ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ

  • -

ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܬܟ݂ܝܠܬܐ ܥܠ ܥܒ݂ܕܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܐܟ݂ܝܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܥܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܐܢ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܙܠ݇ܐ ܠܒܘܬ݂ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܛܘܪܐ ܟܝܢܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܒ݂ܕ̈ܐ ܘܦܣܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܡ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܚܝܬܐ.

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܠܛܘܪܐ ܕܛܟ݂ܣܗ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܡܠܚܡܢܘܬ݂ܐ ܒܝܢܬ݂ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܡܠܝܬܐ ܕܣܦܝܩܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ܘ ܐܛܪܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܗ̇ ܒܡܨܝܐ ܠܐܙܠܐ ܘܫܚܠܘܦܐ ܠܦܘܬ݂ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܒܢܝܬܐ ܘܐ݇ܣܪܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܗܕܟ݂ܐ ܒܕ ܚܙܚ ܚܠܩܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܠܗ ܒܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܥܠܡܐ ܕܣܘܟܠܐ ܡܕܝܢܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܐ݇ܬܝܬܐ ܒܫܘܦܗ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ، ܘܩܐ ܕܗܘܐ ܪܢܝܐ ܒܫ ܩܪܝܚܐ ܘܨܦܝܐ ܠܬܥܒܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܦܝܫܬܝܗܝ ܡܨܚ ܕܟ݂ܪܚ ܠܐܟ݂ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܝܗܝ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܢ، ܘܣܘܟܠܢ ܡ̣ܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܒܦܨܠܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ..ܘܫܪ. ܐܢ ܡܨܐ ܠܗ݇ܘܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕ ܦܠܚ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܗ ܘܠܐ ܦܟ̰ܠ ܡ̣ܢ ܫܪܫܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܐܘ ܐܘܡܢܝܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܘܪܓܢܐ ܐܘ ܡܐܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ، ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܗ ܘܫܘܘܫܛܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܓܘ ܦܘܠܚܢܗ، ܘܚܪܬܐ ܕܗܘܐ ܕܘܪܗ ܥܒ݂ܘܕܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܦܝܫܬܗ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܐܕܝܘܡ ܠܟܢܘܫܝܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܐܝܢܝ ܕܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܡܗܐ ܒܬܘܕܝܬ̈ܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܗ ܥܠ ܓܢܗ ܘܐܝܢܝ ܕܒܩܪܝܐ ܝܠܝܗܝ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ  ܘܟܡܝܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ  ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܕܟ݂ܝܪ̈ܐ ܒܕܥܒ݂ܪ ܒܕ ܚܙܚ ܐܝܬܘܬܐ ܕܗܕܟ݂ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܚܠܘܦܐ ܝܠܗ ܒܫܚܠܦܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܥܠ ܥܡܢ.

ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܢܩܝܦܘܬ݂̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܨܦܝܝ ܘܛܒ݂̈ܐ ܒܕ ܡܒܝܢܝ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܘ ܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܐܝܢܐ ܐܚܟ̰ܝ ܓܘ ܫܪܒܬ݂ܐ ܩܕ݇ܡܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܒܘܩܪܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܕܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܐܪܐ ܝܢ ܗܠ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܒܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܕܘܪܝܗܝ ܐܣܝ̈ܐ ܕܐܬܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܕܝܗ ܘܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܝܢܝ ܐܠܝܨܬܐ ܗܘܐ ܕܗܘܝ ܗܘܘ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܐܝܬܘܬܗ̇ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ؟

ܟܠܝܗܝ ܚܙܝܬ̈ܐ ܐܘ ܬܐܘܪ̈ܝܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܘܥܬܝܩܐ ܫܪܘܪܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܥܠ ܚܕܐ ܩܛܥܐ ܕܐܪܥܐ ܟܡܐ ܕܗܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܘ ܓܘܪܬܐ ܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܐ ܓܘܗ̇ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܩܝܡܝ ܒܕܘܪܝܗܝ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܘܣܘܟܝ̈ܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܗܘܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܐ݇ܚܝܢܘܬ̈ܐ ܛܒ݂̈ܐ ܘܡܣܝܡܢ̈ܐ ܕܥܒ݂ܕ ܠܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܘܡܨܐ ܦܠܚ ܡܛܠ ܩܪܒܢܬܐ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܥܡ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܙܝܕ ܟ̰ܠܦ̈ܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܪܚܩܢܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܢ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܘܕܗܘܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܓܡܪܢܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܚܪܬܐ ܘܡܬܩܒܠܢܬܐ ܠܫܩܠܐ ܘܝܗܒ݂ܐ.

ܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝܟܼ ܟܢܘܫܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܚܕܝܘܬܗ̇ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ. ܘܪܒܐ ܩܪܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܨܦܝܬܐ ܕܦܪܝܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܒܪܒܙܬܐ ܕܚܝܠܢ ܓܘܢܐܝܬ ܘܚܪܬܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܟܘܬܫ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝ̈ܐ ܘܩܘܒܘܚܬܢܝ̈ܐ ܟܕ ܟܠ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܦܪܨܘܦܐ ܒܕ ܡܚܦܛܐ ܠܓܪܫܐ ܦܪܣܬܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܚܪܬܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܕܡܨܝܐ ܗ̇ـܝ ܩܘܒܘܚܬܐ ܓܘ ܬܚܡܢܬܗ̇ ܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܐܗܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܚܕ݇ܟܡܐ ܕܣܢܕܝ ܥܠ ܓܒ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝ̈ܐ ܒܪܝܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܘܐܗܐ ܒܟܠ ܚܬܝܬܘܬܐ[1] ܒܕ ܡܝܬܐ ܡܚܝܬ̈ܐ ܡܡܪ̈ܥܢܐ ܠܬܥܒܕܬܐ[2] ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܚܪܬܐ ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܟܘܬܫܗ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܗ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܠܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܝܬ ܠܢ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܟܠܕܝ̈ܐ، ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܬ݂ܘܪ̈ܝܐ ܘܐܦܢ ܟܠܝܗܝ ܟܐ ܫܪܪܝ ܕܐܚܢܢ ܝܘܚ ܚܕ ܥܡܐ ܘܐܝܬ ܠܢ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܐܦܢ ܕܐܝܬܠܢ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘ ܡܫܡܗܬܐ، ܐܝܢܐ ܥܠܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܐ ܗܘܝܬܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܘܓܡܝܪ̈ܐ ܕܡܨܝ ܕܟܦܫܝ ܟܠܝܗܝ ܚܦܝܛܘܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܒܢܘܢ̈ܗ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܒܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܢܫܢ.

ܩܐ ܡܘܕܝ ܠܐ ܡܨܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܝܬܒ݂ܐ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒ݂ܠܝܬܐ ܘܠܕܪܫܐ ܠܣܪ̈ܛܐ ܘܢܘܩܙ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܝܢܬܝܗܝ ܘܡܬܒ݂ܬܐ ܕܚܕ ܚܘܪܙܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܚܪܬܐ ܚܝܕܬܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܕܡܕܢܝܘܬܗ ܓܢ݇ܒܪܬܐ.

ܬܥܒܕܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܬܥܒܕܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܣܝܡܢܬܐ ܓܘ ܬܥܒܕܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܟܡܐ ܕܪ̈ܫܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܗܒ݂ܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܒܪܡܙܐ ܝܠܗ ܘܒܕܪܝܗ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܫܒ݂ܛܝܘܬܐ ܘܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܫ ܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܥܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܡܕܥܪܬܐ ܕܕܘܪܗ̇ ܘܡܨܝܬ̈ܗ̇ ܒܝܢܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ.

ܥܠܬܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܝܠܗ̇ ܡܐܙܠܬܢ ܠܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܕܫ̈ܐ ܡܕܡܪ̈ܢܐ[3] ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܠܐ ܝܘܚ ܚܙܝܝܗܝ ܒܕܥܒ݂ܪ ܐܘ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܩܐܡ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܝܢ ܐܦ ܓܘ ܫܘܬܐܣܝܗܝ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ.

ܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܡܕܡܪܢܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܕܝܘܡ ܓܘ ܬܥܒܕܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܦܘܪܣܐ ܠܩܝܡܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܘܚ ܒܚܙܝܐ ܕܐܢܝ ܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܣܘܟܠ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܫܘܬܦܝ ܓܘ ܡܗܘܝܬܝܗܝ ܟܠ ܡܢܝ ܕܐܝܬ ܓܘܗ ܫܪ̈ܛܐ ܕܗܕܡܝܘܬܐ ܓܘ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܩܛܪܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܡܛܠ ܓܒܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܩܐ ܚܕ ܙܒ݂ܢܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ݂ ܛܟ݂ܣܐ ܘܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ. ܘܟܕ ܓܘܫܡܐ ܓܘܢܝܐ ܝܠܗ ܟܠܝܗܝ ܗܕܡ̈ܗ ܥܒ݂ܘܕ̈ܐ ܘܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܐܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܡܦܪܝܢܘܬܝܗܝ ܐܝܢܝ ܕܝܠܗ̇ ܓܘ ܐܛܪܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ.

ܐܝܢܐ ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܐܢܝ ܒܫܪܪܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܣܘܟܠ̈ܐ ܕܒܝܬܣܡܟ݂̈ܐ ܕܡܪܝܗܝ ܝܠܗ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡܛܠ ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܐܣܢ̈ܐ[4] ܐܘ ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܠܙܒܘܢܝܗܝ ܘܠܩܢܝܐ ܡܢܝܗܝ ܡܛܠ ܚܝܘܬܝܗܝ ܦܪܨܘܦܝܬܐ.

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܐܗܐ ܨܘܪܬܐ ܒܕ ܡܘܬܪ ܠܦܘܠܓܼ̈ܐ ܘܣܢܝܬ̈ܐ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ ܘܒܝܬܝ̈ܐ ܘܡܒܪܝ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܒܝܬܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܐܝܢܝ ܕܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܪܚܩܢܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ. ܐܗܐ ܐܦܙܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܩܠܬܐ ܘܝܗܒ݂ܠܬܐ ܥܡ ܕܘܟܢ̈ܐ ܘܫܘܦܦ̈ܐ ܘܓܒܢ̈ܐ ܕܡܥܕܪܢܝܠܝܗܝ ܘܣܢܕܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܗܢܝܢܝܗܝ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܘܪܝܡܬܐ ܕܕܘܟܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܚܪܬܐ ܫܢܝܬܐ ܠܡܫܩܠܐ ܕܝܠܗ ܒܫ ܩܢܛܐ[5] ܩܐ ܢܝܫܐ ܕܥܡܢ ܘܐܝܬܘܬܗ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܕܥܡܢ ܒܦܪܩܐ ܝܠܗ ܘܒܛܠܩܐ ܘܡܓܒܗ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܐܝܢܝ ܕܝܠܝܗܝ ܐ݇ܣܝܪ̈ܐ ܒܥܘܫܢ̈ܐ ܘܓܘܫܡ̈ܐ ܕܠܐ ܒܥܝ ܡܢܬܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܘܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܚܬܝܬܘܬܐ: ܚܬܪܓ̰

[2] ܬܥܒܕܬܐ: ܥܡܠܝܬ

[3] ܡܕܡܪܢܐ: ܡܥܓ̰ܒܢܐ

[4] ܐܣܢ̈ܐ: ܒܝܕܼܐܥܐ

[5] ܩܢܛܐ: ܚܛܪ، ܡܪ ܚܘܙܕܓܐ