ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

  • 0

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܵܣܝܘܬ݂ܚܡܵܛܹܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܟ̰ܪܵܙܬ ܚܡܵܛܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܨܝܼܢܵܝܬܵܐ ܩܐ ܡܲܫܢܵܝܬܵܐ ܘܒܲܣܵܡܬܵܐ ܕܡܲܪܥܹܐ ܒܝܲܕ ܟ̰ܪܵܙܬܵܐ ܕܚܡܵܛܹܐ ܒܓܸܠܕܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ


Leave a Reply