ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ

  • -

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܬܦܩ 8 ܒܫܒ݂ܛ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܢ݇ܬܐ، ܘܒܐܗܐ ܝܘܡܐ ܟܐ ܙܝܚܝ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܒܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܪܫܝܡܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܡܛܠ ܕܡܨܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡܚܙܝ ܓܘ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܘܒܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܠܟܠܝܗܝ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܢܩܒ݂ܐ ܘܓܘ ܕܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܟܐ ܡܚܙܝ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܠܫܘܡܠܝ̈ܐ[1] ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܕܡܛܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܟܠ ܐܬܪܐ.

ܐ݇ܬܝܬܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܡ̣ܢ ܥܕܢܐ ܕܡܨܐ ܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܕܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1857 ܒܩܝܡܬܐ ܒܚܕܐ ܬܓܠܝܬܐ[2] ܕܡܘܚܙܐ ܠܗܘܢ ܓܘܗ̇ ܠܢܩܝܦܘܬ݂̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܕܦܠܚܢܐ ܥܠ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܘܐܦܢ ܐܢ̈ܐ ܕܚܫ̈ܐ[3] ܝܗܘܘ ܪܒܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܓܘ ܫܩܠ ܝܗܒ݂ܐ ܥܡ ܐܗܐ ܓܕܫܐ، ܐܝܢܐ ܡܨܐ ܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܠܡܡܛܘܝ̈ܐ ܩܠܝܗܝ ܠܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܡܪܡܝ ܐܗܐ ܨܒ݂ܘܬܐ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܟܦܫܝܬ̈ܐ ܝܘܡܝ̈ܐ. ܐܗܐ ܓܕܫܐ ܩܘܘܡܠܗ ܡܕܪܐ (ܡܢܕܪܫ) ܒܫܢ݇ܬܐ 1908 ܟܕ ܦܠܚܝܬ݂̈ܐ ܕܡܥܡܠ̈ܐ ܘܐܘܡܢܘܬ݂̈ܐ ܕܙܩܘܪ̈ܐ ܦܠܛܠܗܘܢ ܒܚܕܐ ܬܓܠܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܘܐܬ݂̈ܝܗܝ ܝܗܘܐ ܠܚܡܐ ܘܘܪ̈ܕܐ ܘܒܐܗܐ ܓܗܐ ܛܠܒܠܗܘܢ ܡܒܨܪܬܐ ܕܫܥܬ݂̈ܐ ܕܫܘܠܐ ܘܡܟܠܝܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܝܠ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܙܕܩܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܓܘܒܝܐ.

ܦܝܫܠܗ ܝܘܡܐ ܕ8 ܒܫܒ݂ܛ ܪܫܝܡܐ ܝܘܡܐ ܕܢܩܒ݂ܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܒܬܪ ܬܓܠܝܬܐ 1909 ܕܩܝܡܠܗܘܢ ܒܝܗ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܐܡܪ̈ܝܟܝܬ݂ܐ ܕܥܒ݂ܕܠܗ ܚܕܐ ܙܝܦܬܐ ܘܚܪܒܣܬܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܝܘܪܘܦ ܠܓ̰ܘܓܐ ܘܠܛܠܒ̈ܐ ܙܕܩܝܗܝ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ.

ܒܬܪ ܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܙܘܥ̈ܐ ܢܫܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܛܠܒܝܗܝ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܚܕܐ ܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܒܫ ܚܝܠܢܬܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܡܸܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩܝܗܝ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܚܘܝܕܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܝܡܩܪܛܝܐ ܡ̣ܢ ܛܟܣܝܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܓܒ̈ܐ ܣܡܠܝ̈ܐ ܘܓܒ̈ܐ ܕܓܘܢ̈ܐ[4] ܥܒ݂ܕ ܠܗܘܢ ܚܕ ܠܘܡܕܐ ܓܘ ܦܐܪܝܣ ܒܫܢ݇ܬܐ 1945 ܕܓܘܗ ܥܬܝܕ̈ܐ[5] ܝܗܘܘ ܪܒܐ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘܚܘܝܕܐ ܕܣܘܒ݂ܝܬ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܦܘܪܣܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܓܘܗ̇ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܥܬܝܕ̈ܐ ܬܡܐ ܩܝܡܠܗܘܢ ܒܚܕ ܥܕܥܐܕܐ ܪܒܐ ܘܗܕܟ݂ܐ ܦܝܫܠܗ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܗ.ܕ ܝܘܡܐ ܕ8 ܒܫܒ݂ܛ ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܓܘܗ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܙܝܚܝ ܕܗܘܐ ܚܕ ܕܟ݂ܪܐ ܩܐ ܟܠܗ̇ ܐ݇ܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܦܪܣܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܬܒ݂ܝܠ

[1]  ܫܘܡܠܝ̈ܐ: ܦܠܛ̈ܐ، ܥܒ݂ܕ̈ܐ، ܐܢܓ̰ܐܙܐܬ

[2] ܬܓܠܝܬܐ: ܦܠܛܬܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܡܚܙܝ ܐܝܬܠܗܘܢ ܚܕ ܒܥܘܬܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ، ܡܛ̇ܐܗܪܐ

[3] ܕܚܫ̈ܐ:ܫܘܪܛܐ، ܦܘܠܝܣ

[4] ܓܘܢ̈ܐ: ܩܘܡܘܢܝܣܬ، ܫܝܘܥܝ̈ܐ

[5] ܥܬܝܕ̈ܐ: ܗܕܝܪ̈ܐ ܡܛܝܒ݂̈ܐ