ܪܥܝܐ ܛܒ݂ܐ

  • -

ܪܥܝܐ ܛܒ݂ܐ

                                  

ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ݇ ܪܵܥܝܵܐ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܥܸܪ̈ܒܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ ܩܝܼܢܹ̈ܐ.              ܪܵܥܝܵܐ ܟܸܠܝܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܘܓܲܫܘܼܩܹܐ ܒܟܝܵܢܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܘܓܵܪܫܵܢܵܐ.

 

                                           

ܚܲܕ݇ ܡ̣ܢ ܥܸܪܒܹܗ ܦܪܸܫܠܹܗ ܡ̣ܢ ܦܸܣܩܵܐ ܘܪܚܸܩܠܹܗ ܡܸܢܵܝܗܝ ܘܛܠܸܩܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܢܹ̈ܐ.  ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܥܪܵܩܵܐ ܘܗ̇ܘ ܟܲܕ ܪܵܒܵܐ ܙܕܝܼܥܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗ݇ܘܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ.

                                                                                      

                                                   

 ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܐ݇ܙܸܠܹܗ ܚܕܵܪܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܦܪܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܣܩܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܹܐ. ܪܵܥܝܵܐ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܥܸܪܒܵܐ ܠܪܵܥܝܵܐ ܪܚܸܛܠܹܗ ܠܟܸܣܠܹܗ.                                                   

ܗܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܚܦܸܩܠܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܘܚܕܹܐ ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܕܚܙܹܐ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ.   ܪܵܥܝܵܐ ܛܥܸܢܹܗ ܠܥܸܪܒܹܗ ܛܠܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܪܘܼܦ̮ܫܹܗ ܘܗ̇ܘ ܪܵܒܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ.

 

 

ܥܸܪܒܵܐ ܛܠܝܼܩܵܐ ܕܥܸܪܹܗ ܠܦܸܣܩܵܐ ܘܟܲܕ ܟܠܵܝܗܝ ܥܸܪ̈ܒܹܐ ܚܕܹܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܒܝܼܹܗ.

 

ܡܒܘܥܐ: ܡܓܼܠܬܐ ܕܗܒܒ݂ܗܐ ܕܒܝܬܡܪܕܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܢܘܗܕܪܐ.