ܕܘܪܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

  • -

ܕܘܪܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

ܠܐܟ݂ܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܡܙܡܚ ܘܕܪܫܚ ܥܠ ܕܘܪܐ ܕܓܒ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܡܘܬܒ݂̈ܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬܢ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܓܘ ܟܠܗ ܟܘܬܫܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܕܘܟܬܢܝܐ ܐܘ ܬܒ݂ܝܠܝܐ. ܠܐܟ݂ܐ ܒܕ ܡܦܠܚܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܓܒ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܘܡܘܬܒ݂̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܦܢܝܬܢ ܘܡܣܬܪܢܬܐ ܠܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܡܩܝܡܬܗ̇ ܘܓܪܘܣܬܗ̇ ܕܡܨܝܐ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܠܝܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܕܩܐܡ.

ܠܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܛܫܝܐ ܐܢ ܐܡܪܚ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܠܡܛܟܘܣ̈ܐ ܢܦ̮ܫܗ ܓܘ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܕܒ݂ܩܝ ܒܝܕ ܪ̈ܢܝܐ ܘܚܙܝܬ̈ܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܘܢܝܫ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܩܪ̈ܝܚܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܟܐ ܦܐܫ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܦܝܠܐ ܘܟܐ ܦܫܪ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܘܚܪܕܘܝܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ، ܒܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܡܬܘܒ݂̈ܐ ܩܐ ܢܦ̮ܫܗ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܟܐ ܚܒ݂ܫ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܘܢܝܫ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܝܢܝ ܩܢܘܡ̈ܐ[1] ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ. ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܟܐ ܡܥܒ݂ܕܐ ܦܪܣܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܡܫܛܚܐ ܐܘ ܡܫܘܚܬܐ[2] ܓܘܪܬܐ ܘܪܘܝܚܬܐ ܘܠܐ ܡܬܘܚܡܬܐ ܘܒܝܢܝ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܝܗܝ ܘܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܐܗܐ ܥܒ݂ܕܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܥܒ݂ܕܐ ܡܥܒܕܢܐ ܪܫܝܐ ܡܪܝܡܢܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܒܫ ܚܝܠܢܐ ܘܩܘܝܐ ܥܠ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܠܐ ܥܒ݂ܘܕ̈ܐ.

ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܘܪܐ ܓܘܪܐ ܘܪܫܝܐ ܓܘ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܡܦܥܠܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ. ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܡܗܕܝܢ̈ܐ ܘܦܩܘܕ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܡܗܕܝ ܘܦܩܕܝ ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܠܓܢ݇ܒܐ ܘܨܘܒܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܩܪ̈ܝܚܐ[3] ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܠܚܡܝܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘ ܐܛܪܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܡܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܘܝܕܥܬܝ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܬܠܩܬܐ ܕܐܘܣܝܗ̇ ܘܦܫܪܬܗ̇ ܓܘ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ.

ܓܫܩܬܐ ܘܚܝܪܬܐ ܕܫܘܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܠܝܨ ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܝܪ̈ܝܬܐ ܝܕܥܬܢܝ̈ܐ ܚܒ݂ܝܫܐ ܓܘ ܗܢܝܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܚܡܝܬܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ، ܘܐܗܐ ܚܝܪܬܐ ܐܠܝܨ ܕܗܘܐ ܠܗ̇ ܟܠܝܗܝ ܚܘܫܒܘܢܝ̈ܐ ܕܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܩܐܡ ܘܕܕܥܬܝܕ ܕܦܢܝܬܐ ܘܬܒ݂ܝܠ ܘܡܘܕܝ ܝܠܝܗܝ ܗܢܝܢ̈ܝܗܝ ܘܣܘܟܝܝܗܝ[4]، ܘܐܠܝܨ[5] ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܛܝܒ݂ܘܬܐ[6] ܓܡܝܪܬܐ ܠܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܠܦܘܬ݂ ܚܘܫܒܘܢܝܝܗܝ ܘܩܪܝܬܝܗܝ ܠܐܢ̈ܐ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܕܚܪܕܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܒܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܫ݇ܟ̰ܚܬܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܚܫܝܚ̈ܐ ܘܠܚܝܡ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܡܣܡܐ[7] ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ[8] ܐܢ ܓܕܫܠܗܘܢ ܒܐܝܢܝ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܘ ܙܒ݂ܢܐ.

ܚܬܝܬܐ[9] ܝܘܢ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܩܘܪܐ ܝܠܝܗܝ ܠܥܠܬ̈ܐ ܕܟܠܝܬܐ ܘܟܡܫܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ؟ ܐܪܐ[10] ܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܝܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܢܘܩܙ̈ܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ[11] ܓܘ ܡܕܝܢܝܘܬܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ̇ ܠܫܘܚܠܦܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܙܠ݇ܐ ܥܡ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܬܒ݂ܝܠ؟ ܘܡܘܕܝ ܝܠܗ ܕܘܪܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܩܝܡܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܚܡܝܬܗ̇ ܩܐ ܕܡܨܝܐ ܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܚܝܗ̇ ܥܡ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܡܚܠܦܬܐ ܕܝܘܬܪܐ ܠܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܘܩܒܠܬܐ ܒܬܢܘ̈ܐ ܐܘ ܫܪ̈ܛܐ ܐܝܢܝ ܕܒܕ ܡܥܒ݂ܕܝ ܒܫܘܠܡܐ ܡܫܝܬܐ ܘܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܕܥܬܝܕ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ؟

ܠܐ ܝܘܢ ܒܚܫܒ݂ܐ ܕܦܘܢܝܐ ܥܠ ܐܢ̈ܐ ܒܘܩܪ̈ܐ ܝܠܗ ܥܣܩܐ ܘܥܨܝܐ ܩܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܐܘ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܥܡܝܗܝ، ܐܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠܐ ܐܘ ܚܕܟ̰ܐ ܝܕܥܬܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܡܨܐ ܠܗܘܢ ܠܚܡܘܝܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܐܘ ܢܦܠܬܗ̇ ܘܦܪܩܬܗ̇ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܦܝܫܠܗ ܩܬܗ̇ ܐܠܐ ܥܩܒ݂ܬ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ[12] ܘܝܘܠܦܢ ܥܩܒ݂ܬ̈ܐ[13].

[1]  ܩܢܘܡܐ: ܐܢܫܐ، ܦܪܨܘܦܐ

[2]ܡܫܘܚܬܐ: ܡܣܐܗܐ، ܪܘܝܚܘܬܐ

[3]  ܩܪܝܚܐ: ܨܦܝܐ، ܘܐܕܼܗ،

[4] ܣܘܟܝܐ: ܛܡܘܗ، ܒܥܝܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ

[5] ܐܠܝܨ: ܓܪܓ

[6] ܡܛܝܒ݂ܐ: ܗܙܪ، ܗܕܝܪܐ

[7] ܣܘܡܣܡܐ: ܒܣܡܬܐ، ܡܥܐܠܓ̰ܐ

[8] ܡܪܝܡܢܐ: ܒܨܘܪܐ، ܣܠܒܝܐ

[9] ܚܬܝܬܐ: ܚܬܪܓ̰ܡ

[10] ܐܪܐ: ܗܠ، ܐܢ

[11] ܡܚܝܠܘܬܐ: ܙܒܘܢܘܬܐ

[12] ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ، ܡܐܬܗܦ̮، ܡܘܣܝܘܡ

[13] ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ، ܐܬ݂ܐܪ