ܪܘܟܒ݂ܐ ܓܟܢܘܫܝܢ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

  • -

ܪܘܟܒ݂ܐ ܓܟܢܘܫܝܢ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

ܟܠ ܟܢܘܫܝܐ ܟܡܐ ܕܗܘܐ ܕܪܓ݂ܐ ܕܡܬܩܕܡܢܘܬ݂ܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܡܕܝܢܝܐ ܐܝܬ ܓܘܗ ܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܐܘ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܝܗܝ ܡܬ݂ܗܘܝܢܘܬ݂̈ܐ ܘܡܨܝܬ݂̈ܐ ܓܘ ܨܢܝܥܘܬ݂̈ܐ ܘܕܝܠܢܘܬ݂̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܚܩܠ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ، ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ … ܘܫܪ.

ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܩܝܡ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܗ ܣܦܩܘܬ݂ܐ [1]ܥܠܝܬܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܘܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܠܣܘܟܡܘܬ݂ܐ[2] ܘܡܬܪܨܬܐ ܕܪ̈ܕܝܬ݂ܐ ܘܛܝܣܝܬ݂̈ܐ، ܐܦ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܗ ܨܢܝܥܬ݂ܐ ܦ̮ܝܙܝܝܬ݂ܐ ܐܘ ܡܢܝܝܬܐ ܕܩܝܡ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܠܦܬܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܡܠܘܐ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܒܗܦܟܐ[3]. ܐܝܢܐ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܝܐ ܠܐܢܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܐܢ ܐܚܢܢ ܐܙܠ݇ܚ ܒܫ ܪܚܩܐ ܘܐܡܪܚ ܕܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܐܝܬܠܗ ܙܕܩܐ ܠܫܩܠܐ ܕܘܪܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܥܒ݂ܪ ܓܘ ܟܠ ܙܥܘܪܐ ܘܓܘܪܐ ܕܫܘܐܠ̈ܐ ܘܡܠܘܐ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܝܘܠܦܢܘܬ݂ ܐܠܗܝܬ݂ܐ ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܠܝܬܠܗ ܡܨܝܬ̈ܐ ܘܡܘܕܥܢܘܬ݂̈ܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܐܓܪܬܐ ܐܠܗܝܬܐ.

ܐܢ ܗܦܟ݂ܚ ܠܐܢܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܐܡܪܚ ܕܦܪܨܘܦܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܫܩܠܗ ܠܕܘܪܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܐܘ ܕܘܪܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܛܝܣܝܬ݂̈ܐ ܐܘ ܒܚܩܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܝܢܝ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܕܝܠܢܝܘܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ. ܠܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܚܕ ܥܒ݂ܕܐ ܗܓܓܼܝܐ[4] ܝܢ ܚܙܘܝܐ ܘܦܠܛܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܐܚܝܕܘܬ݂̈ܐ[5] ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܨܢܝܥܬ݂ܝ̈ܐ ܘܐܢܝ ܒܕ ܠܒܠܝ ܠܬܠܚܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܘܫܒܼܩܬܗ ܕܗܘܐ ܫܪܘܝܐ ܒܦܘܚܡܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܢܝ ܕܪܚܫܠܘܢ ܥܠ ܫܒ݂ܝܠܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܘܝܕܥܬܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘܡܬ݂ܩܕܡܢܘܬܗ ܡܕܝܢܝܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܥܠܡܢ.

ܟܕ ܦܪܐܠܗܘܢ ܓܘ ܥܕܢ̈ܐ ܚܪ̈ܝܐ ܠܐܟ݂ܐ ܘܬܡܐ ܓܘ ܬܪܘܝܗܝ ܥܕܬ݂̈ܐ ܕܒܒ݂ܠܝܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܘܡܕܢܚܝܬܐ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ[6] ܘܒܘܝܢ̈ܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܐܣܘܪܐ ܚܕ݇ ܪܫܐ ܐܘ ܠܐ ܚܕ݇ ܪܫܐ ܒܫܘܐܠ̈ܐ ܘܘܠܝܬ݂̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܘܠܝܬܝܗܝ ܠܫܪܘܪܝܗܝ ܩܕ݇ܡ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܘܩܕ݇ܡ ܡܪܢ. ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ ܕܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܥܕܬ݂̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ ܠܐ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܥܒ݂ܪܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܥܒ݂ܘܕܝܬܝܗܝ ܘܪܚܩܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܐܢܝ ܛܥܝܢܐ ܝܠܝܗܝ.

ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܘܓܘ ܪܒܐ ܦܘܪ̈ܣܐ ܒܕܟ݂ܪܐ ܝܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕܼܗ ܘܟܢܫܐ ܡܗܘܡܢܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐ݇ܢܫܐ ܠܬܫܡܘܫܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܘܬ݂ܐ. ܡܛܠ ܐܘ ܒܕ ܣܢܐ ܚܕ ܡܢܝܗܝ ܘܡܚܒ ܠܐ݇ܚܪ݇ܢܐ. ܘܒܐܡܪܐ ܝܠܗ ܠܐ ܡܨܝܬܘܢ ܠܬܫܡܘܫܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܡܘܢܐ.

ܘܠܝܬܐ ܕܥܠܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܢܝ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܣܘܦܝܬܐ ܥܠܝܗܝ ܘܡܟܪܙܬܐ ܒܝܗ̇ ܘܦܪܣܬܗ̇ ܒܝܢܬ݂ ܐ݇ܢܫ̈ܐ. ܠܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܝܬܝܗܝ ܠܥܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܥܠܡܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܐܢܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܓܡܝܪ̈ܐ ܒܝܗ̇ ܘܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܘܠܝܬܝ̈ܗܝ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܥܒ݂ܪܬܝܗܝ ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܐܠ̈ܐ ܒܕ ܡܢܦܠܐ ܡܢܝܗܝ ܐܓܪܬܐ ܓܒ݂ܝܬܐ ܘܡܥܒ݂ܪܝ ܠܢܦ̮ܫܝܗܝ ܓܘ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܟܪ̈ܘܟ݂ܝܐ ܕܡܪܚܩܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬ݂ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܝܗܝ ܒܝܢܝ ܟܢܫܐ ܕܥܡܢ ܡܗܘܡܢܐ.

ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܬܠܗ ܐܝܩܪܐ ܘܡܛܝܡܢܘܬ݂ܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܠܢ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܐܝܢܝ ܥܕܬܐ ܕܝܠܝܗܝ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ. ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܢܝ ܒܥܒ݂ܕܐ ܝܠܝܗܝ ܠܘܠܝܬܝ̈ܗܝ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܩܕ݇ܡ ܡܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܐܢ ܐܢܝ ܒܦܠܛܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܘܗܒ݂ܐ ܩܬܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ، ܗܕܟ݂ܐ ܐܢܝ ܒܕ ܓ̰ܪܛܝ ܘܥܒ݂ܪܝ ܓܘ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܟܪ̈ܘܟ݂ܝܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܝܗܝ ܘܒܚܪܬܐ ܡܥܒ݂ܪܬܝܗܝ ܓܘ ܟܘܬܫ̈ܐ[7] ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܐܣܘܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܚܩܐ ܐܘ ܩܘܪܒܐ ܒܫܘܐܠ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܡܗܘܡܢܐ.

[1] ܣܦܩܘܬ݂ܐ: ܡܨܝܬ݂̈ܐ، ܟܦ̮ܐܬ

[2] ܣܘܟܡܘܬ݂ܐ: ܬܨܡܝܡ، ܕܝܙܐܝܢ

[3] ܒܗܦܟܐ: ܒܪܚܪܚܬ، ܒܝܠܥܟܣ

[4] ܗܓܓܼܝܐ: ܡܝܬ݂ܐܠܝ

[5] ܐܚܝܕܘܬ݂̈ܐ: ܕܼܐܘܐܒܐ̇ܛ

[6]ܬܐܨܪܝܗܐܬ ܡܙܥܩܢܘܬ̈ܐ:

[7] ܟܘܬܫ̈ܐ: ܨܝܪܐܥܐܬ