ܬܫܪ̈ܝܐ

  • -

ܬܫܪ̈ܝܐ

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܝ݇ܠܹܗ. ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝܼܠܲܝܗܝ: ܐܝܼܠܘܿܠ، ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܘܬܸܫܪܝܼܢ ܚܲܪܵܝܵܐ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܝܒ݂ܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪܝܼܹܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ܡܸܛܪܵܐ ܘܡܵܚܹܐ ܦܵܘܚܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ. ܓܵܘ ܕܵܐܗܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵـܢܹ̈ܐ ܟܹܐ  ܙܲܪܕܸܢܝܼ (ܫܲܥܬـܝܼ) ܘܢܵܬܪܝܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܘܓܸܠܵܐ ܟܹܐ ܩܵܝܸܚ1 ܘܒܵܪܸܙ. ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܵܛܝܼ ܘܦܵܪܣܝܼ ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ ܚܲܕ݇ܬܹ̈ـܐ. ܪܵܒܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܠܫܲܢܘܼܝܹܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ. ܪܵܒܵܐ ܚܲܝ̈ܘܵܬܵܐ ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝـܝܼ ܓܵܘܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܣܸܬܘܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ.

ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ

  1. ܡܠܝܼ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹܐ.

ܐ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ                   ܝ݇ܠܹܗ.

ܒ. ܬܠܵܬܵـܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝܼܠܲܝܗܝ:

                 ،                   ،

                 .

ܓ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܲܝܒ݂ـܹـܐ ܓܵܘ

           .

ܕ. ܓܵܘ  ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܘܡܵܚܹܐ                             .

ܗ. ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ            ܘܢܲܬܪܝܼ

ܘܓܸܠܵܐ                    .

ܘ. ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ           ܘܦܵܪܣܝܼ          ܚܲܕ݇ܬܹ̈ܐ.

ܙ. ܪܵܒܵܐ ܛܲܝܪܹ̈ܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ            ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ              .

ܚ. ܪܵܒܵܐ             ܒܸܚܕܵܪܵܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹܐ          ܓܵܘܲܝܗܝ ܒܙܲܒܼܢܵܐ           ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܒܵܬ݇ܪ                         .

  1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܚܕܵܕܹܐ.

ܝܵـܠܵܕ݇ܐ، ܩܲܪܝܼܪܵܐ، ܣܦܝܼܩܵܐ، ܒܪܵܬܵܐ، ܫܡܲܝܵܐ، ܫܲܚܝܼܢܵܐ، ܒܸܪܙܵܐ، ܚܸܠܝܵܐ، ܚܲܕ݇ܬܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ، ܫܠܵܡܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܡܸܠܝܵܐ، ܦܠܵܫܵܐ.ܡܲܪܝܼܪܵܐ.

ܐ. ܝܵـܠܵܕ݇ܐ          ܒܪܵܬܵܐ          .

ܒ.                             .

ܓ.                             .

ܕ.                              .

ܗ.                              .

ܘ.                              .

ܙ.                              .

ܚ.                             .

  1. ܟܬܘܿܒܼ ܗܹܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܩܵܐ ܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ:

ܐ. ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܟܹܐ ܥܵܪܝܵܐ ܡܸܛܪܵܐ.   ܗܹܐ 

ܒ. ܐܝܼܠܘܿܠ ܝܲܪܚܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܝ݇ܠܹܗ.ـــــــــــــــــــــ

ܓ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ  ܠܲܝܬ ܥܲܝܒ݂ܹ̈ܐ.   ــــــــــــــــــــ

ܕ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܪܵܒܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ.   ـــــــــــــــــــــــ

ܗ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܛܲܪ̈ܦܹܗ ܙܲܪܕܹܐ ܝ݇ܠܲܝܗܝ. ــــــــــــــــــــــ

ܘ. ܓܵܘ ܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܓܸܠܵܐ ܪܵܒܵܐ ܩܝܼܢܵܐ ܝ݇ܠܹܗ.     ـــــــــــــــــــــــ

ܙ. ܒܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܛܲܝܪܹܐ ܟܹܐ ܫܲܢܝܼ ܠܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܫܲܚܝܼܢܹܐ. ــــــــــــــــــــ

ܚ. ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܣܸܬܘܵܐ. ـــــــــــــــــــــــــ

ܛ. ܓܵܘ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܓܸܠܵܐ ܟܹܐ  ܒܵܪܸܙ. ــــــــــــــــــــــــ

ܝ. ܒܬܸܫܪ̈ܝܼـܹـܐ ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܪܣܝܼ ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ.    ــــــــــــــــــــــ

[1]ܩܵܝܸܚ: ܓܪܘܣ ܘܒܪܙ