ܓܘ ܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ

  • -

ܓܘ ܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ

ܓܵܘ ܬܲܪܒܝܼܬܐ ܘܡܲܪܕܘܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܐ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܓܲܠܬܐ ܐܸܠܟܬܪܘܼܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ

ܒܝܲܕ ܟܲܬܵܒܼܐ ܡܗܝܼܪܐ ܐܲܪܕܓܼܠܐ ܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܥܵܠ ܠܫܵܢܐ ܐܬܘܼܪܵܝܐ ܣܲܦܪܵܝܐ

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܝܕܵܥܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܵܢܘܼܢܵܐܝܼܬ ܘܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܐܝܼܬ ܘܨܘܼܪ̈ܬܐ ܬܲܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܚܙܵܚ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܦܫܝܼܛܬܵܗ̇ ܕܬܲܚܡܵܢܬܐ ܠܲܚܒܼܝܼܫܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܕܗܲܘܝܐ ܩܘܼܪܒܐ ܡܢ ܬܲܚܡܵܢܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܟܵܬܒܹܝܚ̈ ܒܥܘܼܡܩܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܕܡܵܛܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܐ ܕܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܹܗ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܥܘܼܕܪܵܢܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܘܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܐ ܠܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܥܲܡ ܘܵܠܝܼܵܬܵܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܚܕܵܪ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ، ܘܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܫܩܵܠܬܐ ܘܝܵܗܒܲܠܬܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܘܵܠܝܼܬ̈ـܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܘܕܵܘܠܬܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ، ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܕܲܘܠܬܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܝܼܵܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܣܬܹܐ ܦܪ̈ܝܹܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܐ ܘܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܦܪ̈ܣܬܹܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܐܲܬܪܵܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܘܠܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ،،

(ܘܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܚܲܝܠܬܵܢܐ ܒܩܵܢܘ̇ܢ ܥܸܠܠܵܝܐ ܒܪܹܫ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܫ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܘܥܲܠ ܟܠ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ؛) ܘܟܹܐ ܦܵܪܹܫ ܠܕܲܘܠܬܐ ܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܵܘܕܵܝܬܐ ܒܕܵܘܠܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܘܲܒܥܵܝܬܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܐ ܡܢ ܐܲܬܪ̈ܝܹܐ ܘܐܵܗܐ ܙܸܕܩܐ ܝܼܠܹܗ ܡܬܩܲܕܡܵܢܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܐ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܓ̮ܵܪ̈ܒܝܼ ܕܪܵܫܡܝܼ ܠܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ̈ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܕܸܣܬܘܼܪ̈ܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝ̄ ܟܸܢܫ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܐܸܩܢܘ̇ܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܚܒܲܪ̈ܝܵܬܐ ܘܚܘܼܝܵܕ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܕܝܼܢܵܝܐ، (ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܓܵܪܲܓ ܦܲܪ̈ܫܵܚ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܵܘܠܬܐ ܒܡܸܣܬܲܟܠܵܢܘܼܬܐ ܘܢܝܼܫܐ ܘܒܲܝܢܵܬ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܸܨܥܐ ܘܡܐܢܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ، ܡܛܠ ܕܲܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܩܵܢܐ ܫܘܼܬܼܐܵܣܵܝܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܫܡܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܸܣܬܘ̇ܪ ܘܩܵܢܘ̇ܢ،) ܘܕܲܘܠܬܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܐ ܫܸܪܫܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ، ܐܝܼܢܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܚܠܦ̈ܐ؛ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܕܵܘܠܬܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܪ̈ܝܢ ܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܒܕܘܼܡܝܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܠܝ̈ܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܲܥܒܼܵܕ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܩܪ̈ܝܼܡܹܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܠܝܲܗ̄ܒܼܵܠܬܐ ܠܗܵܝـ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܕܲܘܠܬܐ ܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܗ̇ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܢ ܫܡܲܝܐ، ܐܵܘ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܐ ܛܵܠܘ̇ܡܬܵܗ̇، ܟܲܕ ܝܵܗ̄ܒܼܠ ܫܲܠܝܼܛܐ ܡܲܡܠܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛܐ ܒܫܡܐ ܕܐܲܠܵܗܐ ܘܝܼܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܐ ܗܵܘ ܝܼܠܹܗ ܥܲܡܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܠܘܝܼܣ ܕܲܫܬܵܥܣܵܪ ܡܲܠܟܐ ܕܦ̮ܪܲܢܣܐ ؛ ܐܢܐ ܝ̄ܘܸܢ ܥܲܡܐ ؛ ܐܝܼܬܼ ܡܢܝܵܢܐ ܡܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܦܵܫܲܩܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܒܫ ܐܲܢܸܢܩܵܝܐ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܒܸܫ ܩܸܢܛܐ ܒܩܵܐܹܡ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܪ̈ܵܢܘܼܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܦܘܼܫܵܩ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܡܫܲܡܗܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܢ̄ ܙܲܒܼܢ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ؛(ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܒܵܣܝܼܡ̈ܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ)؛ ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܹܗ ܐܵܪܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܘܼܕܝܼ ܓܵܪܲܓ ܒܗܵܘܝܐ ܥܲܠܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܲܦܣܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܲܫܒܼܝܼܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܵܢܘ̇ܝܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܐ ܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܐ ܝܼܠܹܗ ؛(ܕܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܐ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܵܗܒܼܵܐ ܗܵܝـ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܣܵܗܵܕܘܵܬ̈ܐ ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܠܐܲܟܼܐ ܝܼܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ؛ (ܓܵܪܲܓ ܦܵܐܹܫ ܩܝܼܡܐ ܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܠܫܲܠܛܵܢܬܐ ܩܐ ܕܩܵܢܹܚ̈ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܒܹܐܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܦ̮ܪܝܼܕܝܼܪܟ ܗܝܼܓ̮ܠ ܒܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ؛(ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܪܸܢܝܐ ܐܲܠܵܗܵܝܐ ܟܡܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܠܐܲܪܥܐ ܘܟܠ ܛܝܼܡܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܢܒܼܝܼܥܐ ܡܢ ܥܘܼܡܩܐ ܕܥܲܣܩܵܘܵܬܵܗ̇)؛ ܥܲܠ ܢܘܼܗܵܪܐ ܕܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬـܐ ܘܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܝܬܼ ܡܲܘܕܵܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼ̈ܐ ܘܪ̈ܢܘ̇ܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܒܘܼܠܒܵܠܘܼܬܼܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠ̈ܐ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܛܵܟܲܣܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܐܸܣ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܛܘܼܟܣ̈ܐ ܩܵܬܵܗ̇ ܒܲܦܣܵܣܐ ܕܠܐ ܗܲܘܝܐ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܒܘܼܠܒܵܠܐ ܩܪܝܼܡܬܐ ܒܓܘܼܢܚܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܘܲܚ̈ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܙܲܒܘܼܢ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܩܵܐܹܡ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܓܲܘ ܥܹܪܐܩ ܕܘܼܪܒܸܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܬ ܡܵܘܕܲܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܲܚܠܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܘܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܘܼܪ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܓܠܵܝܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܲܫܪܵܪܐ ܕܩܵܐܹܡ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ، ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܘܸܠܬܐ ܐܵܘ ܒܸܩܪܵܝܐ ܠܓܵܐܢܵܗ̇ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܹܗ ܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܢܝܼܫ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝ̈ܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܐܘܼܒܕܵܠܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܡܲܫܸܩܠܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ ܡܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܐ ܡܘܼܟܠܝܼ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐܝܼܬܼ ܘܲܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐܵܘ ܕܠܐ ܥܸܠܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܒܘܼܬܐ ܐܝܼܠܹܗ ܗܵܘ ܕܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܕܦܵܐܹܫ ܩܵܐܹܡ ܓܘܼܫܡܢܐ ܘܥܵܒܼܘ̇ܕܼܐ ܒܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܵܦܸܢ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܡܲܡܬܠܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܗܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܼܵܕܵܢܐܝܼܬܼ ܡܫܲܚܠܦܐ ܝܼܠܹܗ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܚܸܒܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܒܲܟܝܵܢܵܗ̇ ܘܗܲܕܟܼܐ ܝܗ̄ܘܵܬ ܥܒܲܪ ܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܓܲܘ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܩܲܕܝܼܡܬܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܛܘ̇ܗܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܘܠܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܬܓܼܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܡܢ ܐܸܬܼܢܵܝ̈ܐ. ܘܒܐܸܛܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܸܩܛܵܥܲܝܬܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܩܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܲܟܵܪ̈ܐ ܘܫܲܪܟܐ،، ܘܐܵܗܐ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܠܸܣܢܵܕܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܬܸܓܼܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܬܸܓܼܡܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܝܼܠܹܗ ܡܸܨܥܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܚܘܼܬ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܩܘܼܝܵܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܪ̈ܢܝܹܐ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܪܵܕܝܼܟܵܠܵܝ̈ܐ ܠܲܡܫܵܢܲܝܬܐ ܡܢ ܛܲܟܼܣܐ ܠܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܵܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܒܐܵܢܵܝܘܼܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܐ، ܐܵܘ ܓܲܒ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܲܝܬܵܐ ܐܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܕܵܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܬܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܬܲܘܕܝܬܐ ܦܪܝܼܫܐ، ܟܲܕ ܦܵܐܹܫ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܪܡܙܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܒܼܝܼܥܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܐܝܬܼ ܗ̄ܘܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܬܼ ܛܵܠܘ̇ܡ̈ܐ ܒܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܲܛܠܝܼܡ̈ܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܢ ܟܝܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܡܲܬܠ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܐܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܓܵܪܲܓ ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܲܫܩܵܚ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܨܠܲܝܬܐ ܡܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܘܨܘܼܪܬܐ ܥܝܵܕܲܝܬܵܗ̇ ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܹܗ ܚܙܲܝܬܐ ܩܵܐܹܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܹܝܚ̈ ܓܵܒܹܝܚ̈ ܘܣܲܩܠܹܝܚ̈ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܫ ܚܫܝܼܚܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܐ، ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܥܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܛܲܝܡܵܢܬܐ ܠܐܵܗܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܝܼܢܵܡܝܼܟܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܒܸܣܢܵܕܲܝ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܟܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܹܗ، ܘܐܵܗܐ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܸܓܠܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܬܲܢ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܩܸܫܝܐ ܕܚܲܝܠܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܐ ܬܫܡܫܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܠܐ ܩܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܐ ܡܚܵܡܲܝܝܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܘܫܲܝܢܐ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܢܘ̇ܢ ܘܛܲܟܼܣܐ ܘܫܲܝܢܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܥܸܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܦܸܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܲܥܝܵܕܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܫܵܒܼܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܓܕܝܼܠܘܼܬܐ ܟܠܝܼܬܵܗ̇ ܕܠܹܐ ܡܫܲܚܠܦ ܐܝܼܢܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܘܲܡܫܲܚܠܸܦܵܗ̇ ܥܲܡܹܗ ܐܝܼܕܝܘܼܠܘܼܓܝܘܼܬܐ ܕܡܲܫܚܘܼܕܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܹܗ ܘܒܸܥܒܼܵܕܐ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܪܡܙܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܗܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܝܵܕܐ ܐܝܼܢܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܟܠܲܝܬܐ ܘܓܕܝܠܘܼܬܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ، ܡܛܠ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐܵܗܐ ܥܸܠܬܼܐ ܑܵܘ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܒܸܡܛܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܬܚܘܼܒܐ ܕܥܵܒܼܕ ܓܸܙܡܐ ܠܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠܐ ܠܡܲܚܪܲܒܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܟܠܵܝܬܐ ܠܚܲܝܠܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܦܵܩܘܼܕܼܐ، ܘܐܸܢ ܒܪܹܐܠܹܗ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܒܸܢܝܵܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܓܵܗܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ، ܘܡܐܲܟܼܐ ܝܼܗܘܵܐ ܫܘܼܪܵܝܐ ܕܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܘܐܸܢ ܝܼܗܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܙܲܒܘܼܢ̈ܐ ܘܠܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܒܡܲܥܒܕܼܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܡܫܲܚܠܸܦ ܫܘܼܠܛܵܢܐ، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܓܠܝܼܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܵܬܵܗ̇ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܠܲܝܬ ܕܵܘܸܠܬܐ ܠܸܣܛܵܪܵܝܬܼܵܗ̇ ܕܠܐ ܣܘܼܝܵܥܐ ܠܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܲܝܬ ܕܲܘܠܬܐ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܚܹܒܬܐ، ܘܕܵܘܠܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܪܸܫܡܵܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܼܐܸܣܬܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܕܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܒܲܫܒܼܝܼܠܵܗ̇ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܡܢ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܕܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܢ ܬܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܥܲܡ ܚܵܡܲܝܬܐ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ، (ܘܡܛܠ ܗܵܝـ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܡܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܐܵܓܼܘܼܢܸܣܛܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܡܓ̮ܵܪܲܒܬܐ ܠܡܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܘܼܝܵܡܐ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܵܝܐ ܘܲܒܡܨܥ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܗ̇ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܲܝܬܵܗ̇ ܡܐܲܟܼ ܕܢܘܼܒܹܐܠܹܗ ܒܝܼܵܗ̇ ܟܵܐܪܠ ܡܵܐܪܟܸܣ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܡܲܦܠܚܝܼ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܡܸܨܥ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܓܼܘ̇ܢܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܡܛܠ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܠܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܘܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܩܵܬܲܝܗ̈ܝـ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܕܲܘܠܝܵܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝ̈ܐ،) ܘܐܵܗܐ ܛܲܟܼܣܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܫܝܼܒܼܵܐ ܡܢ ܪܵܢܘ̇ܝܐ ܐܲܡܪܝܼܟܵܝܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܐ ܗܲܝܓܵܗ ܡܵܛܹܝܚ̈ ܥܲܠ (ܠܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ)، ܘܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܓܲܪܹܗ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܕܟܵܠܝܼ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܬܼܐ ܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܡܛܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ، (ܘܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܼܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܐ ܫܝܘܼܥܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܡܝܵܝܹܐ ܡܵܐܪ̈ܟܣܵܝܹܐ ܘܲܫܝܘܼܥܵܝ̈ܐ ܕܒܝܹܗ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܵܗ̄ܒܼܝܼ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܝܗܝ̈ ܘܒܫܵܩܠܝܼ ܡܢܹܗ ܡܐܲܝܟܼ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܝܗܝ̈) ، ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܵܗܐ ܬܸܓܼܡܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܨܘܼܪܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܘܚܸܠܡܐ ܛܘܼܒܼܵܢܐ ܕܠܸܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܵܐ ܕܚܵܕܪ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܫܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ ܒܣܲܒܼܪ̈ܲܝܗܝ ܕܲܥܬܝܼܕܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܪܸܢܝܐ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܵܝܐ ܒܚܸܠܡܐ ܘܣܲܒܼܪܐ ܕܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܲܟܝܵܢܹܗ ܝܼܠܹܗ ܐܵܢܵܝܐ ܘܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܐ ܘܲܡܫܲܚܠܦܵܢܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܲܚܙܲܝܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܘܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܝܲܘܡܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܬܘܼܪܨܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܟܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܥܲܠ ܚܲܕ̄ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܡܢ ܪܸܢܝܐ ܘܢܝܼܫܐ ܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ، ܒܡܲܥܢܵܝ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܚܵܒܸܫ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܣܝܼܥܬܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܠܐ ܗܵܘܹܐ ܚܘܼܠܵܦܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܚܕܵܪ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܘܲܩܪܵܒܼܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐܝܼܠܹܗ ܫܪܵܪܐ ܩܵܐܹܡܵܝܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܐ ܦܣܝܼܥܠܹܗ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܘܼܠܝܼܵܓ̄ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܝܼܦ̈ܐ ܘܲܣܪ̈ܝܼܒܹܐ ܠܥܵܠܵܡ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܒܗܵܘܹܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܦܠܵܛܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܬܸܓܼܡܵܝܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܐܝܬܘܼܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܲܣܢܵܕܬܐ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܘܼܬܐ ܘܥܸܠܬܐ ܚܲܝܠܵܢܵܬܵܗ̇ ܕܫܲܒܼܩܵܗ̇ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܕܲܪ̈ܩܘܼܒܼܠܵܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܕܥܸܠܬܐ ܘܲܦܠܵܛܐ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܩܲܘܠܐ ܕܲܡܝܲܩܪܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܟܘ̇ܝܵܡܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܠܝܼܒܪܵܠܵܝܐ ܚܹܐܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܝܼܬܼܒܹܗ ܓܹܢ̄ܒܐ ܡܢ ܫܪܵܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܲܟܠܝܼܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܫܘܼܥܠܵܠܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܩܐ ܐܵܚܘܼܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܐ ܘܫܘܪܵܝܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܥܲܡܡܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܠܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܕܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ، ܘܡܛܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܬܵܪܸܨܠܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܹܗ ܡܗܝܼܪܐ ܐܵܦ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܗܵܘܝܐ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܬܒܼܝܼܥܬܵܗ̇ ܠܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܠܵܡܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܗܵܘܹܐ ܫܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܘܒܲܗܪܵܢܬܵܗ̇ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܡܛܠ ܦܝܵܫܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܲܕܥܸܪ ܠܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܠܬܲܚܬ ܠܥܸܠܠ ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ،

 

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

———————————————————————————————–

ܬܲܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܼܠܝܛܝܩܵܝܬܐܵ ܚܕܵܪ ܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ؛؛؛؟

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ ܒܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܡܢ ܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܥܠ ܠܫܵܢܐ ܐܫܘܼܪܵܝܐ
ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܲܝܟܢܘܵܬܵܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܝܲܝܗܝ̈ ܡܲܫܛܵܚܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܡܲܫܛܵܚܐ ܐܬܪܵܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ ܪ̈ܢܝܝܹܐ ܘܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܹܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܲܠܦܘ̇ܬܼ ܢܝܼܫܐ ܕܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܩܵܪ̈ܘܼܝܹܐ ܝܲܕܝܼܕ̈ܐ ܡܢ ܚܒܼܘܼܫܝܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܐܵܢܝ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ، ܪܵܒܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܘܒܥܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢܲܢ ܕܡܲܢܗܪ̈ܚ ܥܲܠ ܕܐܵܢܝܼ̈ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܘܚܲܫܚܵܬܼܐ ܪ̈ܢܝܵܝܹܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܪܘܼܝܐ ܘܡܘܼܪܕܢܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܝܵܘܡܐܝܼܬ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܕܗܵܘܹܐ ܩܐ ܐܵܢ̈ܝ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܥܹܠܠܵܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܡܲܥܸܒܕܵܢ̈ܐ ܠܡܹܙܲܠܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ، ܘܫܘܼܪܵܝܐ ܡܢ ܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬܐ ܘܲܠܢܝܼܫܐ ܕܡܵܨܹܐ ܩܵܪܘܼܝܐ ܕܥܵܒܸܪ ܒܗܲܕܟܼܐ ܢܸܣܝܘܼܢܐ ܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܘܲܚ ܕܡܲܢܗܪܲܚ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܢ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ،،ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܡܲܚܲܒܬܐ ܕܚܲܟܝܼܡܘܼܬܐ، ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܒܐܵܗܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܹ̈ܝܚ ܕܟܠ ܐ̄ܢܵܫܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܹܝܚ ܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ ܘܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܚܙܲܝܬܐ ܦܲܪܨܘܼܦܵܝܬܐ ܨܦܝܼܬܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܦܠܵܛܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܕܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܬܵܗܲܪ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ، ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܦܐ ܒܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܒܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܘܒܟܼܠ ܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܲܬܗܘ̇ܡܵܗ̇ ܟܹܐ ܡܲܥܒܸܪܵܗ̇ ܥܲܠ ܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܒܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܚܙܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܒܓܵܐܢܹܗ ܒܟܠ ܡܐ ܕܝܼܬܼ ܒܗ̇ـܝ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܡܢ ܡܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ، ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܦܘܼܠܓܼ̄ܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܡܐܲܝܟܼ ܡܦܲܠܓܲܝܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܒܓܵܐܢܵܗ̇ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܪ̈ܫܵܝܹܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܲܝܟܢܘܵܬܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܒܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܡܲܙܒܵܛܬܲܗܐܝ̈ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܘܝܵܗܒܲܠܬܲܝܗܝ̈ ܪܹܡܙܐ ܕܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܼܐ ܘܫܸܠܝܘܼܬܼܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܲܥܒܸܘܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܡܬܛܲܘܪ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܫܘܼܚܠܵܦܐ ܘܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܚܲܕܲܬܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܲܪܬܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܥܲܬܝܼܩܐ ܒܣܲܟܼܠܘܼܬܼܐ ܒܸܠܝܐ ܕܩܘܼܪܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܲܛܠܵܩܬܐ ܘܲܫܝܵܦܬܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܲܛܘܼܘܵܪܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܝ̄ܕܝܼܥܐ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܫܘܼܡܗܐ ܘܝܼܕܝܥܐ ܒܓܸܢ̄ܒܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܓܼܠܵܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܪܥܵܫܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܗܲܘܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܗܲܘܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܠܵܐ ܐ̄ܡܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܒܲܫܪܵܪܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܡܢ̄ ܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܵܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܒܼܵܐ ܗ̄ܘܐ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܟܝܵܢܐ ܠܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܢܬܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܛܘܼܟܵܣܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܠܐܵܢܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬ̈ܐ ܡܟܲܦܫܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܚܲܒܼܫܐ ܗ̄ܘܐ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܢܝܼܚܐ ܢܝܼܚܐ ܦܪܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ، ܘܗܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܦܲܥܘ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܫܒܼܝܼܠܐ ܘܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܘܒܐܵܗܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܣܲܒܼܪܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܘܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܒܢܤܝܵܢܐ، ܒܕܵܪܐ ܕܲܬܫܥܵܣܲܪ ܫܩܝܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܵܬܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕ(ܦ̮ܪܝܼܕܪܝܼܟ ܗܝܼܓ̮ܠ) ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܝܑܼܗܘܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܐܵܢ̈ܝ ܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܸܠܠܵܝ̈ܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܬܵܗ̇، ܒܘܼܩܵܪܐ ܐܝܼܠܹܗ ܡܘܼܕܝܼ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܦܪܲܫܬܐ ܕܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢܵܗ̇؟ ܦܘܼܢܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܲܕ̄ ܚܙܲܝܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܼܐ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܥܒܸܕܠܵܗ̇ ܒܘܼܨܵܝܐ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܠܙܲܘܥܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇ ܘܲܟܝܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ؛ ܘܐܵܗܐ ܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܸܥܢܵܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܪܚܝܼܩܠܵܗ̇ ܡܢ ܝܘܼܠܦܵܢܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܝܘܼܠܦܵܢܐ ܦܪܝܼܫܠܹܗ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐ̄ܚܲܪܲܝܬܐ ܠܐ، ܐܝܼܢܐ ܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܣܘܼܪܐ ܕܕܘܼܪܵܫܐ ܓܡܝܼܪܐ؛ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܒܸܫܩܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܠܵܛ̈ܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ ܘܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܡܐܢܐ ܫܸܪܫܵܝܐ ܠܡܲܥܡܲܩܬܐ ܠܲܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܵܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܠܐ ܥܒܲܪܬܵܗ̇ ܒܐܲܪܝܼܚܵܬܼܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܘܢܸܣܝܘ̇ܢ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܗ̇ـܝ ܥܕܵܢܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܟܲܠܝܵܗ̇ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܦܲܪܣܵܐ ܓܵܐܢܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈، ܘܐܵܗܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܡܲܥܒܼܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܠܙܲܘܥܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܐܢܐ ܥܵܒܼܘ̇ܕܐ ܠܲܙܥܵܦܬܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܚܕܲܪ ܢܝܼܫ̈ܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ،  ܘܠܲܟܠܵܝܬܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܸܩܝܵܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܑ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܝܘܼܠܦܵܢܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܬܚܘܼܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܚܲܝܠܘܬ̈ܐ ܟܢ̈ܘܼܫܝܵܝܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܠܲܦܪܵܣܬܐ ܠܪܘܼܚܐ ܕܲܫܦܝܼܠܘܼܬܐ ܘܲܣܩܵܕܼܬܐ ܘܙܲܒܘܼܢܘܼܬܼܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܠܣܵܗܡ̈ܐ ܡܢ ܚܙܲܝܵܬܼܵܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢܵܝ̈ܐ ܕܡܲܚܪܘܼܡܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪܢܵܫܐ ܕܵܪܵܝܐ ܡܢ ܚܙܲܝܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܝܵܢܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܡܛܲܘܪ̈ܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܩܐ ܢܸܣܝܵܢܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܡܬܩܵܕܡܵܢ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܒܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܒܸܫ ܡܸܬܲܛܲܘܪ̈ܢܹܐ،، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪ̈ܝܚ ܕܠܲܝܬܸܢ ܚܙܲܝܬܐ ܪܸܢܝܵܝܬܵܗ̇ ܟܠܝܼܬܐ ܐܵܘ ܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܩܵܝܵܡܬܵܗ̇ ܚܫܝܼܚܬܐ ܠܟܠ ܕܘܼܟܐ ܘܙܲܒܼܢܐ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܡܛܠ ܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܵܗܡܐ ܡܢ ܒܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܡܲܪܕܘܼܬܐ ܠܪܘܼܟܵܒܼܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܘܼܝܸܢܐ ܘܠܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬ̈ܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܪܸܢܝܐ ܡܚܲܠܦ̈ܐ ܠܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܵܘ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܬܲܚܬܵܝ̈ܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܐܩܢܘܼܡܵܝܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܢܦܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܨܒܘܼܬܐ ܩܵܝܵܡܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܗ̇ܘ ܪܸܢܝܐ ܐܵܘ ܗܵܝـ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܟܠܲܢ ܚܙܹܐܠܲܢ ܢܣܝܘ̇ܢܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܪ ܢܦܲܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܒܲܥܬܵܝܐ ܕܠܐ ܡܘܼܢܬܹـܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܓ̮ܵܪ̈ܒܝܵܬܐ ܕܩܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܟܠܲܝܬܐ ܠܨܒܘܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ ܩܵܡ ܪ̈ܢܝܹܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܕܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܚܲܕ̄ ܐܲܬܪܐ ܕܝܬܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܛܠܝܼܩܠܹܗ ܪܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܐܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ، ܘܓ̮ܘܼܪܵܒܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܐܸܕܝܘܼܡ ܝܵܘܡܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܐ ܡܘܼܢܬܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܐ ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܛܘ̇ܗܡ̈ܐ ܘܐܵܗܐ ܡܢܕܝ ܗܘܹܐܠܹܗ ܒܗܸܒܟܐ ܕܠܐ ܡܲܢܬܵܝܬܐ ܕܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܘܗܲܝܵܝܘܼܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܕܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܗܲܝܵܝܘܼܝܵܬ̈ܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠ̈ܐ ܘܲܫܦܝܼܠ̈ܐ ܕܠܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܩܪܘܼܒܼܝܼ ܚܸܠܡܵܬܟܵܪܘܼܝܵܬ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܥܲܪ̈ܒܵܝܹܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܒܵܬܪ ܩܘܼܝܵܡ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܒܫܘܼܡܵܗܐ ܕܒܵܗܵܪܹܐ ܐܵܘ ܢܝܼܣܵܢ ܥܲܪܒܵܝܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܡܵܐܢܲܝܗܝ̈ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝ̈ܐ، ܘܕܒܼܚ̈ܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܒܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܒܣܲܓܝܐܘܼܬ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܵܝ̈ܐ ܘܣܝܼܣܲܬܪ̈ܐ ܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܘܪ̈ܢܝܹܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܨܵܝܵܬܼܐ ܟܲܕ ܡܘܼܥܒܸܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܠܡܸܬܼܓܲܘܣܵܢܘܼܬܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܥܲܠ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܕܓܵܠܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܵܡܐ ܥܲܠ ܙܝܼܘܼܕܐ ܕܠܲܚܡܐ ܕܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ ܒܟܘܼܦܘܼܬܼܐ ܘܲܩܘܲܠܝܵܬ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܡܢ ܡܲܪܥܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܐ ܘܓܼܵܪܝܼܒܵܝܘܼܬܐ ܘܚܲܢܝܼܢܘܼܬܼܐ ܠܐܲܬܼܪܐ ܕܝܸܡܐ، ܘܲܡܫܝܼܚܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܚܲܝܐ ܥܲܠ ܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܨܝܼܪܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܒܐܲܬܪܐ ܕܐܵܒܼܗܝ̈ܵܗܵܬܲܝܗܝ̈ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܒܸܫ ܙܘܼܕܐ ܡܢ 65% ܡܢ ܡܢܝܵܢܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܩܲܕ̄ܡ ܥܸܣܪܐ ܫܢ̈ܐ ܥܒܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܲܢ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܠܵܬܼܐ ܕܦܠܵܛ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܠܲܩܪ̈ܵܝܵܬܼܐ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܕܪܵܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܲܝܗܝ̈ ܒܚܲܝܠܐ ܥܲܠ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܒܸܚܨܵܕܐ ܝܼܠܹܗ ܦܠܵܛܲܝܗܝ̈ـ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ، ܬܸܓܼܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬܼܵܐ ܘܝܼܬܼܘܼܬܼܐ ܕܪ̈ܢܝܹܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܡܘܵܬܼ̈ܐ ܘܚܘܼܦܵܛܲܝܗܝ̈ ܘܫܘܼܦܪ̈ܲܝܗܝ ܘܲܙܥܵܦܬܲܝܗܝ̈ ܠܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܐ ܘܚܲܕܵܕܬܐ، ܘܡܸܬܼܓܵܘܣܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܩܛܵܦܬܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܫܘܼܘܫܲܢ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܐ ܡܢ ܓܲܢܬܐ ܕܒܲܝܬܼܐ ܘܟܸܬܒܼ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܙܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܒܗ̇ܘ ܒܲܝܬܐ، ܐܵܗܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܚܘܼܬܵܡܐ ܩܐ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܵܕܹܥ ܩܵܪܹܐ ܠܫܵܢܐ ܕܪ̈ܡܙܹܐ،،،

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

——————————-

 

 

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܼܐ

ܡܥܝܼܪܵܢܘܼܬܐ ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܸܢܝܵܢܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܡܢ ܡܓܲܠܬܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܕܦܲܠܛܵܗ̇ ܡܢ ܟܲܪܟܼܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ ܘܲܢܝܘܼܙܝܼܠܵܢܕ

ܒܩܲܢܝܐ؛ ܕ ܝܘܼܚܲܢܐ ܒܝܼܕܵܐܘܝܼܕ

ܡܠܒܘ̇ܪܸܢ ̱ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܠܘܵܬܼ ܣܲܓܝܼܐܸ̈ܐ ܡܢ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܬܐ ܘܲܡܬܲܪ̈ܨܵܢܹܐ ܘܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܬܲܒܼܥܵܢ̈ܐ ܕܡܲܕܪ̈ܫܝܵܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܘܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܕܝܼܬܼ ܥܲܣܩܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܼܵܗ̇ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܐ ܒܐܵܗܐ ܙܲܒܼܢܐ، ܙܲܒܼܢܐ ܕܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܡܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܵܬܪ ܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܝܘܼܬܼܪܸ̈ܢܠܗ̄ܘ̇ܢ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܵܬܼܐ ܘܲܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܼܢ ܓܘܼܕ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܘܚܲܕ̄ ܡܢ ܕܐܵܢܝܼ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܕܒܸܕܪܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܹܗ ܓܲܘ ܒܹܝܬܼ ܨܵܘܒ̈ܐ ܘܩܸܢܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܝܲܨܝܼܦܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܼ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܝܼܠܹܗ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܥܲܒܼܕܵܚ̈ ܕܘܼܪܵܫܐ ܠܬܲܫܥܝܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܵܥܪ̈ܵܚ ܠܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܝܼܡ̈ܐ ܡܢ ܒܲܪܢܵܫܐ ܡܛܠ ܩܵܢܘ̇ܢ ܐܝܼܬܠܹܗ ܝܼܣܘܼܪܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܒܸܫ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܐܝܼܬܼ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܢܵܡܘ̇ܣ̈ܐ ܐܵܘ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܐܲܬܼܪܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ، ܟܲܕ ܒܸܪܡܵܙܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܘܒܵܨܘ̇ܝ̈ܐ ܠܫܲܬܼܐܵܣܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܡܲܠܟܐ ܟܹܐܢܐ ܘܦܵܩܘ̇ܕܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܐ، ܘܒܲܪܢܵܫܐ ܚܲܟܝܼܡܐ ܐܵܘ ܗܘܼܡܵܣܐ ܓܸܠܓܵܡܸܫ، ܐܝܼܢܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܦܲܠܣܵܦܵܝܬܵܗ̇، ܒܸܣܝܵܡܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܣܸܩܪܵܛ ܡܐܲܝܟܼ ܒܵܒܐ ܘܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈، ܟܲܕ ܚܵܕܸܪ ܗ̄ܘܐ ܕܘܼܪܵܫܐ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܝܵܠܘܼܦܹ̈ܗ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܓܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܡܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܣܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܒܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܠܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܡܸܢܝܵܢܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬ̈ܗ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܗ̄ܘܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܐ ܘܲܩܢܵܝܵܬܼܐ ܕܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ ܛܡܝܼܪ̈ܐ ܓܵܘ ܥܲܦܪܐ، ܘܐܲܦܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܐ ܠܐ ܝܵܕܸܥ ܗ̄ܘܐ ܕܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘܐ ܠܸܠܫܵܢܐ ܡܸܫܡܵܪܵܝܐ،، ܡܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܕܡܵܠܸܦ ܩܐ ܥܠܲܝܡ̈ܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܘܡܢܲܝܗܝ̈ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܕܫܸܠܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܡܲܠܵܦܬܵܝܗܝ̈ ܠܲܦܣܵܥܬܐ ܒܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܟܹܐܢ̈ܐ، ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܼܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܵܬܼܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܲܫܩܵܠܬܐ ܒܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܣܲܦ̮ܣܵܛܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܕܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܵܝܐ ܩܵܬܹܗ، ܟܲܕ ܥܒܸܕܠܹܗ ܡܢ ܒܘܼܨܵܝܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܒܸܫ ܛܵܒܼܐ ܩܐ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܐܘܼܪܚܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܩܲܕܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܗܘܼܝܡܸܢܐ ܒܐܸܣ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܹܐܡܵܪܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹܗ ܠܐ ܪܵܚܸܩ ܡܢܹܗ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܝܼܦܐ ܝܼܠܹܐ ܟܹܐܢܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܘܼܣܩܵܢ̈ܗ ܘܫܸܠܝܐ ܓܵܘ ܥܒܼܵܕܹܗ ܘܟܸܠܝܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܹܗ ܗܲܠ ܕܲܪܓܼܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܼܐ ܡܛܠܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܹܗ ܒܓܵܐܢܹܗ(1)، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܬܲܚܠܦܵܢ̈ܐ ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܐ ܗܵܘܝܼ ܬܚܘܼܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܙܲܒܼܢܐ ܐܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܘܠܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܐܛ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܦܘܼܢܵܝܐ ܥܲܠ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܣܲܦܸܣܛܵܢܝܼܐ ܘܡܲܠܦܵܢܵܗ̇ ܘܬܲܒܥܵܢܵܗ̇ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܡܲܠܦܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܐ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܢܲܨܵܝܘܼܬܼܐ(ܓ̮ܕܵܐܠ) ܘܕܘܼܪܵܫܐ ܘܲܫܪܵܪܐ ܘܣܵܩܲܠܬܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܝܵܬܝܼܪ ܡܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܕܠܐ ܦܣܵܥܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܫܸܪܫܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܐܵܘ ܪܹܫܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܡܚܵܡܹܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܼܢ ܫܪܵܝܬܵܗ̇، ܘܢܝܼܫܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܡܢܵܝܗܝ̈ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܢܵܝܬܐ ܕܪܸܙܩܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܡܢ ܒܢܘܼܢ̈ܐ ܕܲܬܸܓܼܡܐ ܒܸܪܓܘܵܙܵܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܬܼܝܼܢܵܝܐ، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܡܲܢܗܪ̈ܝܼܚ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܦܠܵܛܐ ܡܢ ܡܹܐܡܪ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܗܝ̈ ܐܵܘ ܡܲܠܦܵܢܵܝܗܝ̈ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ؛ܒܪܘ̇ܬܵܓܼܘܪܵܐܣ؛ ܕܐܵܡܹܪ ܗ̄ܘܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܼܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܡܵܐܢ̈ܐ، ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܚܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܢܹܒܼܗܵܝܘܼܬܹܗ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܝܼܠܹܗ ܬܘܚܸܒܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܣܸܠ̄ܩܠܹܐ ܫܘܼܡܵܗܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܫܘܼܬܼܐܸܣܠܹܐ ܠܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܐܵܟܵܐܕܝܼܡܵܝܬܵܗ̇، ܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܕܚܵܡܹܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܪܵܒܝܹܗ ܣܸܩܪܵܐܛ، ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܗܵܘܝܐ ܚܲܕ̄ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܕܲܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܹܗ ܡܫܘܼܡܵܗܬܵܗ̇ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ  ܕܡܘܼܬܠܵܝ̈ܐ ܕܒܝܼܵܗ̇ ܦܵܝܫܵܗ̇ ܡܦܘܼܠܓ̄ܝܼܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܥܲܠ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝܵܢ̈ܐ ܐܵܘ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܠܲܝܬܠܵܗ̇ ܫܸܠܝܘܼܬܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܵܗ̇ ܒܵܨܘܼܪܬܵܗ̇ ܛܲܠܩܵܢܬܵܗ̇؛ ܘܬܹܒܹܝܠ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܛܘܼܒܵܢܝܼܬܵܗ̇ ܫܠܝܼܬܵܗ̇ ܘܟܠ ܡܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܠܹܐ ܫܵܓܸܫ ܐܝܼܠܹܐ ܡܩܵܘܝܵܢܐ، ܬܹܒܹܝܠ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܒܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܬܹܒܹܝܠ ܒܵܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܬܼܒܵܗ̇ ܒܝܼܫܘܵܬܼ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܪܥܸ̄ܡܠܹܐ ܟܘܼܟܼܒܼܐ ܕܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝ̈ܐ ܕܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ، ܡܢ ܢܵܓܸܣܬܵܢ ܚܙܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܟܠܵܝܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܪܵܒܝܹܗ ܘܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܕܲܪܩܘܼܠܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐܡܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܫܸܪܫܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܡܲܬܠܵܝܬܵܗ̇ ܥܲܡ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܠܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܢܸܣܝܘ̇ܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܗܵܘ ܠܐ ܣܢܝܼܕܠܹܐ ܪܸܢܝܐ ܛܵܒܼܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢܵܝܐ ܕܲܢܒܼܝܼܥܠܹܗ ܡܢ ܪ̈ܢܝܹܐ(ܡܝܼܬܵܦ̮ܝܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ) ܘܫܘ̇ܥܝܵܬܼ̈ـܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܚܲܢܦ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܝܼܢܐ ܬܟܝܼܠܹܐ ܥܲܠ ܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܕܝܲܨܪܘܼܬܹܗ(ܓܲܪ̈ܵܐܸܙܗܝܼـ)؛ ܐ̄ܡܝܼܪܹܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܣܲܗܡܐ ܡܢ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬܼ، ܡܢ ܒܵܬܲܪ ܕܓܢܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܵܗܪ̈ܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ ܥܲܡܝܼܕ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܪܘܵܩܵܝܬܵܗ̇ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܕܒܵܣܝܼܡܘܼܬܼܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ؛ ܐܵܘ ܟܝܼܘܼܠܐ(ܡܸܥܝܵܐܪ) ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܟܼܠܛܘܼܢܝܐ،، ܡܼܢ ܒܵܬܪ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܥܒܼܝܼܪܹܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܛܘܼܘܵܪܐ، ܘܲܡܛܹܐܠܹܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܓܕܝܼܠܐ ܥܲܠ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܓܲܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼܐ، ܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܐܲܠܦܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܡܲܘܠܵܕܐ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܘ̇ܪܦܢܵܝܐ، ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܚܲܝܠܵܢ̈ܐ ܘܐܸܣ̈ܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦܐ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܣ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܕܝܼܢ̈ܐ ܐܵܘ ܡܘܼܚܪܡܐ ܐܵܘ ܓܘܼܢܚܵܢܐ ܡܛܠ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܸܢܛܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܲܦܠܝܼܛܠܹܗ ܙܲܘܥܐ ܕܢܘܼܗܵܪܐ ܒܕܵܪܐ ܕܚܲܡܫܵܥܣܵܪ ܕܡܲܘܠܵܕܐ ܘܩܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܕܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܕܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܲܣܢܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܒܥܵܝܵܬܼܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܛܲܟܼܣܐ ܫܘܼܡܠܵܝܐ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܡܸܠܟܵܝܐ ܐܵܘ ܥܹܕܬܵܢܵܝܐ ܒܙܸܕܩܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܘܼܠܟܵܢܐ ܒܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܼܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܪܵܪܐ ܡܼܢ ܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘ̇ܢ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ،، ܒܲܬܪ̈ܝܢ ܕܵܪ̈ܐ ܐ̄ܚܲܪ̈ܝܹܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܵܢܹܐ ܣܲܢܕܵܢ̈ܐ ܠܣܸܪܛܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܦ̮ܕܪܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܪܸܢܝܐ، ܟܲܕ ܡܛܹܐܠܹܐ ܡܲܫܩܠܐ ܠܟܠ ܡܵܢܝܼ ܕܒܵܥܹܐ ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܡܫܲܡܗܘܼܬܼܐ ܓܵܪܲܓ ܥܵܒܼܕܼ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܘ ܒܗܵܘܹܐܠܹܗ ܚܘܼܠܵܦܐ ܡܢ ܟܠܲܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܫܝܼܬܼܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܼܐ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܲܫܒܼܝܼܩܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܥܲܡܵܐܢܘܼܐܹܝܠ ܓܵܐܢܵܐܛ، ܕܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܗ ܠܣܘܼܙܓܵܪܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܪܹ̈ܝܢ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܫܲܪܝܼܪܐ ܘܲܚܕܼܵܢܵܝܐ ܝܵܬܵܝܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܸܠܚܵܢܐ ܕܩܸܡܠܹܐ ܒܝܹܗ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܩܕܵܡ ܡܢܹܗ ܒܡܸܬܚܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܐܲܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܟܲܕ ܫܘܼܪܪܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܙܝܼܓܹ̈ܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ ܕܝܼܘܵܚ̈ ܒܸܚܝܵܝܲܗܝ̈ ܒܙܲܒܼܢܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܡܲܬܠܵܝܬܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܫܲܪܪ̈ܵܚ ܡܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܘܕܵܚ̈ ܒܝܼܵܗ̇، ܘܬܹܒܹܝܠ ܕܩܵܐܹܡ ܕܝܼܘܲܚ̈ ܒܸܚܵܝܐ ܒܝܼܵܗ̇ ܘܝܵܕܥܵܚ̈ ܚܲܕ̄ ܣܵܗܡܐ ܡܸܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܠܲܝܬܠܲܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܗ̇ ܒܥܸܠܬܼܐ ܕܒܵܨܘܼܪܘܼܬܼܐ ܕܲܡܨܵܝܵܬܲܢ ܐܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܕܲܪ̈ܥܵܫܝܵܬܲܢ، ܘܪܸܫܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܪܸܢܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓܵܐܢܸܛ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܝܼܚ ܕܨܸܒܼܝܵܢܐ ܒܲܠܚܘܼܕܹܐ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܐ، ܡܛܠ ܐܝܼܬܠܹܗ ܛܝܼܡܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܠܐ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܐ، ܘܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝܐ ܕܝܼܦ̮ܝܼܕ ܗܲܝܘܼܡ ܘܬܹܒܹܝܠܵܝܐ ܕܐܸܩܢܘܼܡܝܼܵܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܐܕܲܡ ܣܡܝܼܬܼ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܘ̇ܓܼܵܣܬ ܟܘ̇ܢܬ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܐ ܕܲܟܦܵܫܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܐ ܗܸܪܒܸܪܬ ܣܦܝܼܢܣܝܼܪ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܵܪ̈ܝܹܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܕܘܼܪܵܫܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܐܵܘ ܬܘܼܚܸܒܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܬܹܐܠܹܗ ܒܝܼ ܦܠܵܛܐ ܕܚܘܼܠܵܦܐ ܓܡܝܼܪܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܸܣܬܵܪܵܠܵܝܐ ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܲܟܵܐܝ 1917 – 1981 ܡܲܘܠܵܕܵܝܬܵܗ̇، ܥܒܸܕܠܹܐ ܡܲܟܵܐܝ ܒܕܘܼܪܵܫܐ ܢܲܨܵܝܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܕܪܸܢܝܐ ܒܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܪ ܪܸܢܝܐ (ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ)، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܡܛܹܐܠܹܐ ܠܲܦܠܵܛܐ ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܦܲܘܕܐ ܒܡܹܐܙܲܠܬܐ ܠܲܓܠܵܝܬܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܣܢܝܼܕܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܫܸܪܫܐ ܐܵܘ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܒܛܲܝܡܵܢܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܠܲܝܬ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܐܢ̈ܝܼ ܕܝܵܕܥܵܚܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܟܝܵܢܐ، ܘܗܲܪ ܒܗܵܝـ ܥܕܵܢܐ ܠܲܝܬ ܐܘܼܪܚܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܦܘܼܫܸܩܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܝܵܗ̄ܒܼܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܝܼܕܵܥܬܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܝܼܕܵܥܬܵܐ ܬܘܼܚܸܒܬܵܗ̇ ܘܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܼܣܘܼܪܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܝܼ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܒܓܵܐܢܹܗ، ܘܡܛܠ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܪܘܼܟܵܒܼܐ ܓܵܘܵܝܐ ܕܲܟܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܠܐܲܟܼܐ ܒܸܗܘܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܓܼܘܼܬܼܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܩܲܘܠ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ، ܚܘܼܠܵܨܵܐ ܕܲܡܛܹܐܠܲܢ ܥܲܠܠܹܗ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܡܲܢܗܵܪܬܐ ܟܪܝܼܬܼܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܛܠ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܥܒܼܵܕܐ ܡܫܵܘܬܦܐ ܕܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܝܲܘܡܵܝܐ، ܟܲܕ ܝܼܗ̄ܘܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܚܲܕ̄ ܡܲܛܵܠܐ (ܕܸܪܥܐ) ܚܲܝܠܬܼܵܢܐ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܥܝܼܬܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܣܝܼܥܵܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐ̄ܡܪ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܡܛܠ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܣܩܝܼܠܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܘܢܝܼܫ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܘܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܩܐ ܕܲܡܚܵܡܝܼ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܘܲܡܩܲܪܒܸܢܝܼ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ، ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܝܗܝ̈ ܘܫܸܠܝܘܼܬܲܝܗܝ̈، ܡܛܠ ܢܵܩܘ̇ܫ̈ܐ ܕܩܸܢܛ̈ܐ ܡܫܘܼܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܚܵܝܐ ܒܡܲܕܢܚܐ ܘܡܲܥܸܪܒܼܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܼܐ ܒܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܲܥܢܵܢ̈ܐ ܥܲܡܛܵܢ̈ܐ ܡܢ ܡܲܣܠܵܝܬܐ ܘܠܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܙܘܼܘܵܓܵܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܸܢܣܵܝܐ ܘܲܚܪܵܒܼܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܐ ܕܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܩܸܛܠܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܘܵܬܼ ܐܸܪ̈ܗܝܼܒܼܵܝܹܐ، ܘܓܘܼܢܚܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܡܛܠ ܟܸܣܦܐ، ܘܲܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܡܲܫܢܝܼܵܢـ̈ܐ ܘܙܵܒܲܢܬܐ ܠܗܲܕܵܡ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܚܛܲܦܬܵܝܗܝ̈ ܘܲܩܛܵܠܬܐ ܕܡܵܪ̈ܘܵܬܲܝܗܝ، ܐܵܘ ܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܐ، ܐܵܘ ܫܩܵܠܬܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܠܡܲܪܒܥ̈ܐ ܢܸܫܵܝ̈ܐ ܡܢ ܐܲܬܼܪ̈ܘܵܬܼܐ ܦܲܩܝܼܪ̈ܐ ܕܩܵܢܝܼ ܠܫܲܒܼܪܐ ܗܲܪ ܡܢ ܓܲܒܼܪܵܗ̇، ܐܵܘ ܡܛܵܐܲܠܬܐ ܒܓܝܼܢܵܬܼܐ(ܒܸܠܓ̮ܝܼܢܵܬ) ܕܝܵܪܬܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܣܵܝܐ ܕܫܘܪܹܐܠܹܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܡܕܝܼܢܵܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ،، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܫܩܸܠܵܗ̇ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܡܲܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܛ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܡܵܐܟܲܠܬܹܗ ܣܲܡܐ، ܠܐ ܩܒܸܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܕܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ ܠܸܥܪܵܩܐ ܡܢ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܟܲܕ ܗܘܹܐܠܹܐ ܪܵܙܝܼ ܒܝܼ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܕܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܛܵܠܘ̇ܡܐ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܫܡܐ ܕܥܲܡܐ، ܡܛܠ ܚܙܹܐܠܹܐ ܠܗ̇ܘ ܦܸܠܚܵܢܐ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܠܸܦܗ̄ܘܵܐ ܩܐ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ،،،

؛ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ؛

  • ܫܘܼܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ، ܘܸܠܕܝܘܼܪܵܢܬ، ܒܹܝܬܼ ܐܲܪܟܹܐ ܕܡܲܥܵܐܪܦ̮، ܒܲܝܪܘܼܬ ܠܹܒܼܢܵܢ، ܛܒܲܥܬܐ ܕܐܲܪܒܥܐ 1997 ܡ، ܦܵܬܼܐ15
  • ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܵܐܟܵܐܝ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܲܗܐ ܥܲܠܝܼ ܝܲܚܝܵܐ، ܒܹܝܬܼ ܦܪܵܣܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܲܛܒܲܥܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܘܦܲܠܓܲܝܬܐ،ܒܲܝܪܘܼܬ- ܠܹܒܼܢܵܢ، 2011 ܦܵܬܼܐ40
  • ܗܲܪ ܗܵܘ ܡܲܒܘܼܥܐ ܦܵܬܼܐ 45

 

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

—————————-