ܦܠܓ݂ܬܐ ܕܥܡܢ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ

  • -

ܦܠܓ݂ܬܐ ܕܥܡܢ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ

ܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܟܐ ܕܥܪܐ ܠܫܪܝܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ،

ܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܐܣܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܝܕ ܙܪܩܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܗܠ ܕܡܛܐܠܗ̇ ܠܕܪ̈ܓܼܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܡܕܡܪܢܬܐ ܩܐ ܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܠܐ ܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܓܘ ܚܕ ܡܫܩܠܐ ܕܫܘܪܝܐ ܘܦܫܝܛܘܬܐ.

ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܝܕܥܝܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܒܚܘܒܗ ܥܡܝܩܐ ܘܚܝܠܢܐ ܩܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܪܩܝܥܝܐ ܟܠܕܝܐ، ܡܢܝܘܬܐ، ܠܫܢܐ، ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܕܡܛܟܼܣܝ ܠܐܣܘܪ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܪ̈ܢܣܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܫܠܗ̇ ܚܕ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܣܝܐ ܩܐ ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܚܕܬ̈ܐ.

ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܝܗܘܐ ܫܒܼܩܬܐ ܠܒܬܪܐ ܠܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܥܠ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܐܬܪܐ، ܘܐܗܐ ܒܪܐܠܗ̇ ܚܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܒܝܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܡܕܝܢܘܝܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܕܗܘܐܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܕܬܪܩܠܬܐ ܘܩܬܪܐ ܓܘ ܐܘܪܚܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܦܪܦܣܬܗ ܘܢܦܠܬܗ ܬܚܘܬ ܫܘܠܛܢ̈ܐ ܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܗܦܟܝ̈ܐ ܕܠܐ ܝܗܘܘ ܡܬܩܒܠܢ̈ܐ ܠܬܚܡܢܬܐ ܘܪܢܝܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܓܘ ܒܪܢܫܐ ܓܘܢܐܝܬ.

ܠܕܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܘܠܥܠܬ̈ܐ ܓܘܝ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܕܦܝܫܐ ܝܢܐ ܕܟܼܝܪ̈ܐ ܓܘ ܟܬܒܼܢ «ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ» ܢܦܠܗ ܫܘܠܛܢܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ (ܕܢܝܢܘܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 612 ܩ.ܡ ܕܒܒܼܝܠ 539 ܩ.ܡ ܘܕܥܣܪ̈ܘܢܐ 243 ܡ). ܒܝܕ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܘܫ ܝܬܝܪ ܗܘܐܠܗܘܢ ܥܠܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܩܐ ܦܪܦܣܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܦܠܓܼܬܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܐ ܕܐܢ̈ܐ ܟܘܢܫ̈ܐ ܘܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܪܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܐܚܕܕܐ ܘܢܘܠ ܘܦܐܫ ܡܚܝܠܐ ܠܐܣܘܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܝܠܝܗܝ ܘܒܨܪ̈ܝ ܠܣܢܝܩܘܝܬ̈ܐ ܘܗܢܝܢ̈ܐ ܐܩܘܢܘܡܝܝ̈ܐ ܝܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܗܘܝ ܒܘܫ ܝܬܝܪ ܬܓܼܝܠ̈ܐ ܘܣܢܝܩ̈ܐ ܠܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܬܘܪܣܝܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܝܘܬܝܗܝ.

ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܡܛܐܠܗ ܠܕܐܗܐ ܕܪܓܼܐ، ܟܕ ܗ̇ܘ ܦܘܠܓ݇ܐ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܦܠܝܓܼܐ ܠܐܚܕܕܐ ܘܠܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘܣܘܙܓܪܐ ܠܚܕ ܢܝܫܐ ܗܕܟܼܐ ܠܐ ܡܨܐܠܗ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܕܟܦܫ ܠܟܢܫܗ ܘܡܫܠܛܢ ܠܓܢܗ ܕܡܨܐ ܚܡܐ ܠܬܚܘܡ̈ܗ ܡ̣ܢ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܢܘܟܼܪ̈ܝܐ ܥܠ ܐܪ̈ܥܬܗ ܘܡܘܠܟܢ̈ܗ ܘܝܘܡܐ ܩܐ ܝܘܡܐ ܦܫܠܗ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܪܥܐ ܝܢ ܕܘܟܬܐ ܕܡܨܐ ܬܪܣܐ ܠܗܕܡ̈ܐ ܕܒܝܬܗ ܘܚܡܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܓܘ ܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܦܫܠܗ ܗ̇ܘ ܡܫܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ، ܡ̣ܢ ܡܬܐ ܠܡܬܐ، ܡ̣ܢ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܠܡܕܝܢ݇ܬܐ ܘܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܝܢ ܦܝܫܐ ܩܛܝܠܐ.

ܐܢ̈ܐ ܐܝܟܢܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܚܕܬܐ ܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܒܘܫܝܘܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܕܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܠܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܕܚܡܝ ܠܓܢܝܗܝ ܘܐܝܬܘܬܝܗܝ ܘܣܓܝܐܝܘܬܝܗܝ ܦܫܪܗܘܢ ܓܘ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܫܘܠܛܢܗܘܢ ܥܠܝܗܝ ܘܡܘܢܫܐܠܗܘܢ ܠܟܠ ܚܕ ܐܣܘܪܐ ܕܐܝܬܘܬܝܗܝ ܐܬܘܪܝܬܐ ܗ.ܕ ܦܫܠܗܘܢ ܩܪ̈ܝܐ ܒܫܡܢ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܒܚܟܡܐ ܝܗܘܘ ܥܠܝܗܝ. ܘܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܥܡܢ ܕܡܨܐܠܗ̇ ܥܪܩܐ ܡ̣ܢ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܐ ܘܟܘܟ̰ܐ ܓܘ ܛܘܪ̈ܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܚܝܐ ܥܡ ܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܡܨܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܢܬܐ ܕܚܡܝܐ ܠܐܝܬܘܬܗ̇ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܬܪ ܚܕ ܟܘܬܫܐ ܘܐܓܼܘܢܐ ܡܪܝܪܐ ܥܡ ܫܒܼܒܼ̈ܗ̇ ܩܘܪܒܐ ܘܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܗ̇ ܒܬܪ ܬܚܘܡ̈ܐ ܪܚܩܐ.

ܐܗܐ ܡܩܪܡܬܐ  ܘܚܘܣܪܢܐ ܓܘܪܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܦܢܝܬ̈ܐ ܕܥܡܪܗܘܢ ܘܚܝܐܠܗܘܢ ܓܘܗ̇ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܝܗܘܘ ܬܚܘܒ̈ܐ ܒܦܢܝܬ̈ܐ ܗܟܪܝ، ܕܝܪܒܟܝܪ، ܡܪܕܝܢ ܘܐܘܪܗـܝ ܓܘ ܬܘܪܟܝܐ ܘܓܘ ܐܘܪܡܝ ܣܠܡܣ ܘܣܘܓ̰ܒܘܠܐܩ ܓܘ ܐܝܪܢ ܘܓܘ ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܡܘܨܠ ܢܘܗܕܪܐ، ܐܪܒܐܝܠ ܘܟܪܟܘܟ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܚܒܘܪ ܓܘ ܣܘܪܝܐ.

ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܦܢܝܬ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ ܗܠ ܦܠܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕ1914 ܓ̰ܪܘܒܐ ܝܗܘܐ ܠܡ݇ܟ̰ܘܚܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܒܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡ ܫܒܼܒܼ̈ܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܚܝܢܘܝܬ̈ܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܥܡ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘ ܓܘ ܦܢܝܬ̈ܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܦܠܫܐ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܕܨܘܪܬܐ ܥܠܡܝܬܐ (ܓ̰ܐܘܓܪܦܝܝܬܐ) ܫܚܠܦܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪ̈ܝܙܝܬܐ ܙܐܦܢ̈ܐ ܕܦܝܫܐ ܝܗܘܘ ܡܘܬܒܼ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܐܢܓܠܣܢܝܐ ܘܐܘܪܣܢܝܐ. ܒܐܢ̈ܐ ܡܪ̈ܝܙܝܬܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܐܢܓܠܣܢܝ̈ܐ ܘܐܘܪܣܢܝ̈ܐ ܕܩܢܝ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܠܓܢ݇ܒܐ ܕܝܝܗܝ ܕܪܩܘܒܼܠ ܫܘܠܛܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܘܐܗܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ـܝ ܥܠܬܐ ܒܘܫ ܓܘܪܬܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܐ ܕܡܝܬܒܼ ܠܡܪ̈ܝܙܝܬܐ ܩܐ ܡܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܕܩܘܪ̈ܕܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܢ ܒܐܢ̈ܐ ܒܢܝܬ̈ܐ ܘܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܝܗܘܐ ܡܫܚܛܬܐ ܘܬܘܬܒܼܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ ܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܓܘ ܬܘܪܟܝܐ ܩܐ ܪܘܣܝܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܘܐܡܪܝܟܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܐ݇ܚܪܬܐ ܡܛܐܠܗ ܘܚܘܝܕܠܗ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܓܘ ܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܘܐܕܝܘܡ ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܠܐ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܬܢܝ ܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܥܠܢ ܓܘ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܕܒܐܬܝܐ ܝܢܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܪܝܚܐ ܠܐ ܒܣܝܡܐ ܕܒܫܩܠܐ ܝܘܚ ܘܐܢܝ ܩܠ̈ܐ ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܒܫܡܥܐ ܝܘܚ ܕܠܐ ܫܩܠܝ ܫܘܦܐ ܓܘ ܥܡܢ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܬܚܘܬ ܟܠ ܫܘܡܗܐ ܡ̣ܢ ܫܘܡܗ̈ܢ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܕܒܩܪܝܐ ܝܢܐ ܓܢܝܗܝ ܕܠܐ ܗܘܝ ܥܠܬܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܘܬܠܩܬܐ ܕܦܘܪܣܐ ܕܐܝܬܠܢ ܓܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܚܒܝܒܼܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܢܐ ܗܘܝ ܚܕ ܠܒܐ ܘܦܠܚܝ ܩܐ ܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܫܒܼܩܝ ܠܕܘܪ̈ܫܐ ܫܘܡܗܝ̈ܐ ܗܘܝ ܓܘܝܐ ܗܠ ܕܡܛܚ ܟܠܢ ܒܐܘܝܘܬܐ ܠܚܕ ܦܠܛܐ ܬܪܘܨܐ ܘܟܐܢܐ.