ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ

  • -

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܘܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܐܝܬܠܢ ܣܒ݂ܪܐ ܕܕܦܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܢܘܗܕܐ ܒܕ ܩܒܠ ܒܥܘܬܘܟ݂ܘܢ ܘܡܠܐ ܠܨܒ݂ܝܢܘܟ݂ܘܢ ܡܛܘܠ ܛܘܘܪܐ ܕܠܫܢܢ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܬܢ ܘܡܪܡܬܗ̇ ܠܫܘܝܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܬܒ݂ܝܠܝܬܐ ܕܗܘܝܐ ܚܝܬܐ ܘܐܡܝܢܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܕܩܐܡ ܘܕܥܬܝܕ.

ܣܦܪܝܘܬܢ ܒܠܫܢܢ ܒܕ ܗܘܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܩܐ ܪܒܐ ܒܨܘܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܠܕܪܫܗ̇ ܘܠܝܗܒ݂ܐ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܝܟܼ ܥܡܐ ܚܝܐ ܕܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܠܚܡܘܝܐ ܠܡܪܕܘܬܗ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܘܒܕ ܐܣܪܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܒܬܫܥܝܬܗ ܘܒܡܕܝܢܝܘܬܗ ܕܕܥܒ݂ܪ ܘܕܩܐܡ ܘܕܥܬܝܕ.

ܟܬܘܒ݂̈ܐ ܘܩܪ̈ܝܢܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܚܘܕܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܕܦܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܬܐ ܕܐ݇ܬܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ 2.5  ܕܡܨܝܐ ܝܘܚ ܠܬܪܓܘܡܐ ܠܟܢܦܪ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ܆ܣܘܪܝܝܐ ܕܡܨܐ ܡܠܐ ܠܣܢܝܩܘܬ݂̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܐܢܬܪܢܝܬ ܘܡܐܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟܼ ܐܝܦ̮ܘܢ ܘܬܠܝܦ̮ܘܢ̈ܐ ܚܕܬ݂̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܬܩܢܝܩܘܬ݂ܐ ܚܕܬܬܐ.

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܘܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܦܪܢܣܘܬ݂ܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܣܒ݂ܪܐ ܘܨܒ݂ܝܢܐ ܕܐܚܬܘܢ ܒܕ ܗܘܝܬܘܢ ܐܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܥܒ݂ܘܕܝܬ݂ܘܟ݂ܘܢ ܣܦܪܝܐ ܘܚܠܢܬܐ ܕܐܗܐ ܕܦܐ، ܡܛܘܠ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܚܝܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡܛܘܠ ܟܠܝܗܝ ܢܘܣܝ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܫܪܘܪ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܕܠܫܢܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܟ݂ܣܐ ܒܫ ܐܠܨܝܐ ܩܐ ܚܝܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ.

ܒܚܘܬܡܐ ܩܒܠܘܢ ܡܸܢܲܢ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܬܘܕܝܬ݂̈ܐ ܣܓܣܝܐ̈ܐ ܠܫܘܬܦܬܘܟ݂ܘܢ ܓܘ ܛܘܪܬܐ ܕܕܦܐ ܕܟܬܒ݂ܐ ܕܢܘܗܕܐ.

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ