ܗ̇ܘ ܕܝܟܐ ܚܟܝܡܐ

  • -

ܗ̇ܘ ܕܝܟܐ ܚܟܝܡܐ

ܡ̣ܢ ܚܕَ ܙܒܼܢܐ ܠܐ ܪܚܩܐ ܪܒܐ ܚܕَ ܕܝܼܟܐ ܫܦܝܼܪܐ ܒܓܘܢ̈ܐ ܙܗܝ̈ܐ ܐܘܦ ܙܐ ܦܪܡܝܢܐ ܘܡܪܐ ܕܩܠܐ ܒܣܝܼܡܐ ܟܐ ܗܘܐ ܗَܘܐ ܒܚܝܐ ܓܘ (ܢܝܼܢܹܐ) ܓܘ ܒܝܬܐ ܕܡܪܗ ܢܡܪܘܕ.

ܐܘܦ ܐܢ ܬܪܥܐ ܕܢܝܢܐ ܠܐ ܝܗَܘܐ ܦܝܫܐ ܕܘܝܼܪܐ ܒܬَܪ ܕܝܟܐ ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܪܚܩ ܗَܘܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬܐ ܐܝܡܢ ܕܦܠܛ ܗَܘܐ ܡܢ ܢܝܢܐ ܠܚܕܪܐ ܐܘ ܩܐ ܕܐܣܠَܩ ܗَܘܐ ܠܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܪܡܬܐ ܘܡܚܐ ܗَܘܐ ܟ̰ܦ̈ܐ ܒܓܘܠܦܢܗ ܩܕَܡ ܕܡܪܝܟܼ ܗَܘܐ ܩܕܠܗ ܘܩܪܐ ܗَܘܐ ܒܩܠܐ ܒܣܝܡܐ ܟܕ ܥܝܢ̈ܗ ܟ̰ܝܼܡܐ.

ܟܕ ܐܗܐ ܕܝܟܐ ܚܝܐܠܗ ܒܫܢ̈ܐ ܥܡ ܡܪܗ ܢܡܪܘܕ ܘܡܪܕܬܗ ܨܘܪܝܐ ܘܡܣܒܒ ܕܟܐ ܝܗَܒܼܠ ܗَܘܐ ܢܬܐ ܐܝܡܢ ܕܗܡܙܡܝ ܗَܘܘ ܥܡ ܐܚܕܕ̈ܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܦܪܡܘܝܐ ܥܠ ܠܫܢܝܗܝ.

ܒܐܢܝ ܥܕܢܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ ܪܥܫܠܗ ܢܡܪܘܕ ܡܪܐ ܕܕܝܟܐ ܕܗ̇ܘ ܫܘܪܝܠܗ ܒܩܪܝܐ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ. ܘܟܕ ܢܡܪܘܕ ܝܼܗَܘܐ ܚܕَ ܐَܢܫܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܐ ܕܠܒܐ ܒܣܝܼܡܐ

ܐَܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ ܘܚܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܒܲܟܼܬܹܗ ܨܘܼܪܝܼܵܐ، ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܢ ܕܨܵܠܸܢ ܠܡܕܝܼܢَܬܵܐ ܘܙܲܒܼܢܸܢ ܚܲܕَܟܡܵܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܥܲܡ ܕܝܼܟܵܐ ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܣܩܝܼܕܵܐ ܠܚܘܕܸܗ ܘܡܼܢ ܕܗܿܘ ܒܵܠܵܐ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܩܲܘܡܵܐ ܝܵܗܒܼܝܼܠܲܢ ܒܹܥܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܣܵܢܩܲܚ ܠܸܙܒܼܵܢܵܐ.

ܒܵܬَܸܪ ܗܵܕܵܐ ܟܲܕ ܕܝܼܟܵܐ ܚܸܙܝܵܐ ܠܹܗ ܓܵܢܸܗ ܓܵܘ ܚܲܡܫܵܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܘܪܥܸܫܠܹܗ ܒܚܲܝܘܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܫܩܸܠܹܗ ܛܵܥܢܵܐ ܕܡܵܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܐܵܢܝܼ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ـܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܪܹܐܙܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܹܗ ܘܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܫ ܩܘܼܝܵܐ ܠܘܵܠܝܼܬܹܗ ܘܕܥܸܪܹܗ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܩܲܕَܡܲܝܬܵܐ.

ܢܸܡܪܘܼܕ ܘ ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܚܕܹܐܠܘܿܢ ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܗܘܹܠܹܗ ܥܲܡ ܕܝܼܟܵܐ ܐܘܼܦ ܙܹܐ ܟܠܝܘܿܡ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼ ܗܘܵܘ ܚܕܵܐ ܒܸܥܬܵܐ ܬܚܘܼܬ ܟܠ ܚܕܵܐ ܟܬܲܝܬܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܕܐܵܢܝܼ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ـܐ ܗܿـܝ ܒܸܪܕܹܱܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܗܘܐ ܕܗܵܘܹܐ ܗَܘܵܐ ܠܵܗܿ ܙܵܥܝܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܗ̇ ܘܩܵܐ ܗܵܕܵܟܼ ܟܹܐ ܦܵܠܛܵܘܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܐܵܙܵܠَܐ ܗܘܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕَ ܒܲܝܬܵܐ ܚܵܪܵܒܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܡܲܬܒܼܵܐ ܗَܘܵܐ ܠܗ̇ ܒܝܼܥܬܘܿܗ̇.

ܥܒܸܪܘܼܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܚܙܹܐܠܹܗ ܢܸܡܪܘܿܕ ܕܗܿـܝ ܟܬܲܝܬܵܐ ܒܸܪܕܹܐ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܒܹܥܹ̈ܐ ܘܟܠ ܝܵܘܡ ܓ̰ܲܡܥܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܐܲܪܒܥܵܐ ܒܹܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܗܿܝܓܵܗܵܐ ܘܟܲܕ ܗܿܘ ܡܲܠܩܘܼܛܹܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܩܪܝܼܠܹܗ ܠܨܘܼܪܝܼܵܐ ܘܡܘܼܚܒܸܪܵܐ ܠܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܚܲܕَ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܫܸܡܫܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܢܸܡܪܘܿܕ ܘ ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܝܬܝܼܒܼܐ ܝܘܵܐ ܓܵܘ ܕܲܪܬܵܐ ܒܸܫܬܵܝܵܐ ܟ̰ܵܝ ܕܥܵܨܸܪܬܵܐ ܥܲܡ ܐܸܚܕܵܕܹܐ.

ܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐܘܼܦ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܦܠܝܼܛܹܐ ܝܗܘܵܘ ܩܵܕَܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܢܝܼܢܹܐ ܡܲܒܣܘܼܡܹܐ ܓܵܘ ܫܸܡܫܵܐ ܘܕܝܼܟܵܐ ܥܲܡܲܝܗܝ ܟܸܠܝܵܐ ܠܚܲܕَ ܕܸܦܢܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ ܩܕܵܠܹܗ ܒܝܼܗܵܒܼܐ ܢܵܬܵܐ.

ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܡܒܘܼܩܸܪܵܗ ܡܼܢ ܢܸܡܪܘܿܕ ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܸܬ  ܡܒܵܫܠܲܢ ܩܵܐ ܩܘܼܕܡܹܐ ܚܲܕَܒܼܫܲܒܵܐ…