ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ

  • -

ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ

ܚܕܐ ܚܝܪܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܟܪܝܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܗ ܕܡܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܘܫܢܩ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܘܫܒܘܢܝܐ ܡܨܚ ܕܪܫܚ ܘܗܓܚ ܘܝܗܒ݂ܚ ܪܒܐ ܦܘܢܝ̈ܐ ܠܥܠܬ̈ܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܒܪܝܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ. ܐܦܢ ܕܟܠܝܗܝ ܚܝܪ̈ܝܬܐ ܘܬܐܘܪ̈ܝܐ ܫܪܘܪ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܐܝܡܢ ܓܘ ܚܕ ܥܡܐ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܟܘܬܫܐ ܒܝܢܬ ܟܘܢܫ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘܗ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܡܒܪܐ ܚܕ ܛܘܘܪܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܩܐ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܘܡܣܩܠܗ ܓܘ ܕܪܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܓܘ ܣܡܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܚܪܬܐ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܟܢܫܐ ܐܘ ܥܡܐ ܕܡܒܪܐ ܩܐ ܓܢܗ ܦܩܘܕܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܦܪܢܣܘܬܐ ܕܥܡܐ ܓܘ ܐܬܪܗ ܕܫܩܠ ܫܘܦܗ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܬܒ݂ܝܠܝܬܐ.

ܐܝܢܐ ܒܘܩܪܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܩܕ݇ܡ ܥܝܢ̈ܐ ܕܟܠ ܫܪܝܪܐ ܘܝܨܘܦܬܢܐ ܒܨܒ݂ܘܬܐ ܕܐܘܡܬܗ، ܩܐ ܡܘܕܝ ܐܗܐ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܠܚܝܡܐ ܘܠܐ ܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܣܘܥܪ̈ܢܗ ܡܘܒܝܢ̈ܐ ܓܘ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ؟ ܗܠܒܬܐ ܠܟܠ ܒܘܩܪܐ ܐܝܬ ܦܘܢܝܐ ܘܠܟܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܝܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܥܠܬ̈ܐ ܐܢ ܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܝܗܝ ܘܗܓܘܝܝܗܝ ܒܡܠܝܘܬܐ ܘܠܐ ܪܚܩܢܬܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܘܠܐ ܛܡܪܬܐ ܓܘ ܬܚܡܢܬܐ ܥܝܩܬܐ ܘܐܢܝܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܒܕ ܡܨܚ ܒܫܪܪܐ ܠܚܙܝܐ ܒܟܠ ܩܪܝܚܘܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܘܕܠܐ ܝܠܗ ܒܡܨܝܐ ܠܦܣܥܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܐ ܚܕܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܙܟ݂ܘܬܐ ܩܐ ܨܒ݂ܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܐܪܥܢ ܫܪܫܢܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܦܘܢܝܐ ܕܐܗܐ ܫܘܐܠܐ ܟܐ ܚܕܪ ܘܩܢܛܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܓܘ ܚܕ ܢܘܩܙܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܟܠܝܬܐ ܥܠ ܡܨܝܬ̈ܐ ܕܚܕ ܟܢܫܐ ܐܘ ܥܡܐ ܠܥܒ݂ܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܦܪܫܬܗ ܠܢܟ݂ܝܠ̈ܐ ܘܥܬܝܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܢܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܩܐ ܨܒ݂ܘܬ݂ܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܘܟܕ ܡܒܝܘܢܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܬܫܥܝܬܢ ܕܓܘ ܟܢܫܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝ̈ܐ ܓܘܗ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܐܘ ܓܒ̈ܐ ܐܘ ܣܦܪܙܒ݂ܢܐ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܓܠܘܝܐ ܦܘܕ̈ܐ (ܚܠܛ̈ܐ) ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܓܘ ܦܬܐ ܕܐܢܝ  ܕܒܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܐܢ̈ܐ ܦܘܕ̈ܐ ܕܡܡܛܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܚܘܙܕܓ̈ܐ ܘܢܟ݂ܝܢ̈ܐ ܓܘܪ̈ܐ ܠܚܠܩܐ ܕܐܘܡܬܢ، ܒܗܦܟܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܢ، ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܢܝ ܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܩܐ ܐܘܡܬܝܗܝ ܒܫܩܠܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘܦܩܘܕܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܝܗܝ ܡ̣ܢ ܙܟ݂ܘܬܐ ܠܙܟ݂ܘܬܐ.

ܬܫܥܝܬܢ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܣܓܝܐܝܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܦܝܫ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܙܒ݂ܝܢ̈ܐ ܐܘ ܡܘܫܬܩ̈ܐ ܘܠܐ ܝܘܚ ܒܚܙܝܐ ܡܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܢ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܩܐܡ ܩܝܡܬܐ ܕܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܬܚܠܘܦ̈ܐ ܠܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܥܬܝܬ̈ܐ ܘܐܢܝ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ.

ܢܣܝܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܟܠܝܗܝ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܬܢ ܕܚܡܝܬܐ ܠܝܪܬܘܬܢ ܘܩܘܝܡܢ ܒܐܬܪܢ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܢ ܐܚܢܢ ܪܘܦܐ ܠܢ ܠܨܘܕܪܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܡܕܘܟ݂ܐ ܠܢ ܠܫܘܠܢ ܘܡܘܪܝܙܠܢ ܠܓܢܢ ܘܪܫܡܠܢ ܩܐ ܓܢܢ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܒܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ ܘܡܩܡܬܐ ܕܚܕܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ.

ܐܢ ܡܨܐ ܠܢ ܠܡܩܘܡܐ ܠܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܡܫܘܬܦܬܐ ܕܟܠܗ ܟܢܫܢ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܩܘܝܡܢ ܘܒܢܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܕܐܢ̈ܐ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܗ̇ܝܓܗ̇ ܒܕܪܝܐ ܝܘܚ ܠܦܣܘܥܬܐ ܓܘܪܬܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܢ ܚܕܬܐ ܠܡܚܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܕܡܨܝ ܟܦܫܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܪܥܝܗܝ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܚܝܝ ܒܚܐܪܘܬܐ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐ݇ܚܪ݇ܬܐ.