ܚܝܐ ܕܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ

  • -

ܚܝܐ ܕܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ

ܚܝ̈ܐ ܕܐܡܢܐ ܡܢܚܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ ܥܬܝܪ̈ܐ ܝܢܐ ܒܐܡܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ، ܐܢ ܒܢܩܫܐ ܐܘ ܒܡܬܒܼܬܐ ܕܩܠ̈ܐ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܐܘ ܒܣܝܵܡܐ ܕܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܘܟܬܒܼ̈ܐ ܘܐܦ ܙܡܪܵܐ .

ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܚܕ̄ ܜܘܦ̮ܣܐ ܝܗܘܐ ܜܒܼܐ ܘܥܠܝܵܐ ، ܡܵܪܝ ܡܨܝ̈ܬܐ ܐܡܢܝ̈ܬܐ ܘܪ̈ܥܝܢܝܬܐ ܝܗܘܐ ܠܚܒܼܪ̈ܢܗ ܘܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܘܒܢ̈ܝ ܥܡܗ .

ܦܫܠܗ ܝܠܝܕܐ ܡܠܦܢܢ ܪܒܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ 18 ܒܐܕܪ 1907 ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܕܝܐܬ ܒܜܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ . ܒܫܢܝ̈ܐ ܕܫܒܼܥ ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܒܝܕ ܒܒܗ ܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܐܕܢܐ ܠܩܪܝܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ، ܘܬܡܢ ܝܠܦܠܗ ܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ،ܥܪܒܝܐ ،ܦܪܢܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ. ܘܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1921 ܐ̄ܙܠܗ ܠܕܪܡܣܘܩ ܟܕ ܡܦܘܪܩܐܠܗ ܓܢܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܜܠܘܡܝܐ ܕܗܘܐܠܗ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ .

ܒܕܪܡܣܘܩ ܡܘܓܡܪܗ ܠܩܪܝܢܗ ܥܪܒܝܐ ܘܡܘܣܝܩܝ ܘܢܩܫܬܐ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܕܟܡܐܢ . ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܐ̄ܬܐܠܗ ܠܩܵܡܫܠܝ ܘܬܡܐ ܦܫܠܗ ܥܡ ܓܠܘܝ̈ܐ ܥܪ̈ܘܩܐ ܕܡܢ ܡܪܕܝܢ ܘܡܕܝܐܬ ܘܐܡܕ ܘܐܘܪܗܝ ܘܥܝܢܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܘܐܙܟܼ ܘܡܢ ܡܕܝܢ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ.

ܒܩܵܡܫܠܝ ܥܒܼܕܠܗ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܚܐܪ̈ܐ ܥܡ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܕܐܡܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܒܟܠܗܘܢ ܐܕܫ̈ܗ ، ܘܡܦܪ̈ܝܢܘܬܗ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܚܘܡܝ̈ܐ ܒܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܬܗ ܓܘ ܡܡܠܟܼܬܐ ܕܣܘܝܕ ܐܘ ܠܘܬ ܒܪ ܐܚܘܢܗ ܓ̮ܘܪܓ̮ ܐܣܥܕ ܒܕܪܡܣܘܩ.

ܒܙܒܼܢܐ ܕܝܗܘܐ  ܡܠܦܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ ܒܐܲܕܵܢܐ ܗܘܝܠܗܘܢ ܠܓܢ̄ܒܗ ܪ̈ܓܼܫܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ، ܡܢܕܝ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ ܕܟܬܹܒܼ ܡܘܣܝܩܝ ܐܘܡܬܢܝܬܐ . ܗܿܘ ܡܚܒ ܗܘܐ ܡܘܣܝܩܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܦܢ ܕܩܪܝܐ ܝܗܘܐ ܡܘܣܝܩܝ ܡܥܪܒܼܝܬܐ . ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܗܘܵܘ، ܐܗܐ ܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܕܫܩܝܠܗܿ ܝܗܘܐ ܡܢ ܡܠܦܢܗ ܕܓܘ ܐܕܢܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܚܣܝܘܬܗ ܡܢܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ .

ܜܠܘܡܝܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܩܫܝܘܬܐ ܕܥܠܗ ܘܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܥܒܼܕܠܗܘܢ ܡܥܒܿܕܢܘܬܐ ܥܠܗ ܘܥܠ ܣܝܡ̈ܗ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ . ܚܕܐ ܡܢ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ـ ܗܐ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ ـ ܥܡ ܬܠܬ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܬܝܒܝܢ ܗܘܵܘ ܠܗ ܒܫܢ̄ܬܐ 1933 ܒܥܕܢܐ ܕܦܪܡܐ ܕܣܝܡܐܝܠ ܘܗܿܘ ܒܕܥܪܐ ܡܢ ܜܒܪܝܐ ܒܦܠܣܜܝܢ̈ܐ ܠܣܘܪܝܐ ، ܟܕ ܡܠܦܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܣܐܡ ܗܘܐ ܘܟܬܒܼ ܗܘܐ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܝܟܐ ܘܐܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܗܘܐ ، ܘܐܝܡܢ ܕܐܬܐ ܗܘܐܠܗ ܓܠܝܢܐ ܒܡܠܚܡܬܐ ܕܡܘܣܝܩܝ .

ܚܝܘܬܗ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܩܐܡܫܠܝ ܗܐ ܡܢ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1937 ܘܗܐ ܠܝܘܡ ܫܘܢܝܗ ܠܡܡܠܟܼܬܐ ܕܣܘܝܕ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1979 ܡܠܝܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܐܡܢܝܐ . ܬܡܵܢ ܦܠܚܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ ܐܡܢܝܐ ܕܩܢܜܪܘܢ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܦ ܪܫܢܐ ܕܩܢܜܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܐܠܟܝܐ .

ܪܒܐ ܟܫܝܪܐ ܗܘܐ ܘܦܪܝܫܐ ܒܢܩܫܬܐ ܕܥܠ ܬܘܩܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܕܟܡܐܢ ܘܡܩܪܒܼܬܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܥܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܐܘܡܬܐ ܘܡܚܝܝܬܐ ܕܙܘܝܚ̈ܐ ܘܥܕܥܐܕ̈ܐ ، ܡܢܕܝ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܢܜܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܥܡܝܐ ܘܠܫܘܘܫܜܗ ܘܡܘܠܦܠܗ ܠܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܜܥܢܝ ܠܠܡܦܐܕܐ ܕܗܿܘ ܜܥܢܠܗ .

ܓܘ ܟܬܵܒܼܗ ـ ܡܘܣܝܩܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕܪ̈ܐ ܘܙܒܼܢ̈ܐ ـ ܡܫܘܪܪܗ ܠܪܒܐ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܜܝܡܢ̈ܐ ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܠܫܪܫܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܝܠܗ ܡܢ ܜܟܼܣܐ ܕܥܕ̈ܬܢ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܢ .ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܕܐܟܼܝ ܫܪܫܐ ܕܪ̈ܟܼܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܫܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܝܬܼܪ̈ܐ ܕܟܢܪܵܐ ܕܦܝܫܬܐ ܗܘܐ ܡܘܫܟܚܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ  2500 ܫܢܝ̈ܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܡܫܝܚܐ .ܐܗܐ ܩܝܬܼܪܐ ܘܠܘܚ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܕܣܡܠܬܐ ܘܕܪ̈ܓܼܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܦܫܠܗܘܢ ܚܙܝ̈ܐ ܒܐܘܪ ܘܒܢܝܢܘܐ ܘܒܒܼܠ ، ܡܫܘܪܪܗܘܢ ܠܫܒܼܥܐ ܪ̈ܟܼܢܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܐܟܕܝ̈ܐ ܘܝܢܐ :

ܩܕ̄ܡܝܐ ـ ܐܝܫܵܬܘ       ܬܪܝܢܐ ـ ܟܝܬܡܘ       ܬܠܝܬܼܝܐ  ـ ܐܡܒܘܒܘ

ܪܒܼܝܥܝܐ ـ ܒܝܬܘ       ܚܡܝܫܝܐ ܒܝܼܕ ـ ܓܐܒܠܝܬ   ܫܬܝܬܼܝܐ ـ ܢܝܫ ܓܵܒܐܪܝ

ܫܒܼܝܥܝܐ  ـ ܓܐܒܠܝܬܘ  

ܡܠܦܢܢ ܒܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܟܬܒܼܗ ؛ ܕܪ̈ܟܼܢܐ ܕܥܕܬܢ ܒܢܝ̈ܐ ܝܢܐ ܥܠ ܣܡܠܬܐ ܡܘܣܝܩܝܬܐ ܕܩܝܬܼܪܐ ܫܘܡܝܪܝܬܐ ܘܫܡܗ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܟܼܢܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܥܪܒܝܐ ܘܐܢ̈ܐ ܝܢܐ : 1 ) ܒܝܐ ܡܢ ܒܘܝܐܐ  ـ ܒܝܐܬ

2 ) ܚܘܣܵܢܵܐ  ܛ ܚܘܣܝܢܝ   3 ) ܐܘܪܐܟ  ـ ܥܪܐܩ    4) ܪܨܕ ـ ܪܐܣܬ

5 ) ܐܘܓܼܘ ـ ܐܘܓ̮  6) ܐܓܼܐܡ ـ ܥܓ̮ܡ  7 ) ܨܒܼܐ ـ ܨܲܒܐ  8) ܚܵܓܐ ـ ܚܓ̮ܐܙ

 

ܐܗܐ ܐܡܵܢܐ ܘܒܵܨܘܝܐ ܘܝܵܕܘܥܬܢܐ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܚܕ̄ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ  ܠܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ  ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢ̈ܐ ܠܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܒܣܘܝܕ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1997 ، ܐܠܐ ܗܿܘ ܚܵܝܐ ܝܠܗ ܒܪܥܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܗ ܘܥܡܗ ܘܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܘܚܦܝܜܘ̈ܬܗ ܘܒܫܪ̈ܒܼܬܐ ܕܡܢ ܒܬ̄ܪ ܡܢܗ ܕܒܐ̄ܙܠܐ ܝܢܐ ܒܐܘܪܚܗ ܐܡܢܝܬܐ ܘܡܢܝܗܝ ܒܪܘܢܗ ܐܡܢܐ ܣܪܕܵܢܵܦܐܠ

ܟܕ ܒܟܠ ܚܕ̄ ܙܘܝܚܐ ܘܥܕܥܐܕܐ ܐܡܢܐ ܐܣܥܕ ܫܟܼܝܚܐ ܝܠܗ ܒܙܡܝܪ̈ܬܗ ܘܪ̈ܟܼܢܗ :

ܗܐ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ

ܢܘܡ ܚܒܝܒ ܢܘܡ

ܡܬܐ ܪܚܝܡܬܐ

ܡܬܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܐܦ ܟܡܐ ܪܡܬܝ ܒܥܝܢ̈ܝܢ

ܘܲܝ ܠܝ ܡܢ ܚܠܝܬܐ ܗܕܼܐ

ܐܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐ̄ܬܘܘ  ܐܙܠ̄ܝܢ ܟܠܢ ܠܓܙܪܬܐ

 ܠܐ ܝܒܝ ܦܐܫ ܐ̄ܢܐ ܠܚܘܕܝ ، ܥܡ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ….