ܬܪܝ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ

  • -

ܬܪܝ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ

ܪܒܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܥܣܩܐ ܐܝܡܢ ܕܐ݇ܢܫܐ ܗܘܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܐܩܠܗ ܓܘ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ. ܩܐ ܝܠ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܕܝܢܐ ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܘܫܢ̈ܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܩܬܝܗܝ ܪܒܐ ܙܗܡܬ ܕܡܕܒܼܩܝ ܚܝܘܬܝܗܝ ܥܡ ܕܐܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܐ. ܟܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܕܘܪ̈ܫܐ ܓܘ ܟܠܦܬ. ܐܒܼܗ̈ܐ ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܟܐ ܙܕܥܝ ܥܠ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܕܠܐ ܬܠܩܝ ܘܦܫܪܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܡܘܪܕܢܬܐ.

ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܝܠ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܚܠܘܦ̈ܐ ܩܐ ܗܠ ܕܗ̇ܘ ܕܪܓܼܐ ܕܒܬܠܩܐ ܝܢܐ. ܐܢܝ ܟܐ ܫܚܠܦܝ ܩܐ ܕܐܚܟ̰ܝ ܠܐ ܗܘܝܐ ܕܚܝܝ ܐܝܟܿ ܥܕܬ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ.

ܪܒܐ ܒܘܫ ܣܢܗܬ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܕܗ̇ܘ ܫܪܒܐ ܕܝܠܗ ܒܗܘܝܐ ܒܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܡ̣ܢ ܣܒܒ ܐܢܝ ܠܐ ܝܕܥܝ ܕܐܟܼܝ ܝܗܘܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܐܘܦ ܐܒܼܗܬ̈ܐ ܠܐ ܡܠܦܝܠܗܘܢ ܒܢܘܢܝܗ̈ܝ ܐܝܟܿ ܕܝܗܘܐ ܚܝܘܬܐ ܥܣܩܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܥܒܼܝܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܢ ܠܐ ܝܗܘܘ ܕܝܢ، ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܗܘܘ ܕܡܘܫܠܡܢ̈ܐ. ܒܕ ܕܐܗܐ ܣܒܒ ܟܐ ܗܘܝܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܪܒܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܥܣܩܘܬܐ ܘܬܚܡܢܬܐ ܓܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܙܒܼܢܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ.

ܒܪܢܫܐ ܟܐ ܦܐܫ ܐܝܟܿ ܚܕ ܐ݇ܢܫܐ ܙܕܝܥܐ ܘܟܐ ܗܘܐܠܗ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܘܕܥܬܝܕ ܐܝܡܢ ܕܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ، ܘܕܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܢܗ ܟܐ ܗܘܐܠܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܢܦ̮ܫܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܘܒܝܢܬܐ. ܪܒܐ ܟܐ ܗܘܐ ܐ݇ܢܫܐ ܠܐ ܪܗܬ ܘܫܓܼܝܫܐ ܐܝܡܢ ܕܐ݇ܢܫܐ ܚܝܐ ܓܘ ܬܪ̈ܝܢ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ ܦܪ̈ܫܐ ܡܐܚܕܕܐ.

 ܐܬܘܪ ـ ܣܘܝܕ