܟܬܒ݂ܐ ܕܬܘܪܨܡܡܠܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܛܝܒ݂ܐ ܝܠܹܗ ܠܒܨܡܢܬܐ ܘܩܘܪܒܐ ܥܕܢܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܬܒ݂ܐ ܓܘ ܣܕܪܐ ܕܟܬܒ݂ܐ ܕܒܝܬܕܦܐ ܕܢܘܗܕܪܐ. ܐܗܐ ܟܬܒ݂ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܝܠܗ ܥܣܪܐ ܩܦܠܐܘܢ̈ܐ ܕܝܠܝܗܝ ܡܓܡܘܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܓܒܢ̈ܐ ܕܬܘܪܨܡܡܠܠܐ ܕܠܫܢܢ ܕܪܝܐ ܘܐܢ̈ܐ ܩܦܠܐܘܢ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ: ܝܕܥ̈ܐ، ܫܡܐ، ܫܘܼܡܗܐ ܘܡܫܬܡܗܢܐ، ܡܢܝܢܐ، ܚܠܦܫܡܗ̈ܐ، ܡܠܬ݂ܐ، ܐܕܫ̈ܐ ܠܐ ܡܬܫܚܠܦܢ̈ܐ، ܡܫܪܪ̈ܢܐ، ܪܘܟܒ݂ ܡܡܠܠܐ، ܡܡܠܠܘܬ݂ܐ. ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܩܦܠܐܘܢ̈ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܝܠܗ ܠܟܠܝܗܝ ܡܢܘܬ݂̈ܐ ܕܡܠܘܐܐ ܪܫܝܐ ܕܗ̇ܘ ܩܦܠܐܘܢ.


  • -

ܦ̮ܝܠܡ ܕܓܠܓܡܫ

ܦܠܡ ܕܓܠܓܡܫ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܝܢܝ ܐܬܘܪܝ ܒܡܜܝܐ ܝܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܦܪܝܬܗ ܗܕܟܼܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܡܜܝܒܢܘ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܥܒܼܝܕܐ ܒܗܘܠܝܘܕ ܩܐ ܡܓܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܩܠܐܝܢܐ ܣܗܡܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܦܫܠܘܢ ܣܘܪܥܦܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܘܠܪ̈ܐ ܩܐ ܡܓܡܪܬܗ. ܜܥܠܢ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܝܢܐ ܡܡܬܼܠܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ .

ܐܗܐ ܦܠܡ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܜܥ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܐܡܢܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ . ܒܚܘܒܐ ܘܡܚܢܝܬܐ ܒܣܦܪܐ ܝܘܚ ܕܚܙܚ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܐ ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܘܡܘܚܙܝܐ ܒܒܬ̈ـܝ ܚܙܘܢ̈ܐ ܣܝܢܡ̈ܐ.

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ