ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ

  • -

ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ

ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ ܝܠܗ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܡܛܠ ܕܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܥܒܼܕܐ ܚܝܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܡܐܝܟܿ ܚܕ ܗܕܡܐ ܠܐ ܦܪܝܫܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ.

ܐܝܡܢ ܕܚܕ ܥܡܐ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܡܥܠ ܙܒܼܢ̈ܐ ܝܪ̈ܝܟܼܐ ܥܠ ܐܪܥܗ، ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܟܦܘܫܐ ܟܠܝܗܝ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܘܠܫܝܦܐ ܟܠܝܗܝ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܠܝܗܝ ܘܦܫܘܪܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܩܕܡܢܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܘܡܪܘܡܐ ܘܓܪܘܘܣܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܥܡ ܫܘܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ.

ܟܕ ܐܕܝܘܡ ܐܘܡܬܢ ܒܥܠܬܐ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܓܘܝ̈ܐ ܡܼܢ ܟܘܬܫ̈ܐ ܒܝܠ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܒܙܪܩܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ، ܘܒܬ݇ܪܝܐ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ، ܘܒܕܪ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܠܘܚܫ̈ܐ(ܒܘܨ̈ܐ) ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘܪ̈ܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܚܕܐ ܡܢܬܐ ܦܫܠܗ̇ ܩܛܝܠܬܐ، ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܫܪܗ̇ ܓܘ ܐܡܘܬ̈ܐ ܫܒܼܒܼ̈ܐ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܒܕܩܠܗ̇ ܘܦܪܣܠܗ̇ ܘܡܘܫܚܛܠܗ̇ ܒܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ.

ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟܝܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܩܘܛܢܝܐ ܒܬܪ ܩܘܡܐ ܕ1958 ܒܘܫ ܗܘܐܠܗ̇ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܬܘܬܒܼܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܐܬܪܝܗܝ. ܠܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܚܕ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܘܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܐܣܪܝ ܬܚܡܢܝܬܝ̈ܗܝ ܘܥܒܼܘܕܝܬܝ̈ܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܥܠ ܐܪܥܗ̇ ܝܡܝܬܐ. ܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܠܐ ܦܝܫܐ ܚܘܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܐܢ ܟܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܠܐ ܪܚܛܝ ܒܣܘܪܗܘܐ ܘܛܠܒܝ ܙܕܩܐ ܕܡܥܪܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܘܢܛܪܬܐ ܠܕܐܢ̈ܐ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܡܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܥܒܼܪ̈ܢܐ ܘܡܫܠܛܢܢ̈ܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܢ ܐܢ ܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܫܒܼܒܼܢ ܕܩܘܪܒܐ ܝܢ ܕܪܚܩܐ ܒܬܪ ܬܚܘܡ̈ܐ، ܘܥܕܪܢܬܐ ܡܦܪܝܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܩܐ ܕܐܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܘܕܒܥܝ ܕܥܪܝ ܠܒܬܝܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܗ ܘܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܝܫܐ ܩܘܢܛܪܘܢܝܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܠܚܢ̈ܗ ܘܥܒܼܘܕܝܬ̈ܗ ܠܐ ܝܗܒܼܝ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܦܠܛܐ ܛܒܼܐ ܘܓܘܪܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܕܥܬܝܕܗ̇ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܡܛܠ ܐܦ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܠܡܢܣܘܝܐ ܐ݇ܟܼܠܬܐ ܝܢ ܒܠܥܬܐ ܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܝܡܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܟܡܐ ܕܐܚܢܢ ܦܠܝܓܼ̈ܐ ܝܘܚ ܠܐܚܕܕ̈ܐ ܡܐܝܟ̇ ܦܪ̈ܨܘܦܐ، ܒܬ̈ܐ، ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܘܠܐ ܝܘܚ ܒܡܨܝܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܚܕ ܪܐܙܐ ܘܛܟܼܣܐ ܕܪܝܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܢ ܒܘܫ ܒܕ ܡܦܪܐ ܘܡܝܬܝܪ ܛܠܘܡܝܗ ܥܠܢ ܘܣܠܒ ܐܪܥܬ̈ܢ ܘܐܚܪܝܬܐ ܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܡ̣ܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܡܐܝܟ̇ ܚܕ ܥܡܐ ܘܚܕܐ ܐܘܡܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܕܪܢܬܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܦܠܛܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܗ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܢܝܫܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܘܐܝܡܢ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܒܦܠܚܐ ܝܢܐ ܩܐ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܗܝܓܗܐ ܒܡܨܝܐ ܝܢܐ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܠܕܪܓܼܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܠܦܩܘܕܐ ܥܡܢ ܠܐܘܪܚܐ ܕܙܟܼܘܬܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.