ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

  • -

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

ܝܘܡܐ ܬܝܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

ܝܘܡܐ ܕ 21 ܒܝܪܚܐ ܕ ܫܒܛ ܦܫܠܗ ܪܫܝܡܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܬܝܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܒܝܕ:

ܫܢܬܐ ܕ 1999

ܚܒܪܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܩܕܝܡ. ܓܘ ܣܘܝܕܢ ܩܐ ܛܘܦ̰ܣܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܕܝܥܐ ܗܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕ 15 ܘܫܪܫܗ ܝܢ ܦܘܫܩܗ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܚܒܪܐ ܠܬܝܢܝܐ:

ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܡܥܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ؟

ܡܥܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܦ ܐَܢܫܐ ܗܡܙܡܠܗ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ. ܒܝܠ 6000 ܗܠ7000 ܠܫܢܐ ܕܐܝܬ ܓܘ ܕܘܢܝܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܦܠܓܝܗܝ ܝܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܠܩܐ. ܩܐ ܗܕܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܐ ܚܡܝܬܐ ܕܠܫܢܐ.

ܒܢܘܢܐ ܘܒܢܬܐ ܕܡܫܚܛܐ ܐܢܝ ܕܟܐ ܝܕܥܝ ܠܫܢܝܗܝ ܨܦܝܝܼ ܒܘܫ ܟܐ ܗܘܝ ܠܩܕܡܐ ܓܘ ܝܘܠܦܢܐ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ. ܐܗܐ ܦܫܬܐ ܝܠܐ ܐܡܪܬܐ ܒܝܕ ܪܒܐ ܝܕܘܥܐ ܐܝܟܼ ܦܪܘܦ̰ܝܣܘܪ:

ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܒܘܨܝܐ ܕܬܪܝܢ ܠܫܢܐ ܓܘ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕ

ܣܬܘܟܗܘܠܡ.

ܐܝܢܐ ܗܝ ܒܘܫ ܐܠܨܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܝܠܗ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܡܪܗ.