ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

 • -

ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

1. ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ، ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܵܐ ܐܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܝܸܡܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܐܲܪܢܸـܒ݂ܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܹܐܒܼܵܐ ܐܵܬ݂ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܵܐ ܚܵܘܚܵܐ ܐܲܪܡܘܼܢܬܵܐ ܣܲܗܪܵܐ ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܟܵܘܹܐ ܩܘܼܪܢܝܼܬܼܵܐ ܚܘܿܬ݇ܫܟܘܼܪܹܐ ܡܲܣܵܐܬ݂ܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ، ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ، ܚܲܝ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܘܵܬܼܵܐ ܝܸܡܵܘܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܲܛܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܐܲܪ̈ܢܸܒ݂ܹܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ ܟܬ݂ܵܒܹܐ .. ܘܫܪ.

ܪܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܣܝܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ، ܘܣܘܼܟܵܠܲܢ ܝܼܠܹܗ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܵܪ̈ܘܿܣܹܐ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܪ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ ܚܵܘ̈ܚܹܐ ܐܲܪ̈ܡܘܿܢܹܐ ܟܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܟܬ݂ܵܒܹ̈ܐ ܣܸܡܘܿܪܹ̈ܐ ܨܸܦܪܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܝܘܲܚ ܙܵܘܥܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܹܐ ܝܘܲܚ ܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܙܵܘܥܹܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܩܵܐ ܕܦܵܪܫܲܚ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܡܵܢܹܐ ܚܕܵܢܵܝܹܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ.

ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܝܠܹܗ ܠܬܠܵܬ݇ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܵܘܥܹ̈ܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܗ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܠܵܐ ܒܸܒܨܵܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ ܕܹܐܒܹ̈ܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܡܲܠܟܵܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ، ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪ̈ܵܬܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ:

 1. ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܩܵܦܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܲܥܠܵܐ ܬܲܥܠܹ̈ܐ، ܦܹܐܪܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ، ܫܪܵܪܵܐ ܫܪܵܪܹ̈ܐ، ܦܲܪܘܿܩܵܐ ܦܲܪ̈ܘܿܩܹܐ.. ܘܫܪ.
 2. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܬܵܘ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܵܘܥܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܪܬܵܐ ܟܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܠܬ݂ܵܐ ܟܵــܠܵـܬ݂̈ܵܐ، ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܫܲܒܵـܬ݂̈ܵܐ، ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܵܐ، ܥܸܕܬܵܐ ܥܸܕܵܬܵܐ، ܥܸܠܬܼܵܐ ܥܸܠܵـܬ݂ܵܐ، ܩܸܠܵܝܬ݂ܵܐ ܩܸܠܵܝܵـܬ݂ܵܐ… ܘܫܪ.
 3. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܩܹܐ ܒܝܲܕ (ܘܼܬܵܐ ܘܿܬܵܐ ܝܼܬܵܐ) ܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܙܲܘܥܹ̈ܐ ܕܪܒ݂ܵܨܵܐ، ܪܘܵܚܵܐ ܘܚܒ݂ܵܨܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܫܵܘܦܲܝܗܝ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܒܵܥ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܫܵܘܬܵܦ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܸܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܟܵـܠܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ، ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܩܵܦܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܲܪܢܸܒ݂ܵܐ ܐܲܪ̈ܢܸـܒܹܐ، ܕܸܒܵܐ ܕܸܒܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܗ.ܕ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܫ ܝܲܬܝܼܪ ܝܲܢ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܥܬܵܐ ܒܹܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـ̈ܬܹܐ ܝܲܢ ܒܵـܬܘܵܬܵܐ، ܩܘܼܠܬܵܐ ܩܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܠܬܼܵܐ ܩܲܠ̈ܝܵـܬܼܵܐ… ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒܼܝܼܪܵܐ:

 1. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܢܘܼܢ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܹܒܵܐ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܟܲܪܡܵܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ… ܘܫܪ.
 2. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܸܟ݂ܪ̈ܵܢܵـܝܹܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵـܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܘܵܬ݂ܵ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܿܪܹܐ ܐܘܿܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܐܸܪܚܹܐ ܐܸܪ̈ܚܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܚܵܬ݂ܵܐ ܚܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܐ݇ܓܵܪܹܐ ܐ݇ܓܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 3. ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܢܵـܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܬ ܕܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ، ܘܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝ ܘܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܸܓܝܵܢܹܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܚܕܵܐ ܝܘܼܬ ܙܩܝܼܦܬܵܐ (ܝܵ) ܐܲܝܟܼ: ܓܵܡܘܿܫܬܵܐ ܓܵܡܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕܲܪ̈ܓܘܼܫܝܵـܬ݂ܵܐ، ܚܡܵܪܬܵܐ ܚܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܬܵܐ ܟܲܠܒ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܣܘܼܣܬܵܐ ܣܘܼܣܝܵܬ݂ܵܐ، ܬܵܘܪܬܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܩܘܼܠܬܵܐ ܬܩܘܼܠܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܢܘܿܫܬܵܐ ܟܢܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܦܬ݂ܘܠܬܵܐ ܦܬܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܸܟܬܼܵܐ ܬܸܟ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܙܡܵܪܬܵܐ ܙܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܓܲܪܓܲܡܬܵܐ ܓܲܪ̈ܓܲܡܝܵـܬ݂ܵܐ، ܫܲܪܚܬܵܐ ܫܲܪ̈ܚܝܵـܬ݂ܵܐ، ܢܵـܬ݂ܵܐ ܢܵܬ݂ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܘ ܕܢܩܒܬܼܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘ̈ܢܵـܬ݂ܵܐ، ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ، ܐܲܩܠܵܐ ܐܲܩܠܵـ̈ـܬ݂ܵܐ، ܛܸܦܪܵܐ ܛܸܦܪ̈ܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܢܲܦ̮̈ܫܵـܬ݂ܵܐ، ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܝ̈ـܢܵـܬ݂ܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵـܬ݂ܵܐ، ܨܸܒܥܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܝܲܡܵܐ ܝܲܡܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 5. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܚܕܵܐ ܝܲܢ ܬܲܪܬܹܝ ܐܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܥܬܵܐ ܒܸܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـܬܹ̈ܐ، ܣܥܵܪܬܵܐ ܣܥܵܪܹ̈ܐ، ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܓܸܪܒ݂ܝܼܬܵܐ ܓܸܪ̈ܒܹܐ، ܚܸܛܝܼܬܵܐ ܚܸܛܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 6. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܬܢܝܼܬܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܪܟܵܐ ܒܸܪ̈ܟܵܟܹܐ، ܒܸܙܵܐ ܒܸܙܵܙܹ̈ܐ، ܦܲܠܓܵܐ ܦܲܠܓܵܓܹ̈ܐ، ܦܘܿܩܵܐ ܦܘܿܩܵܩܹ̈ܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܛܸܦܵܐ ܛܸܦܵܦܹ̈ܐ، ܒܸܙܥܵܐ ܒܸܙܥܵܙܹ̈ܐ… ܘܫܪ.
 7. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܐܲܝܟܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܼܡܬܼܵܐ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܬܸܫܒ̈ܚܵܬ݂ܵܐ، ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬ݂ܵܐ .. ܘܫܪ.
 8. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܘܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܸܣܟܹܝܡܲܝܗܝ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܝܼܵܐ، ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܦܘܿܕܹ̈ܐ، ܪܝܼܪܹ̈ܐ، ܓ̰ܘܿܪܹ̈ܐ، ܙܘܵܕܹ̈ܐ، ܬܵܘܠܹ̈ܐ، ܚܲܝܹ̈ܐ، ܕܸܚܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 9. ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܕܫܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܒܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܲܗܪܵܐ، ܒܸܣܪܵܐ، ܕܸܒ݂ܫܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܕܸܚܢܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܡܸܫܚܵܐ، ܛܝܼܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 10. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܪܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܘܵܘ ܪܒܼܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܒܬܵܘܣܲܦܬܼܵܐ (ܢܝܵـܬ݂ܵܐ) ܐܲܝܟܼ ܫܲܠܩܘܼ ܫܲܠܩ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܵܛܘܼ ܩܵܛ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝ ܨܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܐܝܼܕܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ، ܚܲܝܠܵܐ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܹ̈ܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܝܵܘܢܵـ̈ـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ

ܕܟ݂ܸܪܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ܓܵܘ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܹܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ.

 1. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܲܢ ܒܪܵܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵـܢܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܹ̈ܐ. ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܹ̈ܐ. ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ، ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ. ܒܲܪܩܝܵܡܵܐ، ܒܲܪܩܝܵܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪ، ܡܵܪܵܐ ܝܲܢ ܡܵܪܵܬ݂ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܵܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܲܟ݂ܬܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ.
 2. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܹܝܬܪܲܡܫܵܐ ܒܹܝܬܪܲܡܫܹܐ، ܒܹܝܬܝܲܠܕܵܐ ܒܹܝܬܝܲܠܕܹܐ، ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܹܐ، ܒܹܝܬܓܵܘܣܵܐ ܒܹܝܬܓܵܘܣܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܸܫ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܠܵܚܘܼܡܬܵܐ ܠܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܒܹܝܬ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܵܬܲـܝ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ ܒܵܬܲܝܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܨܵܘܒܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܨܵܘܒܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ: ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܚܘܵܪܟܵܘܣܵܐ ܚܘܵܪܟܵܘܣܹ̈ܐ، ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ ܚܘܵܪܕܸܩܢܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܹ̈ܐ، ܪܵܡܩܘܼܡܬܵܐ ܪܵܡܩܘܼܡܝܵـܬܵܐ، ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ..ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܨܘܼܪܬܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܠܡܲܕܘܿܥܹܐ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܬܲܪܬܹܝ ܥܵܙܠܵܟܘܼܫܹ̈ܐ، ܬܠܵܬ݇ ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹ̈ܐ، ܚܲܡܫܵܐ ܫܵܠܹܢܘܼܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܨܘܼܪܬܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܵܐ[1] ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܹ̈ܐ، ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ[2] ܓܪܸܡܦܝܼܠܹ̈ܐ، ܚܡܲܪܒܲܪܝܼܵܐ ܚܡܲܪܒܲܪ̈ܝܼـܹܐ، ܓܪܸܡܚܲܨܵܐ[3] ܓܪܸܡܚܵܨܹ̈ܐ، ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ[4] ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂̈ـܹܐ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܟܬܝܼܒ݂̈ـܹܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ، ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ: ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ، ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܟܒ݂ـܹܐ ܫܢܝܼܙܹܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹܐ ܕܕܲܥܒ݂ܲܪ ܐܲܝܟܼ:

ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ: ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

[1] ܓܪܲܡܥܘܼܩܒܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܐ

[2] ܓܪܲܡܦܝܼܠܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܦܝܼܠܵܐ، ܥܵܐܓ̰

[3] ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܲܨܵܐ

[4] ܒܥܸܠܕܒܵܒ݂ܵܐ: ܕܸܫ̃ܡܸܢ