ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܘܪܘܢܐ

  • -

ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܘܪܘܢܐ

ܣܘܿܓܼܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܗܘܼܡܵܣܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

 

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܲܪܝܵܢܵܐ               ܕܒܪܹܐܠܹܐ ܟܠ ܣܛܘܿܟܼܣܵܐ ܘܟܝܵܢܵܐ

ܥܲܠܘܼܟ ܒܲܪܟܵܐ ܟܠ ܓܵܢܵܐ                ܕܡܚܵܠܨܸܬ ܠܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܟܘܼܪܗܵܢܵܐ

» » »

ܠܐܲܪܥܵܐ ܝܗܹܒܼܠܘܿܟܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ            ܝܸܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ

ܡܛܘܼܟܣܵܠܘܼܟܼ ܒܟܠ ܩܵܢܘܼܢܵܐ          ܐܝܼܬܼܠܵܗܿ ܦܣܵܣܵܐ ܠܸܕܝܵܢܵܐ

» » »

ܙܘܼܙܵܐ ܣܘܼܣܵܐ ܕܣܲܛܵܢܵܐ                     ܡܲܦܪܸܚ ܠܡܵܪܹܗ ܒܲܥܢܵܢܵܐ

 ܡܘܿܣܡܝܼܵܠܹܗ ܗܿܝ ܥܲܝܢܵܐ              ܘܫܩܝܼܠܠܹܗ  ܡܒܸܪܢܵܫܵܐ ܗܵܘܢܵܐ

» » »

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܟܲܗ̈ܢܹܐ                  ܫܒܼܝܼܩܠܗܘܿܢ ܠܪ̈ܙܹܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ

ܦܠܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܵܙܹܪ̈ܓܵܢܹܐ               ܒܲܬܪ  ܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܡܝܼܠܵܢܹ̈ܐ

» » »

ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ                      ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܡܲܠܟܘܵܬܼܵܐ

ܡܘܼܚܪܹܒܼܵܠܗܘܿܢ ܗܿܝ ܒܪܝܼܬܼܵܐ         ܠܗܲܠ ܐܘܿܙܘܿܢ ܣܪܝܼܛܠܗܘܿܢ ܒܚܲܪܬܼܵܐ

» » »

ܩܪ̈ܵܒܼܹܐ ܘܩܸܪ̈ܣܹܐ ܕܠܵܐ ܟܠܲܝܬܼܵܐ                ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܕܸܡܹ̈ܐ  ܒܸܒܪܝܼܬܼܵܐ

ܫܩܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܕܘܼܟܬܼܵܐ ܕܚܲܝܘܵܬܼܵܐ            ܐܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܘܬܝܲܡܬܵܐ

 

ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ                     ܥܒܹܪܠܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܫܘܿܕܪܵܐ ܠܝܸܡܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ                   ܕܡܲܒܪܸܟܵܐ ܠܟܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

» » »

ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܝܼܛܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                      ܒܵܒܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܸܥ ܠܒܪܘܿܢܵܐ

ܟܠ ܚܲܕ ܠܚܲܒܼܪܹܗ ܣܲܪܒܼܵܢܵܐ                ܫܠܵܡܵܐ ܡܼܢ ܕܚܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ

» » »

ܠܲܝܬ ܕܒܼܲܩܬܵܐ ܕܐܵܢ̈ܝ ܐܝܼܕܵܬܼܵܐ                  ܘܠܵܐ ܢܫܵܩܵܐ ܘܠܵܐ ܚܦܲܩ̈ܝܵܬܼܵܐ

ܘܚܲܣܠܵܐ ܩܪܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܦܵܬܼܵܐ                  ܫܠܵܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܒܐܲܩܠܵܬܼܵܐ

» » »

ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܕܗܿܘ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                       ܫܵܬܼܵܐ ܘܫܥܘܿܠܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ

ܡܘܿܣܢܝܼܵܐ ܐܵܦ ܨܵܐܬܼܵܢܵܐ                       ܒܣܘܼܪܗܵܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܛܲܦܝܵܢܵܐ

»»»

ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܝܵܐ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                ܡܘܿܕ ܥܒܼܝܼܕܠܘܿܟܼ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ

ܩܲܛܝܼܵܐ ܗܘܹܝܬ ܚܲܝܠܵܢܵܐ                       ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܲܡܪܝܼܥܵܢܵܐ 

 » » »

ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ                  ܒܪܢܵܫܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܗܝܼܪܵܐ

ܓܵܘ ܒܲܝܬܼܵܐ ܝܬܝܼܒܼܵܐ ܘܣܦܝܼܪܵܐ            ܘܬܲܪܥܵܐ ܒܲܬܼܪܹܗ ܠܹܗ ܕܒܼܝܼܪܵܐ      

» » »

 

 

ܩܛܝܼܠܠܗܘܿܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܛܲܢܵܢܹ̈ܐ                   ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܩ ܡܸܬܓܲܠܝܵܢܹ̈ܐ  

ܠܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܛܲܠܒܵܢܹ̈ܐ                      ܠܐܲܬܼܪ̈ܐ ܘܫܘܼܓܼܠܵܐ ܡܲܚܒܵܢܹ̈ܐ

» » »

ܠܲܝܬ ܛܲܥܡܵܐ ܒܓܵܘ ܣܝܼܵܣܵܐ              ܩܝܼܡܠܗܘܿܢ ܕܝܵܫܵܐ ܒܓܵܘ ܟܵܪܣܵܐ

ܘܡܣܟܹܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܚܲܨܵܐ                 ܟܼܝܼܠ ܠܲܚܡܵܐ ܘܦܪܝܼܛܵܐ ܦܪܵܣܵܐ        

» » »

ܠܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܠܟܼܘܿܢ ܐܲܒܼܝܼܠܹ̈ܐ               ܕܐܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܒܼܘܿܫܝܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ

 ܚܒܼܘܫܝܵܐ ܕܟܠܵܢ ܒܸܫ ܓܒܼܘܿܪܵܐ               ܥܲܠ ܩܕܵܠܲܢ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܢܝܼܪܵܐ

»»»

2020 ܡܫܘܼܪܵܝܵܐ                                ܢܘܼܪܵܐ ܒܐܹܝܣܬܪܘܐܹܠܝܼܵܐ

ܘܩܝܼܕܠܗܘܿܢ ܗܲܝܘܵܢܹܐ ܕܝܼܵܗܿ                  ܘܡܸܢܕܪܹܫ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘܝܼܵܐ

» » »

ܡܼܢ ܓܘܿܓ ܘܡܵܓܘܿܓ ܕܡܲܕܸܢܚܵܐ           ܦܪܝܼܣܠܹܗ ܦ̮ܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

ܕܦܵܪܸܫܠܵܗܿ ܚܵܬܼܵܐ ܡܚܘܿܢܵܐ                      ܘܓܲܒܼܪܵܐ ܡܒܲܚܬܵܐ ܡܪܘܼܚܩܸܢܵܐ

» » »

ܦ̮ܪܲܢܣܵܐ ܘܐܵܦ ܐܝܼܛܵܠܝܼܵܐ                      ܗܵܘܵܪܹܐ ܒܓ̮ܲܪܡܹܝܢ ܕܪܵܝܵܐ

ܕܚܵܙܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܠܝܼܵܐ                ܕܦܪܲܣܬܵܐ ܕܟܹܐܒܼܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥܝܵܐ

» » »

ܕܒܼܝܼܪܝܼܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝ̈  ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ                  ܘܠܵܐ ܦܲܪܚܝܼ ܛܲܝܲܣܝܵܬܼ̈ܵܐ

ܘܣܟܼܝܼܪܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܘܵܬܼ̈ܵܐ        ܠܝܼܬ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܙܲܠܬܵܐ ܘܬܼܵܝܬܼܵܐ

» » » 

ܠܲܝܬ ܠܵܐ ܫܘܼܓܼܠܵܐ ܘܦܸܠܚܵܢܵܐ               ܝܬܝܼܒܼܹܐ ܒܒܲܝܬܼܵܐ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܐ

ܬܒܼܝܼܪܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ           ܒܹܝܢ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܢܵܐ

» » »

ܡܪܘܿܦܝܵܐ ܙܘܼܙܵܐ ܒܟܵܘܵܬܼܵܐ                ܠܵܐ ܢܦܝܼܥܠܹܗ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ

ܓܵܘ ܥܲܠܘܼܠܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢܼܬܼ̈ܵܐ                ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܘܚܲܪܬܼܵܐ

» » »                        

ܕܒܼܝܼܪܝܼܠܗܘܿܢ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܼ̈ܵܐ           ܘܬܲܠܡܝܼܕܼܹܐ ܝܬܹܒܼܠܗܘܿܢ ܒܒܲܝܬܼܵܐ

ܡܲܣܹܓܕܼܹܐ ܐܵܦ ܥܸܕܵܬܼ̈ܵܐ                 ܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܒܓ̮ܡܲܝܵܬܼ̈ܵܐ

» » »

ܠܵܐ ܒܓܲܒܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܥܸܕܬܼ̈ܵܐ              ܘܠܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܼ̈ܵܐ

ܘܒܸܕ ܒܲܛܠܝܼ ܫܵܘܬܸܦܝܵܬܼ̈ܵܐ                 ܟܠ ܚܲܕ ܙܵܡܸܛ ܓܵܘ ܒܲܝܬܼܵܐ

» » »

ܒܪܲܚܡܘܿܟܼ ܝܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܒܪܝܼܬܼܵܐ           ܐܵܦܹܝܢ ܕܪܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܛܝܼܬܼܵܐ

ܛܠܵܒܵܐ ܝܘܸܚ ܡܸܢܘܿܟ ܦܲܚܲܠܬܵܐ            ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܚܝܼܠܬܵܐ ܘܙܲܠܝܼܠܬܵܐ

 

    ܒܝܕ݂ ܦܝܢܚܣ ܚܕܒܫܒܐ   12 ܢܝܣܢ 2020