ܡܡܠܠܘ̈ܟ݂ܘܢ ܘܡܘܫܚܬܘ̈ܟ݂ܘܢ

  • -

ܡܡܠܠܘ̈ܟ݂ܘܢ ܘܡܘܫܚܬܘ̈ܟ݂ܘܢ

ܪܹܫܘܼܬܵܐ ܐܸܣܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܘܼܓܼܡܵܐ ܐܸܣܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܬܵܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܓܙܸܡܬܵܐ ܝܲܢ ܦܩܸܕܬܵܐ ܒܐܘܼܦܩܵܐ ܣܝܼܡܵܢܵܝܵܐ ܠܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ، ܟܪܝܼܟܼܵܐ ܒܕܘܼܪܬܵܐ ܝܲܢ ܚܘܿܓܼܬܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܗܿ ܝܲܢ ܣܵܪܢܗܿ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ، ܘܩܛܵܪܵܗ (ܕܝܼܡܲܛܪܘܿܢܵܗܿ) ܡܸܬܼܥܲܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܘܫܛܝܼܚܘܼܬܵܗܿ ܡܸܬܼܗܵܘܢܵܢܘܼܬܵܐ.

ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܗܿܝ ܡܸܬܼܗܵܘܢܵܢܘܼܬܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܕܥܲܡܠܵܐ ܝܲܢ ܕܕܘܼܒܵܪܵܐ ܘܡܗܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ ܒܫܵܘܝܹ̈ܐ ܡܸܬܼܕܵܪ̈ܓܼܵـܢܹܐ ܕܡܸܬܼܕܵܪ̈ܟܵܢܘܼܝܵܬܹܐ ܪ̈ܓܼܵܫܬܵܢܵܝܹܐ ܦܵܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ، ܦܩܝܼܕܹ̈ܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܠܨܵܝܘܼܬ ܥܲـܪܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܡܛܝܵܐ ܠܓܠܵܝܬܵܐ ܕܫܵܒ̈ܗܵܬܹܐ ܕܗܲܝܵܝܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܪܬܵܐ ܠܵܐ ܚܒܼܝܼܟܼܬܵܐ ܒܙܹܐܦܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܚܵܛܵܐ (ܡܵܚܪܵܒܼܬܵܐ)، ܡܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܝܲܢ ܡܸܛܸܠ ܕܚܕܵܐ ܪܵܡܘܼܬܵܐ ܕܕܵܪ̈ܓܼـܹܐ ܕܟܹܐ ܡܵܚܙܝܼ ܘܓܵܠܝܼ ܠܫܵܘܝܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܡܸܣܬܲܟܠܵܢܵܐ ܝܲܢ ܪܸܢܝܵܐ ܕܠܹܐ ܦܵܐܸܫ ܦܪܝܼܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܵܢܝܼ̈ ܕܠܲܝܬܠܗَܘܿܢ ܡܲܨܝܵܢܘܼܬܼ ܥܪܵܝܵܐ ܝܲܢ ܡܨܵܝܬܵܐ ܕܡܸܕܪܟܵܢܘܼܬܵܐ.

ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܨܒܼܘܼܬܵܐ ܣܝܼܡܬܵܐ ܕܢܓܵܗܵܐ ܡܸܣܬܸܟܠܵܢܵܐ ܕܡܸܕܼܕܵܪܟܵܢܘܼܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܬܵܐ ܠܦܵܪܨܘܿܦܵܐ ܡܸܬܬܚܝܼܒܵܢܵܐ (ܥܲܪܵܒܼܵܐ)، ܓܸܠܝܵܐ ܘܩܪܝܼܚܵܐ ܒܢܸܣܒܲܬ ܡܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܡܲܒܘܿܥܵܐ ܕܗܲܕܟܼܵܐ ܣܝܵܡܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܫܲܒܼܬܵܐ ܬܹܐܪܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܓܵܘܗܿ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ، ܘܕܡܫܵܡܸܗ ܒܡܗܲܝܡܢܘܼܬܵܐ ܘܡܫܲܠܛܸܢ ܠܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܚܲܠܲܩܬܵܐ ܐَܣܝܼܪܬܵܐ ܘܡܘܼܡܛܝܼܬܵܐ ܒܚܲܠܲܩ̈ܝܵܬܹܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܕܐܝܼܬܠܲܝܗܝ ܗܿܝ ܕܵܡܝܘܼܬܵܐ ، ܒܡܵܗܘܲܝܬܵܐ ܕܚܕܵܝܘܼܬܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕܣܒܼܝܼܪܘܼܬܵܐ ܗܲܘܢܵܝܬܵܐ ، ܐܲܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܫܘܼܚܠܲܦ ܚܸܦܪܵܐ ܡܲܚܕܘܿܪܵܝܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܐܲܪܥܵܝܘܼܬܵܐ ܘܒܵܬܼܪܵܝܘܼܬܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܗܲܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܦܵܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐܠܗܿ ܓܙܝܼܪܘܼܬܵܐ ܘܚܘܼܪܩܵܢܵܐ ܝܲܢ ܦܵܩܘܿܕܘܼܬܵܐ ܠܪܗܵܝܬܵܐ ܐَܢܵܫܵܝܬܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ، ܐܸܢ ܫܡܲܥܬܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܚܙܵܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܕܡܬܵܚܸܒܵܐ ܠܛܝܼܡܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼ ܠܦܘܼܬܼ ܡܲܟܝܼܚܘܼܬܼ ܟܝܵܢܹܗ، ܕܵܪܓܼܵܐ ܕܥܝܼܪܘܼܬܹܗ، ܐܲܕܫܵܐ ܕܟܠܵܝܬܹܗ ܘܐܘܼܦܩܵܐ ܕܡܕܼܕܵܪܟܵܢܘܼܬܹܗ ܠܩܵܐܹܡܹܗ، ܒܓـܸܠܝܵـܢܵܐ ܢܣܝܼܒܼܵܐ ܡܼܢ ܟܲܝܠܵܐ ܕܡܝܲܬܪܘܼܬܵܐ ܒܥܒܼܵܪܬܹܗ ܠܝܵܬܹܗ ܒܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܘܥܘܼܝܵـܕܹ̈ܐ ܡܣܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗَܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܝ ܒܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܡܛܲܝܡܵܢܬܵܐ ܘܡܲܩܪܵܒܼܬܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܝܵܬ̈ـܐ ܐَܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܝܘܼܬܪܵ̈ܢܵܝܹܐ ܟܠܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܕܒܸܢܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܣܢܝܼܕܹ̈ܐ ܠܡܸܣܬܸܟܠܵܢܵܐ ܪܹܫܘܼܬܵܐ (ܬܲܪܥܝܼܬܵܐ) ܐܝܼܬܝܼܩܘܼܢܵܝܬܵܐ ܘܐَܢܵܫܵܝܬܵܐ.

ܡܵܢܕܝܼ ܕܡܵܥܒܼܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܘܡܲܙܝܘܼܕܹܐ ܡܼܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܦܸܨܠܵܐ ܝܼܠܹܗ ܥܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܚܲܕَܟܡܵܐ ܡܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܠܸܘܝܹ̈ܐ ܕܩܲܢܝܵܐ ܕܣܪܸܛܠܗَܘܿܢ ܒܕܝܘܼܬܹܗ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܪ̈ܓܼܫܬܲܝܗܝ ܫܲܦܝܼܪ ܡܸܠܠܹ̈ܐ ܘܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܒܣܘܼܟܵܠܹ̈ܐ ܡܲܗܢܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܠܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܚܘܼܕܪܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܓܵܘ ܣܘܝܼܕܸܢ ܠܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܕܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܥܒܼܵܕܲܢ ܦܵܪܨܘܿܦܵܝܵܐ ܘܥܵܒܼܘܿܕܘܼܝܵܬܲܢ ܟܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܘܼܩܪܸܒܼـܹܐ ܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܲܢ ܘܓܸܠܝܘܼܢܵܝܘܼܬܲܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ ܒܢܸܣܒܲܬ ܡܓܲܠܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܚܩܝܼܪܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܚܲܕَܟܡܵܐ ـ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ـ ܕܓܪܸܫܠܗَܘܿܢ ܘܡܘܼܪܸܡܠܗَܘܿܢ ܠܙܲܝܢܲܝܗ̈ܝ ܓܸܠܝܵܐܝܼܬܼ ܓܵܘ ܦܵܬܵܐ ܕܠܹܐ ܦܵܪܸܫ ܒܹܝܠ ܦܵܘܕܵܐ ܘܬܪܝܼܨܘܼܬܵܐ، ܡܪܝܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܣܝܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܥܲܡܛܵܢܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ، ܕܥܸܪܒܵܠܲܝܗܝ ܨܸܕܝܵܐ ܠܹܐ ܡܲܡܛܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܒܬܵܠܲܩܬܵܐ ܘܛܵܫܲܝܬܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܒܗܿܝ ܕܟܹܐ ܕܡܵܒܪܹܐ ܚܸܡܬܵܢܘܼܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܕܠܹܐ ܩܵܒܠܝܼ ܠܫܪܵܪܵܐ.

ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܥܸܢ ܕܐܵܡܪܸܢܹܗ ܠܲܐܟܼܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ̈ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܩܘܼܠܵܣܵܐ ܘܚܸܩܪܵܐ ܘܡܸܫܬܲܒܼܗܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗَܘܿܢ ܡܘܼܩܪܸܒܼ̈ܐ ܠܐܝܼܩܵܪܝܼ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܕܟܼܵܪܵܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ ܕܐܝܼܩܵܪܲܐ ܘܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܡܸܛܘܿܠ ܡܲܡܠܠܹ̈ܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܠܟܵܝܗܝ ܝܼܢܵܐ ܘܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܝܼ، ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܬܲܝܗܝ ܘܠܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܬܝܼـ،، ܬܵܓܼ̈ܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܪܹ̈ܫܵܝܗܝ ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܝܼـ،، ܒܗܿܝܼـ، ܕܡܵܗܘܘܼܝܹܐ ܚܲܕَ ܝܵܗܠܵܐ ܡܓܲܒܝܵܐ ܘܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܓܝܼܓܼܠܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܪܲܒܬܵܐ، ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܓܵܘ ܡܲܫܛܵܚܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܒܸܢܵܝܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ، ܘܒܗܿܝـ، ܕܡܕܼܕܪ̈ܟܵܢܘܼܝܵܬܲܗܝ ܘܪ̈ܓܼܵܫܝܵܬܲܗܝ ܠܟܸܙܠܵܝܗܝ ܘܢܒܼܥܠܵܝܗܝ ܡܼܢ ܫܵܘܬܲܦܬܲܝܗܝ ܘܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ ܣܵܥܘܿܪܵܝܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܥܲܣـܩܘܼܬ ܚܸܒܼܠܵܐ ܕܝܠܵܕܬܵܐ ܣܸܦܪܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܚܝܵـܝ̈ܗܝ ܒܦܸܨܠܹ̈ܐ ܘܐܵܕܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܒܵܪܝܼ ܙܲܗܝܘܼܬܵܐ ܘܫܘܼܦܪܵܐ ܕܩܸܫܬܝܼـ، ܡܵܪܲܢ ܒܓܵܘܢܹ̈ܐ ܡܐܵܘܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܕܬܒܼܵܥܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ.

ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܲܚ: ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܠܸܛ ܡܼܢ ܡܸܕܼܕܵܪ̈ܟܵܢܘܼܝܵܬܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ، ܘܢܵܒܼܥ ܡܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܹܐܪܬܵܐ ܩܘܼܫܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܘܫܵܩܸܠ ܡܹܐܙܲܠܬܹܗ ܓܵܘ ܡܲܝܕܲܢ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܘܪܸܢܝܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܫܲܠܬܵܢܹܐ، ܘܠܵܐ ܙܹܐ ܒܪܒܼܘܼܨܝܵܐ، ܒܗܿܝـ، ܕܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܠܦܘܼܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܪܓܼܝܼܓܼܬܵܐ ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ ܕܠܹܐ ܩܵܒܠܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܬܚܘܼܬ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨܝܲܢܬܵܐ ܠܕܪܵܫܵܐ ܕܨܒܼܘܼܝܵܬܹ̈ـܐ ܘܡܲܕܩܲܪܬܲܝܗܝ ܘܡܛܲܝܡܵܢܬܲܝܗܝ ܘܟܝܼܙܘܼܬܵܗܿ ܒܡܫܲܪܵܪܬܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܵܐ.

ܒܸܬ ܡܵܙܝܸܕܸܢ ܘܐܵܡܪܸܢ ܝܵܐ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܘܪ̈ܚܡܵܬܹܐ ܥܲܙܝܼܙܹ̈ܐ ܘܚܩܝܼـܪܹ̈ܐ: ܗܿܝ ܩܝܼܬܵܪܵܐ ܕܢܩܸܫܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܠ ܝܵܬܪ̈ܵܗܿ ܫܲܦܝܼܪ ܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܘܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ـܐ ܕܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܫܡܵܥܬܝܼـ،، ܘܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܪܘܼܚܝܼ ܒܚܵܕܘܼܝܵܬܝܗܝ ܘܡܵܚܲܒܬܲܝܗܝ، ܕܠܵܟܙܝܼ ܘܡܵܫܥܸܫܝܼ ܠܢܸܒܼܗ̈ܝ ܒܣܘܼܟܵܠܲܝܗ̈ܝ، ܡܵܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܪܸ̈ܡـܙܹܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܘܝܲܕܝܼܕܘܼܬܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ، ܘܝܼܢܵܐ ܢܵܩܘܿܫܵܘܟܼܘܿܢ ܡܫܵܕܘܼܪܹܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܒܪَܬ ܩܵܠܵܐ ܕܙܘܼܕܵܩܵܐ ܘܫܪܵܪܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ̈ ܕܝܼܢܵܐ ܛܸܠܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ، ܘܠܐܵܢܝܼ̈ ܕܝܼܢܵܐ ܬܘܝܼܗܹ̈ܐ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܕܡܵܘܕܵܝܬܵܐ، ܒܵܠܟܹܐ ܕܓܵܪܕܝܼ ܠܗܿܝ ܓܗܵܪܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܫܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܡܘܼܣܡܝܼܬܵܐ ܠܚܸܙܘܹ̈ܐ ܕܪܗܵܝـܬܲܝܗܝ ܘܡܘܼܟܸܣܬܵܐ ܠܡܲܒܘܿܥܹ̈ܐ ܕܪ̈ܓܼܫܝܵܬܲܝܗܝ.

ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܒܵܥܸܢ ܕܡܵܡܛܸܢ ܡܵܐ ܕܐَܡܸܪܠܹܗ ܓ̰ܘܼܒܪܵܢ ܪܲܒܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ: ( ܝܵܠܕًܘܿܟܼܘܿܢ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܘܟܼܘܿܢ…. ܘܐܵܦܸܢ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܘܟܼܘܿܢ…). ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܵܥܸܢ ܡܫܵܡܗܸܢ ܒܝܹܗ ܝܵܗܠܵܐ ܕܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܡܵܚܘܿܪܹ̈ܐ ܘܬܲܚܡܸܢܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܡܘܼܒܪܸܝܵܗܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ، ܘܕܗܿܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܡܸܢܵܝܗܝ ܙܲܠܝܼܩܵܐ ܕܣܲـܒܼـܪ̈ܲܝܗܝ ܘܥܘܼܬܪܵܐ ܕܪܸ̈ܢܝܲܗܝ، ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܥܲܡ ܡܸܠ̈ܐ ܝܲܢ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ ܐܸܢ ܒܚܘܼܠܡܵܐ ܝܲܢ ܒܥܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܘܚܲܕَܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܥܲܠ ܒܲܗܪܵܐ ܘܙܸܠܓܵܐ ܕܚܲܕَ ܦܘܼܢܕܵܐ ܬܥܝܼܫܵܐ ܕܒܲܗܪܸܢܝܼ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ… ܢܒܼܵܥܵܐ ܘܦܠܵܛܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܲܝܗ̈ܝ ܟܲܕ ܡܫܘܿܡܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܣܘܼܟܵܠܲܝܗ̈ܝ، ܚܵܝܵܐ ܥܲܡܵܝܗܝ ܒܥܸܙܠܲܝܗܝ ܩܲܛܝܼܢܵܐ (ܕܲܩܝܼܩܵܐ) ܕܗܵܘܹܐ ܢܵܘܪܵܐ ܕܓܵܪܸܫ ܠܚܝܵܪܵܐ، ܘܚܘܼܬܪܵܐ ܠܡܿܢ ܕܥܵܒܼܕܠܲܝܗܝ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܘܡܝܼܠܵܐ ܕܡܵܚܙܵܝܬܵܐ ܠܡܿܢ ܕܠܲܝܬ ܒܡـܨܵܝܬܹܗ ܕܩܒܸܠ ܠܗܸܕܝܵܐ. ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ ܡܲܡܠܠܲܝܗ̈ܝ ܘܬܲܚܡܲܢܝܵܬܲܝܗ̈ܝ ܥܲܡ ܕܐܵܗܵܐ ܐܵܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܲܝܗ̈ܝ، ܟܲܕ ܝܠܝܼܕܹ̈ܐ ܘܦܠܝܼܛܹ̈ܐ ܘܫܩܝܼܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܐܸܡ ܘܓܸܕܫܹ̈ܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ.

ܘܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܠܬܝܼـ، ܠܲܝܬܠܝܼ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܢ ܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܝܼ ܪܲܒܬܵܐ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܡܫܘܼܬܸܦܠܹܗ ܘܕܲܠܝܼ ܒܕܲܘܠܹܗ ܡܲܡܠܠܵܝܵܐ ܘܡܫܘܼܚܬܵܝܵܐ ܒܚܵܕܘܼܬܵܐ ܕܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬܝܼ ܒܝܲܕ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܚܘܼܕܪܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܝܹܐ ܓܵܘ ܣܘܝܼܕܢ، ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܵܐ ܒܪܘܝܼܚܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܦܲܬܘܵܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܪ̈ܵܢܘܿܝܵܝܹ̈ܐ ܘܚܲܩܠܵܐ ܕܓܸܠܝܘܼܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܣܦܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܓܼܕܲܕ، ܘܡܓܼܲܠܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܒܦܪܵܣܬܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܥܲܗܢܘܼܬܵܐ. ܒܣܵܒܼܪܵܐ ܝܘܸܢ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ، ܘܕܗܵܘܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܠܟܠ ܚܲܕَ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܘܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܓܵܫܲܩܬܲܝܗܝ ܠܦܵܠܚܹ̈ܐ ܡܚܲܦܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܪܸܡܙܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܬܒܼܝܼܥܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ܡܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܲܐܟܼܵܐ ܠܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܐܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܥܛܐܠܠܗ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ـ ܟܢܕܐ/ܠܝܠܐ ܓܘܿܪܓܝܼܣ ـ ܟܢܕܐ/ܐܢܕܪܝܘܿܣ ܗܘܼܪܡܙܕَ ـ ܠܒܼܢܢ/ܐܕܡ ܕܢܝܐܝܠ ܗܘܼܡܐ ـ ܐܘܣܬܪܠܝܐ/ܓ̰ـܐܢ ܗܘܼܡܐ ـ ܐܘܣܬܪܠܝܐ/ܦ̮ܗܕ ܐܝܼܣܚܩ ـ ܟܢܕܐ/ܐܦܪܝܡ ܫܦܝܼܪܐ ـ ܠܢܕܢ/ܬܝܪܝܼ ܦܛܪܘܿܣ ـ ܐܠܡܢܝܐ/ܐܫܘܿܪ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ـ ܠܒܼܢܢ/ܝܘܼܚܢܢ ܫܡܥܘܿܢ ـ ܐܡܝܪܟܐ/ܐܕܝܼܣܘܿܢ ܗܝܕܘܿ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܐܕܘܪ ܡܝܼܪܙܐ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܢܒܝܼܠ ܕܡܐܢ ـ ܐܡܝܪܟܐ/ܓ̰ܡܝܼܓ ܪܘܿܦ̮ܐܝܠ ـ ܡܩܕܘܿܢܝܵܐ/ܐܣܝܐ ܣܡܝܼܚ ܢܪܟ̮ـܡ ܣܘܼܪܝܵܐ/ܓ̮ܐܢ ܒܒܐ ܕܐܫܘܿܪ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܦܖܘܼܣ ـ ܐܡܝܪܟܐ/ܗܵܢܝܼ ܫܟܪܘܿ ـ ܐܘܿܣܬܪܝܼܟܐ/ܒܒܐ ܕܗܹܒܼܝܼ ـ ܐܡܝܪܟܐ/ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܕܘܝܼܕ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܢܒܝܼܠ ܡܪܘܓܠ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܐܣܝܐ ܬܘܦ̮ܝܩ ܐܠܬܘܿܢܟ̰ܝܼ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܢܙܐܪ ܥܣܟܪ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܐܡܝܼܪ ܐܠܡܵܐܠܚ ـ ܣܘܝܼܕܢ ، ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܝܘܣܦ ܣܥܝܼܕ / ܣܘܝܼܕܢ ܥܲܡ ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܕܪܢܘܿܝܐ: ܥܲܝܢܟܘܐ، ܬܠܣܩܦ̮، ܟܝܼܟܵܐ، ܙܢܕܐ ܘܐܝܼܠܵܦ̮ ܥܲܡ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܒܒܼܠ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܝܹܐ ܒܡܕܝܼܢَܬܵܐ ܕܝܘܿܢܫܘܿܦܝܼܢܓ ܣܘܝܼܕܢ ܠܕܫܢܨܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܡܘܼܩܪܒܼܬܵܐ ܩܵܬܲܢ ، ܘܟܠܝܗ̈ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܫܘܪܸ̈ܟܠܗَܘܿܢ ܒܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܣܸܦܬܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܩܪܹܐܠܗܿܘܿܢ ܡܓܹܒ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܠܡܲܡܠܠܹ̈ܐ ܩܘܼܒܠܹ̈ܐ.