ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ

  • -

ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ

܀ ܦܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܒܕܥܒܼܪ ܓܘ ܩܢܜܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܚܲܣܲܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܢܚܐ ܙܘܡܝܐ ܣܗܕܐ .ܐܗܐ ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܡܘܓܪܫܠܗ ܚܕ ܫܒܼܘܥܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܣܘܥܪ̈ܢܗ ܘܦܘܠܚܢ̈ܗ ܐܡܢܝ̈ܐ ܕܓܠܘܦܘܬܐ ܕܥܠ ܩܝܣܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܟܐܦܐ .ܐܡܢܐ ܕܢܚܐ ܙܘܡܝܐ ܗܘܝܐ ܕܚܐܒܘܪ ܝܠܗ ܦܘܪܩܐ ܝܠܗ ܒܝܬܕܪܫܐ ܕܐܡܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܘܐܦ ܩܪܝܐ ܝܠܗ ܩܪ̈ܝܢܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܒܕܪܡܣܘܩ .

ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܕܒܬ̈ܝ ܓܠܚܐ ܥܒܼܝܕܐ ܝܠܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ܘܟܢܕܐ ܘܐܝܪܢ ܘܐܦ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܝܕ…

܀ ܚܕ ܟܬܒܼܘܢܐ ܚܕܬܐ ܒܫܡܐ ܕ ܠܒܼܘܫ̈ܢ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ ܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܡܝܩܪܬܐ ܓ̮ܐܢܕܐܪܟ ܗܘܙܝܐ ܦܠܜܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ .. ܟܬܒܼܘܢܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܦܝܣܐܝܬ ܒܟܪܝܘܬܐ ܠܒܼܘܫ̈ܢ ܥܡܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܕܘܟܢ̈ܐ ܕܥܡܪܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ..ܟܬܒܼܢܬܐ ܕܟܬܒܼܘܢܐ ܡܩܪܘܒܼܗ ܝܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܕܫܢܐ ܩܐ ܚܬܘܬ̈ܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܠܒܼܫܝ ܒܐܝܩܪܐ ܐܢ̈ܐ ܠܒܼܘܫ̈ܐ . ܩܐ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܘܩܐ ܐܒܼܗ̈ܐ ܕܟܬܒܼܢܬܐ ܘܐܝܩܪܬܗܿ ܙܥܘܪܬܐ ..

ܡܢ ܚܒܼܝܫܬܗ ܕܟܬܒܼܘܢܐ : ܥܘܬܕܐ ܥܠ ܠܒܼܘܫ̈ܐ

ܚܕܐ ܨܒܼܘܬܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܥܠ ܩܪ̈ܝܘܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܒܼܘܫ̈ܝܗܝ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ .ܘܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ :

ܐܪܡܘܜܐ ، ܐܣܢܟܼ، ܐܠܩܘܫ ، ܒܜܢܝܐ ، ܒܝܩܘܦܐ ، ܒܓܼܕܝܕܐ ، ܒܪܜܠܠܐ ، ܒܚܫܝܩܐ ܘܒܚܙܢ̈ܐ ، ܬܠܠܘܙܩܘܦ ܬܠܟܐܦ̈ܐ ، ܕܗܘܟ ، ܫܩܠܐܘܐ ، ܥܝܢܟܐܘܐ ، ܟܪܡܠܝܫ ܘܡܢܓܝܫ ܘܚܪ̄̈ܢܐ ..

܀ ܦܘܪ̈ܣܐ ܚܕܬ̈ܐ

ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕ 24 ܕܡܓܠܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕ ܒܐܢܝܦܐܠ ܦܠܜܠܗ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܥܝܢܟܐܘܐ ܒܐܪܒܝܠ

ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܘܨܒܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐ̄ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ …

܀ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ  ܡܐܙܠܬܐ ܦܠܜܠܗ ܒܒܓܕܕ ܒܥܪܐܩ . ܐܗܐ ܣܦܪܙܒܼܢܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܝܠܗܿ ܡܠܠܬܐ ܒܫܡܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ܘܥܠܝܡܘܬܐ ܟܠܕܘܐܫܘܪܝܐ  . ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܘܨܒܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܪܒܝܐ…

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ