ܣܚܒܪܬܐ ܕܢܝܢܘܪܬܐ ܠܣܒ݂ܬܗ̇

  • -

ܣܚܒܪܬܐ ܕܢܝܢܘܪܬܐ ܠܣܒ݂ܬܗ̇

ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܐ ܝ݇ܠܵܗ̇ 40 ܟܝܼܠܘܿܡܸܬܪܹ̈ܐ(ܟܡ). ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܛܠܸܒܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܸܡܵܗ̇ ܘܒܵܒܵܗ̇ ܕܡܲܡܛܝܼܠܵܗ̇ ܒܪܲܕܵܝܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ.

ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ ܐ݇ܙܸܠܵܗ̇ ܗ̇ـܝ ܠܫܘܼܩܵܐ ܘܙܒ݂ܸܢܵܗ̇ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܵܒܼܬܵܗ̇. ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܡܛܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܒܪܵܬܲܝܗܝ ܠܘܵܬܼ ܣܵܒܼܬܵܗ̇. ܐܝܼܡܲܢ ܕܥܒ݂ܸـܪܵܗ̇ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܠܣܩܘܼܦܬܼܵܐ ܕܒܲܝܬܼܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚܠܵܗ̇ ܘܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܵܗ̇ ܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕܘܼܬܵܗ̇ ܘܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ ܐ݇ܬܹܐܠܵܟܼܝ ܚܲܒܝܼܒܼܬـܝܼ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܘܼܚܢܝܼܬܼܵܐ ܝ݇ܘܲܢܝ ܡܸܢܵܟܼܝ.

ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܘܢܫܸܩܠܵܗ̇ ܠܣܵܒܼܬܵܗ̇ ܘܝܘܼܗ݇ܒܸܠܵܗ̇ ܩܵܬܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ.

ܐ݇ܟ݂ܸܠܗ݇ܘܿܢ ܘܫܬܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܘܚܡܸܠܗ݇ܘܿܢ ܥܲܡ ܚܕܼܵܕܹܐ ܘܐܝܼܡܲܢ  ܕܗ݇ܘܹܐܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܡܘܼܦܸܫܠܵܗ̇ ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܕܥܸܪܵܗ̇ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܗ̇ ܠܒܲܝܬܼܵܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

  1. ܡܠܝܼ ܠܣܦܝܼܩܘܵܬ݂ܵܐ

ܐ. ܗ̇ـܝ ܟܹܐ                   ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇.

ܒ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܢܵܙܹܐ ܟܹܐ            ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.

ܓ. ܡܵܬܵܐ ܕܣܵܒ݂ܬܵܐ            ܝ݇ܠܵܗ̇ 40 ܟܡ.

ܕ. ܡܘܼܡܛܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܠܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܢܵܢܘܼܢܬܵܗ̇        .

ܗ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ ܙܒ݂ܸـܢܵܗ̇ ܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܘ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܢܵܙܹܐ ܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܒܫܲܝܢܵܐ               ܚܲܒܝܼܒ݂ܬـܝܼ ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ.

ܙ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ                        ܠܣܵܒ݂ܬܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ.

ܚ. ܐ݇ܟ݂ܸـܠܗ݇ܘܿܢ                        ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܛ. ܢܝܼܢܘܼܪܬܵܐ               ܠܒܲܝܬܼܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ݂ܵܗܵܗ̇.

    

  1. ܬܲܪܸܨ ܠܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

ܐ.ܒܫܲܝܢܵܐ ܦܘܼܫܘܼܢ                             .

ܒ. ܣܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܢܵܙܹܐ                           .

ܓ. ܟܲܫܝܼܪܬܵܐ ܒܪܵܬܵܐ                            .

ܕ. ܕܓܲܘܢܹ̈ܐ ܫܲܦܝܼـܪܹ̈ܐ ܘܲܪ̈ܕܹܐ                        .

ܗ. ܒܪܲܕܵܝܬܵܐ ܡܲܡܛܝܼܠܵܗ̇                         .