ܫܡܢ̈ܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ

  • -

ܫܡܢ̈ܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܘܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ.

1. ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܪܲܩܡܹܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܐܝܼܬܠܲܝܗܝ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܚܙܹܐ ܠܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ. ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܥܲܡܹܗ ܡܫܲܪܸܪܵܢܵܐ[1] ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ. ܐܸܢ ܒܵܥܲܚ ܒܲܩܪܲܚ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ، ܟܹܐ ܒܲܩܪܲܚ ܟܡܵܐ (ܡܵܐܩܵܐ ܡܵܩܲܕܪܵܐ) ܥܲܡ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ:

܀ ܫܡܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܕ݇ܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)         

܀ ܚܲܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ ܬܸܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܢܝܼܡܘܿ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܡܸܫ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)

ܒܓܕܝܼܡܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܪܲܩܡܵܝܹܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 20 21 22 23 24… 30 31 32 33 34 35..  ܘܫܪ.

ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܕܵܐ ܬܪܹܝ ܬܲܪܬܹܝ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܬܠܵܬ݇ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܡܫܵܐ ܚܲܡܸܫ ܐܸܫܬܵܐ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܘܼܢܲܝܗܝ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܪܵܒܵܐ، ܚܲܕܟ̰ܵܐ، ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ، ܚܲܕ ܟܵܣܵܐ، ܚܕܵܐ ܬܸܪܡܵܠܵܐ، 1ܟܓܼ، 1ܠ، 1ܟܲܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܫܵܥܬ݂ܵܐ، ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ.

ܘܐܸܢ ܒܵܥܸܬ ܒܲܩܪܸܬ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ ܡܵܨܸܬ ܐܵܡܪܸܬ ܟܡܵܐ، ܡܵܐܩܵܐ ܝܲܢ ܡܵܩܲܕܪܵܐ؟ ܘܠܐܲܟ݂ܵܐ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܹܟܲܪ، ܟ̰ܵܝܹܐ (ܫܵܝܹܐ)، ܪܸܙܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܐܵܐܲܪ، ܦܵܘܚܵܐ، ܝܕܵܥܬܵܐ، ܫܘܼܦܪܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܙܕܘܿܥܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܦܪܵܓܹܐ، ܥܲܦܪܵܐ (ܥܘܼܦܪܵܐ)، ܕܸܚܢܵܐ، ܟܘܼܚܠܵܐ[2]، ܣܦܝܼܪܬܘܿ، ܟܵܘܣܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܫܲܟ݂ܪܵܐ[3].. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ:

܀ ܐܝܼܬ  ܠܲܢ ܬܪܹܝ ܟܘܵܪܹܐ ܕܪܸܙܵܐ.

܀ ܫܬܹܐܠܝܼ ܬܪܹܝ ܟܵܣܹܐ ܕܡܝܼܵܐ.

܀ ܕܪܝܼ ܚܕܵܐ ܡܲܛܲܥܡܬܵܐ ܕܫܹܟܲܪ ܓܵܘ ܟ̰ܵܝܝܼ.

܀ ܠܲܚܡܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܡܚܵܐ.

܀ ܟܵܘܣܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ.

܀ ܝܸܡܝܼ ܕܪܹܐ ܠܵܗ̇ 5 ܕܠ. (ܕܹܣܝܼܠܲܬܪܹܐ) ܡܸܠܚܵܐ ܓܵܘ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

܀ ܒܢܵܬܹܐ ܕܡܵܬܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ.

܀ ܫܲܟ݂ܪܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܘܹܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ.

܀ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ.

܀ ܥܲܦܪܲܢ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܛܵܠܘܿܡܹܐ.

[1] ܡܫܪܪܢܐ: ܦܵܣܩܵܢܵܐ، ܩܵܛܥܵܢܵܐ

[2] ܟܘܼܚܠܵܐ: ܟܹܗܘܼܠ

[3] ܫܟ݂ܪܐ: ܥܲܪܲܩ