Nohadra Post

 • -

ܫܒ݂ܘܥܐ

ܐܸܕܝܘܿܡ ܫܲܒܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇   ܘܒܸܛܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵـܬܼܵܐ. ܐܵܢܵܐ ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܩܵܐ ܟـܠܲܝܗܝ ܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܘܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܲܢ. ܩܪܹܐܠܝܼ ܒܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܚܲܒܼܪܵܐ ܐܵܕܵܡ ܘܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܘܒܘܼܩܪܝܼܠܝܼ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ؟ ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܹܗ݇ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ  ܐܲܚܢܲܢ ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ[1] ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇ ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܐܲܢ݇ܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܘܐܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܠܬܸܪܘܲܝܗܝ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚ ܐܲܚܢܲܢ ܟܠܲܢ ܥܵܒܼܪܲܚ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܲܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ. ܝܵܘܢܲܢ ܪܵܒܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܕܛܲܐܸܠ ܓܵܘ ܒܝܼܪܟܹܐ[2] ܕܡܝܼܵܐ. ܪܵܡܝܼܢܵܐ، ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܐܵܢܵܐ، ܐܲܢ݇ܬ، ܐܲܢ݇ܬـܝ، ܗ̇ܘ، ܗ̇ـܝ، ܐܲܚܢܲܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ، ܦܝܼܫܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

 

ܐ. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܠܵܦܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.

 1. ܫܸܡܝܼ ܝܼܠܹܗ ܝܵܘܢܲܢ ܘܐܝܼܬ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ….
 2. ܐܵܕܵܡ ܘܪܵܡܝܼܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܕܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܦܨܸܚܠܗ݇ܘܿܢــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ܐ݇ܡܸܪܗ݇ܘܿܢ          ܡܛܲܝܒܹ݂ܐ ܝ݇ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

 1. ܝܘܵܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܐܵܕܵܡ ܡܵܨܸܬ ܡܲܝܬܸܬ ܥܲܡܘܼܟܼ ܚܲܕ݇  ܠܝܼܬܪܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܘܩܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܡܵܨܝܲܬـܝ ܡܲܬܼܝܲܬـܝ ܥܲܡܵܟܼܝ     ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܹ̈ܐــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـܒܸܕ ܡܲܝܬܸܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܓܘܼܒܬܵܐ.
 2. ܝܵܘܢܲܢ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼܣܚܵܝܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܥܣܲܪ ܕܡܵܨܲܚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܥܵܒܼܪܲܚ ܟܠܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 3. ܐܵܕܵܡ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒ ܣܚܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܚܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ.
 4. ܐܵܦ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܣܚܵܝܬܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܒܣܚܵܝܬܵܐ ܕܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ.
 5. ܐܵܕܵܡ ܘܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܲܝܗܝ ܪܵܒܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܪܝܼ ܥܸܕܵܢܲܝܗܝ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.
 6. ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܚܸܕܝܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ.
 7.  ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܘܲܚ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ.
 8. ܚܕܵܐ ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝ݇ܘܲܬܝ.
 9. ܚܲܕ݇ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܝ݇ܘܸܬ.

 

ܒ. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܚܲܡܫܵܐ ܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܕܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ:

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ: ܗܵܙܸܪ                                                                

[2] ܒܝܼܪܟܹܐ: ܓܲܪܵܐ،  ܕܘܟܐ ܕܟܐ ܟܦܫܝ ܓܘܗ̇ ܡܝܐ


 • -

ܥܘܪܒ݂ܐ

ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ1 ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܓܘܼܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܘܓܲܘܢܹܗ ܟܘܼܡܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܘܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܝܼܬ ܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ  ܕܟܘܼܡܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܦܲـܪܹ̈ܐ ܕܦܲـܓܼܪܲܝܗܝ.

 ܐܝܼܬ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ ܕܦܲـܪܹ̈ܐ ܕܦܲـܓܼـܪܲܝܗܝ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܘܚܘܵܪܹ̈ܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܝܲܢ ܐܲܒ݂ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ2. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܦܵܪܘܿܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܸܚ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܥܘܼܪ̈ܒ݂ܹܐ ܟܹܐ ܚܵܝـܝܼ ܥܲܠ ܒܸܣܪܵܐ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ ܥܲܠ ܓܸܠܵܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܩܪܝܼ ܘܟܬܘܿܒ݂.

 ܓܼ                                              .

 1. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹܐ.

ܐ. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܝܪܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܕܦܲܓܼܪܹܗ             .

ܒ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܕܫܸܡܹܗ ܝܼܠܹܗ           ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܪܵܒܵܐ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ               ܘ              .

ܓ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ           ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ܝܠܲܝܗܝ ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ            .

ܕ. ܐܝܼܬ            ܕܟܘܼܡܹ̈ܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܟܠܲܝܗܝ ܦܲܪܹ̈ܐ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ܗ. ܐܝܼܬ ܬܸܓ݂ܡܹ̈ܐ           ܕܦܲܓܼܪܲܝܗܝ ܟܘܼܡܹܐ ܘܚܘܵܪܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܝܲܢ              .

ܘ. ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ ܚܲܕ݇           ܦܵܪܘܿܚܵܐ ܘܚܲܝܠܵܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ، ܘܟܹܐ ܦܵܪܸܚ ܠ                           .

 1. ܡܲܪܝܸܙ ܠܚܲܒܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܠܲܦ ܒܹܝܬ.

ܐܵܓ݂ܘܢܵܐ3، ܦܲܓܼܪܵܐ، ܟܵܟܵܐ، ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܒܸܣܓܼܵܕܵܐ، ܢܘܼܢܵܐ، ܬܸܓ݂ܡܵܐ، ܣܲܪܓܵܐ، ܨܸܨܪܵܐ، ܫܪܵܓ݂ܵܐ، ܕܵܪܬܵܐ، ܠܲܚܡܵܐ، ܪܸܩܕܵܐ، ܗܵܘܢܵܢܵܐ، ܓܲܪܡܵܐ، ܘܲܙܵܐ، ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܚܝܵܛܵܐ، ܝܸܡܵܐ.

ܐܵܓ݂ܘܿܢܵܐ،           ،            ،           ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          ،

        ،          ،           ،          .

[1] ܥܘܼܪܒ݂ܐ: ܩܲܪܓܼܵܐ

[2]  ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܹܐ: ܪܲܨܵܨܝܼ

[3] ܐܓ݂ܘܢܐ: ܢܝܕܼܐܠ، ܚܘܦܛܐ ܩܐ ܚܐܪܘܬܐ.


 • -

ܡܢܝܢܐ ܣܕܪܝܐ

ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ  ܗ̇ܘ ܝܠܹܗ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܘܣܸܕܪܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ، ܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ …ܘܫܪ.

ܣܲܓܝܐܵܢܵܝܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܪܸܩ ܒܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܬܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ، ܬܫܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܥܣܝܼܪ̈ܵܝܹܐ، ܐܸܡܵܝܹ̈ܐ، ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ، ܡܸܠܝܘܿܢܵܝܹ̈ܐ.

 ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܥܲܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ، ܕܬܡܵܢܝܵܐ، ܕܬܸܫܥܵܐ، ܕܐܸܡܵܐ، ܕܐܲܠܦܵܐ، ܕܡܸܠܝܘܿܢܵܐ، ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬـܝܼ ܬܪܹܝ، ܕܚܲܡܫܝܼ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ: ܚܲܡܫܵܐ ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ. ܬܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ، ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܪܲܚܵܛܵܐ ܕܚܲܕ݇، ܪܲܚܵܛܬܵܐ ܕܬܪܹܝ، ܫܵܡܝܼܪܵܡ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܚܕܵܐ ܓܵܘ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܕܣܸܕܪܵܗ̇.. ܘܫܪ.

܀ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ 1- 9 ܥܲܡ 20، 30… 100، 200… 1000، 2000…1000000 ܡܲܨܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܗܝ ܡܸܢܝܵܢܹܐ ܣܸܕܪܵܝܹܐ ܐܲܝܟ: ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬ݂ـܝܼ ܚܕܵܐ، ܕܐܸܡܐ ܘܚܲܕ݇.. ܘܫܪ. ܚܙܝܼ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

܀ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ

 

ܕܸܟܼܪܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ

2= ܬܪܲܝܵـܢܵܐ

3= ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ

10= ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

11= ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

 

 

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ

2= ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ

3=ܬܠܝܼܬܼܵܝܬܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܬܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܬܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ

10=ܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

11=ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܵܐ

30= ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܵܐ

40= ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܵܐ

50= ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܐ

60= ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܵܐ

70= ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܵܐ

80= ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܐ

90= ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܐ

100= ܐܸܡܵܝܵܐ

1000= ܐܲܠܦܵܝܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݂ܵܐ

101= ܕܐܸܡܵܐ ܘܚܲܕ݇

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܬܵܐ

30=ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܬܵܐ

40=ܐܲܪܒܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

50=ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܬܵܐ

60=ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܬܵܐ

70=ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

80=ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܬܵܐ

90=ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

100=ܐܸܡܵܝܬܵܐ

1000=ܐܲܠܦܵܝܬܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܕܵܐ

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݇

1001= ܕܐܲܠܦܵܐ ܘܚܕܵܐ

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܕ 13، 15،

                                               .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܢܸܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܵܐ ܕ 80، 9، 12، 40، 120، 1000

    ܬܡܵܢܝܼ                                  .

 

                                           .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܝܵـܠܵܕ݇ܐ، ܣܲܗܪܵܐ، ܨܸܨܪܹ̈ܐ، ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ، ܪܘܼܡܬܵܐ، ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.

ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ                                   .

                                           .

                                           .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܒܪܵܬܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܚܲܩܠܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ، ܬܵܘܪܹ̈ܐ

 ܒܪܵܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ                              .

                                          .

                                          .

 

 1.  ܟܬܘܿܒ݂ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܚܘܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܬܠܵܬܼܵܐ، ܐܲܪܒܲܥ، ܥܣܲܪ، ܫܒܲܥ، ܚܲܕܸܥܣܲܪ، ܥܸܣܪܝܼ.

  ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܥܠܲܝܡܹܐ                             .

                                          .

                                          .

 

 


 • -

هل نحن على خطأ

أحتراماتي لكم أصدقائي وزملائي المحترمين 

أدناه مقال جديد أتمنى منكم التعميم والنشر على صفاحتكم المؤقرة 

 

الفنان التشكيلي العراقي نبيل تومي 

هل نحن على خطأ

 

نبيل تومي 

 

قبل أيام من الأنتخابات الأخيرة ولليوم يراودني شعور وأحساس غريب يقودني إلى أفكار أكثر غرابة وما زالت تنقر في رأسي كنـّقار الخشب ، لتؤكدُ ألحاحهـا وتجعلني ألتفتُ إليهـا بجدية أكثر ، تساؤلات تتشعب وتتكاثر، منهـا ما تقول هل حقـا أننـا مخطئون في ما نحن عليه ؟ أم الخطأ يتحمله أخرون !!! أمعّن في حالنـا اليوم وفي تشبثنـا وأنخراطنـا منذوسنوات طويلة في البحث عن الأفكارالأنسانية النبيلة والتنويرية وندخل لأجلهـا في نقاشات ومناكفات وجدالات عميقة تعقبهـا لقاءات وأجتماعات وثم ندوات ومؤتمرات طويلة وعريضة كلهـا تحاول أن تصب في بودقة رفع الوعي الأجتماعي والتربوي والعلمي و اليمقراطي … نحاول التفاعل مع ما حولنـا من أليات التطورالبحثي والكلي للأنسان ، بيننـا تظهر صعوبات وأختلافات وأبتعادات ثم أختناقات و تزداد ُالتنافرات بين الأصحاب والأصدقاء و حتى الرفاق  ومجاميع البشرية المشاركة لنـا في الوطن الواحد .

هل حقـاً يستحق كل هذا وذاك العناء الذي يصل حـدّ الفراق والتجاذب ثم العداء ؟ وفي أحايين كثيرة نصبح نحن ضحايـاه بيد الأقوياء وأصحاب السلطة والمال والنفوذ ، لسنين طويلة صارعنـا وحاربنـا وأعتنقنـا الأفكار لا لأجل شيئ سوى لقناعتنـا أننـا نرغب في أن ننهض بالشعب وأن يتمتع الأنسان بحياة أفضل ويخف شقائهُ ، هل خففنـا شقائه ؟ وتحملنـا المأساة ووزر حمل الأثقال على ظهورنـا وقبلنـا سخط وعنف السلطات القمعية وأرهابهـا في مختلف الأزمان والأوقات وعلى أختلافهـا مصباتهـا مرة تكون رجعية متخلفة متمسكة بأحكام غيبية ، وثانية حركات قومية شوفينية تتحكم بمصائرنـا وما برحت تزرع الأحقاد بين الأضداد ،، وثالثة قيادات هجينة بين البشر والوحوش الضارية تفتك بنـا وتنهش أجسادنـا … كم من الأعوام ضيعناهـا من أعمارنـا في تلك المتاهات ؟ فهل حقـا كنا محقين ؟

همنـا لم يكن لنفسنـا ولكن كنـا نريد تحقيق بعضـاً من الطموحات أو علهُ أسميهـا أحلام ( رغم أنهـا ليست أحلام بل هي حقوق كل أنسان ) نحن لم نصل إلى حتى كعب قدمهـا ، بل تباعدت المسافات ولم تعد في المتناول وأصبحت كبعد السماء عن الأرض … ماذا بعد …. من هو على خطأ إذاً … ؟

عجيبين نحن لم ندرك بعد حقيقة مـا يريده هذا الشعب ، فبقينـا أو على الأصّح أصّرينـا على التشبث بما أمنـا به نحن معتقدين أنه هو الاصح … لماذا ؟ ومـا الجدوى ؟ ما فائدة أن تكون انت الضحية دومـا ؟ مـا هي العبرة في إضاعة الوقت والعمر والمستقبل  وخسارة العائلة والوطن وخسارة ألاف الأرواح ؟ هل أكتسبنـا شيئاً من التغير؟ هل تقدمنـأ خطوة نحو ذلك الحلم المؤجل ؟ عجبي لمـاذا كل هذا الاصرار إذا !!! نحن نرى ونشاهد ونحس الأوجاع والآلام وأن الأمور تسير عكس الأتجاه …. هل سألنـا أنفسنـا من نحن ؟ ومن نكون ؟ ولماذا لا يتسع صدر الشعب لنـا ؟ لماذا لم تقف الملايين حولنـا وتؤازرنـا وتقبل بأفكارنـا ومناهجنـا مـا دامت في خدمتهم ورفع شأنهم وتنقذهم من الطين الذي يقضون به حياتهم ؟

نحن مخطئين يا سادتي لان الحقيقة أثبتت أن شعبنـا يرى فينـا مجموعة من المجانيين الحالميين الخارجين عن الواقع والمعقول وهو يرانـا مجرد مغامرين نحمل أثقالا هو لم يطالبنـا بحملهـا ، ويرى في أفكارنـا ومبادئنـا ضرب من الخيال وفنطازيـا المدينة الفاضلة الموجودة في خيال صاحبهـا فتخلى عنـا ، والدليل ألتزامه الواضح بمن يؤمن له بيت أو مكانـا في الخيال هنالك مع الأئمة والقديسين في السماء وأصبح هم ما يشغل الشعب  بالمقام الأول والأخير وهمه الأوحد إرضاء السيد وكسب ود القائد والمرجع  لانه أقتنع بأن هذا سيؤمن له مـا في الخيال .

أظن أننـا على خطأ كبير لاننا لسنـا مقتنعين بأن الشعب أختار مـا يريد وقد عرف السبيل وهو مقتنع بأننا من الخارجين على الشريعة والقوانيين ، وألا كيف ينتخب من له أذرعة طويلة وأخرى خفية تهتك أعراضهم وتنهب أموالهم وتمتص دمائهم ومـا زال الشعب راضي وينتخبهم لأربعة مرات … آولـسنـا على خطئ؟ وأن الشعب على صح فمـا يريده الشعب قد تحقق . علني أنـا أيضـاً على خطأ وأتمنى ذلك .  


 • -

طفلة اسمها دموع

طفلةٌ اسمها دموع ْ…

خلدون جاويد

ـ مهداة الى صديقي الفنان  شه مال عادل سليم .

 

مازلت تذكرها (دموعْ) ؟؟!!

دموع أربيل الحنين الى الحياة ْ

الطفلةُ المتشردة ْ

دموع فكرتنا الاصيلة ْ 

جراح كل المعدمين

الضائعين .

أيتامنا ،

وضحايا غدر الغادرين

ايتام موطننا  المشرد والمكبلْ

وطن الكواكب قد تطوّحَ

في الوحولْ

ودموعنا نحن الأباة ْ 

ملح الحياة ْ

نعطي ولا نستافُ

من هذي الحياة ِ

سوى اشتياقٍ من جنون ْ

إلى ابتسامات العيون ْ

سوى الحنين الى (دموعْ)

لكي نعيدَ لها أبتسامة ْ

وابا ً واما ً بل وطن ْ

وطن السلامة ْ

وطن تخطـّفـَه ُ الطغاة ْ

وطنٌ على يدهِ ( دموعْ)

حزنا ً تغيّبها الدموعْ

وأسىً تموت ُمع الحمامة ْ

(شه مال يا شه مالْ) 

ما ماتتْ دموعْ

لا ألف ُ لا

ظلـّتْ بخاطرنا قمرْ

سنسير تحت شعاعِهِ

كي نمنحَ الفقراءَ أحلامَ الشجَرْ

كي نطبعَ القبلاتْ

عدَويّةً ًحمراءَ فوقَ فم ِ الحياة ْ.

 

*******

5/3/2018

ـ كانت تتسول في شوارع اربيل ، فتاة في الثامنة من العمر او اكثر بقليل . سألها صديقي شه مال من نافذة السيارة ما اسمك قالت دموع .دمعت عين صديقي وترقرقت في عيني اخرى. اعطاها مبلغا على ما اتذكر . تحركت سيارة الاجرة .

كتبت بعد شهر او آخر قصيدة . قرأتها على صديقي ، لم يطلبها بوقتها . طلبها  بعد سنوات ! اعتذرت له لأن القصيدة ضاعت بصندوق فيه العشرات اذا لم اقل المئات . بعد اشهر ام سنوات كتبت هذه القصيدة . دموع لن تموت مادامت في الأرض دموع . الى الفنان الأصيل شه مال  عادل سليم صديقي الشهم والشاعري الأكثر  شاعرية من

الكثيرين ، اتشرف وبغبطة ان اهديها له وهي من روحه ونكهته ولولاه ماكانت القصيدة .    


 • -

ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

1. ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ، ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܵܐ ܐܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܝܸܡܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܐܲܪܢܸـܒ݂ܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܹܐܒܼܵܐ ܐܵܬ݂ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܵܐ ܚܵܘܚܵܐ ܐܲܪܡܘܼܢܬܵܐ ܣܲܗܪܵܐ ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܟܵܘܹܐ ܩܘܼܪܢܝܼܬܼܵܐ ܚܘܿܬ݇ܫܟܘܼܪܹܐ ܡܲܣܵܐܬ݂ܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ، ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ، ܚܲܝ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܘܵܬܼܵܐ ܝܸܡܵܘܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܲܛܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܐܲܪ̈ܢܸܒ݂ܹܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ ܟܬ݂ܵܒܹܐ .. ܘܫܪ.

ܪܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܣܝܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ، ܘܣܘܼܟܵܠܲܢ ܝܼܠܹܗ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܵܪ̈ܘܿܣܹܐ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܪ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ ܚܵܘ̈ܚܹܐ ܐܲܪ̈ܡܘܿܢܹܐ ܟܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܟܬ݂ܵܒܹ̈ܐ ܣܸܡܘܿܪܹ̈ܐ ܨܸܦܪܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܝܘܲܚ ܙܵܘܥܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܹܐ ܝܘܲܚ ܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܙܵܘܥܹܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܩܵܐ ܕܦܵܪܫܲܚ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܡܵܢܹܐ ܚܕܵܢܵܝܹܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ.

ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܝܠܹܗ ܠܬܠܵܬ݇ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܵܘܥܹ̈ܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܗ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܠܵܐ ܒܸܒܨܵܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ ܕܹܐܒܹ̈ܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܡܲܠܟܵܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ، ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪ̈ܵܬܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ:

 1. ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܩܵܦܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܲܥܠܵܐ ܬܲܥܠܹ̈ܐ، ܦܹܐܪܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ، ܫܪܵܪܵܐ ܫܪܵܪܹ̈ܐ، ܦܲܪܘܿܩܵܐ ܦܲܪ̈ܘܿܩܹܐ.. ܘܫܪ.
 2. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܬܵܘ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܵܘܥܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܪܬܵܐ ܟܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܠܬ݂ܵܐ ܟܵــܠܵـܬ݂̈ܵܐ، ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܫܲܒܵـܬ݂̈ܵܐ، ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܵܐ، ܥܸܕܬܵܐ ܥܸܕܵܬܵܐ، ܥܸܠܬܼܵܐ ܥܸܠܵـܬ݂ܵܐ، ܩܸܠܵܝܬ݂ܵܐ ܩܸܠܵܝܵـܬ݂ܵܐ… ܘܫܪ.
 3. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܩܹܐ ܒܝܲܕ (ܘܼܬܵܐ ܘܿܬܵܐ ܝܼܬܵܐ) ܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܙܲܘܥܹ̈ܐ ܕܪܒ݂ܵܨܵܐ، ܪܘܵܚܵܐ ܘܚܒ݂ܵܨܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܫܵܘܦܲܝܗܝ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܒܵܥ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܫܵܘܬܵܦ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܸܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܟܵـܠܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ، ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܩܵܦܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܲܪܢܸܒ݂ܵܐ ܐܲܪ̈ܢܸـܒܹܐ، ܕܸܒܵܐ ܕܸܒܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܗ.ܕ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܫ ܝܲܬܝܼܪ ܝܲܢ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܥܬܵܐ ܒܹܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـ̈ܬܹܐ ܝܲܢ ܒܵـܬܘܵܬܵܐ، ܩܘܼܠܬܵܐ ܩܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܠܬܼܵܐ ܩܲܠ̈ܝܵـܬܼܵܐ… ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒܼܝܼܪܵܐ:

 1. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܢܘܼܢ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܹܒܵܐ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܟܲܪܡܵܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ… ܘܫܪ.
 2. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܸܟ݂ܪ̈ܵܢܵـܝܹܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵـܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܘܵܬ݂ܵ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܿܪܹܐ ܐܘܿܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܐܸܪܚܹܐ ܐܸܪ̈ܚܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܚܵܬ݂ܵܐ ܚܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܐ݇ܓܵܪܹܐ ܐ݇ܓܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 3. ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܢܵـܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܬ ܕܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ، ܘܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝ ܘܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܸܓܝܵܢܹܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܚܕܵܐ ܝܘܼܬ ܙܩܝܼܦܬܵܐ (ܝܵ) ܐܲܝܟܼ: ܓܵܡܘܿܫܬܵܐ ܓܵܡܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕܲܪ̈ܓܘܼܫܝܵـܬ݂ܵܐ، ܚܡܵܪܬܵܐ ܚܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܬܵܐ ܟܲܠܒ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܣܘܼܣܬܵܐ ܣܘܼܣܝܵܬ݂ܵܐ، ܬܵܘܪܬܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܩܘܼܠܬܵܐ ܬܩܘܼܠܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܢܘܿܫܬܵܐ ܟܢܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܦܬ݂ܘܠܬܵܐ ܦܬܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܸܟܬܼܵܐ ܬܸܟ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܙܡܵܪܬܵܐ ܙܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܓܲܪܓܲܡܬܵܐ ܓܲܪ̈ܓܲܡܝܵـܬ݂ܵܐ، ܫܲܪܚܬܵܐ ܫܲܪ̈ܚܝܵـܬ݂ܵܐ، ܢܵـܬ݂ܵܐ ܢܵܬ݂ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܘ ܕܢܩܒܬܼܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘ̈ܢܵـܬ݂ܵܐ، ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ، ܐܲܩܠܵܐ ܐܲܩܠܵـ̈ـܬ݂ܵܐ، ܛܸܦܪܵܐ ܛܸܦܪ̈ܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܢܲܦ̮̈ܫܵـܬ݂ܵܐ، ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܝ̈ـܢܵـܬ݂ܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵـܬ݂ܵܐ، ܨܸܒܥܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܝܲܡܵܐ ܝܲܡܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 5. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܚܕܵܐ ܝܲܢ ܬܲܪܬܹܝ ܐܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܥܬܵܐ ܒܸܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـܬܹ̈ܐ، ܣܥܵܪܬܵܐ ܣܥܵܪܹ̈ܐ، ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܓܸܪܒ݂ܝܼܬܵܐ ܓܸܪ̈ܒܹܐ، ܚܸܛܝܼܬܵܐ ܚܸܛܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 6. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܬܢܝܼܬܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܪܟܵܐ ܒܸܪ̈ܟܵܟܹܐ، ܒܸܙܵܐ ܒܸܙܵܙܹ̈ܐ، ܦܲܠܓܵܐ ܦܲܠܓܵܓܹ̈ܐ، ܦܘܿܩܵܐ ܦܘܿܩܵܩܹ̈ܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܛܸܦܵܐ ܛܸܦܵܦܹ̈ܐ، ܒܸܙܥܵܐ ܒܸܙܥܵܙܹ̈ܐ… ܘܫܪ.
 7. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܐܲܝܟܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܼܡܬܼܵܐ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܬܸܫܒ̈ܚܵܬ݂ܵܐ، ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬ݂ܵܐ .. ܘܫܪ.
 8. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܘܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܸܣܟܹܝܡܲܝܗܝ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܝܼܵܐ، ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܦܘܿܕܹ̈ܐ، ܪܝܼܪܹ̈ܐ، ܓ̰ܘܿܪܹ̈ܐ، ܙܘܵܕܹ̈ܐ، ܬܵܘܠܹ̈ܐ، ܚܲܝܹ̈ܐ، ܕܸܚܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 9. ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܕܫܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܒܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܲܗܪܵܐ، ܒܸܣܪܵܐ، ܕܸܒ݂ܫܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܕܸܚܢܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܡܸܫܚܵܐ، ܛܝܼܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 10. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܪܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܘܵܘ ܪܒܼܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܒܬܵܘܣܲܦܬܼܵܐ (ܢܝܵـܬ݂ܵܐ) ܐܲܝܟܼ ܫܲܠܩܘܼ ܫܲܠܩ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܵܛܘܼ ܩܵܛ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝ ܨܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܐܝܼܕܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ، ܚܲܝܠܵܐ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܹ̈ܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܝܵܘܢܵـ̈ـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ

ܕܟ݂ܸܪܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ܓܵܘ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܹܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ.

 1. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܲܢ ܒܪܵܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵـܢܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܹ̈ܐ. ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܹ̈ܐ. ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ، ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ. ܒܲܪܩܝܵܡܵܐ، ܒܲܪܩܝܵܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪ، ܡܵܪܵܐ ܝܲܢ ܡܵܪܵܬ݂ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܵܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܲܟ݂ܬܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ.
 2. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܹܝܬܪܲܡܫܵܐ ܒܹܝܬܪܲܡܫܹܐ، ܒܹܝܬܝܲܠܕܵܐ ܒܹܝܬܝܲܠܕܹܐ، ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܹܐ، ܒܹܝܬܓܵܘܣܵܐ ܒܹܝܬܓܵܘܣܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܸܫ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܠܵܚܘܼܡܬܵܐ ܠܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܒܹܝܬ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܵܬܲـܝ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ ܒܵܬܲܝܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܨܵܘܒܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܨܵܘܒܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ: ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܚܘܵܪܟܵܘܣܵܐ ܚܘܵܪܟܵܘܣܹ̈ܐ، ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ ܚܘܵܪܕܸܩܢܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܹ̈ܐ، ܪܵܡܩܘܼܡܬܵܐ ܪܵܡܩܘܼܡܝܵـܬܵܐ، ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ..ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܨܘܼܪܬܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܠܡܲܕܘܿܥܹܐ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܬܲܪܬܹܝ ܥܵܙܠܵܟܘܼܫܹ̈ܐ، ܬܠܵܬ݇ ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹ̈ܐ، ܚܲܡܫܵܐ ܫܵܠܹܢܘܼܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܨܘܼܪܬܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܵܐ[1] ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܹ̈ܐ، ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ[2] ܓܪܸܡܦܝܼܠܹ̈ܐ، ܚܡܲܪܒܲܪܝܼܵܐ ܚܡܲܪܒܲܪ̈ܝܼـܹܐ، ܓܪܸܡܚܲܨܵܐ[3] ܓܪܸܡܚܵܨܹ̈ܐ، ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ[4] ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂̈ـܹܐ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܟܬܝܼܒ݂̈ـܹܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ، ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ: ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ، ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܟܒ݂ـܹܐ ܫܢܝܼܙܹܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹܐ ܕܕܲܥܒ݂ܲܪ ܐܲܝܟܼ:

ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ: ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

[1] ܓܪܲܡܥܘܼܩܒܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܐ

[2] ܓܪܲܡܦܝܼܠܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܦܝܼܠܵܐ، ܥܵܐܓ̰

[3] ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܲܨܵܐ

[4] ܒܥܸܠܕܒܵܒ݂ܵܐ: ܕܸܫ̃ܡܸܢ


 • -

ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

ܡܥܲܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕܘܼܡܬܵܢܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܵܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪ̈ܵܒܼܬܵܢܹܐ

ܘܫܲܪܫܘܿܪܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܢܸܙܘܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ

ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܦـܩܵܥܵܬܼܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܘܓܘܿܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܪܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܘܼܝܹ̈ܐ[1]

ܒܪܵܝܵܐ ܠܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܸܛܠ ܚܐܹܪܘܼܬܵܐ

ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܒܪܹܐܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܸܢܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ

ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ

ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ

ܒܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵـܡܵܐ

ܩܵܐ ܕܬܵܠܚܲܚ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܲܗܒܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܘܼܬܵܐ

ܘܡܵܪܡܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܲܢ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܘܛܪܘܿܢܘܼܬܵܐ

ܕܣܚܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܕܸܡܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܘܙܪܵܥܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܐܲܪܥܲܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܣܲܡܵܐ

ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܦܵܢܝܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܘܛܪܘܿܢܵܐ

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ

ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܨܪܹܐܠܹܗ ܠܫܲܩܝܵܬ݂ܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܢܹܐܠܹܗ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ

ܗ̇ܘ ܥܡܵܐ ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܩܵܘܡܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ

ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܬܸܩ ܠܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ.

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܪ̈ܝܹܐ

ܒܸܕ ܫܵܦܟܼܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܡܕܵܟܼܝܼܠܹܐ ܒܲܝܬܲܢ

ܒܸܕ ܡܲܟܠܝܼ ܠܦܸܪ̈ܡܹܐ ܘܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܕܙܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܲܢ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܚܲܡܬܵܐ.

ܡܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܲܢ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܫܬܵܐ

ܒܸܕ ܒܵܢܲܚ ܓܸܫܪܵܐ ܡܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐܠܲܢ ܠܒܸܒܠܹ̈ܐ ܕܙܸܪܥܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܒܹܝܠ ܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܘܩܵܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܹܝܠ ܟܹܐܦܹܐ ܕܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܫܸܪ̈ܝܹܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܠܘܼܬܵܐ ܒܕܘܿܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܣܵܗܕܲܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܚܦܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ ܕܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܚܢܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܫܸܬܩܵܐ

ܠܛܠܘܿܡܝܵܐ ܕܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܘܣܪܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ

ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܢ

ܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܡܵܬܲܢ

ܛܪܵܕܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܪ̈ܥܹܐ ܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܗ̇ـܝ ܡܢܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܵܗܕܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ

ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܓܲܪܛܲܚ ܕܪ̈ܵܥܢܵܢܲܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ

ܡܲܟܠܲܚ ܠܗ̇ܘ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܒܪܹܫ ܥܲܡܲܢ ܬܢܵܝܵܐ

ܨܵܠܲܚ ܒܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܚܵܝܵܐ

ܗܵܘܲܚ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ

ܗܵܘܲܚ ܥܵܒܼܘܿܕܹܐ

ܗܵܘܲܚ ܟ̰ܸܡ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܬܲܡܵܡܬܵܐ

ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܵܗܕܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ.

ܠܵܐ ܩܵܒܠܲܚ ܡܵܪܲܢ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ

ܡܸܛܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ

ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܦܵܪܣܲܚ ܠܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟܠ ܦܢܝܼܬܵܐ.

ܒܚܘܼܦܵܛܲܢ ܓܵܪܫܲܚ ܠܓܸܫܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܪܥܲܢ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܢ

ܘܡܵܪܡܲܚܠܵܗ̇ ܐܵܬܲܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ

ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܒܪܸܢܝܵܐ ܩܵܘܡܵܝܵܐ

ܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܲܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܗܪܸܢܹܐ

ܘܡܵܘܠܵܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ

ܕܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܵܓ̰ܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܒܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܩܘܼܡܘܼܢ ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܟܵܦܫܘܼܢ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܥܲܠܡܵܐ

ܕܪܲܦܪܸܦܵܐ ܐܵܬܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܙܵܡܪܝܼ ܥܠܲܝܡܵܬܲܢ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܚܹܐܪܵܐ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܒܗܵܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ

[1] ܠܘܝ̈ܐ: ܪ̈ܚܡܐ، ܚܒ݂ܪ̈ܐ، ܪܝܦ̮ܐܩ


 • -

ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܫܠܡܐ ܥܠܘܟܼ ܣܗܕܐ ܕܐܘܡܬܐ ܒܪܝܢܐ

ܢܝܚܐ ܪܘܚܘܟܼ ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܓܘ ܫܝܢܐ

ܡܨܐ ܠܘܟܼ ܕܡܩܡܬ ܛܟܼܣܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܩܘܝܢܐ

ܣܒ݂ܪܐ ܕܥܪܬܢ ܗܘܐ ܚܕ ܒܢܝܢܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܫܒ݂ܩܠܘܟܼ ܩܬـܝ ܝܪܬܘܬܐ

ܕܒܢܢ ܒܝܬـܝ

ܙܪܥܢ ܐܪܥܝ

ܡܫܬܢ ܠܓܢܬـܝ

ܚܡܢ ܒܐܬܘܪ ܡܕܝܢܝܘܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܢܕܪܫ ܩܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܓܘ ܥܘܡܩܐ ܒܝܢܬ݂ ܕܪ̈ܒܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܐܬܘܪ ܡ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܥܪܩܬـܝ

ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܝ ܫܒ݂ܩܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܥܕܬܝ ܩܝܕܬܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܡܬـܝ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܬܠܝܚܬܐ

ܘܦܫܪܬـܝ ܒܓܠܘܬܐ

ܘܡܘܬܝ ܒܢܘܟ݂ܪܝܘܬܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܪܢܝܘܟܼ ܒܩܝܕܐ ܒܐܬܪܝ

ܝܘܠܦܢܘܟܼ ܒܛܡܪܐ ܓܘ ܐܪܥܝ ܘܡܬـܝ

ܘܐܢܐ ܒܬܘܫܢܩܐ ܕܗ̇ܘ ܛܥܢܐ ܕܫܢܝܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܚܙܘܩܝܝ ܒܥܠܝܡܘܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܠܚܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܦܣܩ ܣܒ݂ܪܐ ܕܢܚܡܬـܝ

ܘܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܢܕܪܫ ܒܗܘܝܐ ܩܝܡܬـܝ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܙܪܩܬ ܡܐܘܦܩܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܘܐܢܐ ܪܩܕܐ ܡܥܠ ܡܢ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ

ܘܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܐܘܡܬـܝ ܣܝܓܼ̈ܐ ܩܐ ܩܪ̈ܒ݂ܐ

ܒܗܪܐ ܡܢܝ ܪܚܩܐ ܒܪܓ݂ܘܠܐ ܣܒ݂̈ܐ

ܘܙܩܙܩܬܐ ܕܨܦܪ̈ܐ ܒܥܘܡܩ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܪܚܩܐ

ܘܓܪ̈ܡܝ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܡܠܚܐ ܫܒ݂ܩܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܒܪܬ ܚܘܪܕܝܐ ܒܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܘܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܡܝܢ ܒܩܪܒ݂̈ܐ

ܚܕܟܡܐ ܦܠܚܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܐܬܘܪ ܓܢ݇ܒܪܬܐ

ܘܐܢܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܠܚܐ ܠܦܘܠܓܼܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܚܕܟܡܐ ܒܫܩܠܐ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪܝܬܐ

ܘܗܘܝܐ ܥܬ݂ܝܬ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܩܘܕܫܬܐ.

 

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܒܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܚܩܠ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܘܒܝܬ݂ܓܢ̈ܐ ܩܝܢ̈ܐ

ܓܘ ܡܝܫ̈ܐ ܘܥܒ݂̈ܐ ܨܦܪ̈ܐ ܩܢ̈ܐ ܒܢܝ̈ܐ

ܡܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܩܝܢܬ݂̈ܐ ܕܩܩܘܢ̈ܐ

ܘܐܢܐ ܒܕܪܓܘܫܬܐ ܒܡܪܟܒ݂ܐ ܕܠܚ݇ܦ̈ܐ ܕܥܢܢ̈ܐ

ܠܩܠܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܟܠܬ݂ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܪܘܦ̮ܫܝ ܙܝܢܐ.


 • -

ܓܢܣܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

 ܓܢܣܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

ܒܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܹܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܵܐ ܘܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܓܸܢܣܹܐ ܡܵܨܲܚ ܦܵܪܫܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:

 1. ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ ܠܢܸܩܒ݂ܵܐ

ܒܝܲܕ ܬܵܘܣܲܦܬ݂ܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ݇ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܠܫܸܡܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܲܠܟܵܐ ـ ܡܲܠܟܬܵܐ، ܚܲܒܼܪܵܐ ـ ܚܲܒ݂ܪܬܵܐ، ܚܵـܠܵܐ ـ ܚܵܠܬܵܐ، ܥܲܡܵܐ ـ ܥܲܡܬܵܐ، ܢܵܘܸܓܵܐ ـ ܢܵܘܸܓܬܵܐ، ܒܲܪܸܚܡܵܝܵܐ ـ ܒܲܪܸܚܡܵܝܬܵܐ، ܐܸܕܼܡܵܐ ـ ܐܸܕܲܡܬܵܐ، ܣܘܼܣܵܐ ـ ܣܘܼܣܬܵܐ، ܬܵܘܪܵܐ ـ ܬܵܘܪܬܵܐ، ܟܲܠܒܵܐ ـ ܟܲܠܒܬܵܐ، ܚܡܵܪܵܐ ـ ܚܡܵܪܬܵܐ.. ܘܫܲܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹܐ ܘܢܸܩܒ݂ܹܐ

ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܢܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹܐ ܩܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒ݂ܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܘܝܸܡܵܐ، ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܘܚܵـܬ݂ܵܐ، ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܘܒܪܵܬܵܐ، ܓܲܒܼܪܵܐ ܘܒܲܟܼܬܵܐ، ܚܸܬܢܵܐ ܘܟܲܠܬܵܐ، ܕܝܼܟܵܐ ܘܟܬܵܝܬܵܐ، ܥܸܙܵܐ ܘܢܹܪܝܼܵܐ، ܒܲܪܥܵܢܵܐ ܘܘܲܥܢܵܐ.. ܘܫܪ.

3. ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ

ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܢܹܐ ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:

ܐ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

 ܬܲܥܠܵܐ، ܕܸܕܒܼܵܐ، ܢܸܡܪܵܐ، ܐܲܪܝܵܐ، ܚܘܼܘܵܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ، ܐܲܝܠܵܐ، ܢܸܫܪܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ، ܕܲܒܵܫܵܐ، ܩܲܪܵܝܵܐ، ܫܸܟܘܵܢܵܐ، ܩܲܩܘܵܢܵܐ، ܕܸܒܘܿܪܵܐ، ܨܸܦܪܵܐ، ܦܝܼܠܵܐ، ܓܘܼܡܠܵܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ:

ܐܲܪܢܸܒܼܵܐ، ܦܸܩܵܐ، ܝܵܘܢܵܐ، ܣܢܘܿܢܝܼـܬܼܵܐ، ܦܵܪܚܵܠܲܝܠܹܐ، ܕܸܒܵܐ،، ܒܘܼܡܵܐ، ܙܲܪܩܛܵܐ، ܬܵܘܠܥܵܐ.. ܘܫܪ.

4. ܓܸܢܣܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܹܐ.

ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܹܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ.

ܐ. ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܼ:

ܟܹܐܦܵܐ، ܓܕܼܝܼܠܵܐ، ܬܲܠܓܵܐ، ܟܲܪܡܵܐ، ܒܲܝܬܼܵܐ، ܟܬܼܵܒܼܵܐ، ܩܲܝܣܵܐ، ܦܸܩܚܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ..ܘܫܲܪ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܼ:

ܫܸܫܸܠܬܵܐ، ܚܡܵܛܵܐ، ܓܸܪܒܼܝܼـܬܼܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܨܸܒܥܵܐ، ܩܸܢܸܫܬܵܐ، ܥܸܙܲܩܬܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ، ܚܲܩܠܵܐ، ܟܲܪ݇ܣܵܐ، ܫܡܲܝܵܐ، ܒܲܪܕܼܵܐ.. ܘܫܪ.

5. ܓܸܢܣܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ

ܐ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ ܢܸܩܒܬܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܲܝܗܝ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܒܚܲܪܵܝܬܵܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܵܘ ܥܸܩܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܛܵܒ݂ܬܵܐ، ܒܝܼܫܬܵܐ، ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ، ܚܘܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܢܲܓܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܲܟܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ، ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܨܲܝܵܪܘܼܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪ̈ܝܼܩܹܐ ܒܚܕܵܐ ܬܵܘ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܥܸܩܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܚܘܼܒܵܐ، ܕܘܼܪܵܫܵܐ، ܩܸܛܠܵܐ، ܦܸܨܠܵܐ، ܫܪܵܪܵܐ، ܒܘܼܩܵܪܵܐ.. ܘܫܪ.

6. ܓܸܢܣܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ

ܐ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܬܼܘܵܬܼ̈ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܒܓܕ ܗܘܙ ܚܛܝ ܟܠܡܢ ܣܥܦܨ ܩܪܫܬ.

ܒ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܟܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܼ̈ܵܐ ܡܵܬܼܘܵܬܼ̈ܵܐ ܓܵܙܲܪܝܵܬ݂ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܥܝܼܪܵܩ ܒܲܓܼܕܵܕ ܐܲܠܩܘܿܫ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܐܲܦ̮ܪܝܼܩܝܵܐ ܩܸܦܪܘܼܣ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܓ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܙܵܘܓܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܥܲܝܢܵܐ ܢܵܬܼܵܐ ܐܝܼܕܵܐ ܐܲܩܠܵܐ ܥܸܛܡܵܐ ܩܘܼܪܨܘܼܠܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܫܢܝܼܙܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܢܹ̈ܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܓܘܼܠܦܵܐ ܕܪܵܥܢܵܐ ܦܲܟܵܐ (ܠܵܘܘܿܣܵܐ، ܠܵܥܘܿܣܵܐ).. ܘܫܪ.

ܕ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܝܲܪܚܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܘܥܵܐ  ܝܼܠܲܝܗܝ ܕܸܟܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂: ܕܸܩܠܵܬ ܦܪܵܬ ܐܵܡܵܙܘܿܢ ܐܲܪܵܪܵܬ ܓܵܪܵܐ. ܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܟܵܢܘܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܒ݂ܲܛ ܐܵܕܵܪ ܢܝܼܣܵܢ ܐ݇ܝܵܪ ܚܙܝܼܪܵܢ ܬܲܡܘܼ ܛܲܒܵܚ (ܐܵܒ) ܐܝܼܠܘܼܠ ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܟܵܢܘܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ. ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ: ܚܲܕ݇ܫܲܒܵܐ ܬܪܹܝܢ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ ܬܠܵܬ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ ܐܲܪܒܲܥܒ݂ܫܲܒܵܐ ܚܲܡܫܸܒ݂ܫܲܒܵܐ. ܫܢܝܼܙܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܘܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܘܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܹܐ.

ܗ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܠܲܦ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܹܒܹܝܠ ܫܲܠܩܘܼ ܦܵܬܠܘܼ ܩܵܛܘܼ ܓܸܪܕܘܼ ܒܸܠܟ̰ܘܼ.. ܘܫܪ.

7. ܫܸܡܵܢܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹܐ ܒܓܸܢܣܵܐ

ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܗ̇ܘ ܓܘܼܡܠܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܓܘܼܡܠܵܐ، ܗ̇ܘ ܢܘܼܢܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܢܘܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܬܵܘܠܥܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܬܵܘܠܥܵܐ. ܐܵܦܙܹܐ ܡܵܨܲܚ ܐܵܡܪܲܚ ܐܘܼܪܙܵܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ ܐܘܼܪܙܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ، ܘܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚܠܗܘܿܢ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܐܝܼܬ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܵܢܵܐܝܼܬ: ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܓܲܪܒܝܵܐ ܬܲܝܡܢܵܐ ܫܸܡܫܵܐ.. ܘܫܪ.


 • -

ܫܥܬ݂ܐ

ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܘܟܼܒܹ̈ܐ، ܣܲܗܪܵܐ ܘܫܸܡܫܵܐ ܘܙܵܘܥܲܝܗܝ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܗܘܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܥܸܠܬܵܐ[1] ܩܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ. ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ 4000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡ ܡܫܝܼܚܵܐ (ܩ.ܡ) ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ365 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܸܨܪ̈ܵܝܹܐ. ܥܲܡܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ 2000 ܫܸܢܹ̈ܐ ܩ.ܡ ܡܨܹܐܠܹܗ ܕܦܵܠܸـܓܼ ܼ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܠ12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܝܲܪܚܵܐ ܠ30 ܝܲܢ 31 ܝܵܘܡܵܐ ܘܚܲܪܬܵܐ ܒܪܵܝܬܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ.

ܝܵܘܡܵܐ ܦܠܝܼـܓܼܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܠ24 ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ. ܫܵܥܬܼܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܩܲܛܝܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ[2] ܘܩܲܛܝܼܢܬܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܠ60 ܪ̈ܦܵܦܹܐ[3]. ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ ܒܸܫ ܟܸܪܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ ܕܩܲܛ̈ܝܼܢܝܵـܬܼܵܐ. 

ܫܵܥܬܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ[4] ܝ݇ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܠܫܵܥܬܼܵܐ ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܩܵܝܡܝܼ ܘܐܵܙܠ݇ܝܼ  ܠܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܕܵܥܪܝܼ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܲܝܗܝ، ܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܘܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܫܵܥܬܼܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܲܪܹܐ ܝܲܢ ܦܵܪܸܩ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܝܲܢ ܦܵܠܵܚܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܠܚܵܢܹܗ ܘܟܡܵܐ ܫܵܥܵـܬ݂ܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܝܵܠܘܦܵܐ ܩܵܐ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܘܵܠܝܵܬ݂ܹ̈ܗ ܝܲܢ ܟܡܵܐ ܫܵܥܵܬ݂ܵܐ ܦܠܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܦܵܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܝܲܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

[1] ܥܸܠܬܵܐ: ܣܵܒܲܒ

[2] ܩܲܛܝܼܢܝܵܬܵܐ: ܕܲܩܝܼܩܹܐ

[3] ܪܦܵܦܹܐ: ܬ݂ܵܘܵܢܝܼ

[4]ܐܠܨܝܬܐ: ܐܵܢܸܢܩܵܝܬܵ، ܡܘܼܗܸܡ


 • -

 • -

ܩܫܐ ܝܠܝܦܐ ܩܫܐ ܡܗܝܪܐ

ܬܘܼܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܝܟܼ ܦܝܼ ܕܝܼ ܐܸܦ̮ ܢܩܘܿܫ ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܠܸܩܪܵܝܹܗ


 • -

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܠܗܒ݂ܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܦܪܣܐ ܠܓܘܠܦܢ̈ܗ ܒܒܝܬـܝ

ܠܦ̈ܐ ܕܦܪܬ ܟܦܘܫܐ ܠܫܠܕܝ

ܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܛܥܝ̈ܐ

ܘܕܡܥܝ ܡܫܬܘܝܐ ܐܪܥܐ ܕܙܒ݂ܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܡܫܬܘܝܐ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܒܟ݂ܝܐ.

 

ܡܚܢܝܬـܝ ܠܡܝܐ ܕܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܠܝܝ ܠܗܝܩܘܬܐ ܠܚܝܐ

ܣܒ݂ܪܝ ܕܫܠܝ ܥܠܥܠ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܓܘ ܫܡܝܝ

ܘܫܡܥܬܐ ܠܓܚܟܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ

ܘܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܡܠܝ ܡܥܒܪ̈ܐ ܕܦܪܬ

ܠܐ ܫܠܐܠܝ ܠܚܕܪܐ ܠܡܝܐ ܕܡܫܬـܝ ܐܝܠܢܬـܝ

ܘܡܚܢܝܬܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܝ ܠܩܚܩܚܝܬ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ.

 

ܘܕܟ݂ܪ̈ܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ ܘܨܦܪ̈ܐ ܒܡܠܝܐ ܓܢܝܬ̈ـܝ

ܒܪܚܛܐ ܒܬ݇ܪ ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܒܟܠܝܗܝ ܙܒ݂ܢ̈ܐ

ܘܟܕ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ ܒܫܝܦܐ ܠܐܝܬܘܬܝ ܒܐܬܪܝ

ܘܐܢܐ ܬܚܡܢܝܬ̈ܝ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܠ ܕܓܠ̈ܐ ܕܐܬܪܝ.

 

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܢ ܒܝܩܝܕܐ ܓܘ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܐܪܥܢ ܫܚܬܘܢܘܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܘܛܐ

ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܩܘܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܚܙܘܩ̈ܐ

ܘܠܐ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܐܚܘܢܘܬ̈ܢ ܕܓܫܩܝܬ̈ܢ ܟܪ̈ܝܐ

ܒܚܦܩܐ ܠܓܝܢܒ݂̈ܐ ܘܚܡܘܝܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܒܬܢ

ܟܠܟܘܠܐ ܠܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܘܚܒ݂ܪܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒ݂ܐ ܕܒܕܘܝ̈ܐ.

 

ܡܢܝ ܝܠܗ ܫܡܥܐ ܩܥܝܬܘܟܼ ܝܐ ܐܬܪܝ

ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܓܘܘܟܼ ܫܒ݂ܘܩ ܚܪܒ݂ܐ ܘܦܬܢ̈ܐ

ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܩܛܥܝܐ ܩܕܠ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ

ܡܢܝ ܒܕ ܡܟ̰ܡܥ ܢܘܪܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܫܢܘܙܝܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ

ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܓܢܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ

ܘܙܘܘܓܼܐ ܥܡ ܩܨܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܒ݂ܪܐ

ܘܣܓ݂ܕܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܡܢܐ ܕܣܗܪܐ.

 

ܐܝܟܐ ܝܘܬ ܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܐܙܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܐܢ݇ܬ ܕܚܙܐܠܘܟܼ ܠܐ݇ܪ̈ܙܐ ܕܫܪܪܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܩܕܡܝܐ ܒܩܢܘܢ̈ܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܫܩܝܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܡܘܪܡܐ ܒܘܪܓ̰ܐ ܕܒܒ݂ܠ ܘܓܢܝܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ؟

ܐܕܝܘܡ ܝܘܬ ܚܡܝܢܐ ܕܒܝܫ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ؟


 • -

تطور الحضارة الآشورية في بيثنهرين

1.    التطور

ان التطور الحضاري السلمي للشعوب التي استطاعت من سير في موكب التطور الحضاري هي تلك الشعوب التي استطاعت من التمسك وممارسة ثقافتها وتطويرها والاضافة عليها كل ما هو جيد وايجابي من ثقافات الشعوب التي تعيش معها والشعوب المحيطة بها والشعوب الاخرى سواء كانت قريبة او بعيدة.

ان عامل التطور الحضاري للشعوب هو العامل الحاسم لمدى استمرار وديمومة هذه  او تلك الحضارة. فاذا ما استطاعت حضارة بشرية مهما كانت صغيرة او كبيرة من جذب المجموعات البشرية الاخرى فان هذه الحضارة تكون حضارة متكاملة لها القدرة على فهم الواقع الاجتماعي التطوري ولم شمل الحضارات الساكنة والجامدة والتي لم تستطع من السير في عجلة التطور الطبيعي للمجتمعات الانسانية عندئذ نستطيع القول ان هذه الحضارة حضارة ذات ميزات وصفات تستطيع من اغناء الحضارة الانسانية من اجل البقاء والديمومة والسير في موكب التقدم الحضاري العالمي.

هنا نستطيع من اعطاء امثلة حية في التاريخ القديم والحديث وكل حسب الظروف الزمنية، واننا لا نود هنا من التطرق الى كل الجوانب في تلك الازمنة الغابرة.  فاذا القينا مثلاً نظرة خاطفة على تاريخ بلاد بيثنهرين نرى بكل وضوح ان الحضارة الاشورية استطاعت من دمج الحضارات المحلية  في حضارة متكاملة لكل بلاد بيثنهرين وبحكمة ملوكها وحكامها استطاعت الحضارة الاشورية من رفع شأن حضارة بيثنهرين بحيث اخذت بعض حضارات البلدان المحيطة  بها تتأثر بهذه الحضارة لتواكب عجلة التطور.

 اما اذا اخذنا امثلة من الازمنة الحديثة حيث نرى كيف ان الحضارات في البلدان المتطورة تقترب من بعضها ويصبح عالم هذه البلدان عالم واحد لا يمكن رؤية الفروق الحضارية فيما بينها الا ما ندر وهذه ما هي الا بعض العادات والتقاليد المميزة التي تختلف حتى في البلد الواحد احياناً ولكنها كلها تعتبر في نظر الانسان في هذه البلدان المتحضرة عادات وتقاليد يفتخر كل ابناء هذه البلدان بها بل واخذت الكثير من هذه العادات والتقاليد تصبح عادات وتقاليد البلدان المتحضرة وبمرور الزمن نرى زوال الفروق الحضارية بين شعوب البلدان المتحضرة ومعها تزول كل المشاكل والتعقيدات بين شعوبها.

اما الحضارات التي تقوقعت على نفسها وحاربت كل بصيص للتغيير او التطور واعتبرت كل خروج عن مفاهيم هذه الحضارة خروج عن القيم البشرية والالهية  لهذه المجموعة ولا يحق للذي خرج عنها الاستمرار او الحياة ضمن مجموعتها لانه لا يؤمن بما تؤمن هي به، فان هذه الحضارة ما هي الا نفايا وبقايا التخلف والامراض الاجتماعية التي تنخر بعض المجتمعات وتسوقها نحو التخلف الاخلاقي وتحطيم كل معالم السعادة والحرية لنفسها ومن ثم الهلاك .

 ان الحضارة الساكنة والتي لا تقبل اية حركة ديناميكية هي حضارة محنطة تحفر قبراً لنفسها وتجلب المآسي والاضرار الكبيرة للمجتمع الانساني كله واكبر امثلة على ذلك ما مرت عليه شعوب منطقتنا التي كانت من اول الشعوب للمنبع الحضاري وخاصة بلاد بيثنهرين التي هي منبع كل الحضارات في العالم المتحضر اليوم ولكن نتيجة التراجع العكسي لعملية التطور الحضاري بسبب تسلط ثقافة العنف وعدم التخلص من المفاهيم القديمة وثقافة الجمود والانغلاق الديني والحضاري التي يقودها كثير من الاحيان رجال الدين والمهرعين وراء السيطرة والمال لبناء امبراطورياتهم الموهومة متناسين انهم يجلبون لانفسهم ولشعوبهم الويلات والفناء.

الحقيقة العلمية والسيرة الطبيعية لتطور المجتمعات الانسانية تعلمنا اذا لم نستطع من رؤية مرض تقسيم شعبنا الى ملل وطوائف والجري وراء المفرقين والمهرجين الذين لا يريدون لهذه الامة ان تتوحد، فان صراخنا العاطفي والحنين الى القديم  والجامد سوف يزول بمرور الزمن ولن يبق سوى سطور ومعالم اثرية لنا تصلح فقط لمراجع  البحوث للشعوب المتحضرة من اجل اخذ الدروس منها لتطور شعوبها  والتغلب على الاخطاء وفهم واقع تطور الانسانية وتقدمها واستمرارها في المجتمع الانساني على هذه الكرة.

تطرقت بايجاز عن سير تطور شعبنا الذي يسمى اليوم باسمائه الطائفية ولا يغيب عنا من  ان التطور الحضاري مرتبط ارتباطاً قوياً ومتيناً بتلك البيئة التي تحيط  بالانسان بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة. حيت ان هذه البيئة هي التي تجبل طينة هذا الانسان وتخرجه قالب تتمثل فيه كل الصفات والخصائص المميزة لهذه البيئة. فاذا كانت هذه الصفات والخصائص تحمل في طياتها خصائص وصفات انسانية تعمل من اجل توفير كل ما خلق على هذه الارض من اجله  وحماية مصادر عيشه وسعادته واستمرار جنسه من بعده فان هذه الحضارة هي حضارة ديناميكية مستمرة ومنتصرة في صراعها مع كل ما جاء في طريقها من عوائق وشوائب من العوامل السلبية التي تريد ان تستعبد هذا الانسان وتجرده من كل امال للحياة والقدرة الذاتية وتجعله عبداً لها لكي يعيش على القديم والحياة ما وراء الطبيعة ويكون انتظاره للموت اقوى من امال العيش  في مجتمع انساني متقدم ومتطور يسوده الامان والاستقرار والسلام.

ان العوامل والمؤثرات السلبية لكثيرة على حضارة شعبنا والتي جعلت الكثير منا يتقلب ويتخبط تاركاً وراءه نتائج لا يحمد لها لشعبنا ومصير مستقبل هذه الامة التي كانت في الامس مهد الحضارات البشرية.  ومن باب الايجاز ساتطرق  في مقالاتي هذه الى بعض العوامل او المؤثرات في سيرة   التطور الحضاري لشعبنا الآشوري ومستقبله.


 • -

 • -

ܓܫܪܐ ܕܙܟ݂ܘ

ܒܝܕ: ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܙܟܼܘ ܫܡܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܝܠܗ ܦܘܫܩܗ ܙܟܼܘܬܐ ، ܩܪܝܒܼܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܪܝܬܐ ܫܡܗܿ ܒܝܕܪܘ ܕܦܘܫܩܗ ܝܠܗ ܒܝܬ ܕܪܐ ܒܣܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܩܪܒܼܐ .ܩܪܒܼܐ ܕܓܕܫܠܗ ܬܡܐ ܘܦܪܩܠܗ ܒܙܟܼܘ .

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܟܼܘ ܒܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ـ ܚܝܠܢܐـ ܘܪܒܐ ܥܬܝܪܐ.ܣܓܝ ܪܚܡ ܗܘܐ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܥܡܗ ܘܡܪܚܫ ܗܘܐ ܫܘܓ̄ܠܢ̈ܗ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܣܢܝܩܘ̈ܬܗ ܘܐܦ ܥܡܗ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܗܘܐ ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ ܟܐܢܐ . ܐܡܝܪܐ ܕܙܟܼܘ ܡܬܘܚܡܢܗ ܘܡܬܒܼܠܗ ܒܪܥܝܢܗ ܕܒܵܢܹܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܕܥܒܼܪܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܠܗ ܡܢ ܚܕ ܓܢ̄ܒܐ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܜܘܪܐ ܕܩܪܕܘ ܘܙܘܙܢ̈ܐ ܐܬܪܐ ܕܡܪ̈ܓܐ ܘܡܒܥ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܡܫܢܝ ܗܘܘ ܠܥܢ̈ܐ (ܥܪ̈ܒܐ) ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܘܦܩܥܬ̈ܐ ـ ܫܠܘ̈ܐ ـ ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܝܜܐ ܘܚܘܡܐ .

ܒܙܘܙܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܬܘܪܨܐ ܓܘܒܢ̈ܐ ܘܡܫܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܡܝܐ ܕܝܠܝܗܝ ܒܟܠܗܿ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ، ܠܫܡܝܢܘܬܝܗܝ ܘܜܥܡܝܗܝ.ܘܥܘܼܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܦܜܝܡ̈ܐ ܬܡܐ ܘܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܐ ܠܬܫܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܕܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܢ̈ܝܗܝ ܘܬܡܐ ܐܦ ܡܪ̈ܘܬܝܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܝ . ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܠ̈ܐ ܘܡܜܠ ܥܘܕܪܢܐ ܠܥܡܗ ܘܩܐ ܕܦܐܫ ܟܬܝܒܼܐ ܫܡܗ ܒܬܫܥܝܬܐ ܦܣܩܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܒܢܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܩܫܝܐ ܘܡܪܘܕܐ.

ܦܩܕܠܗ ܐܡܝܪܐ ܟܦܫܬܐ ܕܪܒܐ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܓܠܝܦ̈ܐ ܪ̈ܒܐ . ܡܫܘܕܪܗ ܒܬܪ ܐܪܕܟܼܠ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܫܘܪܐܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ܐ ܠܓܪܒܝܐ ܕܙܟܼܘ ܒܬܪܝ ܡܝܠ̈ܐ.

ܦܘܠܚܢܐ ܪܚܫܠܗ ܘܣܠܩܠܗ ܒܟܘܫܪܐ ܗܐ ܠܡܜܐܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܒܩܜܪܐ ܡܨܥܝܐ ܥܠܝܐ . ܐܝܡܢ ܕܐ̄ܬܐ ܠܗ ܕܚܬܡ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܡܬܒܼ ܩܜܪܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܐܗܐ ܡܕܡ ܘܢܦܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ . ܐܪ̈ܕܟܼܠܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡܐܣܝܢ ـܡܓ̮ܘܪܒܠܗܘܢ ـ

ܚܕܐ ܙܒܢ̄ܬܐ ـ ܓܗܐ ـ ܘܬܪܬܝ ܘܥܣܪ ܘܠܐ ܟܠܐܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ .ܒܪܡ ـ ܐܠܐ ـ ܙܠܩܠܗܿ ܘܢܦܠܗܿ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܘܚܫܐ ܘܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܟܪܒܠܗ ܘܙܥܩܠܗ ܒܒܢܝ̈ܐ ܘܐ̄ܡܪܗ : ܐܗܐ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܦܘܕܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܠܐ ܓܡܪܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ؟

ܒܢܝܐ ܡܦܘܢܐܠܗ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ ܘܒܙܝܥܬܐ : ܠܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܡܘܕܝ ܠܗܿ ܥܠܬܐ .

ܐܡܝܪܐ ܙܥܩܠܗ ܒܦܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܚܡܬܢܘܬܐ :ܐܢ ܠܐ ܐܡܪܬ ܒܫܩܠܢܗܿ ܪܘܚܘܟܼ.

ܒܢܝܐ ܐ̄ܡܪܗ :ܐܝܬ ܚܕ̄ ܦܘܕܐ (ܚܠܜܐ) ܒܦܠܓܗ ܕܓܫܪܐ. ܡܘܕܝ ܠܗ ܦܘܕܐ؟ ܡܒܘܩܪܗ ܐܡܝܪܐ: ܐ̄ܡܘܪ ܘܓܠܝ ܠܐ̄ܪܙܐ ܕܠܐ ܡܨܬ ܐܡܪܬܠܗ.

ܒܢܝܐ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐ̄ܡܪܗ:ܚܝܐ ܡܪܝ ܗܐ ܠܥܠܡܝܢ . ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܠܐ ܦܐܫ ܒܢܝܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ ܐܢ ܠܐ ܦܝܫܗܿ ܡܬܒܼܬܐ ܚܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܚܝܬܐ ܒܝܗ .

ܡܘܕ ܢܦ̮ܫܐ؟ ܐ̄ܡܪܗ ܐܡܝܪܐ . ܗܿܝ ܢܦ̮ܫܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܜܝܐ ܠܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܝܡܐܠܗ ܡܘܡ̈ܬܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܗܘܢ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ :ܚܙܚ ܐܝܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܒܐܬܝܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܐܟܼܐ ܡܢ ܙܟܼܘ .ܘܡܢ ܕܗܘܐ ܒܡܬܒܼܚܠܗ ܒܐܗܐ ܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ، ܘܗܿܘ ܪܒܐ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܐܦ ܗܿܝ ܪܒܐ ܒܥܝܗܿ ܗܘܐܠܗ ܒܒܗܿ.ܗܿܝ ܫܦܝܪܬܐ ܕܐܬܪܗܿ ܝܗܘܐ .ܫܘܦܪܗܿ ܓܪܫܢܐ ܗܘܐ ܘܕܘܒܪ̈ܗܿ ܜܒܼ̈ܐ ܗܘܐ.  ܡܢܫܠ ܒܥܐܠܗܿ ܕܐܙܠ̄ܗܿ ܠܓܫܪܐ ܘܚܙܝܐ ܕܐܟܼܝ ܠܗ ܒܐ̄ܙܠܐ ܫܘܓܵ̄ܠܐ ܕܒܢܝܢܐ..

ܫܘܦܪܢܗܿ ܠܓܢܗܿ ܘܫܩܠܗܿ ܠܟܠܒܗܿ ܘܐ̄ܙܠܗܿ ܠܓܒ ܓܫܪܐ ܠܒܼܪ ܡܢ ܙܟܼܘ.

ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܡܜܝ ܠܓܫܪܐ ܟܠܒܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܡܬܥܘܠܐ ܩܕ̄ܡ ܕܠܐܠܹܐ ܒܪܬܐ ܕܐܡܝܪܐ .ܐܝܡܢ ܕܗܿܝ ܚܙܐܠܗܿ ܠܒܒܗܿ ܥܡ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܒܓܚܟܐ ܚܕܐܠܗܿ ܘܡܘܪܚܩܠܗܿܠܟܠܒܗܿ ܡܢ ܩܕ̄ܡܗܿ ܘܫܒܼܩܠܐ ܕܦܐܫ ܠܒܬ̄ܪܐ. ܗܿܝ ܡܜܐܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܓܫܪܐ . ܐܝܡܢ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܚܙܝܠܘܢ ܠܐܗܐ ܡܢܕܝ ܟܪܒܠܘܢ ܘܡܠܝܠܘܢ ܡܢ ܚܫܐ .

ܦܩܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܠܒܵܢܵܝܵܐ ܕܡܬܒܼ ܠܐܡܝܪܬܐ ܒܓܫܪܐ ܘ ܒܒܢܝܵܢܵܐ.ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܗܘܐ ܬܡܐ ܠܐ ܫܒܼܩܠܗܘܢ ܘܡܓ̮ܘܪܒܠܝܗܝ ܕܡܟܠܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܠܘܢ، ܘܒܢܝܐ ܡܘܓܡܪܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܡܝܪܐ . ܕܒܼܝܩܐܠܗ ܒܢܝܐ ܠܒܪܬܐ ܘܗܿܘ ܙܕܝܥܐ ܘܪܗܝܒܼܐ ، ܘܒܪܬܐ ܒܒܟܼܝܐ ܘܒܒܥܝܐ ܪܚܡܐ ܡܢ ܒܒܗܿ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗܒ ܡܝܬܐ ܘܐ̄ܡܪܗܿ: ܝܐ ܒܒܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܘܢ

ܠܐ ܦܪܩܬܠܘܢ ܚܝ̈ܝ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ . ܟܡܐ ܪܚܡܬ ܗܘܐ ܠܝ ܝܐ ܒܒܝ ،ܕܐܟܼܝ ܒܥܝܐ ܝܘܬ ܡܘܬܝ ، ܒܒܝ ܠܐ ܥܒܼܘܕ ܐܗܐ ܥܡܝ .ܐܦ ܡܪܚܡ ܠܡܣܟܢܬܐ ܕܝܡܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܒܼܩܐ ܠܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܗܘܢ .

ܡܦܘܢܐܠܐ ܐܡܝܪܐ : ܝܐ ܒܪܬܝ ܐܢܐ ܡܚܒܢܟܼܝ̄ ܒܘܫ ܡܢ ܟܠ ܡܢܕܝ.ܐܝܢܐ ܐܠܨ ܕܕܒܼܚܬܝ ܓܢܟܼܝ ܩܐ ܐܬܪܟܼܝ. ܟܕ ܐܢܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܝܡܹܐܠܝ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܓܫܪܐ ܠܐ ܬܐܡ ܕܠܐ ܕܝܠܟܼܝ. ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܕܠܠܹܐ ܒܟܼܝܐ ܘܦܪܦܘܠܐ . ܐܡܝܪܐ ܟܠܐܠܐ ܠܡܘܡ̈ܬܗ.ܘܒܥܐܠܗ ܡܢ ܒܢܝܐ ܕܡܬܗܠܗܿ ܩܠܘܠܐ ܒܓܫܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܒܩܜܥ ܠܪܝܫܗ .ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܗܘܐܠܗ ܚܕ̄ ܫܪܪܐ ܠܓܒ ܕܒܪܬܐ ܕܗܿܝ ܠܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐ̄ܡܪܗܿ ܠܒܒܗܿ :ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܐܝܬܠܝ ܡܢܘܟܼ ܝܐ ܒܒܝ . ܐ̄ܡܪܗ ܒܒܗܿ ܡܢܕܝ ܕܒܜܝܬܝ ܐܢܐ ܒܡܓܡܪܢܗ ܩܬܟܼܝ . ܗܿܝ ܐ̄ܡܪܗܿ : ܐܝܡܢ ܕܡܬܒܼܘܬܘܢ ܠܝ ܒܓܫܪܐ ܫܒܼܘܩܘܢ ܠܝ ܚܕܐ ܟܘܬܐ ܕܚܝܪܗܿ ܠܡܕܝܢ̄ܬܝ ܡܘܚܒܬܐ ܙܟܼܘ ، ܩܐ ܕܢܫܡܢܗ ܦܘܚܗܿ ܨܦܝܐ ܘܣܒܼܥܢ ܡܢ ܚܙܘܗܿ ܫܦܝܪܐ . ܐܡܝܪܐ ܐ̄ܡܪܗ : ܩܬܟܼܝ ܒܥܘܬܟܼܝ ܝܐ ܒܪܬܝ.

ܕܒܼܝܩܐܠܗܘܢ ܕܠܠܹܐ ܘܡܬܒܼܐܠܗܘܢ ܒܓܫܪܐ ܘܗܿܝ ܒܒܟܼܝܐ ܘܘܠܘܘܠܐ.ܘܟܠܗܘܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܜܘܪ̈ܢܐ ܒܟܼܝܠܘܢ ܥܡܗܿ . ܘܟܠ ܒܝܬܐ ܒܙܟܼܘ ܡܠܐܠܗ ܟܪܝܘܬܐ ܘܟܪܒܐ ܘܚܫܐ .

ܟܦܫܠܘܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܪܚܫܠܘܢ ܠܓܒ ܓܫܪܐ  ܘܐܢܝ ܠܜܡܐ ܘܒܠܝܝܐ ܘܒܟܼܝܐ ، ܘܡܢ ܟܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܫܪܐ ܡܩܪܒܼܠܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܢܝ ܒܒܟܼܝܐ .ܗܿܝ ܡܦܘܢܐܠܗܿ ܘܐ̄ܡܪܗܿ : ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܝܗܒܼܢ ܦܘܢܝܐ ܕܫܠܡܘܟܼܘܢ .ܪܚܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ .ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܢܫܘܬܘܢ ܕܠܠܐ ܚܒܼܪܬܘܟܼܘܢ ܒܚܠܘ̈ܠܢܘܟܼܘܢ ܘܚܕܘ̈ܝܬܘܟܼܘܢ. ܕܐܟܼܝ ܒܡܢܫܘܚܠܟܼܝ ؟ ܘܡܘܕ ܚܠܘ̈ܠܐ ܘܡܘܕ ܚܕܘܝ̈ܬܐ ܒܗܘܝܠܢ ܕܠܐ ܕܝܠ̄ܟܼܝ ܚܒܝܒܼܬܢ ܕܠܠܐ؟

ܓܫܪܐ ܕܙܟܼܘ ܚܕ̄ ܓܫܪܐ ܝܠܗ ܪܡܐ ܘܓܢ̄ܒܪܐ .ܡܢ ܕܚܙܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܚܬ ܒܢܦܠ ܒܕܘܡܪܐ ܘܐܦ ܒܚܕܪܐ ܒܪܝܬܐ ܩܕ̄ܡ ܥܝܢ̈ܗ.

ܐܝܬ ܚܕܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܘܗܿܝ ܝܠܗܿ : ܕܠܝܬ ܚܕܐ ܟܬܒܼܬܐ ܥܠ ܓܫܪܐ ܒܓܢܗ ܕܡܚܙܝܐ ܠܣܝܩܘܡܐ ܘܠܙܒܼܢܐ ܕܒܢܝܬܗ . ܟܕ ܪܒܐ ܪ̈ܢܝܐ ܐܝܬ ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܘܬܫܥܝܬܗ : ܗܕܟܼܐ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܠܗ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝ ܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܐܣܟܢܕܪ ܪܒܐ ܝܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܡܜܝܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܼܠ ܡܝܬܐ ܝܠܗ.ܐܦ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܥܒܣܝ̈ܐ ܝܠܗ ܟܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܓܫܪܐ ܥܒܣܝܐ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܢܝܠܘܢ .ܐܝܢܐ ܐܦ ܚܕ̄ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܢܝܐ ܠܐܝܠܗ ܬܪܝܨܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܝܬ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܒܐ̄ܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܫܘܠܜܢܘܢ ܫܒܼܥܐ ܓܗ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܘܐܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܘܪ̈ܪܕܝܐ

ܐܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܡܝܪܬܐ ܕܕܠܠܐ ܝܗܘܐ ܟܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ  ܠܐܠܗܿ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܟܕ ܓܒܼܪܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܩܜܠ ܗܘܐ ܒܟܼܬܗ ܘܒܒܐ ܒܪܬܗ ܐܝܢܐ ܠܐ ܚܡܝܢܐ .ܐܦ ܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܐܡܪ ܕܕܠܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝܢܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ . ܐܦ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܕ ܕܐܟܼܝ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܒܩܜܠ ܠܝܡܐ ܕܚܕ̄ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܡܢ ܚܕ̄ ܓܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܐ ܕܦܠܜܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܗܿ ܠܚܕ̄ ܟܢܫܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ .

ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܥܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܒܚܪܒܼܐ ܝܠܗ ܘܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܒܬܠܟܼ ܘܒܢܦܠ

ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܬܘܪܨܐ ܘܡܚܘܡܝܐ .

 ܪ̈ܟܼܢܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ  ܒܕܠܠܐ  ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܙܡܝܪ̈ܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܪܣܐ ܘܫܠܩܐ ܘܕܝܩܐ ܘܜܚܢܐ ܕܚܜ̈ܐ ، ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܐ ܕܝܐ ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܠܐ ܓܪܣܐ ܘܠܐ ܓܪ̈ܘܣܝܬܐ ܒܪܡ ܟܠܡܢܕܝ ܡܫܘܚܠܦܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܥܝܕ̈ܐ ܘܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܟܼܝܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܘܙܟܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܘܵܠܹܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܵܢܹܐ ܡܘܕܝ ܒܒܪܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܐܠܦܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܘܒܡܘܕܝ ܐܝܬ ܦܝܫܐ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ .ܗܐ ܐܪܥܢ ܒܗܦܟܼܐ ܝܠܗܿ ܠܫܘܪܝܐ.      

ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ:  ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ


 • -

 • -

 • -

 • -

ܦ̮ܝܠܡ ܕܓܠܓܡܫ

ܦܠܡ ܕܓܠܓܡܫ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܝܢܝ ܐܬܘܪܝ ܒܡܜܝܐ ܝܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܦܪܝܬܗ ܗܕܟܼܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܡܜܝܒܢܘ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܥܒܼܝܕܐ ܒܗܘܠܝܘܕ ܩܐ ܡܓܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܩܠܐܝܢܐ ܣܗܡܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܦܫܠܘܢ ܣܘܪܥܦܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܘܠܪ̈ܐ ܩܐ ܡܓܡܪܬܗ. ܜܥܠܢ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܝܢܐ ܡܡܬܼܠܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ .

ܐܗܐ ܦܠܡ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܜܥ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܐܡܢܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ . ܒܚܘܒܐ ܘܡܚܢܝܬܐ ܒܣܦܪܐ ܝܘܚ ܕܚܙܚ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܐ ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܘܡܘܚܙܝܐ ܒܒܬ̈ـܝ ܚܙܘܢ̈ܐ ܣܝܢܡ̈ܐ.

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ