ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܘܬܐ

  • -

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܘܬܐ

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗܘܢ

ܚܘܒ ܐܠܗܐ ܟܕ ܫܓܪ ܗܘܐ ܒܠܒ ܒܪܢܫܐ

ܡܫܚܠܦ ܠܚܝܘܗ̈ܝ ܡܢ ܟܡܝܪܘܬܐ ܠܚܕܘܐ ܪܒܐ

ܒܪܡ ܐܝܢܐܗܘ ܕܠܒܗ ܪܵܬܚ ܒܣܢܐܬܐ ܘܐܠܡܐ

ܬܥܝܫܐ ܚܵܝܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܘܠܢܝܚܘܬܐ

ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܛܢ ܐܟܬܐ ܒܨܝܪܐ ܘܫܦܠܐ

ܘܨܒܝܢ ܡܪܗ ܒܝܫܐ ܫܐܕܐ ܦܵܠܲܚ ܟܠܫܥ

ܕܘܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܫܵܡܲܥ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܩܠܐ

ܕܒܥܠܙܒܘܒ ܗܲܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ

ܠܐ ܪܵܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܡܒܐܫ ܠܐܚܘܗܝ

ܐܶܢ ܗܘ ܕܡܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܒܩܛܠܐ ܘܒܛܘܪܦܐ

ܐܝܟ ܗܢ ܡܪܝܐ ܒܗܵܡܵܢ ܢܗܘܐ ܘܒܓܘ ܢܘܪܐ

ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܡܓܫܡܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܚܘܒܗ

ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܘܡܠܦ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܟܠܝܘܡ

ܠܐ ܐܝܟ ܡܪܗܘܢ ܫܦܠܐ ܒܨܝܪܐ ܘܡܠܐ ܐܟܬܐ

ܡܪܗܘܢ ܛܥܝܐ ܘܡܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܕ ܒܝܫܬܐ

ܡܪܢ ܡܗܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ

ܚܘܒܐ ܚܝܠܐ ܘܐܟܬܐ ܫܦܠܐ ܐܦ ܒܘܨܪܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܝܚܐ ܒܚܘܒܐ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܠܐ

ܡܫܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ