ܩܫܝܫܐ ܐܒ݂ܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪ̈ܐ

  • -

ܩܫܝܫܐ ܐܒ݂ܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪ̈ܐ

ܩܫܝܫܐ ܐܒܼܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܗܘܐܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܕܒܝܬܕܪܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1887 ܓܘ ܡܬܐ ܕܒܝܬܕܪܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܘܣܘܪܬܩܐ ܕܙܟܼܘ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ.

ܡܦܘܪܩܠܗ ܠܩܪܝܢܗ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ ܕܘܡܢܝܟܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ ، ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܩܫܐ . ܕܥܪܗ ܠܡܬܗ ܒܥܡܝܘܬܐ ܕܡܪܝ ܜܝܡܬܐܘܣ ܡܩܕܣܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܕܢܘܗܕܪܐ .ܦܠܚܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܓܘ ܙܟܼܘ ܘܡܘܨܠ.

ܝܕܥ ܗܘܐ ܪܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ، ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ، ܩܪܕܘܝܐ ، ܦ̮ܪܢܣܝܐ ܘܠܬܝܢܝܐ .

ܒܫܢ̈ܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1933 ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܓܘ ܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ، ܘܦܫܠܗ ܬܡܐ ܗܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 1965 ܕܥܪܗ ܠܥܪܐܩ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܒܩܘܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ ، ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܐܘܡܘ̈ܬܐ ܒܪܫܡܬܐ ܕܚܠܩܝܗܝ ܝܬܝܐ  .

 ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼܘ ܦܜܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܒܼܠ ܟܠܕܝܬܐ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ  ܘܡܘܚܫܚܐ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܟܠܝܪܝܟܝܬܐ ܒܙܟܼܘ . ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܕܫܒܼܥܝܢܝ̈ܐ ܢܦܠܗ ܟܪܝܗܐ ܘܦܫܠܗ ܡܘܒܠܐ ܠܢܝܢܘܐ ܩܐ ܣܘܡܣܡܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܼܪܗܠܗ ܘܡܘܢܝܚܠܗ ܟܕ ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ 1974  .

ܟܼܘܪܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܕܪܐ ܚܕ̄ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܦܝܜܐ ܘܟܫܝܪܐ ܘܥܒܼܘܕܐ ܘܡܗܝܪܐ ܒܓܝܓܼܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ.

ܡܘܢܝܚܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ، ܚܝܐܠܗ ܠܐܓܼܘܢܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܓܘ ܜܘܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܝܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܪܒܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܣܐ ܘܣܪ̈ܝܜܐ ܘܡܢܝܗܝ ؛ ܟܬܒܼܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ، ܟܬܒܼܐ ܕܐܘܡܬܝ ܚܒܝܒܼܬܐ ، ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܥܠ ܦܪܡܐ ܕܣܡܐܝܠ ܐܢ̈ܐ ܥܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܝܬܠܗ ، ܡܦܩܥܬܐ ܕܐܒܼܐ ܕܒܝܬܕܪܐ ، ܒܝܬ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܙܘܘܓܼܐ ، ܢܠ

ܦܠܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܡ ܪܒܐ ܣܝܡ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܜܠܩ̈ܐ .

ܡܓܘܒܝܠܢ ܚܕ̄ܟܡܐ ܠܘܩܜ̈ܐ ܡܢ ܟܬܝܒܼ̈ܬܐ ؛

 ܥܠ ܐܝܢܝ ܚܫܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܡܠܠ ܐ̄ܢܐ ܘܥܠ ܐܝܢܝ ܬܒܼܪܐ ؟

ܡܘܕܝ ܡܓܒܢ ܠܡܐܡܪܝ ܘܡܘܕܝ ܫܒܼܩܢ ؟

ܡܫܪܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ؟

ܟܢܫܐ ܪܒܐ ، ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܣܒܼ̈ܐ ، ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ

ܟܢܫܐ ܕܒܬܼܘܠܬ̈ܐ .. ܟܢܫܐ ܕܟܠܬ̈ܐ ܒܝܘܡ ܙܘܝܚܐ ܘܐܝܢܝ ܙܘܝܚܐ ؟

ܩܜܠܐ ܘܢܚܪܐ ܘܒܩܪܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܜܥܝܢ̈ܬܐ

ܚܝܠ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܡܫܘܠܜܢܗ ܠܥܡܝ . ܩܜܠܗ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܘܡܫܘܚܬܢܗ ܠܬܫܥܝܬܗ ܒܜܡܐܘܬܐ . ܩܠܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܪܝܡܐ .. ܡܫܝܕܢܗ ܣܗܪܐ ܘܠܠܝܐ ܒܗܬܠܗ ܢܚܪܘܢ ܥܡܡܝ ܒܓܠܝܘܬܐ ܥܠ ܒܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ..