ܠܸܫܵܢܵܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵـܐ

  • -

ܠܸܫܵܢܵܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵـܐ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܡܪܵܥܵܐ ܝܘܸܬ ܘܒܸܩܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܫܩܵܠܵܐ ܠܚܲܕَ ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ، ܘܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܗܵܕܵܐ ܡܲܚܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܬ ܠܡܲܦܠܲܚܬܹܗ، ܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܘܸܬ ܒܨܸܒܼܝܵܢܘܼܟܼ ܕܠܲܝܬܠܘܼܟܼ ܦܝܵܫܵܐ ܗܿܝـ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ

ܒܐܲܠܨܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܿܘ ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ؛ ܗܿܝܓܵܗ ܠܲܐܟܼܵܐ ܒܝܕܵܥܬܘܿܟܼ ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ ܝܘܸܬ ܢܸܟܼܝܵـܢܵܐ ܠܵܐ ܣܒܝܼܪܵܐ ܠܦܲܓܼܪܘܿܟܼ، ܘܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܗܵܕܵܐ ܠܪܸ̈ܓܼܫܘܿܟܼ ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܠܬܵܠܲܩܬܵܐ ܕܓܵܢܘܿܟܼ. ܗܿܝܓܵܗ ܐܘܼܦ ܠܸܫܵܢܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܗܿܘ ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܒܝܕܵܥܬܘܿܟܼ ܬܵܠܘܿܩܹܐ ܝܘܸܬ ܠܗܲܝܵܝܘܼܬܘܼܟܼ ܒܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܡܹܐܙܲܠܬܵܐ ܕܚܲܝܘܿܟܼ، ܘܡܲܪܚܲܩܬܵܐ ܕܓܵܢܘܿܟܼ ܡܼܢ ܢܫܲܡܬܵܐ ܕܥܸܛܪܹ̈ܐ ܕܗܿܝـ، ܓܲܢܬܵܐ ܙܗܝܼܬܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܘܼܟܼ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܕܬܲܒܼܥܵܐ ܝܘܸܬ ܐܸܠܵܗܿ، ܘܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܗܿܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܠܹܐ ܝܵܗܒܼܠ ܛܥܘܼܢܬܵܐ ܘܝܘܼܬܪܵܢܵܐ.

ܪܵܚܩܲܢܬܘܿܟܼ ܝܲܢ ܪܚܵܩܬܘܿܟܼ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܘܿܟܼ ܐܸܡܗܵܝܵܐ ܘܐܲܨܠܵܝܵܐ ܡܲܢܘܘܼܠܹܐ ܝܘܸܬ ܒܝܕܵܥܬܘܿܟܼ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܹܬܘܼܟܼ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܡܓܘܼܫܡܲܢܬܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܘܪܸܡܙܵܐ ܕܗܲܝܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ. ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܡܲܒܝܘܼܢܹܐ ܝܠܵܗܿ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܪܡܸܬ (ܡܸܣܬܵܟܠܸܬ) ܠܓܵܢܘܿܟܼ ܠܲܝܬ ܒܡܨܵܝܬܘܿܟܼ ܕܦܵܪܡܸܬ ܠܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܐܵܗܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܠܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ـܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܓܘܼܫܡܸܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܣܵܐ ܕܢܸܣܝܵܢܵܐ ܘܦܵܪ̈ܡܵܝܬܵܐ ܘܦܵܪܲܩܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܝܵܕܥܲܚ ܒܘܼܬ ܣܘܼܠܓܵܣܵܐ ܠܵܫܵܢܵܝܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܘܡܥܲܒܪܘܼܬܵܐ ܥܲܬܝܼܪܬܵܐ ܕܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܥܸܠܬܵܐ ܘܡܲܒܘܿܥܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܘܲܝܬܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܼܬܵܐ. ܗܿܝܓܵܗ ܐܘܼܦ ܐܘܼܡܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܒܗܲܕܟܼܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܡܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܗܿ ܒܟܠܲܝܗܝـ، ܓܝܼܓܼܠܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܲܡܢܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܵܐ، ܘܟܲܕ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܗܿܘ ܐܸܣܵܐ ܒܘܼܫ ܡܩܵܘܝܵـܢܵܐ ܒܢܸܣܒܲܬ ܐܸܣܛܘܼܟܼܫܣܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܒܵܪܝܼ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ.

ܘܡܢَܕܪܼܫَ ܟܠܲܢ ܝܵܕܥܲܚ ܘܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐَܡܸܪܬܵܐ ܘܫܘܼܪܵܪܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܕܐَܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܕܵܝܘܼܬܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܗܿܘ ܥܲܡܵܐ ܕܡܲܠܠܘܼܠܹܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܘܠܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܗ ܘܫܲܪܵܪܬܵܐ ܕܟܝܵܢܹܗ ܫܘܼܝܵܫܵܐܝܼܬ، ܘܡܼܢ ܕܐܵܗܵܐ ܪܹܫܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡܹܐܙܠܵܐ ( المُنـْطـَلـَق ) ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܨܒܼܘܼܬܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܬܵܐ، ܘܟܲܕ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܐܘܼܡܵܬܵܐ ܓܲܫܡܘܿܢܹܐ ܝܠܹܗ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܹ̈ܐ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ، ܗܿܝܓܵܗ ܘܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ܐܘܼܦ ܠܸܫܵܢܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܗܿܘ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ، ܘܠܵܐ ܡܬܘܼܚܸܒܵܐ ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܘܵܠܝܼܬܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵـܬܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܐܲܡܢܵܝܬܵܐ ܘܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܬܲܓܵܪܵܝܬܵܐ ܘܫܪܟܵܐ. ܒܗܿܝـ، ܕܟܘܼܬܵܫܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܟܹܐ ܡܲܠܸܠܝܼ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܲܕܟܼܵܐ ܦܘܿܠܹܛܝܼܩܝܼ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܒܹܝܠ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܡܲܥܢܵܝܵܗܿ ܝܼܠܵܗܿ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ، ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܚܵܝܵܐ ܘܙܲܝܢܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܩܵܐ ܬܵܠܲܩܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܨܠܵܝܵܐ ܕܚܲܕَ ܥܲܡܵܐ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܘܡܲܦܫܲܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕَ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܘܡܥܵܕܲܪܬܵܐ ܘܡܲܩܘܵܝܬܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܐَܢܵܫܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܛܲܠܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܗܿܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܸܦܪܵܣܵܐ ܝܠܹܗ ܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܗ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܕܠܲܝܬܠܗَܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܣܵܬܪܵܢܘܫܬܼ ܓܵܢܵܐ ܒܥܸܠܵܬܹ̈ـܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ، ܛܘܼܗܡܵܝܘܼܬܵܐ، ܒܨܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܚܲܩܠܹ̈ܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܘܫܵܘܝܵܐ ܕܥܝܼܪܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܗܵܓܲܚ ܠܐܘܼܣܝܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܘܡܚܲܦܝܵܐ ܒܸܬ ܡܲܚܙܹܐ ܦܠܵܛܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܘܼܥܡܵܪܵܐ ܦܘܿܠܹܛܝܼܩܵܝܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܫܘܼܥܠܵܠܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܚܡܵܠܵܐ ( الإستغلال ) ܠܥܘܼܬܪܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܘܡܲܢܘܲܠܬܵܐ ܕܪܥܵܫܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܥܒܼܕܠܗَܘܿܢ ܦܪܵܢܣܵܝܹܐ ܓܵܘ ܓ̰ܙܵܐܸܪ، ܘܐܸܢܓܠܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܗܸܢܕܸܣܬܲܢ، ܘܐܝܼܛܲܠܢܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܠܝܼܒܝܵܐ، ܘܦ̮ܪ̈ܵܢܣܵܝܹܐ ܓܵܘ ܬܘܼܢܸܣ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܥܡܵܪܲܝܗܝـ، ܠܐܵܢܝܼ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܘܙܵܒܼܢܵܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܬܵܐ ܒܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܥܵܪ̈ܵܒܵܝܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܸܫܠܡܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܕܟܹܐ ܥܲܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܓܵܘܲܝܗܝـ، ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܲܝܗܝـ، ܥܲܠ ܢܘܝܼܠܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬܼ، ܘܗܲܪ ܗܵܕܵܐ ܚܘܼܦܸܛܠܹܗ ܢܵܐܦܠܘܿܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܝܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܸܥܙܵܐ ܡܲܨܪܵܝܵܐ ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܩܘܼܪܐܵܢܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܚܝܼܠܘܼܬܹܗ ܘܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܗܵܕܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܠܝܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܡܲܨܪܵܝܵܐ ܥܲܡ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܥܵܪ̈ܵܒܵܝܹܐ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܫܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ، ܘܒܗܸܦܟܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܐَܡܸܪܬܵܐ ܕܚܲܕَ ܡܼܢ ܥܸܠܵܬܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܡܘܼܥܒܼܕܠܵܗܿ ܡܫܵܘܬܲܦܬܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܕܐܵܡܹܝܪܟܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܒܲܪ ܩܝܵܡܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܩܪܵܒܼܵܐ ܬܒܼܝܼܠܵܝܵܐ ܩܲܕَܡܵܝܵܐ ܝܼܗَܘܵܐ ܝܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܠܹܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܠ ܐܵܡܹܝܪܟܵܐ ܘܐܸܢܓܠܲܢܕ.

ܠܦܘܼܬܼ ܢܘܼܗܵܪܵܐ ܥܗܝܼܕܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܕܦܵܝܫܵܐ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܠܘܵܬܼܢ ܐܲܠܨܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܢܵܝܘܼܬܲܢ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ:

  • ܚܵܡܲܝܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܚܵܡܘܿܝܹܐ ܝܘܲܚ ܠܥܸܩܪܲܢ ܐܲܨܠܵܝܵܐ.
  • ܒܡܢܵܚܲܡܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܡܢܵܚܘܿܡܹܐ ܝܘܲܚ ܠܬܲܫܥܝܼܬܲܢ.
  • ܒܦܪܵܣܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܡܲܪܘܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܠܣܸܦܪܵܝܘܼܬܲܢ.
  • ܒܝܲܨܝܼܦܘܼܬܲܢ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܲܢ ܡܲܩܘܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐَܚܝܵܢܘܝܵܬܹ̈ـܐ ܘܝܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܝܼܠܲܢ، ܘܩܲܪܒܘܿܢܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܸܚܕܕܹ̈ܐ ܒܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕَ ܠܸܫܵܢܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܦܠܵܛܹܗ ܫܲܪܵܪܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܕܵܐ ܐܵܬܵܐ ܣܪܝܼܛܬܵܐ ܥܲܠܵܗܿ:ــ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܡܚܘܼܝܸܕܬܵܐ. ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܡܪܲܚ ܐܵܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܘܒܚܕܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ، ܚܲܕَ ܠܸܫܵܢܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ ܟܹܐ ܡܚܲܝܸܕ ܠܫܸܡܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܘܫܲܪܸܪ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܗܿ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.ܐܸܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܘܼܪ̈ܕܸܢܹܐ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܘܡܕܲܒܪ̈ܵܢܹܐ ܪܸܚܩܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܐܘܼܣܝܼܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ̈ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪ̈ܕܸܢܹܐ ܝܲܢ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܢܝܹ̈ܐ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ؟! ܘܡܘܼܕܝܼ ܒܘܼܬ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܠܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܠܚܕܵܐ ܛܲܒܼܬܵܐ ܚܘܼܡܣܵܢܵܝܬܵܐ؟!
  • ܦܘܼܢܵܝܲܢ ܒܸܬ ܫܵܒܼܩܸܚܠܹܗ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܥܢܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܒܫܘܼܐܵܠܲܢ، ܘܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܥܲܦܪܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܘܼܫܵܢܲܝܗܝـ،، ܘܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܩܲܛܥܝܼ ܠܣܲܒܼܪܵܐ ܡܼܢ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܫܪܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܒܙܝܼܦܘܼܬܵܐ ܘܥܲܠܕܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܝܲܢ ܣܒܵܪܬܵܐ ܠܪ̈ܚܡܵܬܹܐ ܕܙܵܘܢܵܐ ܠܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܘܒܟܠ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ.
  • ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܒܵܥܝܸܢ ܕܩܲܛܦܸܢ ܚܕܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܘܓܵܫܲܩܬܵܐ ܡܼܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܚܲܝـܝܼ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܘܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܐܵܡܪܸܢ ܒܟܠ ܠܒܼܝܼܒܼܘܼܬܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܝܘܲܚ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼ̈ܐ ܕܓܵܢܲܢ ܘܕܐܘܼܡܬܲܢ ܘܛܘܼܟܵܣܝ̈ܢ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܠܵܐ ܪܕܵܬܝܵܐ ܒܐܲܠܨܵܝܘܼܬ ܠܸܫܵܢܵܐ، ܘܛܵܡܘܿܪܹܐ ܠܓܘܼܫܡܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈ـܐ ܕܓܵܢܲܢ ܠܦܘܼܬܼ ܫܘܼܪܵܪܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܕܚܲܕَ ܡܸܢܵܝܗܝـ، ܡܲܩܪܘܿܒܼܐ ܝܘܲܚ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ:
  • ܐܲܝܟܼ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܢܸܣܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܒܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܕܝܘܼܪܸܦ ܘܕܥܵܪ̈ܵܒܵܝܹܐ ܒܫܲܪܵܪܬܵܐ ܕܝܵܬܵـܐ ܘܡܵܪܘܼܬܵܐ.
  • ــ ܘܚܲܕَ ܢܝܼܫܵܐ ܩܪܝܼܚܵܐ ܘܡܩܲܘܝܵܢܵܐ.
  • ــ ܚܲܕَ ܠܸܫܵܢܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ.