ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ

  • -

ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ

        ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܫܲܪܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܒܒܪܝܼܬܵܐ ܘܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܦܠܵܫܸ̈ܐ ܘܕܘܼܖ̈ܵܫܸܐ ܩܝܼܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܚܸܐܪܘܼܬܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܸ̈ܐ ܒܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܛܘܼܗܡܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ، ܚܘܼܦܛܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܲܡܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܒܐܲܬܪܲܝܗܝ ܘܦܠܵܛܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܥܘܼܝܵܦܵܐ (ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ) ܕܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܵܬܸ̈ܐ (ܚܣܝܼܖ̈ܘܵܬܸܐ) ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܒܐܵܢܝܼ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ.                                            

   ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 2000 ܠܡܵܪܲܢ، ܝܵܘܡܵܐ ܕ21 ܒܫܒܼܲܛ ܦܝܼܫܠܸܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܡܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ؛ ܒܗܵܝ ܕܝܲܠܝܼܦܸ̈ܐ ܘܡܠܲܫܢܵܢܵ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܡܸܛܝܸܐ ܝܢܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ. ܡܠܲܫܢܵܢܸ̈ܐ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܒܬܸܒܼܸܝܠ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܢܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ، ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܗܵܝ ܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܘܟܲܕ ܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ، ܐܵܦ ܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣܸ̈ܐ، ܝܘܼܠܦܵܢܸ̈ܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܗܵܝ ܐܘܼܡܬܵܐ.                                                     

   ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܸܗ ܒܲܠܚܘܼܕ ܡܨܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܫܲܢܸܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܸܗ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܠܬܵܘܠܕܵܬܸ̈ܘܼܗܝ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܡܵܨܸܐ ܕܡܲܦܠܸܚܠܸܗ ܠܸܫܵܢܸܗ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܗܵܘܸܐ ܥܸܨܝܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡ ܘܦܵܠܸܚ ܒܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ، ܠܸܐ ܗܵܘܸܐ ܡܸܬܡܵܨܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢܸܐ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܕܵܥܘܼܗܝ̈ ܠܬܵܘܠܕܵܬܸ̈ܐ ܕܒܵܬ݇ܪ ܕܝܼܸܗ.                           

   ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܕܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܸܐ ܒܒܪܝܼܬܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܝܵܠܦܝܼ ܬܠܵܬ ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܗ.ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܬܸܒܼܸܝܠܵܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܲܗܪܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕ ܛܲܠܝܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܕܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܝܵܠܸܦ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ ܒܗܵܝ ܕܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܟܡܵܐ ܝܘܼܬܖ̈ܵܢܸܐ:             

ܐ ـ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܡܲܚܙܝܼܵܢܵܐ ܕܕܘܼܡܣܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܘܐܵܦܸܢ ܕܒܒܪܝܼܬܵܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܗܲܡܙܘܼܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܟܡܵܐ ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܚܕܵܐ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܝܢܵܐ ܒܟܡܵܐ ܡܫܘܼܚܝܵܬܸ̈ܐ (ابعاد)؛ ܐܝܼܢܵܐ ܒܟܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܓܲܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܓܸܓܼܠܵܐ.                    

ܒ ـ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܢܵܫܵܐ ܟܸܐ ܦܲܪܡܸܐ ܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ ܘܟܸܐ ܩܵܢܸܐ ܠܖܼ̈ܓܼܫܸܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܒܐܲܝܟܵܢܵܝܘܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܒܝܼܝܲܝܗܝ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ. ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ، ܚܲܫܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܙܸܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܸܐ ܗܲܡܙܸܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ ܒܗܵܝ ܕܒܘܼܫ ܕܠܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܲܕܥܸܠܗ݇ܘܿܢ ܖܸ̈ܓܼܫܘܼܗܝ ܘܡܲܡܛܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܸܬܓܼܵܡܘܼܗ̈ܝ ܠܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܘܒܸܝܠܵܦܵܐ ܝܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈ܢܸܐ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܕܦܵܫܩܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܖܸ̈ܢܝܲܝܗܝ ܘܖܸ̈ܓܼܫܲܝܗܝ ܘܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܕܒܵܪܝܼ ܝܣܘܼܖܸ̈ܐ ܡܩܵܘܝܵܢܸܐ ܥܲܡ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ.                                

ܓ ـ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܲܒܼܪܵܐ ܟܲܕ ܝܵܠܸܦ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ، ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܒܸܫ ܪܵܒܵܐ ܡܲܢܬܝܼܵܢܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܡܲܫܟ̰ܲܬܵܐ ܕܫܘܼܓܼܠܵܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܚܲܝܘܼܬܸܗ.                                                        

   ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܐܸܠܵܐ ܗܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܟ̰ܸܡ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܒܬܸܒܼܸܝܠ. ܒܲܪ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܡܲܕܟܼܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܸܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠܸܗ ܥܲܡ ܐܵܕܲܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܘܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܸ̈ܐ ܙܸܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܣܘܼܘܸܬܠܸܗ ܒܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܡܬܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ ܕܡܘܼܬܸܒܼܬܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ، ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܚܲܡܲܚ ܘܢܵܛܪܲܚܠܸܗ ܠܸܫܵܢܲܢ ܒܗܵܝ ܕܝܼܠܸܗ ܐܸܣܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܵܝ ܥܕܵܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܛܝܘܼܦܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܝܠܸܗ. ܘܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕ݇ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܘܠܚܲܕ݇ ܟܘܼܫܵܪܵܐ ܟ̰ܸܡ ܥܸܠܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ.  

 ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܕܵܘܝܼܕܦܘܼܪܝܵܐܢ