ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡܐ

  • -

ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡܐ

ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܚܘܿܪ ܠܬܲܫܥܝܼܬܘܼܟ݂ ܡܘܼܕܝ݇ ܒܸܚܙܵܝܵܐ

ܫܒ̣ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ ܘܦܸܪ̈ܡܹܐ ܒܪܹܫܘܼܟܼ ܠܲܝܬ ܒܹܐܬܵܝܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܹ̈ܫܲܝܗܝ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ

ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.

 

ܓܵܘ ܗܵܟܵܪܝܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ

ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܕܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܒܥܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ[1]

ܡܸܛܠ ܕܝܼܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܣܘܼܪܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܙܪܵܩܬܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܡܥܲܠ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܚܹܐܪܬܵܐ

ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܕܲܥܬܝܼܕ ܕܐܵܬܘܿܪ ܝܸܡܲܢ ܒܕܵܪܹ̈ܐ ܛܠܝܼܡܬܵܐ

 

ܓܵܘ ܛܘܼܪܥܲܒܕܝܼܢ ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܕܗܘܿܠܵܟܵܝܵܐ

ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܠܙܥܘܿܪܵܐ ܘܓܘܼܪܵܐ ܒܲܪܸܒܪܵܝܵܐ

ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܢܚܵܫܵܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܒܲܟܼܬܵܐ ܘܓܲܒܼܪܵܐ

ܕܘܼܡܝܹ̈ܐ ܠܥܘܼܪ̈ܒܹܐ ܨܦܵܚܵܐ ܠܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܫܘܵܝܵܐ

ܨܸܗܝܹ̈ܐ ܠܕܸܡܵܐ ܢܗܵܫܵܐ ܒܫܠܲܕܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ ܘܚܵܝܵܐ.

 

ܫܸܡܫܵܐ ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܘܚܸܫܟܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܦܢܵܝܬܵܐ ܗܵܐ ܡܘܼܬ݂ܝܹܐܠܹܗ

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܟܠ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܨܹܐ ܟܘܼܦܫܹܐܠܹܗ

ܠܣܸܕܪܵܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܕ ܣܘܼܦܝܹܐܠܹܗ.

 

ܥܲܠ ܣܸܡܹܝܠܹܐ ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܒܬܘܿܦܹܐ ܘܢܝܼܙܵܐ

ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬ݂ܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܡܘܼܟܠܹܐ ܪܹܐܙܵܐ

ܚܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܠܬܘܿܦܹ̈ܐ ܕܒܪܹܝܬܸܢ ܟܡܵܐ ܒܸܕ ܚܵܪܙܵܐ

ܘܓܲܝܣܵܐ ܕܐܸܢܓܠܸܣ ܟܲܕ ܦܵܪܘܼܓ̰ܹܐ ܒܫܵܘܦܹܗ ܪܘܵܙܵܐ.

 

ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܝܼ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܟܼܘܿܪ ܠܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܟܡܵܐ ܪ̈ܘܼܡܝܵܬܵܐ ܗ̇ܘ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܡܓܲܪ̈ܡܘܼܟ݂ ܒܢܹܐܠܹܗ

ܐܵܢܝ݇ ܕܸܫܝܵـܬܵܐ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܒܕܸܡܘܼܟܿ ܟܲܕ ܡܘܼܫܬܹܐܠܹܗ

ܒܩܲܪ̈ܩܲܦـܝܵܬܵܐ ܕܣܲܗܕܘܿܟܼ ܠܓܵܢܹܗ ܓܲܢܹ̈ܐ ܣܝܹܓ݇ܠܹܗ.

 

ܓܵܘ ܨܘܿܪܝܼܵܐ ܓܲܝܣܵܐ ܕܒܵܥܲܬܼ ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ

ܫܬܸܩܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹܐ ܡܓܵܘ ܕܲܪܓܘܿܫܬܵܐ

ܡܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܘܲܠܘܲܠܝܵـܬܵܐ

ܥܒܸܕܠܹܗ ܠܒܵـܬܹ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܪ̈ܘܼܡܝܵـܬܵܐ ܕܟܼܵܪܵܐ ܚܲܕܬܵܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܓܲܢܝܵـܬ݂ܵܐ ܘܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܙܪܘܿܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܩܒܼܵـܬܵܐ.

 

ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܫܠܛܢ ܠܐܪܥܢ ܪܗܝܒ݂ܝܐ

ܟܠ ܕܪܐ ܣܝܦܐ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܢܫܢ ܟܠܝܐ

ܒܢܬ݂̈ܢ ܒܙܬ݂̈ܐ[2] ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬ݂ܐ ܗܘܝܐ

ܟܒ݂ܝܫܝܐ ܕܐܪܥܢ ܡܩܘܕܐ ܠܩܝܢܐ ܘܚܝܐ

ܘܐܚܢܢ ܒܣܦܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܡ̣ܢ ܢܘܟ݂ܪܝܐ

ܟܠ ܚܕ ܬܚܡܘܢܐ ܦܪܩܠܗ ܪܫܗ ܡܣܝܦܐ

ܟܠ ܚܕ ܛܥܘܝܐ ܠܡܫܟܢܐ ܕܡܥܪܒ݂ܐ ܫܝܢܝܐ.

 

ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܫܒ݂ܩܠܢ ܠܚܝܠܐ ܙܝܢܝܐ

ܫܠܡܠܢ ܠܗ̇ܘ ܣܝܦܐ ܘܡܪܢ ܕܗܘܐ ܟܒ݂ܝܫܝܐ

ܡܘܟܪܙܠܢ ܫܠܡܐ ܘܩܒܠܢ ܡܪܢ ܒܪܒܪܝܐ

ܦܠܓܼܠܢ ܥܡܢ ܠܥܕܬ݂̈ܐ ܒܫܡܐ ܡܫܝܚܝܐ

ܫܒ݂ܩܠܢ ܠܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܗ̇ܘ ܐܬ݂ܘܪܝܐ

ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܨܠܡܢ  ܘܩܘܕܫܐ ܠܐܪܥܐ ܕܫܘܪܝܐ.

ܚܕܘܬܢ ܐܡܝܢ ܐܢܝ݇ ܒܟ݂ܝ̈ܐ ܘܘܠܘܠܝܬ̈ܐ.

 

ܐܘܢ̈ܢ ܡܠܝ̈ܐ ܡܩܪ̈ܒ݂ܢܐ ܕܒܘܝܐ̈ܐ

ܐܚܢܢ ܠܐ ܡܬܣܟܠܢ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܣܬܪ̈ܢܐ

ܘܠܐ ܡܛܟܣܢ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܗܘܝ ܦܘܪ̈ܩܢܐ

ܐܚܟ̰ܝ ܥܒ݂ܝܪ̈ܐ ܒܕܘܪ̈ܫܐ ܕܐܢܝ ܫܝܕܢ̈ܐ.

 

ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܪܥܐ ܕܚܟܝܡ̈ܐ ܘܐܢܝ݇ ܫܪܝܪ̈ܐ

ܕܐܟ݂ܝ ܩܒܠܬ ܕܫܠܛܢܝ ܠܐܪܥܘܟܼ ܩܛܘܠ̈ܐ

ܕܐܟ݂ܝ ܩܒܠܬ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܦܪ̈ܡܐ ܒܟܠܝܗܝ ܕܪ̈ܐ

ܟܦܫ ܒܢܘܢܘܟܼ ܘܡܕܟ݂ܝ ܚܩܠܘܟܼ ܡ̣ܢ ܙܝܘܢ̈ܐ

ܡܛܟܣ ܥܠܝܡܘܬ݂ܐ ܘܚܪܪ ܐܪܥܘܟܼ ܡܪ̈ܗܝܒ݂ܝܐ

ܕܚܝܐ ܥܡܢ ܒܐܪܥܗ ܘܙܘܡܪ̈ܐ ܕܐܬ݂ܘܪ̈ܝܐ.

[1] ܥܬܝܬܘܬܐ: ܚܝܝܢܘܬܐ

[2] ܒܙܬ݂ܗܐ: ܓܼܢܝܡܐ، ܡܢܕܝ ܫܩܝܠܐ ܓܘ ܦܠܫܐ