ܫܘܡܗܐ ܘܡܫܬܡܗܢܐ

  • -

ܫܘܡܗܐ ܘܡܫܬܡܗܢܐ

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܕܝܼܠܵܝܬ݂ܵܐ ܝܲܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼـܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܘܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܘܲܪܕܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ، ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ، ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܘܼܡܵܐ، ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ، ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ، ܢܲܓܵܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ، ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ، ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ، ܒܢܵـܬ݂ܵܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ، ܚܘܼܪܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ، ܚܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܪ̈ܵܡܹܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܦܵܨܘܿܚܬܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܬܼܵܐ ܦܵܨܘܿܚܹ̈ܐ ..ܘܫܪ.

ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܪܕܵܐ، ܘܲܪ̈ܕܹܐ، ܛܘܼܪܵܐ، ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܟܲܠܒܵܐ، ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܐ݇ܢܵܫܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܢܲܓܵܪܵܐ، ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܟܬܵܒܹ݂̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪܝܹܐ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ.

ܚܲܒܪܹ̈ܐ: ܣܡܘܿܩܵܐ، ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܪܵܡܵܐ، ܪ̈ܵܡܹܐ، ܟܘܼܡܵܐ، ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ، ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ، ܡܗܝܼܪܵܐ، ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ، ܛܝܼܡܵܢܵܐ، ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ، ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ، ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ، ܪܵܡܬܵܐ، ܪ̈ܵܡܹܐ، ܦܵܨܘܿܚܬܵܐ، ܦܵܨܘܿܚܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ.

  1. ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܓܵܘ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܕܲܥܒܲܪ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܡܸܫܬܲܡܗܵܢܵܐ ܡܲܕܒ݂ܘܿܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ.

ܐ. ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܒܸܡܬܲܘܣܸܦܬ݂ܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܕܬܵܘ ܠܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܲܠܒܵܐ ܟܘܼܡܵܐ، ܟܲܠܒܬܵܐ ܟܘܼܡܬܵܐ، ܚܵܠܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ، ܚܵܠܬܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵܐ، ܥܲܡܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ، ܥܲܡܬܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦܝܼ ܒܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܚܸܪܒܵܐ، ܨܦܵܝܝܼ ..ܘܫܪ.

ܓ. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܚܲܫܚܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܲܪܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܡܲܪܕܹܐ، ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܙܲܚܡܵܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܙܲܚܡܹܐ ..ܘܫܪ.

  1. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܡܸܬ݂ܫܲܠܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܠܓܸܢܣܵܐ ܘܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹܗ. ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܢܵܦܸܠ ܒܵܬ݇ܪ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹܗ. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܝܲܬܝܼܪ.

ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܙܩܵܦܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ، ܘܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܬ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܗ ܐܲܝܟܼ: ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܓܘܼܪܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ، ܒܪܵܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܒܢܵܬܼܵܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ، ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ، ܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܚܘܼܒܵܢܬܵܐ ܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ، ܥܸܙܵܐ ܟܘܼܡܬܵܐ ܥܸܙܹ̈ܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ، ܡܵܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܩܲܝܣܹ̈ܐ          .    ܒ. ܣܘܼܣܵܐ           .

ܓ. ܝܸܡܵܐ          .    ܕ. ܫܸܡܫܵܐ           .  

ܗ. ܟܲܪܡܵܐ         .    ܘ. ܚܵܬ݂ܵܐ             .

ܙ. ܥܵܒ݂ܵܐ           .    ܚ. ܚܘܼܪܒܼܵܐ           .

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ.             ܚܲܪܘܼܦܬܵܐ  ܒ.            ܦܵܬܼܵܢܹ̈ܐ  

ܓ              ܟܸܪ̈ܝܹܐ   ܕ.             ܫܲܚܝܼܢܵܐ  

ܗ.             ܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ   ܘ.             ܫܸܚܬܵܢܵܐ

ܙ.             ܛܪܝܼܨܵܐ  ܚ.             ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ

  1. ܓܵܒܝܼ ܠܚܲܒܪܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ.

ܐ.  ܒܸܩܪܵܐ               (ܓܘܼܪܬܵܐ، ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܓܘܼܪܵܐ).

ܒ.              ܚܸܠܝܵܐ  (ܥܲܢܒܹ̈ܐ، ܬܲܡܪܹ̈ܐ، ܕܸܒ݂ܫܵܐ).

ܓ. ܠܲܝܠܹܐ               (ܒܲܗܪܵܢܵܐ، ܚܸܫܟܵـܢܵܐ، ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ).

ܕ. ܡܕܝܼܢܵـܬ݂ܵܐ              (ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܓܘܼܪܬܵܐ، ܓܘܼܪܵܐ).

ܗ.               ܪ̈ܵܡܹܐ  (ܩܲܢܝܵܐ، ܛܘܼܪܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ).

  1. ܦܪܘܿܫ ܠܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܦܸܬ݂ܓܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

               ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ     ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ

ܐ. ܫܸܡܫܵܐ ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ.                              .

ܒ. ܥܲܢܒܹ̈ܐ ܒܲܣܝܡܹ̈ܐ.                               .

ܓ. ܦܵܬܼܵܐ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ.                               .

ܕ. ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܟ̰ܘܼܪ̈ܡܸܟ̰ܹܐ.                               .

ܗ. ܓܸܠܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ.                                 .

  1. ܬܲܪܸܨ ܠܦܵܘܕܹ̈ܐ ܕܦܸܬ݂ܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܝܲܠܘܼܕܵܐ ܫܘܼܡܵܢܬܵܐ                              .

ܒ. ܬܵܘܪܬܵܐ ܛܪܝܼܨܵܐ                              .

ܓ. ܪܵܡܵܐ ܓܘܼܕܵܐ                                 .

ܕ. ܒܵܓܝܼܪܵܐ ܣܘܼܣܝܵـܬ݂ܵܐ                              .

ܗ. ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ                                .

ܘ. ܝܲܪܝܼܟܼܬܵܐ ܪ̈ܘܼܡܚܹܐ                               .

ܙ. ܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܼܵܐ ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ                             .

ܚ. ܥܝܼܪܵܩ ܚܸܡܵܢܵܐ                                .