ܡܘܠܕܐ ܡܥܠ ܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ

  • -

ܡܘܠܕܐ ܡܥܠ ܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ

ܓܚܟܐ ܡܥܠ ܣܦܘܬܟܼܝ

ܠܘܓ̰̈ܐ ܕܕܡܥ̈ܐ ܒܥܝܢܟܼ̈ܝ

ܚܕ ܒܟܼܝܐ ܟ̰ܡ ܩܘܪܒܝ

ܘܡܘܠܕܐ ܕܝܬܘܡܐ

ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܚܘܒܝ ܡܢܫܘܩܬܐ ܥܠ ܩܨܝ.

ܡܩܘܚܬـܝ ܡܘܠܕܐ

ܚܢܩܐ ܠܕܡܥ̈ܐ ܫܠܝ̈ܐ ܘܥܠܥܠ̈ܐ ܒܥܡܩܘܬܐ

ܘܣܒܼܪܐ ܒܢܦ̮ܫܝܐ

ܦܘܚ̈ܐ ܓܘ ܫܬܩܘܬܐ

ܟܪܝܐ ܙܒܼܢܐ ܕܚܕܘܬܐ.

ܢܫܡܬܐ ܕܟܠ ܩܝܕܡܬܐ ܥܠܥܠ̈ܐ ܒܡܘܠܕܝ

ܚܫܟܐ ܘܫܬܩܐ ܕܫܡܫܐ ܡܥܠ ܓܢܝܬܐ ܦܪܣܠܗܘܢ

ܪܩܕܠܗܘܢ ܚܝܙ̈ܐ ܒܚܫܝ ܘܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܒܗܪܐ ܟܣܐܠܗܘܢ

ܓܪܕܒܘܠ̈ܐ ܕܬܠܓܐ ܥܠ ܙܝܬܘܢ̈ܐ ܡܚܐܠܗܘܢ.

ܟܬܘ̈ܐ ܩܕ݇ܡ ܐܩܠܬܟܼܝ

ܥܠ ܬܪ̈ܥܢܐ ܕܒܝܬܢ ܚܨܝܪ̈ܐ ܟܕ ܫܘܐܠܗܘܢ

ܠܢܛܪܬܐ ܕܫܒܼܪܟܼܝ ܡܩܪܬܐ ܒܝܬܐ ܕܓܕܝܠܐ ܒܢܐܠܗܘܢ

ܘܐܢܝ݇ ܩܦܣ̈ܐ ܕܓܕܠ̈ܐ ܡܣܘܩܠ̈ܐ ܒܦܘܢܕ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ

ܒܬܪܥܐ ܕܟܘܪ݇ܚܢ ܬܠܐܠܗܘܢ.

ܦܪܣܠܗ ܚܫܐ ܒܐ݇ܬܝܬـܝ

ܪܩܕܠܗܘܢ ܘܪ̈ܕܐ ܒܒܪܝܬـܝ

ܩܕܚܠܗܘܢ ܥܝܢܟܼܝ ܕܡܥ̈ܐ ܕܝܗܘܘ ܡܥܡܘܕܝܬـܝ.

ܡܝܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܢܗܪ̈ܐ ܒܪܕܝـܐ ܥܠ ܦܬܟܼܝ

ܗ̇ܘ ܚܝܙܐ ܕܒܪܝܐ

ܘܦـܝܫ̈ܐ ܕܥܦܪܐ ܕܒܝܬܟܼܝ

ܡܘܣܒܼܥܠܗܘܢ ܥܠ ܨܗܘܝ ܒܟܠ ܙܒܼܢܐ ܝܢ ܕܪܐ

ܡܘܣܒܥܠܗܘܢ ܥܠ ܟܦܢܝ ܒܝܘܡܐ ܕܠܐ ܒܗܪܐ.

ܡܘܬܪܐܠܝ ܠܣܦܘܬܝ ܡ̣ܢ ܚܠܒܼܐ ܕܒܙܙܟܼ̈ܝ

ܛܥܡܠܝ ܠܚܠܒܼܐ ܕܚܕܘܬܐ ܒܡܚܕܐ ܚܠܒܼܐ ܕܚܫܐ

ܘܨܡܚܐ ܕܓܘܡܪ̈ܐ ܕܚܝܙܐ ܚܪܕܘܝܐ ܥܠ ܒܝܬܢ

ܡܫܚܘܢܢ ܒܗ̇ܘ ܩܝܛܐ

ܠܐܒܼܕܢܐ ܒܟ̰ܝܕܢ

ܡܥܠ ܒܪܬ݇ܩܠܐ ܕܥܫܬܪ

ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܠܒܪܝܬܐ ܕܬܡܘܙ ܩܡܛܢ

ܓܘܪܘܣܠܗ ܗܒܒܼܟܼܝ

ܚܝܙ̈ܐ ܕܒܪܝܐ ܗܐ ܒܚܕܘܬܐ ܒܪܩܕܐ

ܘܐܢܝ݇ ܥܠܥܠ̈ܐ ܛܪ̈ܘܢܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܟܕ ܦܨܚܠܗܘܢ

ܫܡܫܐ ܙܪܩܐ ܚܫܐ

ܠܝܠܐ ܦܪܣܐ ܣܒܼܪܐ

ܚܕܘܬܐ ܡܥܠ ܐܘܦܩܐ ܪܚܩܐ ܡܢܝ ܡܝܬܐ

ܓܘܪܘܣܠܗ ܫܒܼܪܟܼܝ

ܓܘܪܘܣܠܗ ܗܒܒܼܟܼܝ ܘܠܬܪܥܢ ܨܘܪܬܐ ܟܘܡܬܐ

ܫܘܫܐ ܕܒܝܬܟܼܝ ܣܡܝܩܐ ܫܡܝܛܐ ܒܬܪܥܐ ܕܠܒܝ

ܡܥܘܝܬܐ ܕܐܢܝ݇ ܕܐܒܼ̈ܐ ܕܚܝܐ ܝ݇ܗܘܘ ܥܠ ܣܘܦܪܟܼܝ

ܢܒܼܚܬܐ ܕܐܢܝ ܟܠܒܼ̈ܐ ܐ݇ܬܡܠ ܝܗܘܘ ܥܪ̈ܒܐ

ܘܐܕܝܘܡ ܦܝܫܐ ܢܡܪ̈ܐ ܟܕ ܒܐܟܼܠܐ ܗܪ̈ܒܐ

ܠܫܝܦܬܐ ܕܟܠ ܡܪܕܘܬܐ

ܦܪܩܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܒܪܝܬܐ

ܢܟ̰ܠܝ ܠܘܪܕܟܼܝ ܣܡܘܩܐ

ܒܪܟܠܝ ܠܐܩܠܟܼܝ ܝܡܝ ܘܢܫܩܠܝ ܠܓܒܼܝܢܟܼܝ ܢܚܡܬـܝ

ܘܕܪܐܠܝ ܢܬـܝ ܠܨܕܪܟܼܝ ܕܫܡܥܢ ܗ̇ܘ ܢܦܣܟܼܝ

ܘܫܩܠܢ ܪܝܚܐ ܕܓܢܬܟܼܝ

ܘܚܙܢ ܫܘܦܪܐ ܕܥܝܢܟܼܝ

ܘܣܒܼܥܢ ܡܚܘܒܐ ܕܠܒܟܼܝ.

ܩܠܟܼܝ…

ܚܙܘܟܼܝ…

ܨܘܪܬܟܼܝ ܪܩܕܐ ܓܘ ܣܦܝܩܘܬܐ

ܗܢܝܐܐ ܓܘ ܚܙܘܝ ܘܗ̇ܘ ܪܝܚܐ ܕܚܝܦܘܬܟܼܝ

ܘܨܠܠܐ ܕܩܠܟܼܝ ܒܐܘܪܚܐ ܒܬܪܥܢ ܫܒܼܩܠܗ ܠܘܓ̰ܐ

ܢܦܚܠܗ ܒܠܒܝ ܒܥܝܬܐ

ܢܦܚܠܗ ܒܠܒܝ ܣܒܼܪܐ

ܦܪܘܩܝ ܡ̣ܢ ܗܓܓܼܐ  ܟܣܝܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܠܒܝ

ܕܒܼܪܐ ܠܦܪܕܐ ܕܚܘܒܝ.

ܗܐ ܓܘܪܘܣܠܗ ܫܒܼܪܟܼܝ

ܗܐ ܙܪܩܠܗ ܣܒܼܪܟܼܝ

ܩܘܪܒܢܐ ܗ̇ـܝ ܣܦܪܬܐ

ܘܦܩܚ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܒܪܐܠܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܚܘܒܝ ܩܝܢܬܐ

ܡܥܠ ܐܘܪܚܐ ܒܪܚܫܐ ܒܩܝܬܪܐ ܒܙܡܪܐ

ܡܥܠ ܠܦ̈ܐ ܒܓ̰ܘܓ̰ܐ ܥܠ ܩܠܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ

ܘܗ̇ܘ ܩܠܟܼܝ ܙܢܓܘܪܐ

ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܫܘܫܢ̈ܐ

ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܗܒܒܼ̈ܐ

ܡܥܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܡܢ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ.

ܚܕ݇ ܩܠܐ ܕܡܩܘܚܬܐ ܒܪ̈ܓܼܘܠܐ ܥܡܝܩ̈ܐ

ܒܩܪܝܐ ܠܫܒܼܪܘܬܐ ܘܠܗ̇ܘ ܚܘܒܐ ܕܝܡܘܬܐ

ܩܐ ܡܢܝ ܒܙܡܪܐ

ܩܐ ܡܢܝ ܒܢܟ̰ܠܐ ܐܢܝ݇ ܘܪ̈ܕܐ ܘܪ̈ܝܚܢܐ

ܝܢ ܙܪܥܝܐ ܝ݇ܘܬ ܚܛ̈ܐ ܡܥܠ ܫܢ̈ܐ ܝܢ ܙܒܼܢ̈ܐ

ܒܩܝܡܐ ܒܩܝܕܡܬܐ ܒܦܪܣܐ ܩܝܢܬ̈ܐ

ܒܛܗܪܐ ܡܫܝܐ ܠܦܬܘܟܿ ܒܟܬܘ̈ܐ ܕܓܢܬܐ ܙܩܪܬܐ

ܚܙܝܐ ܥܠܘܟܿ ܒܪܡܫܐ ܫܩܝܐ ܠܐܪܥܐ ܒܕܘܥܬܐ

ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܫܦܪܘܢܐ ܗ̇ـܝ ܒܪܝܐ ܝ݇ܒܼܝܫܬܐ.

ܒܚܙܝܘܟܿ ܒܟܠ ܪܡܫܐ ܡܫܩܘܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ

ܒܡܝܐ ܕܓܘܫܡܘܟܿ ܪܕܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܚܨܕܐ ܬܘܫܢܩܐ ܘܚܘܒܐ ܕܐܪܥܐ

ܡܥܠ ܙܒܼܢ̈ܐ ܝܢ ܕܪ̈ܐ.

ܨܪܚܬܟܼܝ ܫܥܫܐ ܠܪܓܼ݇ܝܫܬـܝ

ܘܥܠܥܠ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܡܥܠ ܡܥܪܒܼܐ ܒܬܠܩܐ

ܘܩܝܡܬܐ ܕܗܒܒܼ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܘܒܥܐ ܝܪܝܟܼܐ

ܡܕܥܘܪܐ ܠܚܕܘܬܝ ܘܠܕܗ̇ܘ ܓܚܟܐ ܕܙܥܘܪܘܬܝ

ܗ̇ܘ ܒܟܼܝܐ ܕܫܒܼܪܘܬܝ ܕܚܠܝܨܐܠܗ ܒܚܝܘܬܝ.

ܒܥܐܠܝ ܠܚܙܘܐ ܫܦܝܪܐ ܬܠܝܐ ܒܓܘܕܐ ܣܬܝܪܐ

ܪܓܕܐ ܒܝܡܐ ܕܚܝܙܐ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܡܘܫܬܐܠܗ

ܠܕܐܢܝ ܦܝܫ̈ܐ ܕܓܪ̈ܡܐ ܒܓ̰ܠܕܘܬܐ ܡܘܫܩܐܠܗ

ܘܗܐ ܐܢܐ ܓܘ ܫܓܼܘܫܝܐ ܡܚܢܘܝܐ ܠܫܒܼܪܘܬܝ.

ܐ݇ܡܪܗܘܢ ܩܬـܝ ܛܝܪ̈ܐ ܘܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢ݇ܬܐ

ܐ݇ܡܪܗܘܢ ܩܬـܝ ܝܘܢ̈ܐ ܘܐܢܝ݇ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬ̈ܐ

ܐܢ݇ܬ ܝܘܬ ܗ̇ـܝ ܙܡܪܬܐ ܘܗ̇ـܝ ܩܝܢܬܐ ܕܩܝܕܡܬܐ

ܡܥܠ ܡܢ̈ܐ ܕܩܝܬܪ̈ܐ ܥܠ ܦܘܡܐ ܕܙܡܪ̈ܐ

ܥܠ ܦܘܡܐ ܕܦܩܝܪ̈ܐ.

ܐܢ݇ܬ ܝܘܬ ܬܘܪܣܝܐ ܩܐ ܟܠܝ ܐܟܪ̈ܐ

ܘܫܡܝܢܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܩܐ ܘܪ̈ܕܐ ܘܫܘܫܢ̈ܐ

ܗܐ ܠܝܠܐ ܒܓܢܝܐ ܘܗܐ ܫܡܫܢ ܒܙܡܪܐ

ܗ̇ܘ ܫܡܘܟܿ ܟܕ ܢܩܝܪܐ ܒܟܠ ܫܩܝܦܐ ܝܢ ܩܝܐ

ܒܪܬܩܠܘܟܿ ܙܢܓܘܪܐ

ܦܪܣܐ ܣܒܼܪܐ ܘܫܝܢܐ ܒܒܢ̈ܝ ܟܢܫܘܟ‌ ܟܕ ܢܛܝܪܐ

ܒܟܠ ܙܒܼܢܐ ܝܢ ܕܪܐ.

ܟܠ ܚܲܕ ܒܵܥܹܐ ܦܵܪܸܣ ܚܕܵܐ ܬܲܚܡܲܢــܬܵܐ

ܡܲܚܙܹܐ ܕܝܼܠܹܗ ܪܸܢܝܵܐ ܘܫܪܵܪܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ

ܐܲܨܸܚ ܥܒܼܵܕܹܐ ܕܣܲܟܼܠܹ̈ܐ ܘܚܢܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܸܡܩܵܐ

ܓܵܘ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܠܚܢܵܩܬܵܐ ܕܢܝܼܫܲܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ

ܥܲܡ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܪܫܵܡܵܐ ܠܘܼܚܫܵܐ ܚܲܕܬܵܐ

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܣܸܠ݇ܩ ܠܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܣܵܪܸܒܼ ܠܐܘܼܡܬܵܐ.

ܪܸ̈ܢܝܹܐ ܕܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܙܪܵܩ ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܹܐ

ܕܠܵܐ ܚܲܕ ܪܹܐܙܵܐ ܘܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܗܲܘܢܵܢܹܐ

ܠܵܐ ܒܵܩܲܪܬܵܐ ܕܟܸܢܫܵܐ ܘܫܩܵܠ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܗ

ܘܒܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܫܘܼܗܵܪܹܝܗܝ ܒܵܢܝܼ.

ܡܥܲܠ ܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܚܙܝܼܠܘܿܢ ܦܪܵܚܵܐ

ܥܒܼܵܕܵܝܗܝ ܗܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܗܦܵܟܼܵܐ

ܦܪܵܣܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܘܩܛܵܠܵܐ ܠܐܲܘܝܘܼܬܵܐ

ܩܛܵܠܵܐ ܠܨܸܒܼܝܵܢـܵܐ ܕܒܪܵܝܬܵܐ ܕܦܵܪܡܲܝܬܵܐ

ܡܲܫܦܘܼܠܹܐ ܠܐܲܘܝܘܼܬܵܐ ܒܹܝܠ ܩܘܿܒܘܿܚܝܵܬܵܐ

ܒܸܕܒܼܵܪܵܐ ܠܫܒܼܝܼܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܟܠܵܝܗܝ ܡܲܡܠܠܵܢ ܩܵܐ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܩܵܐ ܐܲܘܝܘܼܬܵܐ ܡܵܪܡܝܼ ܐܵܬܹܐ ܓܲܒܲـــــܢ

ܣܘܿܥܪܵܢܲܢ

ܦܸܠܚܵܢܲܢ ܠܲܝܬܠܲܝܗܝ ܫܪܵܪܵܐ

ܠܵܐ ܩܵܐ ܩܘܼܝܵܡܵܢ

ܠܵܐ ܩܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܐܸܠܵܐ ܫܘܼܗܵܪܲܢ.

ܐܵܢܝܼ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ

ܐܵܢܝܼ ܟܲܫܝܼܪܹܐ

ܘܲܚܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ

ܪܚܸܩܵܐ ܡ̣ܢ ܥܒܼܵܕܵܐ ܘܚܲܩܠܵܐ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܘܗܵܐ ܐܵܢܝܼ ܣܲܟܼܠܹ̈ܐ

ܘܦܝܵܫܹܐ ܕܦܵܬܼܘܿܪܬܵܐ ܕܓܲܒܹܐ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܲܡܚܝܼܠܹܐ ܕܪܸܢܝܵܐ

ܘܢܟܼܝܼܠܹܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ.